Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 3 страница
37. Gdzie i jak zginął Św. Wojciech? (Где и как умер Святой Войцех?)

Wojciech urodził się w Lubicach, w Czechach, ok 956 roku W Polsce Bolesław Chrobry z radością przyjął w 997 roku biskupa, o którym wcześniej wiele dobrego słyszał od Sobibóra, któremu udzielił schronienia. Przyszły król dał Wojciechowi 30 wojów jako eskortę. U boku biskupa do Gdańska popłynęli Radzim - Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. W Gdańsku przez kilka dni głosił Ewangelią tamtejszym Prusom. Następnie, odsyłając eskortę, udał się do Prus. Tam spotkała go śmierć męczeńska z rąk bezbożnych podczas odprawiania Mszy Św. Otoczyli go poganie, a pierwszy cios zadał świętemu pogański kapłan. Następnie przebito go 6 włóczniami, a głowę odcięto i wbito na żerdź. Umierając za wiarę 23 kwietnia 997 roku Wojiech miał 41 lat.
Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry za tyle złota ile ważyło. Relikwie uroczyście przeniesono do Gniezna. Powiadomiony o śmierci przyjaciela Otton III natychmiast posłał do Papieża list z tą straszną wieścią i prośbą o kanonizację. Było to pierwsze wyniesienie na ołtarze przez Papieża, bowiem do tego czasu świetych ogłaszali miejscowi biskupi. Kanonizacja nastąpiła przed 999 roku na podstawie żywotu spisanego na podstawie wiedzy naocznych świadków. Dokonał jej Sylwester II, który utworzył metropolię św. Wojciecha w Gnieźnie.
W 1000 roku Otton III odbył pielgrzymkę do grobu świętego. Odbył się wtedy zjazd gnieźnieński, podczas którego ogłoszono utworzenie Metropolii Gnieźnieńskiej z podległymi Biskupstwami: we Wrocławiu, w Krakowie i Kołobrzegu. Cesarz opuścił Gniezno z relikwią ramienia świętego. Jej części zostały umieszczone w Akwizgranie i w Rzymie.
Kult świętego szybko rozszerzył się na wiele krajów Europy. Św. Wojciech to główny patron Polski, kilku miast i diecezji. W ikonografii przedstawia się go w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

Краткий перевод: Адальберт Пражский (он же Войтех или Войцех) — чешский епископ и католический святой.

23 апреля 997 года он встретил свою смерть от рук прусских язычников неподалеку от нынешнего Калининграда. Вскоре после гибели епископа его останки были выкуплены Болеславом Храбрым, причем вес выплаченного золота равнялся весу мощей великомученика, и положены в соборе в Гнезно. Уже спустя два года после своей смерти Войтех был канонизирован папой Сильвестром II.

38. Kim była Święta Jadwiga? (Кем была Святая Ядвига?)

Krolowa Jadwiga Andegaweńska (1374-1399). Córka Ludwika Węgierskiego. W 1384 roku możnowładcy polscy zażądali jej przybycia do Polski z Węgier i w tym roku została koronowana. Panowie małopolscy dążyli do zerwania narzeczeństwa Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem, gdyż myśleli o związku dynastycznym z Litwą w celu umocnienia obu krajów zagrożonych stałą ekspansją Krzyżaków. Na podstawie umowy zawartej w Krewie w 1385 roku, wielki książę litewski Władysław Jagiełło przyjął wraz z braćmi i całą Litwą chrześcijaństwo w obrządku łacińskim I poślubił Jadwigę. Gotowość do podporządkowania swego życia realizacji celów państwowych przyczyniła się do wielkiej sympatii i szacunku, jakim cieszyła się ta królowa. Jadwiga odnowiła Akademię Krakowską i na jej rzecz zapisała swój majątek osobisty.

Перевод: Королевы Ядвиги Анжуйский (1374-1399). Дочь Людовика Венгрии. В 1384 году,
Польские магнаты требовали своего прибытия на польском и венгерском был коронован в этом году. Мальчики тенденцию сломать Малопольского Хедвиг ухаживания Уильяма Габсбургов, потому что они думали, что династические связи с Литвой в целях укрепления двух стран угрожает постоянное расширение тевтонских рыцарей. На основании соглашения, заключенного в 1385 Кревской, великого князя литовского Владислава Ягайло приняты и братья его и весь Литвы в латинском обряде христианство и женился на Хедвиг. Готовность подчинять свои жизненные цели государство способствовало большой любовью и уважением, в котором королева наслаждался этим. Ядвига вновь Краковской академии и записали ее для вашей личной собственностью.

39. Gdzie i kiedy odbył się zjazd gnieźnieński? (Где и когда состоялся гнезненский конгресс?)

Zjazd odbył się między 7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie. Do grobu św. Wojciecha przybył cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Otton 3, zwany też Ottonem Rudym. Po modlitwie w katedrze spotkał się z księciem Bolesławem. Podczas zjazdu Otton nałożył na jego głowę diadem i wręczył kopię Włóczni św. Maurycego. W zamian cesarz otrzymał od księcia część relikwii św. Wojciecha. Bolesław przychylił się do planów cesarza o Wielkim Cesarstwie. Najdonioślejszym efektem zjazdu było utworzenie Metropolii gnieźnieńskiej – pierwszej metropolii kościelnej w Polsce podległej wyłącznie papieżowi, na czele której postawiono brata św. Wojciecha Radzima Gaudentego. Wraz z powstaniem nowej metropolii utworzono podległe Gnieznu nowe biskupstwa-sufraganie w Krakowie z biskupem Popponem, w Kołobrzegu z biskupem Reinbernem, Wrocławiu z biskupem Janem. Biskupstwo w Poznaniu pozostało poza metropolią gnieźnieńską aż do śmierci biskupa Ungera.
Zjazd z pewnością przyczynił się do umocnienia pozycji Bolesława wobec władców państw sąsiadujących z Polską. Tradycję Synodu gnieźnieńskiego (w jego wymiarze kościelnym i europejskim) podtrzymuje w naszych czasach abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński i prymas Polski. Organizuje on od 1997 roku kolejne Zjazdy gnieźnieńskie podnoszące i upamiętniające prestiż oraz wagę Gniezna w całej Europie. Celem tego spotkania było pozyskanie przez cesarza przychylności i poparcia księcia do utworzenia uniwersalistycznego cesarstwa zachodniego, na które miały złożyć się prowincje(każda z królem, podlegającym cesarzowi) Galię, Italię, Germanię, Słowiańszczyznę.
Перевод: Конгресс состоялся в период с 7 по 15 марта 1000 в Гнезно. К могиле святого Войцех прибыл император Священной Римской империи Оттон 3, также известный как Отто Руди. После молитвы в соборе встретился с князем Болеславом. Когда Конгресс, введенные Отто тиарой на голове и дал копию Святого Копья. Морис. В свою очередь, император получил от некоторых мощей святого князя. Адальберт. Болеслав присоединилась к планам императора Великой Империи. Выполнять не более важным результатом стало создание Metropolis Конгресс Гнезно - первая столица Церкви в Польше, подчиняются только папе, во главе с его братом возведен Санкт-Войцех Radzym Gaudentius. С созданием новых городов, созданных подчиненными Гнезно новый викарный архиерей епископ-в Кракове Popponem в Колобжег с епископом Reinbern, Вроцлав с епископом Иоанном. Епископство в Познани, Гнезно столица осталась вне до смерти епископа Унгер.
Конгресс, безусловно, внесла свой вклад в укрепление позиций Болеслава против правителей соседних стран с польской.Традиция Синода Гнезно (в его церковь и европейское измерение) поддерживает в наше время, архиепископа Хенрика Muszynski, предстоятель архиепископ Гнезно и польском языках. Он организует с 1997 года следующего Гнезно конгрессов и посвященных повышению престижа и значимости Гнезно в Европе. Целью этой встречи было получить пользу императора и герцога поддержку создания универсальных Западной империи, которое было представлено в провинции (каждая с царем, в соответствии с императором) Галлии, Италии, Германии, славянских.

40. Kiedy koronowano Bolesława Chrobrego? (Когда короновали Болеслава Чорнэго?)

Upragniona koronacja nastąpiła w ostatnim roku jego życia w 1025.
Перевод: Коронация состоялась в последний год его жизни в 1025 году.

41. Wymień najsłynniejszą insygnie koronacyjną królówPolski? (Самые знаменитые королевские драгоценности известных польских королей)

Polskie insygnia koronacyjne, regalia królów polskich – oznaki władzy, godności i stanu królewskiego królów polskich używane podczas ceremonii koronacyjnych. Były nimi: korona, jabłko, berło, Miecz Szczerbiec (wyszczerbiony na Bramie Kijowskiej)
Перевод: Польские драгоценности короны, регалии королей Польский - знаки власти, достоинства и король польских королей использоваться во время коронации. В их числе: корона, держава, скипетр, меч Шчербец (сколы на ворота Киев)

42. Kto sprowadził do Polski Krzyżaków? (Кто встречался с польскими рыцарями?)

1226 Konrad Mazowiecki sprowadza do Polski Zakon Krzyżacki. Początkowo mają oni pomóc w podbiciu pogańskich Prusów. Z czasem Krzyżacy rosną w potęgę, ich obecność w kraju zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Polski.
Перевод: Конрад Мазовецкий 1226 приходит к польским орденом тевтонских рыцарей. Первоначально, они помогают в освоении языческой Пруссии. Со временем рыцари растут силой, их присутствие в стране становится угрозой для польской безопасности

43. Kto i kiedy założył akademię (Uniwersytet Jagielloński) w Krakowie? (Кто и когда основал академию (Ягеллонский университет) в Кракове?

Krol Kazimierz Wielki (1310-1370) założył w Krakowie w 1364 r. pierwszy w Polsce uniwersytet - Akademię Krakowską. - Перевод: Король Казимир Великий (1310-1370) основал в Кракове в 1364 году, первый университет в Польше - Краков академии.

44. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? (Когда вспыхнуло Варшавское Восстание?)

1 sierpnia 1944 roku o godzinie w 17.00 Powstanie warszawskie było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie zorganizowanym przez Armię Krajową, połączonym z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, a być może także niepodległości Polski, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych, co miało uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Radzieckiego, którego wojska właśnie zbliżały się do Warszawy. Walki trwały 63 dni. W czasie walk zburzonych zostało ok. 25% zabudowy miasta (pod koniec wojny ok. 85% miasta leżało w gruzach).
Перевод: 1 августа 1944 года, в 17.00 часов Варшавское восстание было вооруженное восстание в немецкой армии заняли Варшаву организованный армией, в сочетании с открытой и официальной деятельности высших структурах польского подземного государства. С военной восстание было направлено против Германии, но его основной целью было попытаться спасти послевоенные суверенитета, а также, возможно независимости Польши, играя в польской столице правовых органов государственной власти как естественное продолжение довоенных правительство, которое должно было предотвратить введение польского марионеточного правительства зависимого общества Советский Союз, чьи войска подходили к Варшаве. Борьба длилась 63 дней. Уничтожено во время боевых действий было около 25% зданий города (в конце войны около 85% территории города лежали в руинах).

45. Wymień nazwiska prezydentów RP po 1989 roku? (Знаменитые имена президентов Республики Польша после 1989 года?)

Wojciech Jaruzelski (1989–1990)
Lech Wałęsa, (1990 – 1995),
Aleksander Kwasniewski (1995-2005),
Lech Kaczynski (2005-2010) (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie , zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsk u)
Bronislaw Komorowski (2010-)
Перевод:

Войцех Ярузельский (1989 - 1990)
Лех Валенса (1990 - 1995),
Александр Квасьневский (1995-2005),
Лех Качиньский (2005-2010) (родился 18 июня 1949 года в Варшаве, умер. 10 апреля 2010 в Смоленске)
Бронислав Коморовский (2010 -…..)

46. Z jakim wydarzeniem kojarzy się 13 grudzień? (Какое событие связано 13 декабря?)

O północy 13 grudnia 1981 roku wprowadzony został stan wojenny. Rano w państwowej telewizji pojawił się Wojciech Jaruzelski i ogłosił powołanie WRON. Solidarność została zdelegalizowana. Przywódców internowano i umieszczono w strzeżonych przez SB ośrodkach odosobnienia. Oddziały ZOMO pacyfikowały próbujące strajkować zakłady pracy. MSW zezwoliło na użycie broni i wkrótce (16 grudnia) padł rozkaz strzelania do górników w kopalni "Wujek". Zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych. Następnego dnia ogień został otwarty podczas solidarnościowych protestów w Gdańsku. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Do 28 grudnia wszystkie strajki zostały rozbite.
Перевод: В полночь 13 декабря 1981 было введено военное положение. Утром, государственное телевидение появилось Войцех Ярузельский, и объявил о назначении wron. Солидарность была объявлена вне закона. Лидеры были интернированы и помещены в охраняемой СО содержания под стражей. Милиция войск умиротворенной пытался ударить рабочих мест. Министерство внутренних дел разрешило использовать оружие, и вскоре (16 декабря) упал шахтеров приказ стрелять на "Wujek". Девять горняков погибли и 21 получили ранения. На следующий день, был открыт огонь на протесты солидарности в Гданьске. Один человек погиб и двое получили ранения. До 28 декабря все удары были сломаны.

47. Z jakim wydarzeniem kojarzy się 3 Maj 1791 roku? (Какое событие связано 3 мая 1791 года?)

Data przyjęcia Konstytucji. Sejm w Warszawie przyjął reformę Państwa, odrzucił Liberum Veto.
Перевод: День принятия конституции. Варшавский сейм принял реформу государства, отвергли Либерум Вето.

48. Rok założenia Związku Zawodowego Solidarność? (Год основания профсоюзов Солидарности?)

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw socjalistycznym rządom Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997-2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
"Solidarność" powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku), które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". NSZZ "Solidarność" został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Tym razem PZPR nie zdecydowała się na użycie siły - negocjacje zakończyły się podpisaniem tzw. porozumień sierpniowych (31 VIII 1981) i powstaniem niezależnej organizacji związkowej - NSZZ "Solidarność", na której czele stanął robotnik z Gdańska, Lech Wałęsa. Edward Gierek został zmuszony do ustąpienia, a jego miejsce zajęli Stanisław Kania, a następnie od października 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski.
49. Co wiesz o odsieczy Wiednia? (Что вы знаете об осаде Вены?)

Bitwa pod Wiedniem – bitwa stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem. Zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy.
Перевод: Битва под Веной - сражение на 12 сентября 1683 между силами польско-австрийско-немецких, под командованием Яна III Собеского и османской армии под руководством визиря Кара-Мустафы в Вене. Закончилась поражением Турции, которая не поднималась после хита и больше не представляет угрозу для христианской Европы.

50. Wymień krainy geograficzne Polski (Знаменитые географические края Польши)

Wielkopolska, Malopolska, Pomorze, Warmia i Mazury, Podlasie, Slask (Gorny i Dolny)
Переод: Велкополска, Малопольска, Поможе, Варма и Мажуры, Подляске, Слоск (верхний и нижний)

51. Wymień Parki Narodowe w Polsce (Знаменитые национальные парки Польши)

Białowieski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Беловежский национальный парк Национальный парк Татр Бещады национальный парк

52. Najważniejsze rzeki i jeziora w Polsce? (Основные реки и озера в Польше?)

Rzeki od wschodu na zachód: Bug i Narew, Wisła, Warta, Odra
jeziora: Mamry (na Mazurach) największe, Hańcza (najgłębsze), Morskie Oko w Tatrach

Перевод: Реки с востока на запад: Буг и Нарев, Висла, Варта, Одра
озера: Мамры (на Гавайях) самое большое, Ханьча (глубокое), Морской глаз в горах Татры.

53. Z jakimi państwami graniczy RP? (С какими странами граничит Польша?)

Niemcami na zachodzie, Czechami i Słowacją na południu, Ukrainą i Białorusią na wschodzie, Litwą i Federacją Rosyjską (Okręg Kaliningradzki) na północy.
Перевод: Германия на западе, Чехия и Словакия на юге, Украина и Беларусь на востоке, Литва и Россия (Калининградская область) на севере.

54. Czy Polska leżynad morzem? (Польша лежит возле моря?)

Tak, na północy nad morzem Bałtyckim. - Перевод: Да, в северной части Балтийского моря

55. Najważniejsze miastaPolski? (Основные польские города?)

Warszawa, Krakow, Wroclaw, Szczecin, Torun, Gdansk, Lublin, Białystok, Łódź, Szczecin, Poznań.
Перевод: Варшава, Краков, Вроцлав, Щецин, Торуни, Гданьске, Люблине, Белостоке, Лодзи, Щецине, Познани.
56. Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? (Какой город был первой столицей Польши?)

Gniezno, potem Krakow do 1611 r.

Перевод: Гнезно, затем Краков до 1611 г.

57. Wymień najważniejsze budowle średniowieczne w ważniejszych miastach Polski (Расскажите о самых важных средневековых зданий в крупных городах Польши)

Wawel (Zamek Krolewski) w Krakowie, Sukiennice na Starym Miescie w Krakowie, Malbork (zamek Kszyrzacki). - Перевод: Вавель (Королевский замок) в зале Ткань Кракове в Старом городе Краков, Мальборк (замок Кжычацки)

58. Przez jakie miasta przepływa rzeka Wisła? (Через какие места протекает река Висла?)

Warszawa, Krakow, Toruń.

Перевод: Варшава, Краков, Торин.

59. Jakie duże polskie miasta są położone nad Bałtykiem? (Каковы основные польские города расположены на побережье Балтийского моря?)

Gdańsk, Sopot,Gdynia czyli Trójmiasto,Szczecin, Słupsk.
Перевод: Гданьск, Сопот, Гдыня Tricity то есть, Щецин, Слупске.

60. Wymień znanecipotrawy narodowe? (Какие знаменитые национальные блюда?)

Bigos, żurek,flaczki.

Перевод: Бигос, суп, флячки.

61. Jakie ciasta należą do tradycyjnych deserów w Polsce? (Какая выпечка является традиционным десерттом в Польше?)

Faworki: cienkie i kruche ciastka posypywane cukrem pudrem
Galaretka: o smaku owocowym, podawana z bitą śmietaną lub owocami
Makowiec: ciasto z nadzieniem z mielonego maku
Pączki: drożdżowe ciastka smażone w oleju, nadziewane konfiturami z róży lub dżemem owocowym
Sernik: ciasto na bazie twarogu
Szarlotka: ciasto z jabłkami, podawane czasami z bitą śmietaną lub lodami
Перевод: Вавёрки: тонкие, хрустящие печенья посыпать сахарной пудрой
Галаретка: фруктовый аромат, подается со взбитыми сливками или фруктами
Маковый торт: торт, фаршированные земле мак
Пончики: Пончики, обжаренные в масле, фаршированные с розой вареньем или фруктовым джемом
Чизкейк: творог на основе теста
Яблочный пирог: яблочный пирог, иногда подается со взбитыми сливками или мороженым

62. Jakie zwierzę symbolizuje Puszczę Białowieską? (Какое животное символизирует Беловежскую пущу?) Tur. Перевод: Зубр.

63. Wymień znanychcikompozytorów polskich? (Каких знаете знаменитых польских композиторов?)

Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Jego przyjaciółką i towarzyszką życia była pisarka George Sand.
Перевод: Фридерик Францишек Шопен (родился 22 февраля или 1 марта 1810 в Желязовой Воли, д. 17 октября 1849 в Париже.) - Польский композитор и пианист. Представитель музыки эпохи романтизма, называют поэтом фортепиано. В основе его работы лежал художественной чувствительность и способность рисовать узоры польской народной музыке. Его друг и компаньон для жизни писателя Джордж Санда.


Stanisław Moniuszko herbu Krzywda (ur. 5 maja 1819 w Ubielu, zm. 4 czerwca 1872 w Warszawie) – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka, Straszny dwór i Paria.
Перевод: Станислав Монюшко пальто Krzywda (родился 5 мая 1819 года в Ubielu, д. 4 июня 1872 года в Варшаве.) - Польский композитор, дирижер, педагог, органист, автор около 268 песен, оперетт, балетов и опер. Его самые известные работы включают в опере Галька, привидениями Manor, и Пария.


Karol Szymanowski (1882-1937) – kompozytor i pianista.- Перевод: Кароль Шимановский (1882-1937) - композитор и пианист.

64. Wymień znanych ci reżyserów filmowych i teatralnych? (Каких знаете знаменитых режиссеров фильмов и театра?)

Jerzy Hoffman (ur. 15 marca 1932 w Krakowie) - polski reżyser i scenarzysta filmowy.
1999 - Ogniem i mieczem
1982 – Znachor
Andrzej Wajda (ur. 6 marca 1926 w Suwałkach) – polski reżyser filmowy i teatralny, współtwórca polskiej szkoły filmowej, laureat honorowego Oscara.
Człowiek z żelaza (1981)
Krzysztof Zanussi (ur. 17 czerwca 1939 w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy.
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, 2000
Roman Polański (urodzony jako Raymond Roman Liebling, 18 sierpnia 1933 w Paryżu) – polski reżyser, scenarzysta, aktor teatralny (sporadycznie filmowy) oraz producent filmowy, który w 1975 przyjął obywatelstwo francuskie.
Pianista (The Pianist, 2002)
Nóż w wodzie (1962), nominacja do Oscara
Перевод:Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 478. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия