Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ




1. Поняття й ознаки екологічного правопорушення.

2. Класифікація екологічних правопорушень.

3. Склад екологічного правопорушення.

4. Адміністративна й кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

5. Особливості цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

6. Право землекористування.

7. Види права землекористування.

8. Правові заходи охорони земель та інших природних ресурсів у процесі землекористування.

9. Контроль за використанням та охороною земель.

10. Поняття, об’єкти і суб’єкти користування надрами.

11. Види права користування надрами.

12. Правова охорона надр.

13. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони та використання.

14. Правове регулювання стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря.

15. Правові заходи охорони атмосферного повітря.

16. Поняття права водокористування.

17. Види права водокористування.

18. Підстави виникнення та припинення права водокористування.

19. Правові заходи охорони вод.

20. Напрямки міжнародного співробітництва по охороні навколишнього природного середовища.

21. Стратегія та завдання міжнародного співробітництва у цій галузі.

22. Органи, уповноважені за розвиток міжнародного співробітництва навколишнього природного середовища.

Розділ 6. Рекомендована література

Нормативно-правові акти

1. Водній кодекс України : Кодекс України, 06 черв. 1995, № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

2. Земельний кодекс України : Кодекс України, 25 жовт. 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

3. Конституція України : Конституція України, 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

4. Лісовий кодекс України : Кодекс України, 21 січ. 1994 р. № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17 – Ст. 99.

5. Про екологічну експертизу : Закон України, 9 лют.1995 р. № 45/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

6. Про екологічну мережу України : Закон України, 24 черв. 2004 р. № 1864-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1950.

7. Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення : Закон України, 24 лют. 1994 р. № 4004-XII // Голос України. – 1994. - 8 квітня.

8. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля : Постанова Каб. Мін. України, 30 берез. 1998 р. № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – С. 91.

9. Про надра : Кодекс України, 27 лип. 1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

10. Про охорону атмосферного повітря : Закон України, 16 жовт. 1992 р. № 2707-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 678.

11. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України, 25 черв. 1991 р. № 1264–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

12. Про природно-заповідний фонд України : Закон України, 16 черв 1992 р. № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

13. Про тваринний світ : Закон України, 13 груд. 2001 р. № 2894-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

Навчальна література

1. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційне - правового забезпечення // Інтернет видання Юриспруденція-онлайн: Режим доступу – http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=8&d=487

2. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с.

3. Бондар Л.О., Курзова В.В. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання. доповнене та перероблене / Л О. Бондар, В. В. Курзова. – Вид-во "Бурун Книга", 2008. – 368 c.

4. Екологічне право України. Академічний курс. / За заг. ред. Шемшученко Ю.С. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2008. – 720 с.

5. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / [А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х. : Право, 2005. – 384 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.-352с.

7. Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", від 25.06.91, № 1264-ХІІ зі змінами і доповненнями. / За загальн. ред. О.М. Шуміла. – Х.: "Фактор", 2006. – 592с.

8. Природноресурсове право України: Навч. Посібн./ За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

9. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. Н.-Й. – М., 1991.

10. Ткаченко О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти // Право України. – 2004. – № 1. – С.78–80.

11. Шреплер X.-A. Международные организации. М., 1995.


Зміст

 

 

Розділ 1. Загальні положення....................................................................3

Розділ 2. Тематичний план з курсу „Екологічне право”..........................5

Розділ 3. Методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і практичних занять.......................................................................................6

Розділ 4. Методичні рекомендації щодо виконання навчально-дослідницьких завдань..............................................................................26

Розділ 5. Перелік питань для підготовки до модульного контролю....................................................................................................29

Розділ 6. Рекомендована література........................................................31

 

 
 

 

Предисловие

Интенсивное развитие хозяйственной деятельности людей, их потребительское отношение к природе породили множество экологических проблем, которые по своей общественной значимости вышли на одно из первых мест. Негативное воздействие человеческой цивилизации на биосферу проявляется в изменении климата, утончении озонового экрана, загрязнении всех сфер жизни, уничтожении и преобразовании естественных экосистем и почвенного покрова, сокращении биоразнообразия. Решение этих проблем и устойчивое развитие общества невозможны без формирования у каждого человека экологического мировоззрения, новой системы ценностей и соответствующего стереотипа поведения.

В решении этих задач ведущую роль должны сыграть экологическое образование и просвещение населения, подготовка специалистов с высоким уровнем экологической культуры. Для педагогических вузов актуальность экологического образования студентов возрастает вдвойне, так как на будущего учителя возлагается основная ответственность за формирование экологического мировоззрения нового поколения.

За последние 20 лет в нашей стране издано немало учебников и учебных пособий по экологии. Однако среди них очень мало таких, в которых рассматривались бы фундаментальные вопросы экологии как биологической науки, и содержались бы сведения из области социальной и прикладной экологии.

Предлагаемое учебное пособие состоит из трёх разделов. В первом разделе рассматриваются вопросы общей экологии, включая экологические факторы и закономерности их действия на организмы, среды жизни и адаптации к ним организмов; вопросы экологии популяций, биоценозов и экосистем, излагаются необходимые сведения о строении, эволюции и условиях устойчивости биосферы. Второй раздел посвящён анализу антропогенных воздействий на биосферу и их последствий, в котором рассматриваются роль и место человека в биосфере, основные виды и масштабы антропогенного воздействия на природу, демографическая ситуация на планете. Приводятся сведения об источниках и последствиях антропогенных воздействий на атмосферу, гидросферу, почвы, растительный и животный мир на глобальном и региональном уровнях, о путях решения экологических проблем, а также о влиянии состояния окружающей среды на здоровье человека. Третий раздел учебного пособия посвящён вопросам управления качеством окружающей природной среды. Рассмотрены основные виды природных ресурсов и принципы рационального природопользования; даётся представление о системе управления качеством окружающей природной среды, сложившейся в России. Большое внимание уделено методам и средствам контроля состояния окружающей среды и эколого-правовым основам охраны природы. Излагаются основные положения концепции устойчивого развития, идеи коэволюции природы и общества, а также основные направления и принципы международного сотрудничества в области окружающей среды и участия в нём России.

В основу учебного пособия положен курс лекций, читаемый автором по дисциплине «Экология» студентам педагогического факультета Тверского государственного университета.

Учебное пособие предназначено для студентов педагогических специальностей вузов, учителей общеобразовательных учреждений и всех, кто интересуется проблемами взаимоотношений общества и природы.


РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ







Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 700. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия