Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок потокових ліній
Кількість допоміжних постів контрольно-пропускного пункту визначається по формулі:

 

(3.5)

 

де Ас – облікова кількість рухомого складу, од.;

Кт – коефіцієнт технічної готовності рухомого складу;

Т – тривалість роботи (приймається рівній тривалості повернення, рухомого складу в підприємство, табл. 5);

Кп – коефіцієнт "пікового" повернення рухомого складу (Кп=0,70);

АГ – годинна пропускна здатність одного поста (табл. 3.5).

 

 

Таблиця 3.5 – Годинна пропускна здатність одного поста

Тип рухомого складу Годинна пропускна здатність поста, автомобілів/год.
з бензиновими і дизельними двигунами газобалонні
Легкові автомобілі.
Автобуси
Вантажні автомобілі і автопоїзди

 

Число місць очікування рухомого складу перед ТО і ПР слід приймати:

¾ для потокових ліній технічного обслуговування – по одинці для кожної потокової лінії;

¾ для індивідуальних постів технічного обслуговування, діагностики, поточного ремонту – 20% від кількості виробничих постів.

За наявності на підприємстві закритої стоянки рухомого складу, а також для природно-кліматичних районів помірно-теплого, помірно-теплого вологого, теплого вологого, жаркого сухого місця очікування в приміщенні постів ТО і ПР передбачати не слід; для дуже жаркого сухого району місця очікування слід передбачати під навісом на території підприємства.

 

Розрахунок потокових ліній періодичної дії. Такі лінії використовуються в основному для ТО-1 і ТО-2. Вихідною величиною, що характеризує потік періодичної дії, являється такт лінії. Під тактом лінії розуміють інтервал часу між двома послідовно сходячими з лінії автомобілями, які пройшли даний вид обслуговування:

 

,

де ti – трудомісткість робіт по ТО, люд.-год.;

Рл – загальне число технологічно необхідних робітників, які працюють на лінії обслуговування;

tп – час переміщення автомобіля з поста на пост, хв..

 

Число робітників на лінії обслуговування:

 

,

 

де Хл – число постів лінії;

Рср – середнє число робітників на посту лінії обслуговування.

 

Таким чином,

 

.

 

Число постів лінії (Хл) для даного виду обслуговування призначають виходячи зі змісту робіт, їх технологічної послідовності, об’єму робіт і можливої спеціалізації постів по виду робіт. З цією метою необхідно в першу чергу використовувати операційно-технологічні карти, складені по агрегатам і системам, і які вміщують весь перелік операцій по даному виду обслуговування. На основі цих карт орієнтовно групують роботи по наміченому числу постів (табл. 3.6) з урахуванням спеціалізації робіт і необхідності їх раціоналізації за послідовністю виконання, а також трудомісткості по постам. При цьому останню необхідно співвідносити з числом виконавців (робочих) на постах, враховуючи необхідність найкращого використання фронту робіт.

 

Таблиця 3.6 – Приблизний розподіл робіт по постам ліній

Вид обслу-гову-вання Число постів на лінії 1-й пост 2-й пост 3-й пост 4-й пост
ЩО Прибиральні Мийні Обтирочні і дозаправні
ЩО -²- -²- Обтирочні Дозаправні
ТО-1* Зовнішній огляд автомобіля; діаг-ностичні, регулю-вальні і кріпильні Діагностичні, регулювальні і кріпильні робо-ти по електро Змащуваль-ні і очисні роботи
           
Продовження таблиці 3.6      
    роботи по систе-мам живлення і за-палювання; роботи по шинам, рульо-вому керуванню, ходовій частині і трансмісії -устаткуванню (крім запалю-вання) і галь-мам    
ТО-1* Зовнішній огляд автомобіля, діаг-ностичні, регулю-вальні і кріпильні роботи по систе-мам живлення і електроустаткуван-ня (крім робіт 3-го поста) Діагностичні, регулювальні і кріпильні ро-боти по шинам, рульовому ке-руванню, ходо-вій частині і трансмісії Діагностич-ні, регулю-вальні і крі-пильні ро-боти по системам освітлення, сигналізації і гальмам Змащуваль-ні і очисні роботи

Примітка. *З урахуванням суміщення з роботами Д-1.

 

Для розрахунку такту лінії при встановленому числі постів середнє число робочих Рср на посту може бути призначено згідно рекомендаціям, наведеним в розділі «Розрахунок кількості постів ТО і ПР». Крім того, при розрахунку tл число Рср може бути призначено не тільки цілим, але і дробовим числом при умові, що добуток ХлРср буде виражено цілим числом чи дуже близькою до нього величиною. Наприклад, при Рср=2,5 і Хл=4, ХлРср=10 або Рср=2,3 і Хл=3, ХлРср=6,9@7.

Це пояснюється тим, що робочі на лінії обслуговування можуть бути розподілені по постам в кількості, відмінній від середнього і фактично рівному цілому числу, і відповідно об’єму робіт, що виконуються на кожному посту. Але при цьому повинна зберігатися умова рівності такту кожного поста такту лінії. Наприклад, для лінії, яка складається з трьох постів,

 

,

 

де t1, t2, t3 – об’єми робіт, які виконуються на відповідних постах, люд.-год.;

Р1, Р2, Р3 – число робочих на постах.

 

При використанні конвеєру час переміщення автомобіля з поста на пост

 

,

 

де La – габаритна довжина автомобіля (автопоїзда), м;

а – відстань між автомобілями, які стоять на двох послідовних постах, м;

vк – швидкість пересування автомобіля конвеєром, м/хв.

 

Значення vк приймають по технічній характеристиці для вибраного типу конвеєра. Для виготовляємих ланцюгових поздовжніх конвеєрів vк=(10…15) м/хв. Відстань а в відповідності з Будівельними нормами і правилами для підприємств по обслуговуванню автомобілів (СНиП ІІ-93–74) повинно бути не менше 1,2 м для автомобілів І категорії, 1,5м – ІІ і ІІІ категорій і 2,0 м – ІV категорії.

Число ліній обслуговування

 

,

 

де – час, який необхідно на ТО всіх автомобілів, хв.;

– фонд часу одної лінії обслуговування, хв.

 

Так як , то число ліній обслуговування

 

,

 

де R – ритм виробництва, тобто час який в середньому потрібно на випуск автомобіля з даного виду ТО.

 

Число ліній обслуговування може бути визначено також із можливої пропускної здатності Nл одної лінії:

 

; .

 

При розрахунку числа ліній необхідно підбирати значення Рл так, щоб співвідношенняtл/R було виражено цілим числом або близьким до нього, але не перевищуючим цілого числа ліній, так як в противному випадку лінія буде перевантаженою. Допустиме відхилення може бути прийняте не більше 0,08 в перерахунку на одну лінію. Якщо при розрахунку число ліній не задовольняє вказані умови, то слід виконати перерахунок такту ліній, змінивши значення Рл.

При організації процесів обслуговування на потоковій лінії періодичної дії по закінченні робочого дня не повинно залишатися автомобілів. Це обумовлює необхідність ступінчастого приходу робочих на лінію. Пости лінії будуть включитися в роботу послідовно з інтервалом часу, рівним такту лінії. При цьому кожний пост буде працювати на протязі часу ТзмС, а загальна тривалість роботи лінії збільшується на час tл(Хл-1).

При змішаному рухомому складі, який має різну трудомісткість ТО, коли виробнича програма по кожному типу недостатня для організації окремих потокових ліні, обслуговування різних груп рухомого складу можливо проводити і на одній лінії в різні дні тижня або години доби (зміни). При цьому потокова лінія по своїй будові і обладнанню повинна відповідати вимогам кожного типу рухомого складу.

Виробничі програми з ТО-1 і ТО-2 з часом можуть змінюватись в зв’язку з удосконаленням режиму ТО, зміною типажу і чисельності рухомого складу. Тому при проектуванні підприємств лінії ТО по можливості слід розробляти технологічно і конструктивно так, щоб можливо було проводити ТО-1 і ТО-2 на одній лінії, але в різний час. Крім цього уніфікація потокових ліній більш раціонально використовувати виробничі площі, обладнання.

 

Розрахунок потокових ліній неперервної дії.Такі лінії використовують для виконання прибирально-мийних робіт ЩО з використанням механізованих установок для миття і сушки (обдування) автомобілів.

При повній механізації робіт по миттю і сушки автомобілів і відсутності прибиральних операцій, які виконуються на інших постах вручну, число постів лінії відповідає числу механізованих установок (для миття автомобілів, дисків коліс, сушки). Робітники на лінії при цьому можуть бути відсутніми за виключенням оператора для керування установками. Для забезпечення максимальної продуктивності лінії пропускна здатність окремих постових установок повинна бути рівною пропускній здатності основної установки для миття автомобілів. В цьому випадку такт лінії tЩОл і необхідна швидкість конвеєра vк визначаються з виразу:

 

; ,

 

де Nу – продуктивність механізованої миючої установки автомобілів на лінії (для вантажних автомобілів 15–20, легкових 30–40 і автобусів 30–50 авт./год.);

а – габаритна довжина автомобіля (автопоїзда), м;

La – відстань між автомобілями на постах лінії, м.

 

Якщо на лінії обслуговування передбачається механізація тільки мийних робіт, а інші виконуються вручну, то такт лінії (в хвилинах) розраховується з урахуванням швидкості переміщення автомобілів (2–3 м/хв.), яка забезпечує можливість виконання робіт вручну в процесі руху автомобіля. В цьому випадку такт лінії

 

.

 

Пропускна здатність (авт./год.) лінії ЩО

 

.

Число постів на лінії ЩО слід призначати з умови їх спеціалізації по видам робіт, наприклад, прибирання, миття, обтирка (обсушка) і т. ін.

Число робочих РЩО, зайнятих на постах ручної обробки зони ЩО, визначається так:

 

,

 

де mЩО – число ліній ЩО;

ТЩО – трудомісткість робіт ЩО, які виконуються вручну, люд.-год..

 

Розподіл робочих по постам ручної обробки виконується виходячи з трудомісткості робіт на даному посту і такту лінії.

Слід мати на увазі, що механізація робіт тільки на одному посту лінії обслуговування визиває значне зменшення її такту і, як наслідок, збільшення РЩО на постах ручної обробки. В результаті механізація робіт тільки на одному пості не дає скорочення робочих, тому необхідно по можливості використовувати механізацію робіт на всіх постах лінії.

Для потоку неперервної дії число ліній

 

.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 453. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия