Студопедия — MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 33 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 33 страница


Інфінітив - це неособова форма дієслова, що називає дію і відповідає на питання що робити? що зробити? Ознакою інфінітива є частка to, яка в багатьох випадках не вживається, зокрема після модальних дієслів. Частка not перед інфінітивом вказує на заперечну форму:

I am sorry to hear it. (Мені прикро це чути.)

Не can do it in time. (Він може зробити це вчасно.)

She hoped not to see him with her sister. (Вона сподівалась не зустріти його зі своєю сестрою.)

 

§ 59. Прийменники і сполучники часу

В англійській мові є граматичні омоніми. Серед них ряд прийменників і сполучників, що співпадають за звучанням, наприклад:

Не will come after me. Він прийде після мене, (прийменник) Many people began to fight for peace after these events took place. Багато людей почали боротьбу за мир після того, як ці події мали місце, (сполучник) Не hasn't seen her since May. Він не бачив її з травня, (прийменник)

Слова-омоніми Прийменники Сполучники
since з з тих пір, оскільки
till до до того як, до тих пір, поки
for для оскільки, тому що
after після після того як
before перед до того як, перш ніж
as як, у якості оскільки, в міру того як

§ 60. Зворот to be going to

Зворот to be going to означає збиратись зробити щось у майбутньому. В англійській мові є кілька форм вираження майбутньої дії, деякі з них можна виразити часовою формою дієслова, модальними дієсловами (тобто вони показують майбутню дію чи стан, намір, бажання, впевненість), а також зворотом to be going to. Цей зворот виражає впевненість підмета виконати дію в найближчому майбутньому:

I am going to write him a letter tomorrow. (Завтра я збираюсь написати йому листа.)

She is going to be a good nurse. (Вона збирається стати хорошою медсестрою.)

Зворот to be going to не вживається з дієсловами руху to go, to соте. У цьому разі форма Present Continuous виражає намір підмета щось зробити в майбутньому:

Where are you going tomorrow? (Куди ти йдеш завтра?)

Із зворотом to be going to для вираження дії в майбутньому вживаються обставини часу:

tonight (this evening) - сьогодні ввечері

tomorrow - завтра

the day after tomorrow - післязавтра

tomorrow evening - завтра ввечері

in two days - через два дні

in a week - через тиждень

in a month - через місяць

in a year - через рік

next week (month, year) - наступного тижня (місяця, року)

 

§ 61. Дієслово у Future Simple, Future Continuous (Майбутній неозначений та тривалий часи)

1. Future Simple - часова форма дієслова, що виражає дію, яка відбуватиметься в майбутньому; вживається зі словами: next Monday, tomorrow, the day after tomorrow, etc.

2. Future Simple утворюється за допомогою допоміжних дієслів shall (для першої особи)/м>і7/ (для другої і третьої осіб) та основного дієслова у початковій формі. У розмовній мові shall/will скорочується до 7/, наприклад:

I shall come home soon. (Я скоро прийду додому.)

He'll wait for you in the street. (Він чекатиме тебе на вулиці.)

3.Питальні та заперечні речення будують дієслова shall/will.
When will he be at home? (Коли він буде вдома?)

We shall not go there again. (Ми не підемо туди знову.) Запам'ятайте:

shall not = shan V; will not = won V


4. У підрядних реченнях умови н часу майбутній час не вживається, замість нього
вживається Present Simple:

If you come, I shall give you the book. (Якщо ти прийдеш, я дам тобі книгу.) Не won't stay at home when his aunt comes to look after him. (Він не залишиться вдома, якщо його тітка прийде доглядати за ним.)

5. Future Continuous означає тривалу дію, яка відбуватиметься в певний момент чи період часу в майбутньому; вживається зі словами: all morning, at 2 о 'clock, from 7 to 8, at that moment tomorrow (вживання див. § 73).

6. Цей час утворюється за допомогою дієслова to be у майбутньому часі та основного дієслова із закінченням -ing.

1 shall be working all night. (Я пропрацюю всю ніч.)

She will be answering many questions. (Зона відповідатиме на багато питань.)

7. Питальні та заперечні речення також будують дієслова shall/will:
Who will be doing exercises? (Хто буде робити вправи?)

Nick won't be sitting on the same place. (Нік не буде сидіти на одному місці.)

 

§ 62. Питально-заперечні речення

Такі речення починаються допоміжними дієсловами із заперечною часткою not: don't, doesn 'і, didn Ї, won t, shan't, isn't, wasn weren '/, haven't, can't, may not, mustn't та інші.

Why don't you know the lesson? (Чому ти не готовий до заняття?) Заперечна форма загального питання виражає здивування: Didn't he know about it? (Невже він не знав про це?) Isn't he coming to see us? (Хіба він не йде до нас в гості?) Weren't you late? (Хіба ви не запізнились?)

 

§ 63. Дієслово у Present Perfect (Теперішній завершений час)

1. Дієслова в Present Perfect виражають щойно завершену дію, пов'язану певною мірою з дією, яка передувала їй. Цей час утворюється за допомогою дієслова have/has + /// форма дієслова, тобто:

 

have/has + Participle II

і____________________________________

У питальному реченні дієслова have/has ставляться перед підметом, у заперечному до нього приєднується заперечна частка not:

Не has closed the door. (Він (вже) закрив двері.) Have you written a letter? (Ти написав лист?) Не hasn't done the exercise. (Він не зробив вправу.) 2. Вживання.

Present Perfect вживається для вираження дії, яка відбулася до моменту мовлення, і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на момент мовлення:

Не has written the book. (Він написав книгу (ось вона, можете її прочитати)). Не has read the article. (Він прочитав статтю (знає її зміст)).

Також цей час вживається для вираження завершеної дії щодо періоду часу, що все ще триває.

I have seen him today. (Я вже бачив його сьогодні.) Порівняйте:

She has seen him in the morning. (Вона бачила його вранці (розмова відбувається вранці)).

She saw him in the morning, (розмова відбувається пізніше: вдень чи ввечері)

3. Present Perfect часто вживається зі словами:

ever - коли-небудьnever - ніколи

yet - вже, щеnot yet - ще не

once - одного разуseldom - рідко

often - частоalready - вже

just - щойноlately - недавно

recently - останнім часомup to now - до цих пір

many times - багато разівsince - з тих пір

My brother has never been to Lviv. (Мій брат ніколи не був у Львові.)

Не has just visited her. (Він щойно її відвідав.)

 

§ 64. Вживання Present Perfect

Present Perfect також вживається для вираження дії, яка почалася в минулому і все ще триває зараз (часто з дієсловами, що не вживаються в часі Continuous). На українську мову дієслово-присудок перекладається у теперішньому часі недоконаного виду.

Щоб показати незавершеність часу, в реченні вживають обставину з прийменником for чи слово since:

for a long time - довго, давно;

for years - протягом багатьох років;

for ages - цілу вічність;

since June - з червня.

1 have known him for ages. (Я знаю його дуже давно.)

I haven't seen him since he went to Spain. (Я не бачив його з тих пір, як він поїхав до Іспанії.)

 

§ 65. Складнопідрядні означальні речення

1.Підрядне означальне речення, що стоїть після означувального слова, як правило,
комою не виділяється, вводиться сполучниковими словами who, whom, whose, which, that,
where, when, why, how.

Якщо перед which є кома, це означає, що підрядне речення відноситься до всього головного і починається переклад із що, порівняйте:

I translate many papers which I take at the library. (Я перекладаю багато статей, які беру в бібліотеці.)

I translate many papers, which helps me in my work. (Я перекладаю багато статей, що допомагає мені в роботі.)

2.Слово that не вживається після власних назв та іменників із вказівними та
присвійними займенниками, воно вживається після who і which:

1) після прикметників найвищого ступеня і після порядкового числівника:


He is one of the greatest doctors that have ever lived. (Він один із найвидатніших лікарів, що жили коли-небудь.)

2) після слів some, any, something, much, little, all, nothing, everything, anything: All that she was doing was useless. (Все, що вона робила, було марним.)

3) після одночасно вжитих іменників, що потребують один who, а другий which:

Не spoke of men and countries that he had seen during his trip. (Він розповідав про людей і країни, які він бачив під час своєї подорожі.)

3. Схема безсполучникового підрядного означального речення:

 

verb

The patient the doctor examines is old. (Пацієнт, якого обстежує лікар, похилого віку.) § 66. Дієслово у Past Perfect (Минулий завершений час)

1. Дієслова в Past Perfect означають дію, яка завершилась до певного моменту в
минулому. Цей час іще називають відносним, оскільки із теперішнім моментом зв'язку
немає!
Часто вживається з прийменником by. Утворюється - had -^Participle IP.

I had read the book by two o'clock yesterday. (Я прочитав книгу вже до двох годин вчора.)

2. Час Past Perfect може вживатися у складнопідрядному реченні часу, причому і в
головному, і в підрядному - в залежності від того, яка дія відбулася раніше:

I had rung him up before I went home. (Я подзвонив йому перед тим, як пішов додому.)

We had already done the work when it began snowing. (Ми вже завершили роботу, коли пішов сніг.)

§ 67. Додаткові підрядні речення

1. Додаткові підрядні речення можуть приєднуватися до головного словами that,
who, where, when, how, why, if, whether, what, which, whom, whose, які в підрядному реченні
несуть певне навантаження, тобто виступають в ролі підмета, додатка, означення,
обставини:

Do you know who wrote this book? (Ти знаєш, хто написав цю книгу?) Show me which book you've read. (Покажи мені, яку книжку ти прочитав.) I don't know how he did it. (Я не знаю, як він це зробив.)

2. Підрядне додаткове речення зі словами if, whether перекладається зі сполучником

чи.

I don't know if she studies French. (Я не знаю, чи вона вивчає французьку.)

3. Схема безсполучникового додаткового речення:

 

verb noun verb

 

The patient knows the doctor is at the hospital. (Пацієнт знає, що лікар в лікарні.) 4. У підрядних додаткових реченнях панує правило узгодження часів.

§ 68. Підрядні обставинні речення (Adverbial Clauses)

Ці речення можуть бути на початку або в кінці головного, приєднуючись сполучниками часу, причини, місця, умови, способу дії, наслідку або прийменником:

 

часу when, while, as, after, before, till, until, since, as soon as j
місця where
способу дії as
мети so that, in order to!
причини because, since, as, for
допустові in spite of, despite, though, although    
прийменником because of

If we work much, we get good results. (Якщо ми багато працюємо, то отримуємо хороші результати.)

As the method is old it isn't used now. (Оскільки метод вже застарів, його не використовують зараз.)

The patient went to the hospital where the doctor sent him. (Хворий пішов до лікарні, куди його направив лікар.)

I couldn't go to the medical college yesterday b ecause I was ill. (Я не зміг вчора прийти до медичного коледжу, тому що хворів.)

 

§ 69. Підсилювальна конструкція it's... that (who)

Ця конструкція може виділяти підмет, додаток чи обставину. Схема: It is (was) - підсилювальний член речення - that (which, who, where, when) It was the boy who spoke English so good, (Це був той хлопчик, який так гарно розмовляв англійською.)

 

§ 70. Узгодження часів (Sequence of Tenses)

Узгодження часів відбувається лише в підрядних додаткових реченнях за умови, що в головному реченні дієслово-присудок вжите в одному з минулих часів. Тоді присудок підрядного речення узгоджується в часі з присудком головного речення.

1.Якщо присудок головного речення вжитий у теперішньому часі, то в підрядному
присудок вживається в тому часі, якого вимагає зміст:

the hospital is new(є).

He says that —► the hospital was new (була),
(каже)the hospital will be new (буде).

2. Якщо присудок головного речення вжитий у минулому часі, а дія підрядного
відбувається одночасно з дією головного, то дієслово підрядного речення вживається в
Past Simple, а перекладається на українську мову теперішнім часом:

It showe d that the method gave negative result. (Це показало, що метод дає негативний результат.)

3.Якщо дія підрядного речення передує дії головного, то вживаємо дієслово у Past
Perfect у підрядному реченні, а перекладаємо на українську мову дієсловом у минулому
часі.

I told Mike that he had entered the university. (Я сказала Майку, що він вступив до університету.)


А якщо дія підрядного речення слідувала за дією головного, то присудок підрядного вживається у Future-in-the-Past (shall/will —► should/would).

She said that we should use the dictionary. (Вона сказала, що ми скористаємося словником.)

4. Якщо дія підрядного речення тривала, то дієслово вживається в одній із минулих форм Continuous (вживається дуже рідко). Отже:

She knew that


попередня he had run across the street.

 

(він перебіг вулицю.)

(Вона знала, що)

одночасна майі

he ran he w

across the acros
street.

(перебігає (nep<
вулицю.)


 

§ 71. Розділові запитання (Disjunctive Questions)

1. Розділові питання, як і загальні, вимагають стверджувальної або заперечної
відповіді. Вони складаються з двох частин: перша - розповідне речення (стверджувальне
чи заперечне), а друга - перепитування у вигляді короткого загального питання, у якому
вживається допоміжне дієслово у відповідній формі та особовий займенник, що замінює
підмет. Якщо перша частина питання - стверджувальна, тоді допоміжне (чи модальне)
дієслово вживається із заперечною часткою not, а якщо перша частина заперечна -
дієслово вживається без заперечення:

You are a student, aren't you?

He is a doctor, isn't he?

My mother took me a book, didn't she?

1 haven't come back till 5, have I?

We didn't go there, did we?

They can speak English well, can't they?

2. Відповідь так чи ні в українській мові і в англійській часто не співпадає:

Your father has a good car, hasn't he? Yes. (У твого батька хороша машина, чи не так? - Так.)

Your father hasn't got a new car, has he? - No. (Yes. he has, and a very tine one.) (У вашого батька немає ж нової машини? - Так, немає. (Ні, є. і дуже хороша.))

 

§ 72. Висловлення прохання чи наказу першій чи третій особі

В англійській мові наказ, прохання, звертання до першої чи третьої особи виражають за допомогою дієслова let (дозволяти) та іменника в загальному відмінку чи займенника в об'єктному, що означає особу, до якої звертаються; а також інфінітива основного дієслова без частки to.

Let us (Let's) go to the hospital together. (Давайте підемо в лікарню разом.) Let my friend ask him. (Нехай мій друг запитає його.)


Let him send a letter to my friend. (Нехай він відішле лист моєму другові.) Let me write a letter. (Давайте я напишу лист.)

§ 73. Дієслово у Future Continuous (Майбутній тривалий час)

1. Цей час утворюється за допомогою will/shall be + Participle І (див. § 61):

I shall be doing exercises tomorrow morning. (Я робитиму вправи завтра вранці.)

2.Future Continuous вживається:

a) для вираження дії у близькому чи віддаленому майбутньому, незалежно від того,
чи є в реченні обставина часу, тобто це просто підкреслює факт тривалої дії:

Не will be taking exam next week. (Він здаватиме екзамен наступного тижня.)

b) у цьому часі часто вживається дієслово to see в значенні зустрічатися: We'll be seeing him next Sunday. (Ми зустрінемося з ним наступної неділі.)

c) тривалість дії може підтверджувати точна обставина часу або певна дія:

I'll be speaking to you again at 5 tomorrow. (Я переговорю з тобою знову о 5й завтра.) I shall be working when my sister visits me. (Коли моя сестра прийде до мене, я буду працювати.)

§ 74. Передача наказу чи прохання у непрямій мові

Наказ чи прохання виражаються дієсловами to ask (просити, запитати), to tell (казати, говорити), to order (наказувати), а далі йде стверджувальна чи заперечна форма інфінітива:

Не asked her to come back. (Він попросив її повернутися.)

The nurse ordered the patient not to move. (Медсестра наказала пацієнту не рухатись.)

Порівняйте речення в прямій і непрямій мові:

She says, "Speak louder". (Вона каже: "Говори голосніше".)

She tells me to speak louder. (Вона каже (наказує) мені говорити голосніше.)

§ 75. Підрядні речення наслідку

Ці речення приєднуються до головного речення за допомогою сполучника so... that: such... that (так... що).

The child cries so loud that I can't work. (Дитя так голосно кричить, що я не можу працювати.)

Таким чином виражається наслідок, що витікає зі змісту головного речення: That boy used to get ill about every week, so that he couldn't go to school. (Той хлопець майже кожного тижня хворів, отож він не міг ходити до школи.)

§ 76. Непряма мова (Indirect Speech)

При перетворенні прямої мови в непряму утворюється складнопідрядне речення з підрядним додатковим реченням зі сполучником that, який часто не вживається:

Не says, "School begins at eight". (Він каже:"Уроки починаються о 8й".)

Не says that school begins at eight. (He says school begins at eight.) (Він каже, що уроки починаються о 8й.)

При перетворенні прямої мови в непряму вказівні займенники та деякі обставини часу і місця змінюються:

Пряма мова Непряма мова
this that
these those
now then
here there
today that day
yesterday the day before
the day before yesterday two days before
tomorrow the next day
the day after tomorrow two days later
ago before
next the next

He said, "I live in this house". He said he lived in that house.

"I'll go there tomorrow", he said. He said that he'd go here the next day.

Примітка: Якщо в прямій мові зазначено точну дату минулої події, то при перетворенні її в непряму Past Simple не змінюється. Наказове речення.

The teacher: Jill, go to the blackboard, please! The teacher told/asked Jill to go to the

blackboard.

The teacher: Jill, don't speak quickly. The teacher told/asked Jill not to speak

quickly.

Отже, в непрямій мові слова автора подаються іншою особою. В головному реченні вживаються такі дієслова, як say, tell, ask, answer, reply, add та ін., а непряма мова міститься у підрядному реченні.

1. Якщо дієслово в головному реченні стоїть у теперішньому часі, то час у підрядному реченні залишається той самий (приклад вище).

2. Якщо дієслово в головному реченні стоїть у минулому часі, то відбуваються такі зміни (згадайте правила узгодження часів):

у прямій мовіу непрямій мові

1. Present 1. Past

2. Past Simple 2. Past Perfect Past Perfect

3. Past Continuous 3. Past Perfect Continuous Past Perfect Continuous

4. Future 4. Future-in-the-Past

Але якщо час дії точно зазначено, Past Simple і Past Continuous залишаються без змін.

Зміна обставини John: "1 haven't seen Ann today." "I saw her yesterday." "I shall see her tomorrow." John says (that) he hasn't seen Ann today. John says he saw her yesterday. John says he will see her tomorrow.

John said that he hadn't seen Ann that day.

John said he had seen Ann the day before.

John said he would see Ann the next (the following) day.

 

§ 77. Непрямі питання (indirect Questions) Загальне питання:

Victor: "Can 1 help you, Jane?" - Victor asked Jane whether/if he could help her. Jane: "Did you see my pen?" - Jane wondered whether/if he had seen her pen. Спеціальне питання:

Jack: "When is Mary's birthday?" - Jack wanted to know when Mary's birthday was. Зверніть увагу:

порядок слів у непрямих питаннях сталий: підмет - присудок. § 78. Дієслово у Future Perfect (Майбутній завершений час)

Цей час вживається для вираження майбутньої дії, яка буде завершена до певного моменту або до початку іншої дії в майбутньому.

Цей момент може бути виражений точним часом, прислівником часу чи подією.

Утворюється: mil/shall + have + Participle II.

She will have written the letter by 3 o'clock.

Will you have chosen the gloves by that moment?

They won't have spoken about this problem by the end of the week.

У підрядних реченнях часу і умови замість Future Perfect вживається Present Perfect.

As soon as they have finished the operation, they will go to the dressing room. (Як тільки вони завершать операцію, вони перейдуть до перев'язочної.)

 

 

§ 79. Ступені порівняння прикметників (Degrees of Comparison)

1. Якісні прикметники в англійській мові мають основну форму, вищий (comparative)
і найвищий (superlative) ступені порівняння,

kind-kinder-the kindest

добрий-добріший -найдобріший

2.Утворення та правопис:

-одно- і двоскладові прикметники утворюють ступені порівняння за допомогою суфіксів -er, -est:

small - smaller - the smallest narrow - narrower - the narrowest

-якщо прикметник закінчується на -е ("німу"), то при додаванні суфіксів вона не пишеться:

large-larger-the largest

-якщо прикметник закінчується на приголосну, а попередня голосна - коротка, то кінцева приголосна подвоюється:

big-bigger-the biggest

red-redder-the reddest

- якщо прикметник закінчується на -у:

голосна + у -н -er, -est: gay -gayer - the gayest

приголосна + у + -er, -est: busy -busier - the busiest

3.Багатоскладові прикметники утворюють ступені порівняння за допомогою слів
more (less), the most (least) - більш (менш), найбільш (найменш):

difficult --more difficult-the most difficult

important -less important-the least important

4.Деякі прикметники утворюють ступеніпорівняння не за правилами:
good (хороший) - better-the best

bad (поганий) -worse-the worst

many/much-more-the most

far (далекий)-farther-the farthest

further-the furthest

 

§ 80. Безособові речення (Impersonal Sentences)

Структура англійського безособового речення відрізняється від українського тим, що англійське завжди має підмет і присудок. Підметом служить безособовий займенник it: It is dark. (Темно.) It is late. (Пізно.) It is necessary. (Необхідно.)

Отже, іменна частина присудка в попередніх прикладах виражена прикметником. А також вона може виражатися іменником або числівником: It's winter now. (Зараз зима.) It's 7 a.m. (Сьома година ранку.) Питальна і заперечна форми: Is it warm now? (Зараз тепло?)

It won't be fine weather today! (Сьогодні не буде хорошої погоди!)

 

§ 81. Дієслово у Future-in-the-Past Indefinite (Майбутній час з точки зору ми­нулого)

1.В англійській мові майбутня дія, що розглядається з точки зору минулого моменту,
виражається часом Future-in-the-Past. Цей час вживається у розповідях про минулі події
або при передачі прямої мови непрямою для вираження слів автора.

In his notes he wrote that the patient would be prepared for the operation. (У щоденнику він написав, що пацієнта готуватимуть до операції.)

2.Цей час утворюється за допомогою допоміжних дієслів should, would та інфінітива
основного дієслова без частки to:

I should play in the yard. (Я гратимуся на подвір'ї (якщо не буде дощу).) Порівняйте:

I shall play here. (Я буду гратися тут (факт).)

3.Питання і заперечення:
Should we start? (Розпочнемо?)
Would he speak? (Йому говорити?)

We shouldn't go there. (Ми не підемо туди.) Не wouldn't play. (Він не гратиме.)

4. Пасивний стан:

I should be examined. (Мене обстежать.) Не would be operated. (Його прооперують.) We should be treated. (Нас вилікують.)

They would be written about in the article. (Про них напишуть у статті.)

§ 82. Умовні підрядні речення (Adverbial Clauses of Condition)

1. Підрядні умови - речення, що відповідають на питання in what case? (у якому
випадку?), on what condition? (за яких обставин? за якої умови?).

До головного речення приєднуються сполучниками if, in case, provided, unless: He will do the dressing unless he is busy. (Він зробить перев'язку, якщо не буде зайнятий.)

2. Умовні речення поділяються на дві групи:

1) підрядні реальної умови,

2) підрядні нереальної умови.

Підрядні речення реальної умови виражають умову як дійсний факт і можуть відноситись до теперішнього, минулого чи майбутнього часу:

If he has time, he reads medical magazines. (Якщо в нього є час, він читає медичні журнали.)

If he had time yesterday, he would come to him. (Якби в нього був час вчора, він прийшов би до нього.)

If he has time, he will phone you. (Якщо в нього буде час, він зателефонує тобі.) Підрядні речення нереальної умови виражають умову не як дійсний факт, а як припущення. Вони в свою чергу поділяються на підрядні, у яких дія відбувається:

а) в теперішньому та майбутньому часі,

б) в минулому часі.

На українську мову всі вони перекладаються умовним способом:

If he had time (today, tomorrow), he would go to the hospital. (Якби він мав час (сьогодні, завтра), він пішов би до лікарні.)

If he had spoken to him, he would have chosen that girl. (Якби він переговорив з ним, той вибрав би ту дівчину.)

"Якби я, (ти, ми, ви, вони, він, вона) був би" перекладаються за допомогою дієслова to be у формі were:

If he were taken ill, I should be sorry. (Якби він захворів, мені було б шкода.)

If I were younger, I should go abroad. (Якби я був молодший, поїхав би за кордон.)

§ 83. Неозначені займенники і прислівники, похідні від some, any, по, every 1. Неозначені займенники утворюють ряд похідних, другим компонентом яких є thing, body, one, where:

something - щось, що-небудь, будь-що, дещо;

somebody, someone - хтось, хто-небудь, дехто;

somewhere - десь, де-небудь, куди-небудь, кудись, будь-куди;

anything - що-небудь; все, що можливо;

anybody, anyone - хтось, хто-небудь, всякий, будь-який;

anywhere - де-небудь, куди-небудь, де можливо, куди можливо;

nothing - ніщо, нічого;

nobody, no one - ніхто, нікого;

nowhere - ніде, нікуди;

everything - все;

everybody, everyone - всі;

everywhere - кругом, всюди.

Займенник по one завжди пишеться окремо.

2.Похідні займенники і прислівники від some, any, по, every вживаються в реченнях
так, як і самі ці слова.

Прислівник nowhere вживається в основному як відповідь на питання:

- Where are you going? (- Куди ти йдеш?)

- Nowhere. (- Нікуди.)

3.Перераховані в пункті 1 займенники, як і іменники, вживаються як самостійні
члени речення (підмет і додаток) на відміну від some, any, по, every, які в реченні є лише
означенням до іменника:

Please, give me something to read. (Будь ласка, дай мені щось почитати.) There is nothing in the room. (В кімнаті нічого немає.)

4.Якщо похідні слова виступають в ролі підмета, присудок вживається в однині!
Everybody was there in time. (Всі були там вчасно.)Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 761. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия