Студопедия — Оцінка капіталу підприємства
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оцінка капіталу підприємства


 

 

Створення любого підприємства починається з пошуку джерел фінансування і формування капіталу. Від обсягу, походження, вартості, оптимальності структури капіталу, доцільності його трансформації в основні і оборотні засоби залежить фінансовий добробут підприємства і результати його діяльності. Тому аналіз наявності, джерел формування і розміщення капіталу має винятково важливе значення.

Капітал – це кошти, якими володіє підприємство для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.

Складовими капіталу підприємства є:

- власний капітал –частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

- зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов’язання можуть носити довго- і короткостроковий характер:

- довгострокові зобов’язання – всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями;

- поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. У балансі підприємства складові капіталу наводяться у таких статтях: - статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства; - пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами; - додатковий вкладений капітал – сума, на яку вартість реалізації випущених акцій акціонерними товариствами перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутного капіталу; - інший додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу; - резервний капітал – сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства; - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку (наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу); - неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу (наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу); - вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників; передача майна державними (казенними) та комунальними підприємствами (наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу); - забезпечення наступних витрат і платежів – нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел; - довгострокові кредити банків – сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позики, які не є поточними зобов'язаннями; - інші довгострокові фінансові зобов'язання – сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; - відстрочені податкові зобов'язання – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; - інші довгострокові зобов'язання – сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу «Довгострокові зобов'язання»; - короткострокові кредити банків – сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отримані від них позики; - поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу; - векселі видані – сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями); - поточні зобов'язання: за одержаними авансами – сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг); із розрахунків з бюджетом – заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства; з позабюджетних платежів – заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством; зі страхування – сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників; з оплати праці – заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату; за розрахунками з учасниками – заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу; зі внутрішніх розрахунків – заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків; інші – суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов'язання».

- доходи майбутніх періодів – доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Мета аналізу формування капіталу складається у оцінці структури і динаміки джерел формування капіталу, а також у визначенні впливу на фінансовий стан підприємства капіталу, що додатково залучається.

У процесі аналізу формування капіталу вирішуються такі задачі:

- оцінка умов функціонування суб'єкта господарювання;

- встановлення і оцінка змін у наявності і структурі капіталу за звітний період;

- пошук шляхів нарощування капіталу, підвищення рівня його віддачі і зміцнення фінансової стійкості підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу формування капіталу підприємства є:

- нормативно-правова інформація:

- Цивільний Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (Глава 8. Підприємницькі товариства, Глава 14. Цінні папери, Глава 71. Позика, кредит, банківський вклад);

- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 5 «Звіт про власний капітал»;

- планова: бізнес-план підприємства, проект емісії акцій, облігацій тощо;

- звітна фінансова: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал;

- звітна статистична: звіт про фінансові результати і дебіторську і кредиторську заборгованість (1-Б термінова);

- облікова: регістри за рахунками класу 4 «Власний капітал і забезпечення зобов’язань», класу 5 «Довгострокові зобов’язання», класу 6 «Поточні зобов’язання»;

- інша: кредитні договори, біржові котирування та індекси, інформація щодо позичальника кредитних бюро тощо.

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від структури капіталу.

Використовуваний капітал підрозділяється:

- за правами власності: на власний капітал і позиковий (зобов’язання);

- по тривалості використання: довгостроковий (власний капітал і довгострокові зобов’язання) і короткостроковий (наступні витрати і платежі, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів).

Власний капітал є основою незалежності підприємства, необхідність у ньому обумовлена вимогами самофінансування підприємств. Проте, потрібно враховувати, що фінансування діяльності підприємств тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо в тих випадках коли:

- виробництво носить сезонний характер, тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках у банку, а в інші періоди їх буде бракувати;

- ціни на кредитні ресурси нижче, ніж рівень віддачі на вкладений капітал, тоді, привертаючи позикові кошти, підприємство може підвищити рентабельність власного капіталу.

Разом з тим, якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким. Тому з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за їх своєчасним поверненням і залученням в оборот на нетривалий час інших капіталів.

У процесі аналізу капіталу підприємства, у першу чергу, варто вивчити зміни в їхньому складі, структурі і дати їм оцінку, як показано на прикладі табл. 2.11.

Власний капітал підприємства має тенденцію до зменшення: в 2010 р. він зменшився на 4, 1% в порівнянні з 2009 р. Це відбулося за рахунок росту непокритого збитку підприємства на 212, 0 тис. грн.

У 2010 р. у порівнянні з 2009 р. значно виросли довгострокові зобов’язання підприємства (на 2191, 0 тис. грн., або на 38, 9%). Це свідчить про те, що підприємство стало більш активно залучати довгострокові кредити банків або інвестиційні ресурси на збільшення свого майна для розширення основної діяльності.

Поточні зобов’язання підприємства знизилися практично вдвічі, на 3769, 0 тис. грн. (на 51, 7%), що є позитивною тенденцією його розвитку і свідчить про зниження рівня фінансової залежності підприємства.

 


Таблиця 2.11

Аналіз складу, динаміки і структури джерел формування майна ЗАТ «Продмаш».

 

Джерела майна Сума, тис. грн. Структура, % Абсолютне відхилення, тис. грн.   Відхилення в структурі, % Темп зростання, %  
2009 р. 2010 р. 2009 р. 2010 р.
І. Власний капітал
Статутний капітал     50, 8 56, 2 - +5, 4 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4157 -4369 - - +212, 0 - 105, 1
Всього за розділом І     28, 4 30, 2 -212, 0 +1, 8 95, 9
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів     28, 4 30, 2 -212, 0 +1, 8 95, 9
III. Довгострокові зобов'язання     30, 3 46, 7 +2191, 0 +16, 4 138, 9
IV. Поточні зобов'язання
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги     14, 6 1, 2 -2513, 0 -13, 4 7, 4
Поточні зобов'язання за розрахунками     14, 6 9, 1 -1177, 0 -5, 5 56, 5
Всього за розділом ІV     40, 1 21, 8 -3769, 0 -18, 3 49, 3
Баланс     100, 0 100, 0 -1767, 0 - 90, 5

Позикові кошти підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та поточних зобов'язань за розрахунками. Їх питома вага в загальний сумі пасивів складає в 2010 році 21, 8%, тоді як власного капіталу – 30, 2%.

Аналіз фінансового левериджує одним із методів оптимізації структури капіталу. Фінансовий леверидж – потенційна можливість впливати на чистий прибуток підприємства шляхом зміни обсягу і структури пасивів. Детальніше він буде розглянутий у темі 8.

Аналіз руху власного капіталу проводиться з метою визначення впливу на його склад, розмір і структуру:

- коригувань залишків власного капіталу на початок періоду;

- переоцінки активів;

- розподілу прибутку;

- внесків учасників;

- вилучення капіталу;

- інших змін.

Розглянемо основні складові власного капіталу підприємства з точки зору аналізу руху докладніше.

Статутний капітал – є одним із найважливіших показників, що дозволяє одержати уявлення про розміри і фінансовий стан економічних суб'єктів. Це один із найбільше стійких елементів власного капіталу організації, оскільки зміна його величини допускається в строго визначеному порядку, установленому законодавчо. Статутний капітал – це основне джерело формування майна підприємства, це стартовий капітал для операційної діяльності з метою одержання надалі прибутку. Статутний капітал являє собою засоби, вкладені власниками підприємства.

Додатковий капітал. У процесі основної діяльності в підприємства може з'явитися нове майно чи зрости облікова вартість наявного, тобто збільшуються розміри активів. Для обліку джерел такого майна чи приросту його вартості в бухгалтерському обліку введено поняття додаткового капіталу. Як об'єкт обліку він виник відповідно до зміни правил оцінки статей бухгалтерської звітності організацій для відображення інфляційних процесів.

Резервний капітал створюється відповідно до законодавства й установчих документів організації на покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків, втрат. Резервний капітал – це так зване запасне фінансове джерело, що створюється як гарантія безперебійної роботи підприємства і дотримання інтересів третіх осіб.

Нерозподілений прибуток – прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати в бюджет податку на прибуток. Він виступає джерелом, який може бути використаний на цілі, обумовлені статутними документами чи відповідними рішеннями керівництва організації і засновників (акціонерів), у т. ч. на придбання нових майнових об’єктів чи майнових прав.

У табл. 2.12 проаналізований рух власного капіталу ЗАТ «Продмаш».

Таблиця 2.12

Аналіз руху власного капіталу ЗАТ «Продмаш»

Стаття Статутний капітал, тис. грн. (%) Пайовий капітал Додатковий капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток, тис. грн. (%) Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом, тис. грн. (%)
                   
Залишок на початок року (178, 9)         -4157 (-78, 9)     (100)
Коригування - немає
Скоригований залишок на початок року (178, 9)         -4157 (-78, 9)     (100)
Переоцінка активів - немає
Чистий збиток за звітний період           -212 (100)     -212 (100)
Розподіл прибутку - немає
Внески учасників - немає
Вилучення капіталу - немає
Інші зміни в капіталі - немає
Разом змін в капіталі           -212 (100)     -212 (100)
Продовження табл. 2.12
                   
Залишок на кінець року (186, 4)         -4369 (-86, 4)     (100)

 

Власний капітал підприємства на початок року представлений статутним капіталом у сумі 9428 тис. грн. (178, 9%) і непокритими збитками 4157 тис. грн. (-78, 9%). Протягом аналізованого періоду коригування власного капіталу, переоцінки активів, внесків учасників, вилучення капіталу і інших змін не відбувалося. Підприємство отримало чистий збиток у сумі 212 тис. грн., який збільшив розмір непокритого збитку до 4369 тис. грн. або (-86, 4%) власного капіталу, який зменшився до 5059 тис. грн.

Таким чином, рух власного капіталу досліджуваного підприємства не є раціональним. Резервами покращення ситуації є перехід до прибуткової роботи, покриття збитків, залучення власного капіталу за рахунок їх внесків.

 

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1873. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия