Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2 страница
27. Z czym kojarzy się Targowica? (С чем ассоциируется Тарговица?)

Targowica (ukr. Торговиця, Torhowycja) - miejscowość na Ukrainie, dawne miasteczko, obecnie wieś niedaleko Humania, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie Nowoarchanhelskim.
W końcu XVIII wieku należała do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 14 maja 1792 miejsce ogłoszenia konfederacji targowickiej, zmierzającej do obalenia konstytucji 3 maja przy pomocy interwencji armii rosyjskiej.
Konfederacja targowicka – konfederacja generalna koronna zawiązana wiosną 1792 w Targowicy przez przywódców magnackiego obozu republikanów w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom konstytucji 3 maja, wprowadzającym monarchię konstytucyjną. Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.
Перевод: Тарговица (украинский Торговиця) - город на Украине, в старом городе, теперь село под Уманью,в кировоградской области, в Новоаршанском районе.
В конце восемнадцатого века принадлежали Станиславу Потоцкому Щесны. 14 мая 1792 Объявление о месте конфедерации Тарговицкой, с целью свержения Конституции 3 мая с вмешательством русской армии.
Конфедерация Тарговицкой - Всеобщая конфедерация короной образуются весной 1792 года в Тарговицкой республиканском лагере магната лидеров восстановить старый режим Республики, под флагом защиты свободы против реформ угрожает Конституции 3 мая, введения конституционной монархии. Формирование России послужило поводом для военного вмешательства в республике.

28.Kim był Tadeusz Kościuszko? (Кем был Тадеуш Костюшко?)

Коротко:

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – generał polski i amerykański, inżynier fortyfikator, brał udział w wojnie o niepodległość USA, wzniecił antyrosyjskie powstanie w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.

Перевод: Тадеуш Анджей Костюшко Бонавентура хербу Рох III (родился 4 февраля 1746 в Mereczowszczyźnie, д. 15 октября 1817 в Solothurn.) - Польский и американский генерал, инженер укреплений, принимал участие в войне за независимость Соединенных Штатов, вызвали анти-русского восстания в республике, Верховный главнокомандующий силами Национальные вооруженные восстания 1794 года.

Подробно:
W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska. Miała ona przygotować kadrę oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli. Dzięki wsparciu Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 grudnia 1765 do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, gdzie wyróżniał się spośród innych. Na wiosnę 1777 roku Kościuszko został wysłany na północ nad granicę kanadyjską pod wodzą generała Horatio Gatesa. Przez wiele miesięcy Kościuszko ufortyfikował różne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej (m.in Fort Ticonderoga). Rozgłos przyniósł mu wkład jego fortyfikacji do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Wyrazem uznania dla jego inżynierskich umiejętności było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej Jerzy Waszyngton.
Kościuszko na własną prośbę został skierowany do armii południowej. Tu także jego umiejętności inżynierskie pozwoliły odnosić Amerykanom zwycięstwa.
W uznaniu zasług, uchwałą Kongresu Tadeusz Kościuszko awansowany został 13 października 1783 r. na generała brygady armii amerykańskiej. W lipcu 1784 r. pożegnawszy się z przyjaciółmi, wrócił do Polski (12 sierpnia 1784). Sytuacja w kraju była bardzo zła. Od kilku już miesięcy trwały w Polsce przygotowania do spodziewanej interwencji. Kościuszko brał w nich aktywny udział, dokonując inspekcji i manewrów podległych sobie wojsk, obejmując przy tym dowództwo dywizji pod nieobecność księcia Józefa Poniatowskiego. Na początku maja 1792 r. dokonana została reorganizacja wojsk polskich. Wodzem armii koronnej, liczącej około 17 tysięcy żołnierzy, król mianował księcia Józefa Poniatowskiego. Dowódcą jednej z trzech dywizji, tworzących armię koronną, został Tadeusz Kościuszko. 18 maja wojska rosyjskie (w sile około 100 tysięcy żołnierzy) wkroczyły na terytorium Rzeczypospolitej, rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska 1792. Kościuszko odznaczył się w bitwach pod Włodzimierzem (7 lipca), pod Dubienką (18 lipca 1792) i Zieleńcami, za co otrzymał order Virtuti Militari. 24 marca 1794 na rynku krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.

29. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe? (Когда вспыхнуло ноябрьское восстание?)

Przyczyny powstania:
- wydarzenia piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego - zawiedzione nadzieje na pełną niepodległość; nie wywiązanie się Aleksandra I z obietnic powiększenia Królestwa o dawne ziemie polskie; nie przestrzeganie konstytucji i nie tolerowanie liberalnej opozycji (Kaliszanów)
Przebieg:
- noc listopadowa - 29 listopada 1830 r. wybuchło powstanie,
- cywile zaatakowali Belweder, jednak nie osiągnęli celu, ponieważ wielki książę Konstanty ocalał i uciekł z Warszawy
Перевод:

Причины повстания:
- События Королевства Польского пятнадцать лет существования - разочарование для полной независимости, не выполнять обещания Александра I Королевства бывшего увеличить польских земель, несоблюдение Конституции и не терпимо либеральной оппозиции (Калишанов)
Пробег:
- Ночью ноября - 29 ноября 1830 года вспыхнуло восстание,
- Белвендер нападали на гражданских лиц, но не должно быть, потому что великий князь Константин выжил и бежал из Варшавы

30. Kiedy wybuchło styczniowe? (Когда было январское восстание?)

Powstanie styczniowe (1863-1864) - narodowy zryw powstańczy przeciwko zaborcy, Rosji. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r., trwało do późnej jesieni 1864 roku.
W latach 1861-1862 w Królestwie Polskim społeczność polska coraz bardziej domagała się reform agrarnych, demokratyzacji władzy i niezawisłości państwa od Rosji. Planowane przez czerwonych na wiosnę powstanie zostało więc znacznie przyspieszone, nie było jeszcze należycie przygotowane, powstańcom brakowało broni i amunicji, kierownictwo powstania było niejednolite i skłócone. Po początkowych sukcesach organizacyjnych, także wojskowych, powstańcy zaczęli jednak ulegać przeważającym siłom rosyjskim. Traugutt starał się wciągnąć do walk ludność chłopską, głosząc hasło działania „z ludem i przez lud”. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, stoczono ok. 1200 rozproszonych potyczek, ale ani jednej większej bitwy, zginęło ok. 30 tys. uczestników. Nie nadeszła żadna pomoc z zagranicy, na jaką liczono, zwłaszcza z Francji. Powstanie objęło całe Królestwo, znaczną część Litwy oraz Wołyń i trwało z większą intensywnością ponad rok, a rozproszone oddziały partyzanckie walczyły jeszcze do jesieni.
Перевод:

Январского восстания (1863-1864) - национального восстания против захватчиков России. Восстание вспыхнуло 22 января 1863 года, продолжалось до поздней осени 1864 года.
В годы 1861-1862 Королевства Польского польской общины все более востребованными аграрной реформы, демократизации власти и независимости страны от России. Планируется красной весной восстание значительно ускорилось, ещё не было должным образом подготовлено, повстанцам не хватает оружия и боеприпасов, руководство восстания было противоречивым и воюющим. После первых организованных успехов, а так же военных повстанцы начали проходить преимущественно русскими войсками. Траугут пытался вытащить в население крестьян, проповедуя лозунг "с народом и по народ". Восстание имело партизанский характер войны, были распределены около 1200 сражений, погибли около 30 тысяч человек. участников. Не получили никакой помощи из-за рубежа, которые рассчитывали, особенно из Франции. Восстание охватывает все области, значительную часть Литвы и Волынь, и длилось более года, а партизанские отряды сражались еще до осени.

31. Gdzie i kiedy zginał król Władysław Warneńczyk? (Где и когда умер король Владислав Варненчык?)

Władysław Warneńczyk (1424-1444). Król Polski od 1434 roku, król węgierski od 1440 roku, syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. W czasie jego panowania faktyczne rządy w Polsce sprawował kardynał Zbigniew Oleśnicki. Węgry, już wówczas poważnie zagrożone przez ekspansję turecką, liczyły, że powiązane z rodem Jagiellonów będą dla nich ochroną. Młody i zapalczywy Władysław łatwo uległ namowom legata papieskiego i wyruszył przeciw Turkom z niedostatecznie przygotowanymi wojskami. Do decydującej bitwy doszło pod Warną 10 listopada 1444 roku Bitwa zakończyła się klęską dowodzonej przez Władysława koalicji antytureckiej, a sam król zginął na polu walki. Władysław należy do najbardziej znanych władców średniowiecznej Polski. Klęska warneńska przyczyniła się do powstania legendy o dwudziestoletnim królu, który poległ w starciu dwu różnych cywilizacji.

Краткий перевод:Владислав III Варненьчик — король польский (покинул Польшу 22 апреля 1440, страной управляли регенты), король Венгрии с 17 июля 1440 года.

32. Kto był pierwszym królem z dynastii Jagiellonów? (Кто был первым королем из династии Ягеллонов?)

Władysław Jagiełło II (1348-1434). Od 1377 r. wielki książę litewski, od 1396 król Polski. Założyciel dynastii Jagiellonów. Wraz z jego wstąpieniem na tron rozpoczęła się nowa epoka w historii Polski, państwa środkowoeuropejskiego, które było związane ściśle z cywilizacją zachodnią, łacińską. Władysław Jagiełło wiązał Polskę z Litwą panującą wówczas nad ogromnymi obszarami Wschodu, od Bałtyku po Morze Czarne, gdzie pogaństwo etnicznej Litwy krzyżowało się z prawosławiem podbitych przez nią ziem ruskich. W ten sposób zostały osiągnięte doraźne cele polityczne - ekspansja Zakonu krzyżackiego została powstrzymana przez świetne zwycięstwo sił polsko-litewsko-ruskich pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Jednakże Polska stanęła wobec wielkich wyzwań Wschodu, którym nie zawsze zdolna była sprostać. Tymczasem król Władysław doprowadził w 1413 r. do Unii w Horodle, poszerzającej związki Polski i Litwy, oraz wydał dalsze przywileje dla szlachty, aby zapewnić jej poparcie dla dziedziczenia tronu przez synów.

Краткий перевод: Ягайло Владислав II — князь витебский, великий князь литовский (1377—1381, 1382—1392) и король польский (1386—1434). Родоначальник династии Ягеллонов.


33. Kto był ostatnim z dynastii Jagiellonów? (Кто был последним из династии Ягеллонов?)

Zygmunt August (1520-1572) Syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy, koronowany za życia ojca w 1529 roku, od tego też roku wielki książę litewski. Rządy objął w 1548 roku Popierał reformatorski ogólnoszlachecki ruch egzekucji praw, w wyniku czego uregulowano sytuację dóbr Rzeczypospolitej (królewszczyzn), utworzono stałe wojsko. Zwolennik tolerancji, nie dopuszczał do prześladowań i wojen religijnych, wołał na sejmie "Nie jestem królem waszych sumień". Nie mając potomstwa zdolnego do dziedziczenia tronu dążył do utrwalenia związków Polski z Litwą na podstawie unii realnej i cel ten z wielkimi trudami zrealizował na trzy lata przed śmiercią - Unia Lubelska 1569 roku. Jego miłość do Barbary Radziwiłłówny doprowadziła do małżeństwa i koronacji, co było sprzeczne z interesami dynastii i racjami stanu. Król przykładał wielką wagę do spraw morskich i budowy floty. Przyłączył do państwa polsko-litewskiego Inflanty. Był człowiekiem odrodzenia, wszechstronnie wykształconym, protektorem sztuk i nauk, które pod jego panowaniem rozkwitły.

Краткий перевод:Сигизмунд II Август — великий князь литовский и король польский. Он правил совместно со своим отцом Сигизмундом I. В его правление, в 1569 году, была принята Люблинская уния, по которой Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединялись в конфедеративное государство — Речь Посполитую, правителем которой с титулом короля польского и великого князя литовского и стал Сигизмунд Август. Был последним представителем династии Ягеллонов на троне Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

34. Tekst „Warszawianka 1831 roku"(Текст песни Варшавянка 1831 года).

Warszawianka 1831 roku Варшавянка 1831 года
Oto dziś dzień krwi i chwały, Сегодня день крови и славы,
Oby dniem wskrzeszenia był! Пусть бы он был днём воскрешения!
W tęczę Franków Orzeł Biały Орёл Белый, на радугу франков
Patrząc, lot swój w niebo wzbił. Глядя, взвил в небо свой полёт.
Słońcem lipca podniecany Солнцем июля вдохновлённый,
Woła do nas z górnych stron: Зовёт нас из горних стран:
"Powstań, Polsko, skrusz kajdany, «Восстань, Польша, круши оковы,
Dzis twój tryumf albo zgon!" Нынче твой триумф или смерть».
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй! кто поляк, в штыки!
Żyj, swobodo, Polsko, żyj! Живи, свобода, Польша, живи!
Takim hasłem cnej podniety Этим девизом побуждений благородных
Trąbo nasza wrogom grzmij! Труба наша, врагам греми!
Trąbo nasza wrogom grzmij! Труба наша, врагам греми!
Na koń, woła Kozak mściwy, "На конь!" — зовёт казак мстительный, -
Karać bunty polskich rot, Покараем взбунтовавшийся народ,
Bez Bałkanów są ich niwy, Лишены Балкан их нивы,
Wszystko jeden zgniecie lot. Мигом раздавим ляхов род".
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie, Стой! Вместо Балкан встанет эта грудь:
Car wasz marzy płonny łup, Царь ваш тщетно грезит о добыче,
Z wrogów naszych nie zostanie, От врагов наших ничего не останется
Na tej ziemi, chyba trup. На этой земле, кроме трупов.
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй! кто поляк, в штыки!
Droga Polska, dzieci Twoje, Дорогая Польша! дети твои
Dziś szczęśliwszych doszły chwil, Сегодня достигли мгновений счастливей
Od tych sławnych, gdy ich boje, Чем те, когда их славные бои
Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil. Венчали Кремль, Тибр и Нил.
Lat dwadzieścia nasze męże, Двадцать лет наших героев
Los po obcych ziemiach siał, Рок сеял по чужим землям,
Dziś, o Matko, kto polęże, Нынче, о Мать, кто поляжет,
Na Twem łonie będzie spał. Будет спать на твоём лоне.
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй, кто поляк, в штыки!
Wstań Kościuszko! Ugodź serca, Встань, Костюшко, порази сердца,
Co z litością mamić śmią, Которые милосердием обманывать смеют.
Znałże litość ów morderca, Ведал ли о милосердии тот убийца,
Który Pragę zalał krwią? Который Прагу залил кровью?
Niechaj krew tę krwią dziś spłaci, Пусть за кровь ту ныне платит кровью,
Niech nią zrosi grunt, zły gość, Пусть злой гость оросит ею землю.
Laur męczeński naszej braci Мученический лавр наших братьев
Bujniej będzie po niej rość. Пышнее будет на ней расти.
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй! кто поляк, в штыки!
Tocz Polaku bój zacięty, Веди, поляк, начатый бой,
Ulec musi dumny car, Проиграть должен надменный царь,
Pokaż jemu pierścień święty, Покажи ему перстень святой,
Nieulękłych Polek dar, Дар неустрашимых полек;
Niech to godło ślubów drogich, Пусть этот знак дорогих обетов
Wrogom naszym wróży grób, Врагам нашим накликает гроб,
Niech krwią zlane w bojach srogich, Пусть, залитый кровью в суровых боях,
Nasz z wolnością świadczy ślub. Скрепит наш союз со свободой.
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй, кто поляк, в штыки!
O Francuzi! Czyż bez ceny О французы! Или вы не цените
Rany nasze dla was są? Наши раны ради вас?
Spod Marengo, Wagram, Jeny, Под Маренго, Ваграмом, Йеной
Drezna, Lipska, Waterloo Дрезденом, Лейпцигом, Ватерлоо?
Świat was zdradzał, my dotrwali, Свет вас предавал, мы выстояли:
Śmierć czy tryumf, my gdzie wy! Смерть или триумф — где вы, там мы.
Bracia, my wam krew dawali. Братья! Мы вам отдавали кровь,
Dziś wy dla nas nic – prócz łzy. Сегодня же вы нам — ничего, кроме слезы?
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй, кто поляк, в штыки!
Wy przynajmniej coście legli, Хотя бы вы, кто легли
W obcych krajach za kraj swój, В чужих краях за свой край,
Bracia nasi z grobów zbiegli, Братья наши, встали из могил,
Błogosławcie bratni bój. Благословите братьев на бой!
Lub zwyciężym – lub gotowi, Или победим — или готовы
Z trupów naszych tamę wznieść, Возвести преграду из наших трупов,
By krok spóźnić olbrzymowi, Чтобы замедлить шаг исполину,
Co chce światu pęta nieść. Что хочет нести миру оковы.
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй! кто поляк, в штыки!
Grzmijcie bębny, ryczcie działa, Гремите, барабаны, ревите, орудия,
Dalej! dzieci w gęsty szyk, Давай! дети, сплачивайте строй;
Wiedzie hufce wolność, chwała, Ведут полки Вольность, Слава,
Tryumf błyska w ostrzu pik. Триумф сияет на остриях пик.
Leć nasz orle, w górnym pędzie, Лети, наш орёл, в высоком полёте,
Sławie, Polsce, światu służ! Славе, Польше, свету служи!
Kto przeżyje wolnym będzie, Кто выживет, вольным будет,
Kto umiera, wolny już! Кто умирает, вольный уже.
Hej, kto Polak, na bagnety! Эй! кто поляк, в штыки!
Żyj, swobodo, Polsko, żyj! Живи, свобода, Польша, живи!
Takim hasłem cnej podniety Этим девизом побуждений благородных
Trąbo nasza wrogom grzmij! Труба наша, врагам греми!
Trąbo nasza wrogom grzmij! Труба наша, врагам греми!

35. Z jakim wydarzeniem historycznym kojarzy się postać ks. Kordeckiego? (С каким историческим событием связана фигура ксёндза Кордекего?)

Klemens Augustyn Kordecki – przeor zakonu Paulinów i dowódca obrony klasztoru podczas oblężenia Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.
Podczas potopu szwedzkiego (w 1655 roku) za cel postawił sobie uchronienie Jasnej Góry przed rabunkami i dewastacją ze strony wojsk szwedzkich. W tym celu ukrył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a w kaplicy umieścił jego kopię. Wysłał do króla Karola X Gustawa list – przechowywany obecnie w archiwum w Sztokholmie, w którym zgadzał się poddać twierdzę w zamian za gwarancję nienaruszalności sanktuarium. Kiedy jej nie otrzymał, zdecydował się zbrojnie bronić Jasnej Góry. Dowodził obroną twierdzy jasnogórskiej przez cały okres oblężenia: od 18 listopada do 27 grudnia 1655 roku.
Dzieje oblężenia przedstawił w pamiętniku datowanym na 1655 roku, a na jego podstawie w 1658 roku napisał Nową Gigantomachię – beletrystyczny utwór o obronie częstochowskiego sanktuarium. Opis ten został wykorzystany w Potopie przez Henryka Sienkiewicza do stworzenia fabularyzowanego opisu obrony klasztoru.

Краткий перевод: Клеменс Августин Кордески- религиозный руководитель ордена Паулинов и командир обороны монастыря во время осады Ясной Горы во время нашествия шведов.

36. Kto jest patronem Polski? (Кто является польским покровителем?)

Коротко:Święty Wojciech, właśc. Wojciech Sławnikowic (ur. ok. 956 w Libicach - zm. 23 kwietnia 997 w okolicach Elbląga lub Tękit – pierwszy polski święty, czeski duchowny katolicki, biskup Pragi, misjonarz, męczennik, uznawany przez Kościół katolicki za świętego.

Перевод: Святой Войцех, ответственный. Войцех Славниковиц (родился около 956 в Либице, умер 23 апреля 997 в окрестностях Элблага или Тэкита – первый святой польский, чешский римско-католического епископа Праги, миссионер, мученик , признанного католической церковью как святой.

Подробно: Święty Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski
Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry. Był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, kiedy musiał na nich bywać także Stanisław, napominał gości do umiaru w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.
W pierwszych miesiącach 1568 roku Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii. 14 sierpnia męczyły Stanisława mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze, z ust popłynęła krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby go położono na ziemi. Prośbę jego spełniono. Przepraszał wszystkich. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest własność Najświętszej Matki".
Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł: że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak zeznał naoczny świadek, kiedy Stanisław modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 roku przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to uśmiechem, przekonano się, że cieszy się już oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie.
Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się szybko po Rzymie. W dwa lata po śmierci, kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone.
Proces kanoniczny trwał jednak długo. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie w domu św. Andrzeja, a potem w Polsce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego. W roku 1674 papież Klemens X ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej.Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 442. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия