Студопедия — Виявлення та оцінка резервів росту продуктивності праці на підприємстві
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Виявлення та оцінка резервів росту продуктивності праці на підприємстві


 

Резерви, тобто невикористані можливості росту продуктивності праці, визначаються ступенем використання на конкретному підприємст­ві або в галузі досягнутого рівня розвитку науки і техніки, органі­зації виробництва, соціального розвитку. У залежності від особли­востей виявлення та використання їх можна розділити на дві групи:

І) резерви зниження трудомісткості, тобто можливості скорочен­ня витрат праці робітників, фахівців та інших категорій працюючих на одиницю виготовленої продукції в результаті механізації та авто­матизації виробничих процесів, вдосконалення організації виробницт­ва і праці;

2) резерви кращого використання робочого часу в результаті лік­відації його втрат, усунення непродуктивних витрат праці (пов'яза­них з браком, відхиленням від технології і т.д.), покращання умов праці на робочому місці.

Для виявлення резервів і розробки конкретних заходів їх вико­ристання необхідно знати фактори, тобто рушійні сили або об’єктивн1 умови, які визначають можливості підвищення продуктивності праці. Усі ці фактори можна поділити на чотири основні групи: матеріально-технічні, організаційні, економічні та соціальні.

Матеріально-технічні фактори пов’язані з науково-технічним про­гресом, який забезпечує підвищення ефективності техніки, удоскона­лення технології, підвищення якості матеріалів.

Важливе значення в забезпеченні росту продуктивності праці мають організаційні фактори, пов’язані із підвищенням рівня концен­трації, спеціалізації та кооперування, раціональним розміщенням підприємств, забезпеченням ефективності організації виробничих про­цесів, праці та заробітної плати.

Економічні фактори росту продуктивності праці пов’язані з впро­вадженням у виробництво економічних методів управління, заснованих на використанні принципів матеріальної зацікавленості та відповідаль­ності, із вдосконаленням ціноутворення, фінансово-кредитного механіз­му.

Великий вплив на підвищення продуктивності праці мають соціаль­ні фактори, тобто все те, що зв’язане з умовами діяльності людини, у виробництві та Інших сферах життя (покращання умов праці, побуту, відпочинку, якості освіти та медичного обслуговування).

Усі чотири групи факторів росту продуктивності праці діють не ізольовано, а в тісному взаємозв'язку, доповнюючи один одного.

Ріст продуктивності праці в результаті вводу прогресивного об­ладнання розраховується за формулою:

(4.11)

де Поб - збільшення продуктивності нового обладнання в порівнянні із старим, %;

Пвр - питома вага чисельності робітників, зайнятих на новому обладнанні в загальній чисельності робітників, %.

Ріст продуктивності праці в результаті кращого використання ро­бочого часу,

(4.12)

де - втрати робочого часу в базовому і плановому періодах, у % до номінального фонду.

Ріст продуктивності праці в результаті збільшення питомої ваги основних виробничих робітників, Рр:

 

 

(4.13)

де - питома вага основних виробничих робітників у пла­новому і базовому періодах.

Ріст продуктивності праці тісно пов’язаний із ростом фондооз­броєності праці, який зумовлений збільшенням технічного оснащення ви­робництва. Рівень продуктивності праці визначається рівнем фондооз­броєності та фондовіддачі.

(4.14)

де В - обсяг виробленої продукції, грн;

Ч - чисельність працівників, чол.;

Фсер. - вартість основних виробничих фондів, грн.;

Фозбр. - фондоозброєність, грн.;

Фв - фондовіддача, грн.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 719. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия