Студопедия — Безтарифна система оплати праці
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Безтарифна система оплати праці


 

За умови оплати праці за тарифами і окладами дуже важко позбу­тися зрівнялівки, подолати протиріччя між інтересами одного праців­ника і всього колективу. В умовах переходу до ринкової економіки широке розповсюдження одержала безтарифна система оплати праці.

За даною системою заробітна плата усіх працівників підприєм­ства від директора до робітника - це частка працівника у фонді оплати праці усього підприємства або окремого підрозділу. За цих умов заробітна плата кожного працівника залежить від наступних факторів:

- кваліфікаційного рівня працівника;

- коефіцієнту трудової участі;

- фактично відпрацьованого часу.

Кваліфікаційний рівень працівника підприємства встановлюється усім членам трудового колективу і визначається діленням фактичної заробітної плати працівника за минулий період до її мінімального рів­ня за цей же період.

Усі працівники підприємства розподіляються, наприклад, на де­сять кваліфікаційних груп, для кожної з яких встановлюється свій кваліфікаційний рівень (таблиця 4.1).

Система кваліфікаційних рівнів створює більше можливостей для стимулювання висококваліфікованої праці, ніж система тарифних роз­рядів, при якій робітник, якиймає 5 чи 6 розряди, не має перспекти­ви росту заробітної плати.

 

 

Таблиця 4.1 - Кваліфікаційні рівні працівників підприємства

Кваліфікаційна група Кваліфікаційний рівень
1 2
1Керівник підприємства 2 Головний інженер 3 Замісники директора 4 Керівники підрозділів 5 Ведучі спеціалісти 6 Спеціалісти і робітники вищих кваліфікацій 7Спеціалісти другої категорії та кваліфіковані робітники 8Спеціалісти третьої категорії та кваліфіковані робітники 9 Спеціалісти і робітники 10 Некваліфіковані робітники 4, 5 4, 0 3, 6 3, 25 2, 65   2, 5   2, 1   1, 7 1, 3 1, 0

Кваліфікаційний рівень працівника може підвищуватися протягом усієї його трудової діяльності. Питання про включення спеціалістів або робітника у відповідну кваліфікаційну групу вирішує рада трудо­вого колективу з врахуванням індивідуальних характеристик працівни­ка.

Коефіцієнт трудової участі (КТУ) виставляється усім працівникам підприємства, включаючи директора, і затверджується радою тру­дового колективу, яка сама затверджує періодичність визначення КТУ (місяць, квартал і т.п.) та показники для розрахунку КТУ.

Розрахунок заробітної плати при безтарифній системі оплати праці проводиться у такій послідовності:

І) визначається кількість балів, зароблених працівниками під­приємства або підрозділу:

(4.32)

де Кі - кваліфікаційний рівень і -го працівника;

Фі - кількість відпрацьованих годин і- тим працівником;

КТУі - коефіцієнт трудової участі і -го працівника,

2) визначається частка оплати праці, яка припадає на І бал:

(4.33)

де ФОП - фонд оплати праці.

З/ визначається заробітна плата одного працівника:

(4.34)

Така система змінює пропорції розподілу фонду оплати праці при однаковому рівні кваліфікації, розряді. Заробіток одних робіт­ників може збільшуватися, а інших - зменшуватися. У результаті за­безпечується більша соціальна справедливість в розподілі заробітку між працівниками, що неможливо досягти при тарифній системі.

Контрольні запитання

1 Дайте загальну характеристику складу та структури персоналу підприємства.

2 Розкрийте сутність понять: професія, спеціальність, кваліфікація.

3 Підготовка персоналу підприємства.

4 Структура персоналу підприємства.

5 Дайте визначення продуктивності праці. Якими показниками вона характеризується?

6 Назвіть фактори зростання продуктивності праці.

7 Розкрийте поняття номінальної та реальної заробітної плати.

8 Назвіть принципи раціональної організації оплати праці на підприємстві.

9 Назвіть елементи тарифної системи та дайте їм характеристику.

10 Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці.

11 Які системи відрядної форми оплати праці існують та в чому їх суть?

12 Розкрийте сутність почасової форми оплати праці.

13 Які системи почасової форми оплати праці існують та в чому їх суть?

14 У чому суть безтарифної системи оплати праці.

15 Суть оплати праці на основі комісійних (бонусів).

16 Суть штатно-окладної системи оплати праці.

17 Суть контрактної форми оплати праці.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1088. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия