Студопедия — Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу


 

 

Важливою умовою ефективної реалізації функцій фінансового аналізу є наявність вхідної інформації (інформаційного забезпечення). Між системою збору інформації й аналізом існують прямий і зворотний зв'язки. З одного боку, результати фінансового аналізу надходять до системи фінансового менеджменту і використовуються для прийняття відповідних управлінських рішень; а з іншого боку – від своєчасності, якості і повноти інформації залежить глибина і об’єктивність результатів аналізу.

Проведення фінансового аналізу передбачає використання внутрішніх і зовнішніх джерел інформації.

Зовнішні дані – це матеріали преси, фінансові довідники, статистичні дані тощо.

Основним джерелом внутрішньої інформації при проведені фінансового аналізу є фінансова звітність підприємства. Інформація, яка відображається у фінансових звітах, повинна бути зрозумілою і розрахованою на однозначне тлумачення. Її доцільність, зрозумілість і достовірність повинні сприяти ухваленню найбільш оптимальних рішень по тому або іншому питанню фінансової діяльності підприємства.

Фінансова звітність забезпечує такі інформаційні потреби користувачів:

- щодо придбання, продажу цінних паперів та володіння ними;

- участі в капіталі підприємства;

- оцінювання якості управління;

- оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

- забезпеченості зобов’язань підприємства;


 

 


Рис. 1.2. Узагальнена класифікація методів, прийомів та моделей фінансового аналізу.


- регулювання діяльності підприємства;

- прийняття інших рішень.

Розглянемо більш детально форми фінансової звітності, які використовуються при проведені фінансового аналізу.

Баланс є звітом про фінансовий стан підприємства, який фіксує на певну дату величину його активів, зобов'язань і власного капіталу. Норми П(С)БО 2 «Баланс» відносяться до балансів підприємств всіх форм власності, окрім банків і бюджетних установ. Баланс складається виключно на основі вивірених оборотів і залишків на кінець періоду по всіх синтетичних рахунках. При цьому повинні бути приведені бухгалтерські записи по доконаних операціях, закриті всі операційні рахунки, виявлені фінансові результати і оформлені проводки по податках.

Звіт про фінансові результати містить інформацію про доходи, витрати і прибутки (збитки) підприємства, які є результатом діяльності на певну дату. Головною особливістю даного звіту є те, що в ньому фінансові результати формуються по видах діяльності – операційній (основній) і звичайній. Основна діяльність відображає операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, робіт, послуг. Звичайна діяльність об'єднує операційну і доходи від участі в капіталі, дивіденди, відсотки і інші надходження від фінансових інвестицій і їх реалізації, доходи від продажу необоротних активів і майнових комплексів, а також інші доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Звіт про фінансові результати включає також надзвичайні витрати і доходи, в яких відповідно показуються збитки від надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії тощо), включаючи витрати на їх попередження і доходи від інших операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій.

Звіт про рух грошових коштів відображає надходження і витрату грошових ресурсів підприємства в звітному і попередньому періодах в результаті операційної, фінансової і інвестиційної діяльності. При цьому під фінансовою розуміється діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу. Інвестиційною, визнається діяльність, пов'язана з придбанням або реалізацією тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є частиною еквівалентів грошових коштів, тобто високоліквідних і вільно конвертованих фінансових вкладень.

Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства в звітному періоді під впливом різних чинників. Динаміка відображається по всіх статтях власного капіталу, які приведені в першому розділі пасиву балансу.

Примітки до фінансової звітності відображають деталізовану інформацію з інших форм відносно окремих статей активів (нематеріальні активи, основні засоби, матеріальні запаси, тощо); доходів та витрат.

Для всебічного фінансового аналізу діяльності підприємства даних, відбитих в приведених вище документах офіційної звітності, може виявитись недостатньо.

Так для здійснення факторного аналізу прибутку, рентабельності і інших показників ефективності діяльності будуть потрібні відомості про:

- ціну реалізованої продукції та її зміну за періодами;

- собівартість товарної і реалізованої продукції в базисному і звітному періодах;

- натуральні обсяги реалізації і їх зміни;

- структурні зміни в асортименті.

Враховуючи деякі специфічні особливості фінансів акціонерних товариств, для аналізу і оцінки їх роботи необхідні додаткові матеріали, що характеризують дивідендну політику емітента. До них відносяться дані відносно:

- частки чистого прибутку, який виділяється акціонерним товариством для виплати дивідендів по простих акціях;

- динаміці дивідендів і механізму їх побудови;

- кількості цінних паперів по видах і номіналах (прості і привілейовані акції, облігації), які випущені акціонерним товариством;

- прибутковості цінних паперів, по яких виплачуються фіксовані відсотки і дивіденди.

Не виключається, що в процесі аналізу може виникнути потреба у іншої інформації з бухгалтерської і статистичної звітності.

 

 

Контрольні питання до теми.

1. З яких елементів складається система управління підприємством? Надайте їм характеристику.

2. Які компоненти входять до системи фінансового аналізу? Охарактеризуйте їх.

3. Які функції управління ви знаєте? Надайте їм характеристику.

4. Вкажіть мету та задачі фінансового менеджменту.

5. За яким критерієм виділяють напрямки фінансового менеджменту? Охарактеризуйте їх.

6. Які особливості приманні фінансовому аналізу з точки зору системного підходу?

7. Реалізація яких принципів забезпечує ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства?

8. У чому полягає сутність та необхідність застосування фінансової політики підприємства?

9. Розкрийте зміст та задачі фінансового аналізу.

10. За якими ознаками класифікується фінансовий аналіз?

11. Які основні етапи розвитку фінансового аналізу, у чому їх особливості?

12. Які підходи виділяють до процесу розвитку фінансового аналізу? Надайте їм характеристику.

13. Охарактеризуйте метод фінансового аналізу.

14. Які способи використовуються при реалізації фінансового аналізу?

15. Яким чином класифікуються прийоми фінансового аналізу?

16. Які види інформаційного забезпечення використовуються при проведені фінансового аналізу на підприємстві? Дайте їм детальну характеристику.

 

Тематика доповідей.

1. Перспективи розвитку фінансового аналізу.

2. Застосування комп’ютерних технологій в системі фінансового менеджменту підприємства.

3. Практика та проблеми застосування неформалізованих методів фінансового аналізу.

 

 

Тестові завдання.

1. Управління підприємством полягає в:

А) досягненні підприємством максимально великого прибутку;

Б) впливі системи управління на об’єкт управління для досягнення сформованої мети;

В) наданні інформації про фінансову діяльність суб’єкта господарювання;

Г) оптимальній реалізації усіх функцій.

 

2. Система управління підприємством складається з наступних підсистем:

А) систем фінансового, виробничого, операційного та стратегічного менеджменту;

Б) систем економічного та фінансового аналізу;

В) система менеджменту, система управління активами, система управління джерелами фінансування;

Г) система управління; система, що управляється; інформаційна система.

 

3. Функції управління класифікуються на:

А) загальні та специфічні; Б) зовнішні та внутрішні;

В) наукові та практичні;

Г) формалізовані та неформалізовані.

 

4. Мета фінансового менеджменту полягає в:

А) отриманні максимально великого прибутку;

Б) оптимізації фінансового стану підприємства;

В) зростанні ринкової вартості підприємства або його акцій;

Г) недопущені банкрутства підприємства.

 

5. Під фінансовою політикою розуміють:

А) стратегічні та тактичні заходи спрямовані на збільшення надходження грошових коштів;

Б) спосіб організації і реалізації фінансових відносин;

В) упорядковану систему функцій фінансового менеджменту підприємства;

Г) сукупність систем і підсистем управління підприємством.

 

6. Фінансовий аналіз це:

А) процес оцінки фінансових результатів та фінансового стану підприємства;

Б) сукупність способів та прийомів спрямованих на оцінку фінансової діяльності підприємства;

В) стратегічні та тактичні заходи спрямовані на збільшення надходження грошових коштів;

Г) сукупність окремих елементів, які формують цілісну систему з новими якостями.

 

7. Предметом фінансового аналізу є:

А) співвідношення фінансових ресурсів та джерел їх формування; ефективність використання наявних фінансових ресурсів;

Б) інформація щодо надходження та витрачання фінансових ресурсів підприємства;

В) фінансові ресурси підприємства, їх потоки, співвідношення, доцільність розташування та ефективність використання;

Г) фінансова діяльність підприємства в розрізі надходження та витрачання фінансових ресурсів.

 

8. Метою фінансового аналізу є:

А) розробка заходів щодо збільшення надходження грошових коштів на підприємство;

Б) виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності; пошук резервів оптимізації фінансового стану підприємства;

В) пошук резервів зменшення витрат грошових коштів;

Г) надання інформації до системи фінансового менеджменту щодо надходження та витрачання грошових коштів підприємства.

 

9. Завдання фінансового аналізу полягає в:

А) інформаційному забезпечені процесу прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

Б) прогнозуванні майбутнього прибутку та фінансового стану підприємства;

В) обчислені максимальної кількості фінансових коефіцієнтів з метою об’єктивної оцінки фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства;

Г) пошуку резервів збільшення надходження та зменшення витрат грошових коштів.

 

10. За змістом програми фінансовий аналіз класифікується на:

А) внутрішній та зовнішній; Б) регулярний та епізодичний;

В) попередній, поточний та наступний;

Г) комплексний та тематичний.

 

11. Розгляд об’єкта дослідження або за окремий часовий період, або за окремими структурними підрозділами, відноситься до:

А) внутрішнього фінансового аналізу;

Б) епізодичного фінансового аналізу;

В) тематичного фінансового аналізу;

Г) вибіркового фінансового аналізу.

 

12. «Основна ідея представників цієї школи полягала в тому, що розраховані аналітичні фінансові коефіцієнти корисні лише тоді, коли є критерії, з граничними значеннями яких можна порівнювати ці коефіцієнти». Це твердження є справедливим для представників наступної школи:

А) емпіричних прагматиків; Б) мультиваріантних аналітиків;

В) статистичного фінансового аналізу;

Г) учасників фондового ринку.

 

13. Методи економічної статистики, математичної статистики, економетричні методи та методи економічної кібернетики і теорій прийняття рішень відносяться до:

А) формалізованих методів фінансового аналізу;

Б) неформалізованих методів;

В) предикативних методів;

Г) дескриптивних методів.

 

14. В фінансовому аналізі виділяють наступні типи моделей:

А) формалізовані та неформалізовані;

Б) традиційна та економіко-математичні;

В) дескриптивні, предикативні і нормативні;

Г) структурні, динамічні та трендові.

 

15. Моделі прогнозного характеру відносяться до групи:

А) формалізованих моделей; Б) дескриптивних моделей;

В) предикативних моделей; Г) динамічних моделей.

 

16. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу представлено наступними групами інформації:

А) зовнішньою та внутрішньою;

Б) плановою та фактичною;

В) фактичною та довідковою;

Г) середньогалузевою та внутрішньою.

 

17. Доцільність, зрозумілість і достовірність інформації забезпечує:

А) своєчасність прийняття управлінських рішень;

Б) ефективність функціонування системи фінансового менеджменту підприємства;

В) можливість вибору необхідної інформації з метою оцінки фінансового стану підприємства;

Г) ухвалення найбільш оптимальних рішень щодо фінансової діяльності підприємства.

 

 

Література [2 – 4, 6, 9 – 11, 15, 17, 22, 25 – 33, 39 – 41, 43 – 46, 48, 49, 82, 84, 85]


Тема 2Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1626. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия