Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характер и механизмы его формирования
 1. Поняття соцілаьної мобільності.
 2. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму.

 

Соціальна мобільність – це будь-який перехід індивіда, групи або соціального об’єкта, або цінності, створеної або модифікованої завдяки діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої, в результаті чого соціальне становище індивіда або групи змінюється.

 

Типи соцілаьної мобільності:

 1. Вертикальна мобільність – сукупність взаємодій, які сприяють переходу індивіда з одного соціального шару в інший.
 2. Горизонтальна – перехід індивіда від однієї соціальної позиції до іншої, що перебуває на тому самому рівні.

 

Соціальну мобільність зумовлюють такі обставини:

 • структурні зрушення в економіці;
 • зміни характеру й змісту суспільного розподілу праці й відносин власності;
 • послаблення закріпленості працівників за соціально та економічно нерівноцінними видами діяльності.

 

Соціальній мобільності сприяють такі умови:

 • соціальне походження;
 • фінансові можливості;
 • наявність престижних позицій;
 • освіта.

 

Шляхи, якими відбувається переміщення людей з одних соціальних груп до інших, називають каналами соціальної мобільності, чи соціальними ліфтами.

Соціальна мобільність може відбуватися різними шляхами:економічним, політичним, військовим, церковним, шлюбним, у галузі науки та имистецтва.

Соціальна мобільність залежить від структури суспільства і від самого індивіда.

Соціальна мобільність в межах одного суспільства на окремих етапах його розвитку може бути різною.

 

Спілкування та співробітництво відіграють важливу роль у соціальному житті людини та є єдиною позитивною перспективою розвитку соціуму.

 

Соціальна комунікація – це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції.

Цей обмін зумовлений рядом соціально значущих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.

 

Функції соціальної комунікаці:

 1. Інформаційна (інформація про предмети, властивості, явища, дії, процеси в суспільстві).
 2. Експресивна ( здатність передавати оціночну інформацію про предмети або явища).
 3. Прагматична (засіб, якийц спонукае людину до певної дії та реакції).

 

Комунікативність– сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

Компоненти комунікативності:

 • комунікабельність (здатність легко вступати в контакт і відчувати задоволення від процесу комунікаціЇ),
 • відчуття соціальної спорідненості (людина не проитставляє себ, власний досвід, а обєднується зі співрозмовником),
 • альтруїзм (перевага інтересів співрозмовника),
 • доброзичливість (здатність не лише відчувати ,а й виявляти уважність, симпатію, уміння приймати іншого, гтовність підтримати інших).

 

Контрольні запитання:

 1. Чи можливі зміни в соціальній структурі суспільства?
 2. Що таке соціальна мобільність?
 3. Назвіть обставини, умови, шляхи, якими відбувається соціальна мобільність?
 4. Яку роль відіграє спілкування в процесі соціалізації людини?
 5. Що таке соціальна комунікація?
 6. Наявністю яких компонентів, на ваш погляд, характеризується комунікативність?

 

Література:

1. Арцишевський Р.А.Світ і людина:_К.: „АртЕк”, 1996

 1. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський,В.Г.Кремінь, та ін. К., 2001
 2. Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Людина і світ, К., 2011
 3. Вілков В. Людина і світ, Х., 2001
 4. Бізбіз Т.О., Людина і світ, 11 клас, розробки уроків, Х., 2010
 5. Бондаренко Я. Г., Людина і світ, 11 клас, розробки уроків, Х., 2011

 

Характер и механизмы его формирования

Множество, казалось бы, самых различных свойств личности связано относительно устойчивыми зависимостями в определенные динамические структуры. Особенно отчетливо это проявляется в ха­рактере человека.

Слово "характер" в переводе с греческого означает «чеканка», «печать». Характер – это совокупность приобретенных индивидуально-психологических устойчивых свойств личности, определяющая типичные способы ее реагирования на жизненные обстоятельства и выражающие специфическое для нее отношение к миру, к другим людям, к деятельности и к самому себе. Характер является стержневым психическим свойством человека, на­кладывающим отпечаток на все его действия и поступки, свойством, от которого, прежде всего, зависит деятельность человека в различных жизненных ситуациях. Именно в этом смысле мы обычно говорим, что у человека плохой характер или хороший, благородный и т.п. Мы говорим, что человек бесхарактерный, желая этим ска-зать, что у него нет внутреннего стержня, определяющего его поведение. Другими словами, бесхара-ктерный человек — это человек, лишенный внутренней определенности; каждыйсовершаемый им поступок зависит больше от внешних обстоятельств, чем от него самого. Человек с характером, на-против, выделяется прежде всего определенностью своего отношения к окружающему, выражающей-ся в опреде­ленности его действий и поступков. О человеке с характером мы знаем, что в определен-ных обстоятельствах он поступит вполне определенным образом. О таком человеке часто говорят: «Он должен был поступить именно так, и не мог поступить иначе — такой уж у него характер».

Под характером следует понимать не любые индивидуально-психологические особенности человека, а только совокупность наи­более выраженных и относительно устойчивых черт личности, ти­пичных для данного человека и систематически проявляющихся в его действиях и поступках. Например, даже очень веселые люди могут испытывать чувство грусти, но от этого они не станут нытиками и пессимистами.

В данном нами определении отражается наличие внутренней и внешней линий в характере. Внутрен­няя линия характера складывается из устойчивых мотивов его отношений к ок­ружающей действительности. Именно эти мотивы формируют черты характера. Поэтому показателями характера человека является его образ жизни, его реальное отношение к нравственным нормам, к лю­дям, к природе, к вещам и т.д. Мировоззрение и убеждения лично­сти составляет стержень характера. Люди без твердых убеждений никогда не могут иметь твердого характера.

Внешняя, или поведенческая, линияхарактера — это спо­соб или форма поведения личности в типичных ситуациях, ко­торая, "раз за разом" повторяясь, переходит в привычку или автоматизм. Если определенные формы поведения не случайны для данного человека, а просто и устойчиво проявляются в определенных, ти­пичных, обстоятельствах, значит они характерологичны. Поэтому, зная характер, можно предвидеть поведение человека в определен­ной ситуации. Если одному человеку свойственна мужественность, а другому — трусость, можно ожидать вполне определенное пове­дение от того и другого при столкновении с опасностью. Таким образом, знать характер человека — это знать те существенные для него черты, которыми определяется весь образ его дей­ствий.

Черты характера — это те существенные свойства человека, из которых с определенной логикой и внутренней последовательностью вытекает определенная единая ли­ния поведения, предполагающие одни поступки и которыми исключаются, как не совместимые с ними, и противоречащие им другие.

Определенность, со­ставляющая сущность характера, может проявляться у человека по отношению к тому, что ему не безразлично. Наличие у человека характера предполагает наличие чего-то значимого для него в мире, в жизни, чего-то, от чего зависят мотивы его поступков, его цели и задачи, которые он себе ставит. Характер представляет собой внутренние свойства личности, но это не значит, что они в своем развитии и сущности определяются только системой внутриличностных отношений. Напро­тив, эти внутренние свойства личности, составляющие ее характер, выражаясь в отношении к тому, что значимо для человека в мире, через отношение к миру и определяются.

Поэтому наиболее существенный вопрос для определения характера каждого человека — это вопрос о том, по отношению к чему, к какой сфере задач, целей и т.д. делает человека определенным его характер. «Иной человек представля­ется в обыденных житейских ситуациях как имеющий силь-ный характер; он проявляет твердость и настойчивость во всем, что касается бытовых дел и вопро­сов; но тот же человек обнаруживает сразу же полную неопределенность, бес­хребетность, когда дело кос-нется вопросов иного — принципиального плана. Другой, кажущийся сначала лишенным характера в силу своей податливости в вопросах обыденной жизни, для него не значимых, пока они не затраги-вают существенных для него сфер, вдруг раскрывается как сильный характер — твердый, непреклон-ный, как только перед ним встают существенные, значимые для него вопросы, задачи, цели. И один, и другой обладают формально как будто равно сильными характерами — в смысле определенности, твердости, непрек­лонности, каждый — в своей сфере жизненных отношений, но у одного из них ха-рактер по существу мелочный, а у другого — более или менее значительный. Ведь вопрос в том, в ка-кой мере то, что существенно для данного человека, явля­ется также и объективно существенным, в какой мере значимым для индивида является общественно значимое (курсив мой – В.К.). Этим определяется значительность характера» - отмечает С.Л.Рубинштейн [Рубинштейн С.Л., С. 621].

Таким образом, большой, значительный ха­рактер, по мнению Рубинштейна, — это характер, подразумевающий определенность человека по от­ношению к объективно существенным задачам. Та-кой характер поэто­му есть не просто любые твердость и упорство (такое формальное упорство, безот-но­сительно к содержанию, может быть и упрямством, а не большим характером), а большая опреде-ленность в больших делах. Там, где есть эта определенность в существенном, большом, принципи-альном, она неиз­бежно проявляется и в малом. Заключаясь в определенности отношения человека к значимым для него целям, характер человека проявляется в его поведении, в его делах и по­ступках. Проявляясь в них, он в них же формируется. Он заклады­вается в мотивах его поведения в изменчи-вой, от случая к случаю форме, определяемой конкретной ситуацией. Выражающееся в мотивах отно-ше­ние человека к окружающему, проявляясь в действии, в его делах и поступках, через них закрепля-ется и, становясь привычным, переходит в относительно устойчивые черты или свойства характера.

Характер человека - и предпосылка, и результат его реального поведения в конкретных жизненных ситуациях; обусловливая его поведение, он в поведении и формируется. Например, объективно благородные или смелые дела могут пер­вично совершаться, вовсе не требуя особой субъективной смелости или благород­ства. Так маленький ребенок, преодолевая свой страх и подходя к игрушке, которая испугала его, делает первый шаг на пути к смелости как черте характера. Смелость отдельных дел или благородство отдельных поступков постепенно переходит в смелость или благо­родство человека, закрепляясь в его характере; в свою очередь смелость или благородство характера, закрепившись в нем, обусловливает смелость или благо­родство поведения.

Взаимосвязь характера и поступка опосредована взаимозависимостью свойств характера и мотивов поведения: черты характера не только обусловли­вают мотивы поведения человека, но и сами обусловлены ими. Мотивы поведе­ния, переходя в действие и закрепляясь в нем, фиксируются в характере. Каж­дый действенный мотив поведения, который приобретает устойчивость, — это потенциально будущая черта характера в ее генезисе, т.е. становлении. В мотивах черты характера выступают впервые еще в виде тенденций; действие переводит их затем в устой­чивые свойства. Путь к формированию характера лежит поэтому через форми­рование надлежащих мотивов поведения и организацию направленных на их закрепление поступков. Так, пробуждая у ребенка интерес к какой-либо конкретной области знаний и предлагая ему соответствующую литературу для чтения, мы формируем у него, например, такие черты характера как любовь к чтению и стремление докопаться до истины самостоятельно без посторонней помощи.

Причем, если внутренняя линия характера, т.е. мотивы поведения, недо­ступна непосредст-венно наблюдению, то внешняя линия ха­рактера, т.е. поступки, может быть непосредственно подвергнута анализу и моральной оценке со стороны общества. При этом сущность характера можно нередко определить одним словом, выражающим моральный облик личности («эгоист», «кол­лективист», «принципиальный», «добрый»).

Однако, поступок выступает проявлением черты характера не во всех случаях. Например, если добросовестный и аккуратный работник вдруг допустил небрежность в отношении выполнения порученной ему работы, то скорее всего этот факт следует рассматривать как случайность. Не всякая ситуация дает ключ к пониманию характера. Для того чтобы выявить подлинный характер человека, важно найти те специфические ситуа­ции, в которых наиболее полно и адекватно выявляется данный характер. Поступок может слу­жить выражением характера в следующих условиях:

1. Когда он отражает устойчивое отношение к чему-либо (к познанию, к труду и др.).

2. Когда он часто совершается в типичных ситуациях или обстоятельствах. Может ли проявляться во время отдыха в виде развлечения такая черта, как трудолюбие?

3. Когда он совершается в чрезвычайных обстоятельствах. Скажем, любовь к Родине или мужество, проявленное при спа­сении ребенка во время пожара.

И все-таки главным критерием характера остается привы­чка. Чтобы познать характер челове-ка, надо присмотреться к его привычкам как способам поведения в типичных ситуаци­ях. За привыч-ками и автоматизмами стоят наши укрепившие­ся отношения, а следовательно, характерологические черты личности.

Таким образом, характер человека определяется не каждым единичным, более или менее слу-чайным поступком, а всем образом жизни, за исключением особых по своему значению поступков, которые определяют узло­вые моменты в его биографии. Образ жизни включает определенный образ действий и объективные условия, в кото­рых он осуществляется. В свою очередь образ действий че-ловека, который всегда исходит из тех или иных побуждений, включает определенный образ мыслей, чувств, по­буждений действующего субъекта в единстве с объек­тивным течением и результатами его действий. Поэтому, по мере того как форми­руется определенный образ жизни человека, формируется и сам человек; по мере того как в ходе действий человека выделяется и закрепляется характерный для него, более или менее устойчивый образ действий, в нем самом выделяется и зак­репляется более или менее устойчивый набор его свойств. Он формируется в зависимости от объективных общественных условий и конкретных жизненных обстоятельств, в которых проходит жизненный путь человека, на основе его природных свойств - прежде всего темперамента - в результате его действий и поступков.

В характере есть действительно определенные вещи, которые связаны с биологи­ческими факторами. Наи­большее значение в этом смысле имеют сочетание силы, уравнове­шенность и подвижность нервных процессов, т.е. общий тип выс­шей нервной деятельности как природная основа темперамента. Свойства нервной системы могут способствовать или препятство­вать формированию определенных черт характера. Так, при небла­гоприятных условиях трусом скорее может стать меланхолик, чем сангвиник, а при благоприятных — смелость скорее разовьется у сангвиника, чем у меланхолика. При соответствующем индивиду­альном подходе в методике воспитания и у того, и другого возмож­но формирование смелости.

Таким образом, природные свойства нервной системы в какой-то мере сказываются на формировании и проявлении характера. Но и характер может влиять на проявления типологических осо­бенностей нервной системы. Выдержка и самообладание, например, могут тормозить природную склонность к взрывным реакциям че­ловека с холерическим темпераментом, а инициативность и само­стоятельность — маскировать ригидность флегматика.

Иначе говоря, в характере обнаруживается единство врожден­ного и приобретенного. И.П. Павлов рассматривал характер как «сплав» врожденных и приобретенных форм и воспитания в фор­мировании характера, т.е. обусловленность его отношениями, сло­жившимися под влиянием общест-венно-исторических условий жизни и деятельности людей.

У характера есть и макросоциальная основа. Будучи внутренней линией характера, мотивы отношения к существенным сторонам действительности формируются под влиянием господствующих форм обществен­ного сознания, внутренних принятий каких-то ценностей как "значений для себя", например, коллективизм японцев и индивидуализм американцев.

Существует и социальная основа формирования характера, то есть некоторые инвариантные особенности характера, могут быть присущи опреде­ленным социальным группам. У нас в свое время было модно гово­рить о классовом характере, о каких-то характеро­логических особенностях бюрокра-тов, управленцев и т.д. За этим стоит определенная реальность, связанная с тем, что характер формируется в реальной жизни человека, и в меру общности тех условий, в которые попадают представители одних и тех же классов, социальных групп и т. д., у них формируются некоторые общие чер­ты характера. Ведь характер выполняет роль как бы амортизатора, своеобразного буфера между личностью и средой, поэтому он во мно­гом этой средой определяется. Однако не во всем и главное зависит от личности. Если личность направлена на приспособление, адаптацию к миру, то характер помогает это сделать. Если, наоборот, личность, направлена на преодоление среды или на преобразование ее, то характер помогает ей преодолеть среду или преобразовать ее.

К характеру в собственном смысле слова относятся, однако, не все относи­тельно устойчивые свойства личности, которые выделяются и закрепляются в человеке, по мере того как складывается его образ жизни, а только те черты и побуждения, которые преимущественно обусловливают его действия. К характе­ру непосредственно не относятся, например, физическая ловкость, вообще свой-ства, обус­ловливающие умения человека; в него включаются только те свойства, которые выражают направленность личности, т.е. лишь те проявления направленности, которые выражают устойчи­вые свойства личности и вытекающие из них устойчивые личностные, а не только случайные ситуа-ционные установки.

Определяя господствующие побуждения, характер может выразиться как в целях, которые человек себе ставит, так и в средствах или способах, которыми он их осуществляет, как в том, что он делает, так и в том, как он это делает, т.е. характер может выразиться как в содержании, так и в форме поведения, поскольку она является обобщенным выражением содержа­ния. При этом так же как не все свойства человека относятся к его характеру, а только те, которые выражаются в его направленности, так и не все способы поведения показательны для характера. Для него показательны только те способы, которые обнаруживают избирательную направленность личности: с чем человек считается, как он что расценивает, чем он готов поступиться для достижения данной цели и из-за чего он готов скорее отказаться, чем идти к ее достижению неприемлемым способом. Другими словами, в способе поведения, в котором проявляется характер, выражается иерархия воз­можных целей, которая устанавливается для данного человека в силу его характера, являющегося обобщенным выражением избирательной направленности лич­ности.

Господствующая направленность человека, в которой проявляется его харак­тер, означает акти-вное избирательное отношение человека к окружающему. В идеологическом плане она выражается в мировоззрении; в психологиче­ском — в потребностях, интересах, склонностях, во вкусах, т.е. избирательном отношении к вещам, привязанностях, т.е. избирательном отношении к людям. Поскольку они служат побуждениями к действиям и поступкам человека, в которых характер не только проявляется, но и формируется, постольку они участву­ют в образовании характера. Вместе с тем характер, по мере того как он склады­вается, обусловливает, те из всех возможных побуждений, которые будут определять пове­дение данного человека.

Характер теснейшим образом связан и с мировоззрением. Поскольку то или иное мировоз-зрение, пере­ходя в убеждения человека, в его моральные представления и идеалы, регулирует его поведение, то, отражаясь в его сознании и реализуясь в его поведении, оно суще­ственно участвует в формировании его характера. Единство тех целей, которые оно перед человеком ставит, существенно обусловливает цельность характера. Систематически побуждая человека поступать определенным образом, мировоз­зрение, мораль как бы оседают и закрепляются в его характере в виде привы­чек — привычных способов нравственного поведения. Превращаясь в привычки, они становятся «второй натурой» человека. Можно в этом смысле сказать, что характер человека — это в известной мере его не всегда осознанное и теорети­чески оформленное мировоззрение, ставшее натурой человека.

Требования, исходящие от принятого им мировоззре­ния, сплошь и рядом побуждают человека поступать вопреки склонности, своему характеру. Сознательно подчиняясь требованиям, исходящим от мировоззрения, человек часто вносит коррективы в свое поведение и в конце концов переделывает свой характер. Однако влияние мировоззрения, т.е. образа мыслей человека вторично по отношению к образу его жизни. Так что, как ни важна связь характера с мировоззрением, она носит вторич­ный, производный характер; нельзя в основном выводить характер из мировоззрения, и тем более нельзя выводить мировоззрение людей из их характера.

Соотношение между идейными, мировоззренческими установками и дейст­венными установками человека в конкретных жизненных ситуациях существен­но определяет общий облик человека, его характер. Люди в этом отношении заметно различаются по степени цельности, последовательности, стойкости. На одном полюсе — люди, у которых слово не расходится с делом и сознание является почти зеркальным отражением практики, а практика — по­следовательным отражением их мировоззренческих установок; на другом — люди, у которых поведение скорее маскировка, чем отражение их подлинных внутренних установок.

Потребности, интересы, склонности, вкусы, всевозможные тенденции и уста­новки, а также личные взгляды и убеждения человека — это психологические формы выражения направленности, в которой проявляется характер; содержа­нием же ее является практическое отношение человека к другим людям и через них к самому себе, к своему труду и к вещам предметного мира.

Взаимоотношения человека с другими людьми определяют и его отношение к своей деятельности — способность к подвигу, к напряженному героическому труду, творческое беспокойство или, напротив, успокоенность, и его отношение к самому себе — уверенность в своих силах, скромность или преувеличенное са­момнение, самолюбие, неуверенность в своих силах и т.д.

«В многообразных, тонких, богатых всевозможными оттенками людских от­ношениях, состав-ляющих основную ткань человеческой жизни, складывается и проявляется величайшее многообразие самых основных для облика личности характерологических черт. Таковы заботливость о человеке, чуткость, справед­ливость, благородство, доброта, мягкость, нежность, доверчивость и множество других аналогичных и им противоположных свойств. При этом единство харак­тера не исключает того, что в различных ситуациях у одного и того же человека проявляются различные и даже проти-воположные черты. Человек может быть одновременно очень нежным и очень требовательным, мягким вплоть до нежно­сти и одновременно твердым до непреклонности. И единство его характера мо­жет не только сохраняться, несмотря на это, но именно в этом и проявляться» - пишет Рубинштейн [Рубинштейн С.Л., С. 626].

Эти различия, противоположности и даже противоречия необходимо вытека­ют из сознатель-ного отношения к другим людям, требующего дифференциации в зависимости от изменяющихся конкретных условий. Человек, мягкий при всех условиях и ни в чем не проявляющий твердости, — это уже не мягкий, а бесха­рактерный человек. А человек доверчивый, который не только не страдает подо­зрительностью, но ни при каких условиях не способен к бдительности, — это уже не доверчивый, а наивный или глупый человек.

При длительном общении взаимное воздействие людей друг на друга накла­дывает часто значительный отпечаток на их характеры, причем в одних случаях происходит как бы обмен характерологическиими свойствами и взаимное упо­добление: в результате длительной совместной жизни люди иногда приобретают общие черты, становясь в некоторых отношениях похожими друг на друга. В дру­гих случаях эта взаимообусловленность характеров выражается в выработке или усилении у людей, живущих в длительном повседневном общении, характе­рологических черт, которые соответствуют друг другу в силу своей противопо­ложности: так, отец-деспот с властным и нетерпимым характером, подавляя волю своих близких, порождает дряблость, податливость, иногда прибитость и обезличенность у членов своей семьи, живущих в повседневном контакте с ним.

Существенной для становления характера формой общения является воспи­тание. В своей сознательной организованности и целенаправленности воспита­ние — общение воспитателя с воспитываемым — располагает рядом важней­ших средств воздействия: соответствующей организацией поведения, сообщени­ем знаний, формирующих мировоззрение, личным примером.

Общение создает предпосылки и для самостоятельной работы человека над своим характером. В процессе общения, воздействуя на людей и подвергаясь воз­действию сих стороны, человек познает других и испытывает на практике значе­ние различных характерологических черт. Это познание других людей приводит к самопознанию, практической оценке характерологических свойств других лю­дей, регулируемой моральными представлениями, — к самооценке и самокрити­ке. А самопознание, сравнительная самооценка и самокритика служат предпо­сылкой и стимулом для сознательной работы человека над своим характером.

Теперь обратимся к вопросу о том как происходит становление характера человека в процессе его жизнедеятельности. Черты характера всегда зависят друг от друга и приобретают целостную структуру. Суть тех черт, из которых складывается характер, может быть прояснена через механизмы его формирования.

Как уже было отмечено, характер формируется в процессе жизнедеятельности челове­ка. Жизнь чеканит человеческие индивидуальности, создает сис­тему тех отношений, которые определя-ют характер. Человек не рождается ленивым, трудолюбивым, инициатив­ным, принципиальным, независимым и т. д., а становится таким или иным в процессе своей жизни и деятельности.

Для того чтобы открыть путь к пониманию становления характера, нужно обратиться к побуждениям и мотивам не столько личностным, сколько ситуационным, определяемым не столько внутренней логикой характера, сколько стечением внешних обстоятельств. И несмелый человек может совершить смелый поступок, если на это его толкают обстоятельства. Узловой вопрос — это вопрос о том, как мотивы (побуждения), отражающие не столько личность, сколько обстоятельства, в кото­рых она оказалась по ходу жизни, превращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность. Именно к этому вопросу сводится в конечном счете вопрос о становлении и разви­тии характера в ходе жизни. Побуждения, порождаемые обстоятельствами жизни, — это и есть тот «строительный материал», из которого складывается характер. Вспомним о том, что у человека всегда имеется альтернатива, по крайней мере, совершать или не совершать поступок. Для того чтобы мотив (побуждение) стал свойством личности, он должен генерализоваться (т.е. стать обобщенным) по отноше­нию к ситуации, в которой он первоначально появился, распространившись на все ситуации, сходные с первой, в существенных по отношению к личности чертах. Так, если маленький ребенок, о котором мы уже говорили, сможет победить свой страх не только в одной конкретной ситуации, но и в целом ряде подобных ситуаций, то со временем это умение преодолевать свой страх будет распространяться на все большее количество подобных ситуаций. Свойство характе­ра — это в конечном счете и есть тенденция, побуждение, мотив, закономерно появляющийся у данного человека при однородных условиях.

Но это только одна сторона рассматриваемого вопроса. «Это понимание характера, связывающее его с побуждениями, как будто приходит в про­тиворечие с житейскими наблюдениями, говорящими о том, что иногда у людей большого дыхания, живущих высокими благороднейшими побуждениями, бывает нелегкий характер, делающий их в повседневном общении не очень приятными компаньонами, а с другой сторо­ны, нередко можно встретить человека, о котором все окружающие говорят: «Какой у него хороший, легкий характер!», а у человека этого вы не найдете ни высоких целей, ни поистине больших душевных побуждений. Объяснения этому надо искать не только в том, что у людей первого и второго рода центр душевного внимания обращен на разное, но и в следующем обстоятельстве: подобно тому как в способности инкорпорируются общественно выработан­ные операции или способы действия, в характер как бы инкрустируются общественно выра­ботанные способы поведения, отвечающие требованиям, предъявляемым обществом к своим членам» - отмечает Рубинштейн [Рубинштейн С.Л., С. 632-633].

Арсенал способов поведения человека черпается им в социальной среде. Этот арсенал нормативно закрепляется в стандартах поведения той или иной культуры и распространяется на ти­пичные ситуации. Например, общепринятым является то, что человек, входящий в помещение здоровается со всеми людьми, которых он видит; находясь в транспорте человек должен уступать место пожилым людям, инвалидам и пассажирам с детьми и т.п. Источником этих стандартов поведения мо­жет быть и житейская психология. В ее недрах лежат некото­рые устойчивые привычки, они усваиваются через подража­ние и становятся основой национальных черт характера того или иного народа. В раннем детстве акцент в формировании характера ставится на внешней линии, он сводится к упражне­нию и закреплению привычки и автоматизма. Так маленькому ребенку постоянно напоминают, что рот необходимо вытирать салфеткой, нельзя громко разговаривать и смеяться в общественном месте, бросать мусор на улице и т.д. При регулярном повторении и одновременно подкреплении с помощью личного примера взрослых, ребенок постепенно усваивает эти способы поведения. Отсюда и воз­никает понятие "автоматизм вежливости", который от подра­жания переходит в привычную форму поведения. По мнению Рубинштейна, характер человека состоит, таким образом, из сплава побуждений и не непосредственно ими порожденных способов поведения, усвоенных челове­ком. Основу характера образуют не сами способы поведения, а регулирующие соответствую­щие способы поведения генерализованные побуждения, которые в силу своей обобщенности могут абстрагироваться от отдельных частных ситуаций и закрепляться в человеке, в личности. Допустим, человек может уступать место пожилому пассажиру по двум причинам: 1) потому, что он действительно считает, что пожилому человеку тяжело стоять и потому сочувствует ему; 2) потому, что такое поведение является общественно одобряемым и вследствие этого общепринятым, причем невыполнение этих общепринятых норм может повлечь за собой определенные санкции, например, в виде осуждения. Над побуждениями, таким образом, надстраиваются, тоже входя в характер, освоенные челове­ком шаблоны поведения. Тот, кто за ними не видит их основы и судит о людях только по их «манерам», поверхностно судит о них.

Таким образом, основной в процессе формирования характера является проблема перехода ситуаци­онно, стечением обстоятельств порожденных мотивов (побуждений) в устойчивые личност­ные побуждения. Этим в педагогическом плане определяется и основная линия воспитатель­ной работы по формированию характера. Исходное здесь — отбор и прививка надлежащих мотивов путемих генерализации и стереотипизации, перехода в привычки.

Истоки характера человека и ключ к его формированию — в побуждениях и мотивах его деятельности. Ситуационно обусловленный мотив или побуждение к тому или иному поступ­ку — это и есть личностная черта характера в его генезисе.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 83. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7