Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Порядок захисту курсової роботи
Після написання курсової роботи, її треба ще раз вичитати, звертаючи увагу на стиль викладення інформації, логіку, можливі повтори в тексті та помилки. Особливу увагу треба звернути на перевірку правильності наведених фактів та цифрових даних. Завершена та перевірена курсова робота передається науковому керівнику. Під час підготовки до захисту студент складає тези виступу, які повинні висвітлювати основні пункти роботи:

¨ огляд теоретичної частини з характеристикою існуючих підходів та попередніх досліджень в цій галузі;

¨ мету та задачі дослідження, його новизну;

¨ план дослідження, характеристику вибірки;

¨ методи та методики (відомі методики можна тільки назвати і вказати автора);

¨ процедуру оброблення даних;

¨ основні результати дослідження;

¨ висновки.

Під час підготовки виступу студент повинен ще вдома проговорити його вголос, провести хронометрію, щоб вкластися у відведений час та за необхідності провести корекцію доповіді.

Для наочності та переконливості захисту основних положень курсової роботи рекомендується використовувати ілюстративний матеріал, на якому зображені основні графічні та цифрові дані. Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії. Відповіді повинні бути короткими, по суті питання, відображати компетентність та володіння матеріалом.

Існує ряд критеріїв для оцінки курсової роботи. Так, оцінюючи теоретичну частину роботи необхідно звернути увагу на актуальність та новизну проблеми, правильне описання методологічного апарату дослідження, вміння шукати необхідні джерела інформації, обсяг вивченої літератури, повноту розкриття основних аспектів проблеми, вміння відбирати суттєву інформацію, послідовність та логіку в розкритті теми; здатність до узагальнення та формулювання висновків в огляді літератури.

При оцінюванні емпіричного дослідження заслуговує на увагу формулювання цілей, задач та гіпотез емпіричного дослідження; адекватність методів задачам дослідження; обсяг роботи зі збирання емпіричного матеріалу (кількість методик, їх трудомісткість, кількість досліджуваних); повнота опису організації та проведення дослідження, повнота поданих результатів дослідження; подання методів кількісної та якісної обробки даних, використання методів математичної статистики; переконливість аргументації та висновків дослідження; грамотне оформлення курсової роботи.

 


Список рекомендованої літератури

1. Альманах психологических тестов. – М.: Смысл, 1995. – 580 с.

2. Анастази А. Психологическое тестирование / А.Анастази, С.Урбина. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.

3. Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М.Блейхер, И.В.Крук. – К.: Здоров’я, 1986. – 364 с.

4. Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта личности / В.М.Блейхер, Л.Ф.Бурлачук. – К.: Здоров’я, 1993. – 216 с.

5. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с.

6. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук., С.М.Морозов. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

7. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента / Р.Готтсданкер. – М.: Академия,1984. – 314 с.

8. Дорфман Л.Я. Методологические основы емпирической психологии: Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / Л.Я.Дорфман. – М.: Смысл, 2005. – 288 с.

9. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П.Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

10. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов / П.Клайн. – К., 1994. – 284 с.

11. Кудріна Т.С. Методи дослідження мотивації: навчальний посібник / Т.С.Кудріна. – К.: ІПО КУ ім. Т.Шевченка, 2003. – 122 с.

12. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест / Д.А.Леонтьев. 2-е изд. М.: Смысл, 2000. – 254 с.

13. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д.А.Леонтьев. – М.: Смысл, 1992. – 16 с.

14. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: Монографія / О.Р.Малхазов. – К.: Євролінія, 2002. – 320 с.

15. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие / А.Д.Наследов. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с.

16. Общая психодиагностика / А.А.Бодалев, В.В.Столин. – СПб.: Речь, 2003. – 440 с.

17. Практикум по экспериментальной психологии / под ред. А.А.Крылова. – Л.: Речь. 1990. – 462 с.

18. Практикум по основам психологии: Тесты и хрестоматия. Учебное пособие для студентов / сост. В.А.Мельников. – Симферополь: Ника, 1997. – 320 с.

19. Психодиагностика: теория и практика / под ред. Н.Ф.Талызиной. – М.: Прогрес, 1986. – 411 с.

20. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф.Бурлачук. – СПб.: Питер, 2003. – 351 с.

21. Психологическая диагностика: учебник для вузов / под ред. М.К.Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб.: Питер, 2006. – 652 с.

22. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Уч. пособие / Д.Я.Райгородский. – Самара: Бахрах-М, 2002. – 672 с.

23. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В.Сидоренко. – СПб.: Речь, 2004. – 350 с.

24. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера / Л.Н.Собчик. – М.: Когито-Центр, 1990. – 88 с.

25. Собчик Л.Н. Метод портретных выборов – адаптированный тест Сонди. Практическое руководство / Л.Н.Собчик. – СПб.: Речь, 2002. – 128 с.

26. Соколова Е.Т. Проективные методики исследования личности / Е.Т.Соколова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 346 с.

27. Фресс П. Экспериментальная психология / П.Фресс, Ж.Пиаже. – М.: Прогресс, 1973. – 344 с.

28. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В двух томах / Х.Хекхаузен. – М.: Педагогика, 1986. – 322 с.

29. Ядов В.А. Социологические исследования / В.А.Ядов. – М.: Смысл, 1983. – 412 с.

30. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А.Пономаренко. – К.: Вид-во «Толока», 2001. – 80 с.

 


Додаток 1

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 311. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7