Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття № 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вступ

 

Для студентів наукове мовлення є не тільки засобом оволодіння певною інформацією, але й засобом її реалізації в конкретних видах навчальної діяльності: під час написання контрольних і курсових робіт, у доповідях і виступах на семінарах, конференціях тощо.

Пропоновані матеріали ознайомлять студентів із особливостями структури наукового твору, з правилами анотування і реферування наукової літератури, підготують до написання власного тексту.

Методичні рекомендації і практичні завдання спрямовані допомогти студентам навчитися правильно скласти конспект, тези, план, підготувати доповідь або реферат.

Дидактична мета передбачає:

 

• розширення знань про українську мову як національну мову українського народу, виховання поваги до української літературної мови;

• формування вміння і навичок компресії та передачі основної інформації тексту, анотування й реферування;

• забезпечення оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного та писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування засобами мови у різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення наукових текстів із дотриманням мовного етикету.

 

Отже, після вивчення модулю студент повинен:

знати:

 

• роль мови у суспільному житті, розрізняти поняття „національна мова”, “державна мова” і „літературна мова”;

• мовні норми;

• функціональні стилі української мови та їх відмінні особливості;

• мовні особливості наукового, публіцистичного, художнього і

офіційно-ділового стилів;

• особливості структури тексту різних стилів;

• основні правила орфоепії, орфографії, фонетики, лексики, граматики;

• етичні норми і правила спілкування;

 

уміти:

 

• давати визначення основних понять;

• писати анотацію;

• розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм редагувати

тексти наукового стилю.

Розділ І

 

Документ – основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.

Документ має бути достовірним та переконливим, належним чином відредагованим і оформленим, складатися повноважним органом, або людиною відповідно з її компетенцією, не суперечити діючому законодавству. Назва документу пишеться переважно з великої літери без крапки.

Можна виділити такі види документів за ознаками класифікації та групами:

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Документи класифікуються за такими ознаками:

· За спеціалізацією: загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.

· За функціональним призначенням: організаційні (статут, положення, інструкція), розпорядчі (наказ, розпорядження, вказівка), документи з особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика, пропозиція, скарга), довідково-інформаційні (відгук, рецензія, анотація, прес-реліз, звіт, доповідні та пояснювальні записки, оголошення, повідомлення, запрошення, ділові листи, протокол, витяг з протоколу, довідка, реферат, конспект), обліково-фінансові (список, перелік, акт, накладна, доручення, розписка) та документи з господарсько-договірної діяльності (договір, контракт, трудова угода).

· За походженням: внутрішні і зовнішні.

· За напрямом: вхідні і вихідні.

· За формою: стандартні (високої стандартизації, наприклад, акт, контракт тощо, та низької стандартизації – заява, автобіографія, оголошення) та нестандартні (індивідуальні) – скарга.

· За стадіями створення: оригінали і копії.

· За секретністю: звичайні, секретні, цілком секретні, для службового користування (ДСК).

· За терміном зберігання: постійного зберігання, тривалого зберігання (понад 10 років), тимчасового зберігання (до 10 років).

· За терміном виконання: звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові.

· За складністю: прості й складні.

· За технікою відтворення: рукописні та відтворені механічним способом.

· За носієм інформації: на папері, фотоплівці, кіноплівці, магнітній стрічці, диску, дискеті.

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром.

 

1. Автобіографія – це документ, у якому особа, яка складає його, подає стисло опис свого життя та діяльності від народження до моменту складання документа. Як правило, кожне нове повідомлення подається з абзацу. Реквізити:

прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку;

дата, місце народження;

відомості про навчання;

відомості про трудову діяльність;

відомості про громадську діяльність;

короткі відомості про склад сім’ї;

дата і підпис автора.

 

Автобіографія

Я, Коваленко Степан Васильович, народився 18 лютого 1980 року в місті Єнакієво Донецької області...

15 серпня 2008 р. Підпис

 

Виконати завдання:

1. Скласти автобіографію в діловому і художньому стилі.

2. Перекласти словосполучення: составная часть, таким образом, специалист в области, дополнительные сведения, денежное вознаграждение, до этого времени, зависимо от, немедленно сообщить, спорный вопрос, с целью.

 

2. Заява – це документ, який містить прохання чи пропозицію однієї чи кількох осіб, адресована установі або певній посадовій особі. Якщо заява адресується до тієї ж організації де працює автор, не треба зазначати адресу, телефон, достатньо назвати посаду та місце роботи (структурний підрозділ).

 

Ректору ДонНУ

академіку НАН України

проф. Шевченкові В.П.

абітурієнта Рак В. П.

що мешкає за адресою:

м. Донецьк, вул. Павлова, 4 / 57.

тел. 337-56-87

Заява

Прошу Вас допустити мене до складання вступних іспитів на біологічний факультет на спеціальність "Біологія рослин".

Додатки:

1. Атестат про середню освіту.

2. Трудова книжка.

3. Довідка про стан здоров’я.

 

12. 07. 2008 р. Підпис

 

Виконати завдання:

1. Напишіть заяву, розмістивши подані реквізити відповідно до правил офор-млення:

Заява. 03.10.08. Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку з необхідністю лікування ушкоджень, які я дістала в автомобільній катастрофі. Директорові Донецької гімназії №45 Сергієнку О.П. Вчителя початкових класів Перебийніс С.Я. Підпис.

2. Складіть заяву про відпустку за сімейними обставинами від імені персонажа гуморески П.Глазового:

Заява

 

Де поділась неписьменність? Ліквівідовано її. Та трапляються частенько Ще такі грамотії, Що, бувало, як напише, Як накрутить бісів син, То виходить, як то кажуть, Ні в ворота, ані в тин. До директора заводу Вчора від Панька Надійшла заява Ось така: „Прошу лічно дирекцію, а также завком, Щоб мене не уважали Больш холостяком. Ізо мною в брак вступає Будуща жена Я для свайби совершаю Вбивство кабана. Какового приобрьол я Весом в сто кіло І в його сопровождєнні Їду на село. Ісходя із цього отпуск Разрешіть мені, Ібо я у брак вступаю На чотирі дня. Прошу разрішить, Бо нада спішить, І не откладать, Бо некогда ждать”. Пантелій Лепеха З підсобного цеха.

 

3. Перекласти словосполучення: освободить от участия, отказаться от, по многим причинам, по согласию, поставляемая продукция, по ценам, принять во внимание, пункт назначения, следует отметить, совместная деятельность.

4. Виправте помилки в адресуванні заяв. Запишіть правильні варіанти:

1) Директору магазину № 3 “Ягідка” Костюку В.С. від продавщиці Савельєвої В.К., проживаючої за адресою: вул. Театральна, 14, кв. 5.

2) Голові Ради підприємства “Електроприлад” Головащуку механіка цеху готової продукції Михайла Сапіги.

3) Начальнику відділу кадрів Лисенко Петру Олександровичу Максименко Володимира Савельєвича.

 

3. Доручення – це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії. Бувають особисті та службові.

Доручення

 

Я, Григоренко Степан Васильович, доручаю Близнюку Івану Сергійовичу одержати мою заробітну плату за травень 2008 р.

Доручення дійсне до 1 липня 2008 р.

10. 05. 2008 р. Підпис

Підпис головного механіка Григоренка С.В засвідчую:

Начальник управління Підпис

 

Виконати завдання:

1. Скласти доручення на отримання стипендії.

2. Перекласти словосполучення: возложить обязанности, в лице, в полном объеме, должен соответствовать, наличные деньги, научное исследование, неотъемлемая часть, по закону, подвести итоги, поручить лицу.

3. Відредагуйте речення і поясніть зроблені правлення: 1) Нараду проводив замісник голови правління ООО “Троянда” Максимова О.П. 2) Комарова Алла Вікторівна працює бібліотекаркою в ЗОШ № 15 з окладом 320 грн. 3) Старший інженер з техніки безпеки підготувала висновок про причини аварії. Петрова Н.І. працює старшою продавщицею гастронома № 4 з 1990 року. За час роботи вона виявила себе як великий трудяга і чуйна людина. 4) Моя тітка вже десять років працює інструкторкою-методистом у спортивній школі. 5) Заяву треба писати на ім’я директриси. 6) Касирка Шилова В.В. взяла відпустку за власний рахунок. 7) Моя адвокат Ірина Василівна Потапенко перебуває на лікарняному. 8) Усіх здивувало, що адміністраторшею призначили Чижову. 9) Призером змагань стала Марунич Надія. 10) Ірина Андріївна – цікавий співрозмовник.

 

4. Розписка – це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача. Можуть бути особисті та службові.

 

Розписка

 

Я, Василишин Дмитро Павлович, одержав від Костюка Ігоря Андрійовича 100 (сто) гривень. Зобов'язуюсь зазначену суму повернути 15 червня 2008 р.

15. 05. 2008 р. Підпис

Засвідчення: Підпис

 

Виконати завдання:

1. Скласти розписку про отримання партії комп’ютерів.

2. Перекласти словосполучення: нести ответственность, по вине, по поручению, по требованию, при осмотре, заместитель директора, с целью, только при наличии, основание для, данный приказ.

 

5. Довідка – документ, в якому міститься опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.

 

Довідка

14.06.2008 р. м. Донецьк

 

Коляда Петро Григорович працює головним бухгалтером фірми "Союз", з посадовим окладом 750 (сімсот п’ятдесят) грн. на місяць.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Директор фірми "Союз" Гай С.П. Підпис

 

Виконати завдання:

1. Скласти довідку про навчання в університеті.

2. Перекласти словосполучення: наследство, непригодный для, от выплат уклоняется, получить в, предоставить право, состоять на учете, состав семьи, пособие по безработице, свидетельство о командировке, порвать отношения.

 

6. Анотація – документ у якому, дається стисла характеристика книги або іншого твору (статті, звіту, дисертацї), подана у вигляді переліку основних тем висвітлених у роботі. За змістом бувають – довідкові та рекомендаційні. За призначенням – загальні та спеціалізовані.

 

Структура анотації Зміст анотації
1. Про що? (Узагальнений виклад теми всього тексту) Стаття присвячена питанню про… У статті викладається (викладено) … У тексті розповідається … У книзі розглянуті (розглянуто) питання про … Стаття присвячена проблемі … У книзі йдеться про…
2. Як? (Перелік основних підтем) Автор підкреслює роль… Приділяє особливу увагу (чому?)… Зупиняється на … У статті докладно описані … Автори вважають, що … Критично ставляться … Автор аналізує …, розкриває …, дає характеристику …
3. Для кого? (Висновки про головну ідею, призначення тексту) Може бути використана (ким? де?)… Призначена (для кого?)

 

Наприклад:

Конспект лекцій з історії України / Уклад.: Ільченко С.П., Павлова М.О. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 137 с.

Містить стислий конспект лекцій з історії України починаючи з первісного ладу й до поч. ХХІ ст. н.е.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Виконати завдання:

1. Напишіть анотацію на подану нижче статтю „Пане-добродію-товаришу” (Культура мови на щодень. – К.: Довіра, 2000. – С.80). Проаналізуйте її структуру.

Форма звертання „товаришу” сьогодні маловживана. Її недавно стали уникати на вулиці чи в магазині, хоч зберігає своє термінологічне значення у військовій сфері.

Разом із відродженням української мови, поширенням її в масовому спілкуванні в адміністративних установах бажано відроджувати шанобливі форми звертання: добродію, пане; добродійко, пані; добродії, панове. Форма пан... властива усьому західному слов’янському світові. Її активно використовують мешканці західного регіону України. Така форма звертання фіксується в українському фольклорі, у текстах української літературної мови 20-х років ХХ ст.

В офіційних звертаннях-документах форма пан уживається з ім’ям, прізвищем, званням, назвою посади, тобто пан, порівняно з добродій, має виразне забарвлення офіційності.

До колективу людей, до аудиторії варто звертатися: панове, шановні пані й панове, шановні колеги, шановне товариство, вельмишановне зібрання.

2. Перекласти словосполучення: без сохранения заработной платы, ведущий специалист, внедрение в производство, в одном экземпляре, в случае, со стороны, производственная программа, расчетный счет, злоупотреблять положением, малообеспеченная семья.

3. Складіть анотацію (обсяг до 40 слів) на наукову статтю за вашим фахом (із додатком копії статті).

 

7. Протокол – це документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад тощо. Текст протоколу, складений на підставі виступів учасників зібрань, має бути стислим, точним, зрозумілим. Він складається з трьох частин, відповідно до пунктів порядку денного і починається словами: Слухали, Виступили, Ухвалили (після яких ставиться двокрапка).

 

Протокол № 14

12.12. 2008 р. м. Донецьк

Зборів орендного підприємства "Промінь"

Присутні:

Відсутні:

Порядок денний:

 

1. Звіт головного бухгалтера Степанюк В.Р. про грошовий баланс підприємства за 2008 р.

2. Розподіл грошових премій.

1 .Слухали:

Звіт головного бухгалтера...

Виступили:

Виноградова О.Л, Колос М.В, Петренко А.П. з пропозицією (із зауваженням)...

Ухвалили:

Звільнити з посади головного бухгалтера.... у зв’язку з...

2. Слухали: …..

Голова зборів (підпис) С.М. Руденко

Секретар (підпис) А. М. Токарєва

 

Виконати завдання:

1. Скласти протокол зборів своєї академгрупи.

2. Перекласти словосполучення: в соответствии с, в течение, действовать на основе, на временную работу, на определенный срок, необходимые условия, общее собрание, освободить с должности, понести убытки, привлечь к ответственности.

 

8. Витяг з протоколу – один із наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам).

 

Витяг з протоколу № 14

зборів орендного підприємства "Промінь"

від 12.12.2008 року.

1. Слухали звіт головного бухгалтера ...

Ухвалили:

Звільнити з посади головного бухгалтера...

Оригінал підписали:

Голова зборів (підпис) С.М. Руденко

Секретар (підпис) А.М.Токарєва

 

 

Виконати завдання:

1. Скласти витяг з протоколу.

2. Перекласти словосполучення: по окончании, проживать по адресу, тщательно проверить, экземпляры направлены, предприятие гарантирует, ставить в известность, просить ускорить, бывший (директор), все желающие, в следующем году.

 

 

9. Доповідна записка– документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, про наявні факти, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора. Текст доповідної записки пишеться від руки або друкується на комп’ютері, машинці.

 

Деканові біологічного

факультету ДонНУ

проф. Горецькому О.С.

 

Доповідна записка

10.10.2008 р.

Про порушення дисципліни

 

Десятого жовтня на І – курсі в г.“В”, через погану поведінку таких студентів як ... було зірвано проведення пари з ...

Прошу вжити належних заходів.

Ст. викладач кафедри... (підпис) Савчук Л. М.

 

Виконати завдання:

1. Скласти доповдіну записку.

2. Перекласти словосполучення: необходимость создания, отчет о, объявить прием, основание для, по месту работы, поддержать предложение, предоставить помощь, принимая во внимание, принять меры, список прилагается.

 

10. Пояснювальна записка – з’ясовує зміст певних положень основного документа або пояснює причини певного факту, вчинку, події. Бувають службові та особисті. Оформлюється подіно до доповідної записки.

 

Деканові біологічного

факультету ДонНУ

проф. Горецькому О.С.

 

Пояснювальна записка

12.10.2008 р.

Про відсутність на заняттях

 

Дванадцятого жовтня, мене не було на заняттях у зв’язку з сімейними обставинами.

Студент І - курсу г. "В" (підпис) Титаренко О. С.

 

Виконати завдання:

1. Скласти зразок пояснювальної записки.

2. Перекласти словосполучення: годовой отчет, как известно, если возможно, в порядке исключения, в состав, должностной оклад, вследствие этого, в соответствии, выплата ссуды, на должности.

Розділ ІІ

 

Практичне заняття № 1

Вживання апострофа та м’якого знака

М’яким знаком [ь] позначається:

· м’якість зубних приголосних (д, т, з, с, ц, л, н) у кінці складу та слова: сядь, боротьба, бальзам;

· м’якість приголосних у середині складу перед о: чотирьох, сьогодні;

· у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, -ньк-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,

-юсіньк-: учнівський, козацький, малесенький, гарнюсінький;

· м’якість кінцевих приголосних у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м'якої групи І відміни і середнього роду ІІ відміни на -нн(я), -ц(е): земель, черешень, знань, сподівань, сердець;

· м’якість приголосного у дієслівних формах дійсного та наказового способу: сидять, сядьте, роблять, робіть.

М’який знак не пишеться:

· після р у кінці слова та складу: Харків, буквар, лікар (але Горький –відповідно до вимови у російській мові);

· після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий): інший, тонший, меншість;

· якщо приголосні с, з, кне утворюють суфіксів: різко, в'язкий, баский;

· після ц у кінці іменників чоловічого роду


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 1240. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7