Студопедия — MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 31 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 31 страница


 

ЧАСТИНА І

 

§ 1. Спонукальні речення

Спонукальні речення виражають наказ, прохання, бажання, дозвіл, пораду того, хто говорить. Такі речення можуть бути і стверджувальними, і заперечними. Заперечні речення виражають заборону.

У спонукальному реченні стверджувальної форми спочатку йде дієслово-присудок у наказовому способі (однакова форма для однини і множини): Meet Eve. - Зустрінь Єву!

Зустріньте Єву! Tell me. - Розкажи мені!

Розкажіть мені!

 

§ 2. Відмінювання іменників і займенників

В англійській мові іменник має два відмінки: загальний і присвійний. Присвійний відмінок утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення -s. Іменник у присвійному відмінку відповідає на питання: чий? чия? чиє? чиї?

boy - хлопчик, boy's - хлопчика

Особові займенники мають також два відмінки: називний і об'єктний. Особові займенники у називному відмінку завжди виступають у ролі підмета, а в об'єктному виконують роль прямого чи непрямого додатків:

Meet me. Зустріньте мене. (Прямий додаток)

Tell me. Розкажи мені. (Непрямий додаток)

 

§ 3. Множина іменників (вимова)

Здебільшого іменники мають однину і множину. Множина багатьох іменників утворюється додаванням до основи закінчення -s, яке вимовляється:

1. [s] - після глухих приголосних: step - крок, steps - кроки [steps] list - список, lists - списки [lists] lip - губа, lips - губи [lips]

2. [z] - після голосної чи дзвінкої приголосної: bed - ліжко, beds - ліжка [bedz]

pill - пілюля, pills - пілюлі [pilz] dye - барвник, dyes - барвники [daiz]

3.Якщо іменник закінчується на -s, -ss, -х, -sh, -ch, додається закінчення -es, яке
вимовляється [iz]:

dress - плаття, dresses - плаття [dresiz]; box - коробка, boxes - коробки [boksiz].

4.Якщо іменник закінчується на -у і перед ним іде голосна, -s додається до основи:
boy [boi] - хлопчик, boys [boiz] - хлопчики.

А якщо перед -у іде приголосна, тоді -у змінюється на -/ і додається -es: baby ['beibi] - немовля, babies ['beibiz] - немовлята.


§ 4. Артикль

В українській мові такої частини мови немає. Артикль відіграє роль означення іменників і стоїть перед ними, очолюючи решту означень. В англійській мові артиклів два: неозначений - a (an) та означений - the.

 

Неозначений артикль а утворився від слова one (один) і. в основному, зберіг його значення: a book - якась, будь-яка книга, про яку почули вперше. Цей артикль вживається лише з іменниками в однині:

a bag an egg

a name an apple

Отже, якщо іменник (прикметник) починається з приголосної - вживається а, а якщо з голосної - an.

Неозначений артикль означає:

- неозначений предмет (істоту);

- ставить в ряд йому подібних;

- який-небудь, будь-який, деякий;

- вперше згаданий;

- один із низки йому подібних.

Неозначений артикль слід вживати із злічуваними іменниками в однині і не можна вживати з іменниками маси або із абстрактними назвами: a cat, a box; water, salt, sugar; life, courage (кіт, коробка; вода, сіль, цукор; життя, відвага)

 

Означений артикль the утворився від слова this (цей) і зберіг його значення. Артикль the вживається з іменниками однини і множини. Якщо іменник (прикметник) починається з приголосної, то читається [дз], а якщо з голосної - [бі]:

the book, the books; the eggs, the apples

Означений артикль означає:

- певний предмет;

- індивідуалізує;

- конкретний, відомий, саме цей:

- згаданий не вперше;

- свого роду єдиний.

В англійській мові з означеними артиклями завжди вживаються назви морів, океанів, рік, пустель, гір, сторін світу. Без артикля вживаються назви місяців, днів тижня, власні назви, назви континентів, штатів, округів, міст, вулиць, озер, країн. Але існує багато винятків з правил: коли вживати і який вживати артикль, і коли не вживати і т.д.

Запам'ятайте, якщо функцію означення виконують вказівні займенники this, that, присвійні займенники або числівники, артикль не вживається:

I see a dog.

I see the dog.

I see this dog.

1 see his dog.

I see two dogs.

§ 5. Наказові речення (інтонація)

Вирази, що передають наказ, заборону, прохання, спонукання, пораду, запрошення, застереження, вимовляються низхідною інтонацією. Слово "please", що пом'якшує наказ, може стояти на початку речення чи в кінці:

'Please, 'take this J,map.

'Take this J,map, please.

'Give 'Pete 'five japples, please.

'Send them that |bag, please.

 

§ 6. Рід іменників

На відміну від української мови, більшість англійських іменників не мають граматичної категорії роду, тобто всі неживі предмети, абстрактні поняття та речовини замінюються займенником it; людей чоловічої статі виражаємо займенником he, а жіночої she.

This is a bed, it is big. He is a boy. She is glad.

Тварин також позначають займенником it, незалежно від статі. Лише коли вони є персонажами казок, байок і легенд, тобто дійовими особами, їх замінюють займенниками she, he.

Замість слова baby (немовля) вживається it.

На українську мову при перекладі речень вживається той займенник, якого роду іменник в українській мові:

Give me the apple.Jt. is on the plate. Дай мені яблуко. Воно на тарілці.

The baby is pale. h_ is sick. Немовля бліде. Воно хворе.

This is a cat.Jt is black. Це -- кіт. Він чорний.

 

§ 7. Дієслова to be, to have у часах групи Indefinite

 

  Present Past
to be 1 am he, she, it is we you are they I, he, she, it was we you were they
  Ї have I
  he he
  she has she
to have it it
  we we had
  you have you
  they they

 

Ці дієслова широко вживаються, як повнозначні і як допоміжні, для утворення різних часових форм інших дієслів та для побудови питальних і заперечних речень: Я - лікар. I am a doctor, (у розмові: Гт a doctor) Він - студент. Не is a student. (He's a student)


§ 8. Множина іменників (способи утворення, правопис)

На письмі більшість іменників мають у множині закінчення -s. Закінчення -es додається в таких випадках:

а)якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x:
a bus (автобус) - buses

a class (клас) - classes

a bush (кущ) - bushes

a lunch (сніданок) - lunches

a watch (годинник) - watches

a box (ящик) — boxes

б)якщо іменник в однині закінчується на -у з попередньою приголосною; при цьому
у змінюється на і:

a story (оповідання) - stories a fly (муха) - flies

в)якщо іменник в однині закінчується на -о з попередньою приголосною, то в
множині додається закінчення -es:

a hero (герой) - heroes

a tomato (помідор) - tomatoes

Винятки:

a piano (рояль) - pianos

a photo (фото) - photos У деяких іменниках, що в однині закінчуються на -f або -fe, у множині f змінюється на v і додається закінчення -(e)s; букво сполучення -ves вимовляється [vz]:

a wife (дружина) - wivesa leaf (лист) - leaves

a shelf (полиця) - shelvesa calf (теля) - calves

a wolf (вовк) - wolvesa knife (ніж) - knives

a half (половина) - halvesa life (життя) - lives

Ці форми множини слід запам'ятати, тому що у багатьох іменниках цього ж типу множина утворюється за загальним правилом - додаванням закінчення -s без зміни f на v, наприклад:

a roof (дах) - roofs

a chief (ватажок) - chiefs

a kerchief (хустка) - kerchiefs

a safe (сейф) - safes

Якщо іменник в однині закінчується на -th [9] після довгого голосного або дифтонга, то у множині кінцевий звук [9] змінюється на [б], після якого закінчення множини -s вимовляється [z]:

a path [ра:9] стежка - paths [pa:6z] а mouth [тао9] рот - mouths [mau6z] Але якщо перед кінцевим -th стоїть приголосний або короткий голосний, то множина утворюється за загальним правилом:

a month [шлп9] місяць - months [ nL\n9s] a smith [smiG] коваль - smiths [smi9s] У слові house (будинок) кінцевий звук [s] перед закінченням множини змінюється на [z]:

a house [haos] будинок - houses ['haoziz] Множина деяких іменників утворюється не за правилами: a man [msen] чоловік - men [men] a woman ['wuman] жінка - women ['wimin] a foot [rut] нога - feet [fi:t] a tooth [tu:0] зуб - teeth [ti:0] a goose [gu:s] гуска - geese [gi:s] a mouse [maos] миша - mice [mais] a child [tfaild] дитина - children ['tfildren] ox [oks] віл - oxen ['oksan]

 

§ 9. Вказівні займенники this - цей, ця, це these - ці that - той, та, те those - ті such - такий the same - той самий

 

This is a leg. (Це - нога.) These are legs. (Це - ноги.)

That is an arm. (To - рука.) Those are arms. (To - руки.)

It is the same boy. (Це той самий хлопець.)

I have never seen such a box. (Я ніколи не бачив такої коробки.)

 

§ 10. Загальне питання та його інтонація

Структура питального речення відрізняється від розповідного порядком слів. Питання, які потребують відповіді "так, ні", називаються загальними:

 

Дієслово-зв'язка   підмет   іменна частина присудка   другорядні члени речення
Is the pen black?  
Is my name Pete?  

Загальні питання вимовляються з висхідною інтонацією, а на дієслово, з якого починається питання, обов'язково падає наголос: 'Is 'Lviv a f big city?

Стверджувальна відповідь починається словом yes, а потім ставиться підмет з відповідним дієсловом-зв'язкою: Ts the 'bag fblack? - jYes, it 4is.

Заперечна відповідь складається зі слова по, а далі йде підмет-займенник і дієслово-зв'язка з часткою not:

Ts 'my 'pen fbad? - J,No, it isn't.

 

§ 11. Особливості однини та множини іменників

1. У § 8 розглянуті випадки утворення множини іменників. Серед винятків на "о" множину за допомогою "s" крім pianos, photos утворюють ще ряд іменників: videos, cuckoos, solos, zoos, radios, sopranos, studios, autos, kilos, memos, discos, tattoos.


 

Only in singular:

furniture - меблі money - гроші food - їжа news - новини advice - порада knowledge - знання fruit - фрукти information - інформація chalk - крейда progress - прогрес, успіх measles - кір politics -політика courage - відвага cloth - тканина, полотно physics - фізика hair - волосся rice - рис margin - край gymnastics -гімнастика athletics - атлетика


belongings - власність goods - речі grapes - виноград trousers - штани police - поліція jeans - джинси scales - терези tweezers - пінцет

mass media - засоби масової інформації

oats - овес

reins - віжки

scissors - ножиці

wages - зарплата

tongs - щипці, плоскогубці

people - люди

tights - колготки

spectacles - бінокль

outskirts - околиця міста

suburbs - околиця за містом

glasses - окуляри

manners - манери

brains - мозок

stairs - східці (в будинку)

steps - драбина

thanks - подяка

peas - арахіс

raisins - родзинки

beans - боби

apricots — абрикоси

cherries - вишні


Однакову форму однини і множини мають такі іменники:

fish - риба trout - форель

sheep - вівця salmon - лосось

deer - олень series - серія; низка

means - засіб headquarters - штаб, штаб-квартира

species - вид

 

§ 12. Множина іменників латинського і грецького походження

Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають ті форми множини, які вони мали в рідній мові:

a phenomenon[fi'потіпзп] явище - phenomena [fi'nomine] a crisis [kraisis] криза - crises ['kraiskz]

a radius ['reidjos] радіус - radii ['rediai]

a nucleus ['nju:kli9s] ядро - nuclei ['nju:kliai]

a datum ['deitam] дана величина; факт - data ['deita]

a thesis [ 0i:sis] теза - theses ['0esi:z]

a formula ['fbmjir.b] формула - formulae ['fo:mju,li:]

a bacterium [ЬзекЧі(з)гізт] бактерія - bacteria [ЬаекЧі(з)гіз]

 

§ 13. Альтернативні питання та їх інтонація

Альтернативне питання - це питання вибору. Воно складається з двох частин, з'єднаних сполучником or (чи).

Порядок слів в альтернативному питанні такий самий, як і в загальному.

Is 'Ben a f doctor?

Is 'Ben a f doctor | or a jteacher?

При вимові перша частина - висхідний тон, потім іде пауза, а друга - низхідний: Are you I students j or jpupils?

Якщо альтернативне питання ставиться до підмета, то речення будується інакше: Is jOlga at school і or is J,Nina? - jOlga is.

 

§ 14. Особові займенники

 

Однина Множина
І (я) we (ми)
you (ти) you (ви)
he (він) they (вони)
she (вона)  
it (воно)  

Наприклад:

I want to be a good student. (Я хочу бути хорошим студентом.) She is a nurse. (Вона медсестра.)

 

§15. Прийменники місця і напрямку

 

Прийменники місця Прийменники напрямку
on на down вниз
on the top зверху up вгору
over/above над into в(середину)
in/inside в/всередині out of з(сєредини)
outside назовні from  
by/beside біля to до
near недалеко across через(дорогу)
behind ззаду towards в напрямку до
under під away from звідкись
be low- внизу along вздовж
in front of спереду past повз
in the center of в центрі around навкруги
in the middle of в середині through через (щось)
at the back позаду    
at the front попереду    
on the left зліва    
on the right справа    
opposite напроти    
next to поряд 3    

§ 16. Спеціальні питання

Спеціальне питання - це питання до окремого члена речення. Воно завжди починається питальним словом.

What do you want to write him about? (Про що ти хочеш йому написати?)

Якщо питання ставиться до підмета, порядок слів у реченні не змінюється, лише замість підмета ставиться слово who (хто) або what (що). Наприклад:

What is this? (Що це?) - It's a pen. (Це ручка)

What is he? (Хто він за професією?) - He's a doctor. (Він лікар.)

 

§ 17. Питальні слова

Питальні слова допомагають побудувати всі можливі спеціальні питання.

 

who - хто? Who speaks English?
what - що? What is that? What is he?
what - який? What pen is it?
what kind of - який (з) What kind of book is it?
whose - чий Whose book is it?
whom - кого, кому, ким Whom do you see here?
  Whom are you speaking to?
when - коли When is your sister at home?
where - де, куди Where is your house?
  Where do you go?
why - чому Why are you late?
how - як How are you today?
how long - як довго How long does it take you to get there?
how many - скільки How many students are there in your group?
how much - скільки  

§ 18. Присвійні займенники

Присвійні займенники відповідають на питання чий? Вони мають залежну (роль означення) і незалежну форми.

 

 

 

Особові Присвійні займенники Переклад  
займенники Залежна форма Незалежна форма    
  ту mine мій  
you your yours твій  
he his his його  
she her hers її  
it its - його  
Особові займенники Присвійні займенники Переклад
Залежна форма Незалежна форма
we our ours наш
you your yours ваш
they their theirs їхній
               

 

Залежна форма: his name (його ім'я), our school (наша школа).

Незалежна форма: займенник вживається без іменника, але із прийменником of:

It's no business of mine. (Це не моє діло.)

 

§ 19. Прийменниковий додаток

Додаток із прийменником називається прийменниковим: This is a blackboard. Look at it. Please, look at the cat. Please, don't look at him.

 

§ 20. Родовий відмінок іменника

Іменник в англійській мові має два відмінки: називний і присвійний:

The doctor is in the ward.

The doctor's prescription is on the table.

Щоб виразити належність до родового відмінка, слід звернутись до прийменника of який і допоможе це зробити:

The prescription of the doctor is on the table. (Рецепт лікаря - на столі).

 

ЧАСТИНА II

 

§ 21. Слова, що замінюють артиклі

Артиклі не вживаються, якщо перед іменником стоять займенники (присвійні, вказівні, неозначені) і числівники:

Не put my book on his table. (Він поклав мою книжку на свій стіл.) These students are at home. (Ці студенти вдома.) Some pens are on the floor. (Кілька ручок - на підлозі.) Five doctors are in the ward. (П'ять лікарів у палаті.)

 

§ 22. Дієслово у Present Simple (Теперішній неозначений час)

Теперішній неозначений час означає дію або стан, які притаманні підмету завжди,

взагалі чи звичайно.

Характерними прислівниками для цього часу є:

 

 

always - завжди often - часто
usually - звичайно occasionally - іноді
daily - щоденно never - ніколи
seldom >рідко rarely every day (morning, evening, week, year, etc.) -
кожен день (ранок, вечір, тиждень, рік тощо)
sometimes - іноді  

I go to school in the morning. (Я ходжу до школи вранці.)

Питальна та заперечна форми утворюються за допомогою дієслова do (допоміжного):

Do you speak English? (Ти розмовляєш англійською?) You don't sit at the desk. (Ти не сидиш за партою.)

Крім допоміжного, дієслово to do може бути основним дієсловом у значенні робити:

They do the work well. (Вони роблять роботу добре.) Дієслово do може замінити основне дієслово речення:

We read English well. You do it badly. (Ми читаємо англійською добре. Ви робите це погано.)

Дієслово do підсилює значення, коли вживається перед основним дієсловом: These drugs do stimulate the reaction. (Ці ліки дійсно стимулюють реакцію.)

 

§ 23. Порядок слів у стверджувальному розповідному реченні

Англійська мова належить до групи аналітичних мов, тобто всі граматичні зв'язки відбуваються не за допомогою відмінків, часів, способів, станів, аза допомогою службових слів. Кожне слово в реченні несе граматичне чи лексичне навантаження, тому зайвих слів у реченні не буває! Основна структура будь-якого речення - підмет і присудок; іноді підмет мається на увазі (у наказовому реченні), а от присудок завжди є в реченні. Зліва віл нього завжди знаходиться підмет. Поширюють речення додатки, означення, обставини Означення може бути будь-де.

Схема слів у поширеному розповідному реченні:

 

 

ОбставинаПідметПрисудокДодатокОбставина

Означенн

 

Наприклад:

Every day we get up at seven, де члени речення такі: every - означення; IV - day - обставина;

I- we - підмет;

II- get up - присудок;

IV - at seven - обставина.

 

§ 24. Слова-замінники іменника:

one, that, it, the former, the latter.

One може замінити іменник, про який говорилось раніше: One must do it. (Потрібно це зробити.) One can say it. (Можна це сказати.)

One reads the book with interest. (Читаєш книгу з інтересом.)

That замінює раніше вжитий іменник, ціле речення, а то й абзац: Му father earned the gift. (Батько приніс подарунок.) That was for my mother. (To було для моєї мами.)

// замінює іменник, перекладається раніше згаданим іменником чи займенником:

Take the dictionary. (Візьми словник.) It is on the shelf. (Він на полиці.)

The former (перший), the latter (останній) замінюють іменники з тих випадках, коли слід замінити один з двох чи обидва раніше згаданих іменники.

These two methods give good results. (Ці два методи дають хороші результати.) The former is used more often, the latter not so often. (Перший застосовують частіше, другий -не так часто.)

 

§ 25. Третя особа однини дієслова у Present Indefinite

Ця форма утворюється за допомогою закінчення -s, яке читається [s, z, iz]:

works [s], sits [s]

lives [z], plays [z]

closes [iz], teaches fiz]

Порівняйте:

 

Positive   Question
I work     I  
We play   Do we  
You do     you work?
They like     they play?
He works   Does he do?
She pi ays     she like?
It does likes     it  

 

§ 26. Прислівники неозначеного часу

Usually (звичайно); sometimes (іноді); often (часто); seldom (рідко); always (завжди).

У реченнях вони звичайно стоять перед дієсловом-присудком: She often makes injections. (Вона часто робить ін'єкції.)

My friends always go home on weekends. (Мої друзі завжди їдуть додому на вихідні.) Прислівник sometimes може вживатись і на початку речення: Sometimes we do exercises. (Іноді ми робимо вправи.)

 

§ 27. Спеціальні питання до підмета та його означення

Порядок слів у таких питаннях залишається той самий, оскільки слова who, what, which, whose, які замінюють іменник, відіграють роль підмета. Звичайно після слів who, what, which йде дієслозо у 3-й особі однини:

Who knows this doctor? (Хто знає цього лікаря?)

What usually stands here? (Що тут звичайно стоїть?)

Which letter comes after "В"? (Яка літера йде після "В"?)

Whose books are on the table? (Чиї книги на столі?)

Which вживається тоді, коли мова йде про вибір із обмеженої кількості осіб чи предметів. Часто після нього вживається прийменник of

Which of your brothers studies at the institute? (Котрий із твоїх братів навчається в інституті?)

На спеціальні питання до підмета чи його означення даються короткі відповіді, які складаються з підмета та відповідного допоміжного дієслова:

Who works at the hospital? (Хто працює в лікарні?) - My sister does. (Моя сестра.) Whose name is on the list? (Чиє ім'я у списку?) - My name is. (Моє.)

 

§ 28. Ланцюг іменників (правило ряду)

Якщо після артикля чи слова, яке його замінює, стоїть іменник без прикметників чи з прикметниками, то лише останнє слово завжди є означуваним, тобто головним, а решта всі - означувальні. Переклад слід починати з останнього:

a water cooled system - система, що охолоджується водою

internal disease treatment - лікування внутрішніх хвороб

 

§ 29. Звороти there is/are

1) Якщо є предмет (особа) та місце його знаходження, вживається зворот there is (для однини), there are (для множини):

There is a table in the center of the room.

There are many books in my library.

Отже, речення завжди будується за схемою: 

підмет


There is a book on the table. (На столі - книга.) There are apples in the bag. (У сумці - яблука.)

2)Якщо в реченні кілька підметів і вони вживаються для вираження однини і
множини, дієслово to be узгоджується з підметом, який іде безпосередньо за ним:

There is a table and five chairs in the room. (В кімнаті є стіл і п'ять стільців.) There are two lungs, a gullet and a heart in the chest. (У грудній клітці є дві легені, стравохід і серце.)

3)У звороті there is/are слово there не має ніякого значення; якщо потрібно вказати
місцезнаходження прислівником там, слід в кінці речення знову вжити слово there:

There are many students there. (Там є багато студентів.)

4)У питальних реченнях із зворотом there is/are дієслово to be ставиться спочатку:
Is there a book on the shelf? (На полиці є книга?)

Are there two kidneys in the body? (В організмі є дві нирки?)

5)У заперечних реченнях заперечна частка not ставиться після дієслова to be:
There is not a book here. (Тут немає книги.)

There are not many people at the meeting. (На зборах небагато людей.)

6) У минулому часі:для однини - there was

для множини - there were: There was a pencil there. (Там був олівець.) There were five boys at work. (На роботі було п'ять хлопців.)

§ ЗО. Місце прислівників способу дії і ступеня в реченні

Прислівники способу дії ставляться після дієслова, яке вони означають, а якщо в реченні є прямий додаток, то після нього:

My son speaks well. (Мій син добре говорить.)

My son speaks English well. (Мій син добре розмовляє англійською.)

Прислівники ступеня ставляться звичайно перед тим прикметником чи прислівником, який вони означають:

She speaks French very well. (Вона говорить французькою дуже добре.)Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 1371. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия