Студопедия — MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 35 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 35 страница


Дійсний спосіб

 

  Present If he is not in the hospital, he is at a sanatorium.
Реальної умови Past If he was not in the hospital, he was at a sanatorium.
  Future If he was not in the hospital, he will come.

Умовний спосіб

 

................................. Present and Малоймовірної умови ґ 1 F uture If the patient were better now (next week), we should discharge him.
Нереальної умови Past If the patient had been better last week, we should have discharged him.
     

а)у підрядних умовних реченнях другого типу:

If I were you, I should help them. (На твоєму місці я б допоміг їм.) If he were here, he would accept the offer. (Якби він був тут, він би прийняв пропозицію.)

б)у підрядних реченнях способу дії, що починаються зі сполучника as if

Не spoke as if he were a specialist in surgery. (Він говорив так, наче був спеціалістом у хірургії.)

в)у підрядних реченнях, що залежать від дієслова to wish:

She wishes he were with her! (Як би вона хотіла, щоб він був з нею!) They wish their children were at the university! (Як би вони хотіли, щоб їхні діти були в університеті!)

 

§ 113. Conjunction (Сполучник)

Парними сполучниками в англійській мові вважаються слова the... the, що вживаються переважно з прикметниками та прислівниками вищого ступеня порівняння; як правило, на українську мову перекладаються словами чим... тим, після яких іде прикметник чи прислівник у витому ступені.

You must have this tooth out, the sooner, the better.

(Вам потрібно видалити цей зуб, чим швидше, тим краще.)

Сполучники в англійській мові, як і в українській, вживаються для зв'язку членів речення і цілих речень у складному реченні. Вони виражають різні відношення між членами речення і між реченнями, але самі не є членами речення.

Nick and Pete arc students. (Микола і Петро - студенти.)

Ask her whether (if) she can do it tomorrow. (Запитайте її, чи зможе вона зробити це завтра.)

За своєю структурою сполучники діляться на:

прості (складаються з одного кореня): and, but, or, that, if so, though та ін.; похідні (мають у своєму складі суфікси або префікси): unless, because, until та ін.; складні (складаються з двох, рідше з трьох коренів): therefore, however, nevertheless та ін.;

складені (складаються з кількох слів): as soon as, as well as, in order to, as if та ін.

Деякі складені сполучники називаються парними, тому що вони складаються з двох частин, розділених іншими словами: not only... but also (не тільки... але й); both... and (як... так і); neither... nor (ні... ні.)

В англійській мові, як і в українській, залежно від функції сполучника розрізняють:

сполучники сурядності (coordinating conjunctions);

сполучники підрядності (subordinating conjunctions).

Сполучники сурядності з'єднують однорідні члени речення, а також окремі речення. Вони поділяються на три основні групи: єднальні (copulative):

and і, та; as well as так само, як і; both... and як... так і; not only.... but also не тільки... ай; neither... nor ні... ні:

 

The sun had set and he turned homeward. Сонце зайшло, і він повернув додому.

Neither his father nor his mother was like other people. Hi його батько, ні мати не були схожі на

інших людей.

 

розділові (disjunctive):

or або, чи, інакше; either...or або... або

 

Now you must hurry or you'll be very late for work. Тепер ти мусиш поспішати, інакше

запізнишся на робот.

 

протиставні (adversative):

but але; yet проте; still все ж; whereas тоді як:

 

Не worked for some time in silence but no one came to Деякий час він працював мовчки, але до
the kitchen. кухні ніхто не заходив.

§ 114. Складені прийменники та сполучники


Прийменники передають відношення іменника, займенника, числівника чи герундія до дієслова або до іншого іменника, а сполучники вживаються для з'єднання членів речення чи речень.

Прийменник/ Сполучник Переклад Приклад
all along весь час Не was asking me all along
at all взагалі, зовсім I don't like this story at all
at first спочатку At first let's read this book
at last нарешті At last she came
at least щонайменше He knew at least five poems of R. Burns
not at all зовсім (ніскілечки) не варто (дякувати) -Thank you. -Not at all
by heart напам'ять We leam this poem by heart
by no means ні в якому разі Be late by no means
by the way між іншим By the way, my name is Bob
as for щодо As for this book, I didn't read it
for instance (example) наприклад Let's take this task, for instance
for ever назавжди He left the USA for ever
in order to для того, щоб He was in a hurry in order to be there in time
in spite of незважаючи In spite of rain he came
in vain марно All their jobs were in vain
in a word одним словом In a word we missed our train
and so on і так далі At the lesson we read, write, spoke and so on
on and on без зупинки He went on and on
over and over again знову і знову She came to him over and over again
as soon as якнайшвидше Do it as soon as possible
as well as так само, як і Steve knew English as well as his teacher
not only... but also не тільки... а й Not only nurses but also doctors do these injections
93. tell told told казати  
94. think thought thought думати  
95. throw threw thrown кидати  
96. understand understood understood розуміти  
97. wake woke woken прокидатися  
98. wear wore worn носити  
99. win won won перемагати  
100. wind wound wound заводити  
101. write wrote written писати  
               

 

 

ДОДАТОК 2

 

MODAL VERBS (МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА)

 

Can (could) - могти, уміти, бути спроможним; виражає сумнів.

May (might) - могти, мати змогу; можливо, мабуть.

Must - треба, мушу, необхідно, маю, повинен, зобов'язаний.

Після них вживаються смислові дієслова без частки to. Вони мають деякі особливості:

- не змінюються за особами і числами (закінчення s немає). Не can dance.

- не мають форм інфінітива, герундія та дієприкметника;

- не потребують допоміжних дієслів при утворенні питань і заперечень. May I come in? She cannot.

Дієслова сап і тау мають минулий час {could і might), a must не має.

Замість сап і could може вживатись словосполучення to be able to в теперішньому, минулому, майбутньому часах.

She was (is, will be) able to do it in time. (Вона змогла (може, зможе) зробити це вчасно.)

Для вираження дозволу в значенні тау і might можна вжити to be allowed to, to be permitted to у всіх часах.

We were (are, shall be) allowed to take part in the competitions. (Нам дозволили (дозволяють, дозволять) брати участь у змаганнях.)

Дієслово тау може виражати побажання, надію:

May all your dreams come true. (Нехай здійсняться всі ваші мрії.)

Дієслово must може виражати необхідність, впевненість:

You must buy this book. (Вам слід придбати цю книжку.)

Не must be 30. (Йому, напевно, тридцять.)

У значенні must може вживатися словосполучення to have to у всіх часах: She had (has, will have) to speak to him. (Вона повинна була (мусить, буде змушена) переговорити з ним.)


У модальному значенні також вживаються дієслова shall/should (виражають необхідність, обов'язок); will/would (виражають можливість, бажання); have to (виражає необхідність, спонукання); be to (виражає намір, планування); ought to (виражає повинність, рекомендацію); need to (виражає необхідність).


Модальне Значення
дієслово автор наполягає автор припускає
must повинен, необхідно, потрібно, слід і т.д. повинно бути, напевно, вірогідно
have to повинен, доводиться, змушений, потрібно, слід і т.д.  
be to повинен, належить, планується, є намір і т.д.  
shall повинен, потребується, належить, зобов'язаний  
ought to слід, належить, рекомендується  
should необхідно було б, добре було б цілком вірогідно (можливо), слід очікувати
may/might а)можна, дозволяється, припустимо; б)можливо могло б бути, вірогідно
can/could можливо, здійсненно вірогідно, можливо
will/would а)з охотою, бажано, обов'язково; б)хотілося б а)повинно бути, звичайно; б)могло б
need to потребувати необхідно


I КУРС

MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS

 

1. therapeutics [Өerә'pjutiks] терапия
2. therapeutist, physician ['Өerә'pjutist] терапевт
3. surgery ['sә:dʒәri] хирургия
4. surgeon ['sә:dʒәn] хирург
5. pediatrics [pi:di'ætriks] педиатрия
6. pediatrician [pi:diә'tri∫n] педиатр
7. gynecology [gaini'kכlәdʒi] гинекология
8. gynecologist [gaini'kכlәdʒist] гинеколог
9. stomatology [stכmә'tכlәdʒi]   стоматология  
10. stomatologist, dentist [stכmә'tכlәdʒist] ['dentist] стоматолог  
11. obstetrics [כb'stetriks] акушерство
12. obstetrician [כb'stetri∫әn] акушер
13. traumatology [trכ:mә'tכlәdʒi] травматология
14. traumatologist [trכ:mә'tכlәdʒist] травматолог
15. psychiatry [sai'kaiәtri] психиатрия
16. psychiatrist [sai'kaiәtrist] психиатр
17. neurology [njuә'rכlәdʒi] неврология
18. neurologist [njuә'rכlәdʒist] невролог
19. otorhinolaryngology [әutכrainכlæriŋ'gכledʒi] оториноларингология
20.otorhinolaryngologist [әutכrainכlæriŋ'gכledʒist] оториноларинголог,
21. ophthalmology [כfӨæl'mכlәdʒi] офтальмология
22.ophthalmologist 23.oncology [כfӨæl'mכlәdʒist] [כn'kכlәdʒi] офтальмолог онкология
24.oncologist [כn'kכlәdʒist] онколог
25.urology [juә'rכlәdʒi] урология
26.urologist [juә'rכlәdʒi] уролог
27.anesthesiology [ænisӨi:zi'כlәdʒi] анестезиология
28.anesthesiologist anesthetist [ænisӨi:zi'כlәdʒist] анестезиолог  
29.endocrinology [endәukrai'nכlәdʒi] эндокринология
30.endocrinologist [endәukrai'nכlәdiʒst] эндокринолог
31.venereology [viniәri'כlәdʒi] венерология
32.venereologist [viniәri'כlәdʒist] венеролог
33.pharmacology [fa:mә'kכlәdʒi] фармакология
34.pharmacologist [fa:mә'kכlәdʒist] фармаколог
35.pharmaceutical chemist pharmaceutist fa:mә'sju:tikәl 'kemist]   [fa:mә'sjutist] фармацевт  
       
DISEASES
1. scarlet fever 2. measles 3. rubella 4. mumps (parotitis) 5. whooping cough 6. diphtheria 7. cholera 8. chicken-pox 9. plague 10. tetanus 11. typhus 12. typhoid fever 13. dysentery 14. grippe (influenza, flu) 15. tuberculosis 16. rabies 17. malaria 18. bronchitis 19. pneumonia 20. pleurisy 21. lung abscess 22. neuralgia 23. neuritis 24. insult (stroke) 25. myocardial infarction 26. ischemic heart disease 27. angina pectoris 28. endocarditis 29. cardio-vascular insufficiency 30. (gastric, duodenal) ulcer   31. gastritis 32. cholecystitis 33. pancreatitis 34. diabetes mellitus 35. hepatitis 36. peritonitis 37. renal failure   38. nephritis 39. cystitis 40.hernia 41.appendicitis 42. cancer 43. scurvy 44. gout 45. quinsy (tonsillitis) 46. a cold ['ska:lit 'fi:və] ['mi:zlz] [ru:'belə] [mΛmps] ['hu:piŋ kכf] [dif'Өiəriə] ['kכlərə] ['t∫ikin pכks] [pleig] ['tetənəs] ['taifəs] ['taifכid 'fi:və] ['disntri] [grip] [influ'enzə] [flu:] [tju(i):bə:kju'ləusis] ['reibi:z] [mə'lεəriə] [brכŋ'kaitis] [nju(:)'məunjə] ['pluərisi] [lΛŋ 'æbsis] [njuə'rældʒə] [njuə'raitis] ['insΛlt] [strәuk] [maiə'ka:diəl in'fa:k∫n] [is'kimik ha:t di'zi:z] [æn'dʒainə 'pektəris] [endәuka:'daitis] [ka:diə'væskjulə insə'fi∫ənsi] ['gæstrik] [dju:o(u)di:nl][Λlsə]   [gæst'raitis] [kכlisis'taitis] [pænkriə'taitis] [daiə'bi:ti:s 'melitəs] [hepə'taitis] [peritə'naitis] [rinəl feiljə] [ne'fraitis] [sis'taitis] ['hə:njə] [əpendi'saitis] ['kænsə] [skə:vi] [gaut] ['kwinzi] [tכnsi'laitis] [kəuld] скарлатина корь краснуха свинка коклюш дифтерия холера ветряная оспа чума столбняк сыпной тиф брюшной тиф дизентерия грипп туберкулёз бешенство (водобоязнь) малярия бронхит пневмония плеврит абсцесс лёгкого невралгия неврит инсульт инфаркт миокарда ишемическая болезнь сердца стенокардия эндокардит сердечно-сосудистая недостаточность язва (желудка, двенадцатиперстной кишки гастрит холецистит панкреатит диабет гепатит перитонит почечная недостаточность нефрит цистит грыжа аппендицит рак цинга подагра ангина простуда

 

ANATOMICAL TERMINOLOGY
1. Abdomen [æb'dәumen] Живот
2. Adrenal glands [æd'ri:nәl 'glænd] Надпочечники
3. Ankle ['æŋkl] Лодыжка
4. Anus ['einәs] Задний проход
5. Aorta [ei'כ:tә] Аорта
6.Apex ['eipeks] Верхушка
7.Appendix [ә'pendiks] Червеобразный отросток
8.Arch [a:t∫] Дуга
9.Arm [a:m] Рука
10.Armpit ['a:mpit] Подмышечная впадина
11.Artery ['a:tәri] Артерия
12.Atrium ['eitriәm] Предсердие
13.Auricle ['כ:rikl] Ушная раковина
14.Back [bæk] Спина
15.Back of the head ['bæk әv ðә hed] Затылок
16.Base [beiz] Основание
17.Bile ducts ['bail 'dΛkt] Желчные протоки
18.Bladder ['blædә] Мочевой пузырь
19.Body ['bכdi] Тело
20.Bone [bәun] Кость
21.Bone marrow ['bәun 'mærәu] Костный мозг
22.Brain [brein] Мозг
23.Breast [brest] Грудь
24.Breastbone ['brestbәun] Грудина
25.Bridge of the nose ['bridʒ әv 'nәuz] Переносица
26.Bronchus (bronchi) ['brכŋkәs[ ['brכŋkai] Бронх (бронхи)
27.Buttock ['bΛtәk] Ягодица
28.Cadaver [kә'deivә] Труп
29.Calf (shin) [ka:f] Голень
30.Capillaries [kә'pilәris] Капилляры
31.Cardiac ['ka:diæk] Сердечный
32.Cardiovascular [ka:dio'væskjulә] Сердечно-сосудистый
33.Cartilage ['ka:tilidʒ] Хрящ
34.Cavity ['kæviti] Полость
35.Cecum ['si:kәm] Слепая кишка
36.Cell [sel] Клетка
37.Cellular ['seljulә] Клеточный
38.Cerebellum [seri'belәm] Мозжечок
39.Cerebral ['seribrәl] Мозговой
40.Cervical ['sә:vikәl] Шейный
41.Chamber ['t∫eimbә] Камера
42.Cheek [t∫i:k] Щека
43.Cheekbone ['t∫i:k 'bәun] Скула
44.Chest [t∫est] Грудная клетка
45.Chin [t∫in] Подбородок
46.Clavicular [klә'vikjulә] Ключичный
47.Coccyx ['kכksiks] Копчик
48.Collarbone ['kכlәbәun] Ключица
49.Colon ['kәulәn] Ободочная кишка
50.Connective [kә'nektiv] Соединительный
51.Cornea ['kכ:niә] Роговица
52.Corpse [kכ:ps] Труп
53.Costal [kכstl] Реберный
54.Cranial [kreiniәl] Черепной
55.Cuspid ['kΛspid] Клык
56.Cutaneous [kju'teiniәs] Кожный
57.Diaphragm ['daiәfræm] Диафрагма
58.Duodenum [djuo'dinәm] Двенадцатиперстная кишка
59.Ear [iә] Ухо
60.Elbow ['elbәu] Локоть
61.Esophagus [i:'sכfәgәs] Пищевод
62.Extremity [iks'tremiti] Конечность
63.Eye [ai] Глаз
64.Eyeball ['aibכ:l] Глазное яблоко
65.Eyebrow ['aibrau] Бровь
66.Eyelash ['ailæ∫] Ресница
67.Eyelid ['ailid] Веко
68.Face [feis] Лицо
69.Facial ['fei∫әl] Лицевой
70.Fiber ['faibә] Волокно
71.Fibrous ['faibrәs] Волокнистый
72.Fingers ['fiŋgә] Пальцы (руки)
73.Foot [fu:t] Стопа
74.Forearm ['fכ:ra:m] Предплечье
75.Forehead ['forid] Лоб
76.Gall-bladder ['gכ:l 'blædә] Желчный пузырь
78.Gastric ['gæstrik] Желудочный
79.Gastrointestinal [gæstroin'testinl] Желудочно-кишечный
80.Genitals ['dʒenitlz] Половые органы
81.Gingiva [dʒin'dʒaivә] Десна
82.Gland [glænd] Железа
83.Groin [grכin] Пах
84.Gullet ['gΛlit] Пищевод
85.Gum [gΛm] Десна
86.Hand ['hænd] Кисть
87.Head [hed] Голова
88.Heart [ha:t] Сердце
89.Heel [hi:l] Пятка
90.Hepatic [hi'pætik] Печеночный
91.Hip [hip] Бедро
92.Ileum ['iliәm] Подвздошная кишка
93.Incisor [in'saizә] Резeц
94.Intestine (bowels) [in'testin] Кишечник
95.Iris ['aiәris] Радужка
96.Jaw [dʒכ:] Челюсть
97.Jejunum [dʒi'dʒu:nәm] Тощая кишка
98.Joint [dʒכint] Сустав
99.Kidney [kidni] Почкa
100.Knee [ni:] Колено
101.Knuckle ['nΛkl] Сустав пальца
102.Larynx ['læriŋks] Гортань
103.Layer ['leiә] Слой
104.Leg [leg] Нога
105.Lens [lens] Хрусталик
106.Ligament ['ligәmәnt] Связка
107.Limb [lim] Конечность
108.Lips [lips] Губы
109.Liver ['livә] Печень
110.Lobe [lәub] Доля
111.Lobular ['lכbjulә] Долевой
112.Lumbar ['lΛmbә] Поясничный
113.Lung [lΛŋ] Легкое
114.Lymph node [limf 'nәud] Лимфатический узел
115.Mammary gland ['mæmәri 'glænd] Молочная железа
116.Mediastinum [mi:diæs'tainәm] Средостение
117.Membrane ['membrein] Оболочка
118.Molar ['mәulә] Коренной зуб
119.Mouth [mauθ] Рот
120.Muscle ['mΛsl] Мышца
121.Muscular ['mΛskjulә] Мышечный
122.Nail [neil] Ноготь
123.Nasal ['neizәl] Носовой
124.Navel (umbilicus) [neivl] Пупок
125.Neck [nek] Шея
126.Nerve [nә:v] Нерв
127.Nervous ['nә:vәs] Нервный
128.Nose [nәuz] Нос
129.Nostril ['nכstril] Ноздря
130.Occiput ['כksipΛt] Затылок
131.Oral ['כ:rәl] Ротовой
132.Ovary ['әuvәri] Яичник
133.Palate (soft & hard) ['pælit] Нёбо (мягкое и твердое)
134.Palm [pa:m] Ладонь
135.Pancreas ['pæŋkriәs] Поджелудочная железа
136.Pelvic [pelvik] Тазовый
137.Pelvis [pelvis] Таз
138.Pericardium [peri'ka:diәm] Перикард
139.Peritoneum [peritכ'ni: әm] Брюшина
140.Pharynx ['færiŋks] Глотка
141.Pituitary [pi'tjuitәri] Гипофиз
142.Pleura ['pluәrә] Плевра
143.Pulmonary ['pΛlmәnәri] Легочной
144.Pupil [pju:pl] Зрачок
145.Rectum ['rektәm] Прямая кишка
146.Renal ['ri:nәl] Почечный
147.Retina ['retinә] Сетчатка
148.Rib [rib] Ребро
149.Sacral ['seikrәl] Крестцовый
150.Saliva [sә'laivә] Слюна
151.Salivary glands ['sælivәri 'glænd] Слюнные железы
152.Scapula ['skæpjulә] Лопатка
153.Septum ['septәm] Перегородка
154.Serous ['siәrәs] Серозный
155.Shoulder ['∫әuldә] Плечо
156.Side, flank [said, flæŋk] Сторона, бок
157.Sinew ['sinju:] Сухожилие
158.Skin [skin] Кожа
159.Skull [skΛl] Череп
160.Sole [sәul] Подошва
161.Spinal column ['spainl 'kכlәm] Позвоночник
162.Spinal cord ['spainl 'kכ:d] Спинной мозг
163.Spine [spain] Позвоночник
164.Spleen [spli:n] Селезенка
165.Spondyl ['spכndil] Позвонок
166.Stomach [stΛmәk] Желудок
167.Temple [templ] Висок
168.Tendon ['tendәn] Сухожилие
169.Testis [testis] Яичко
170.Thigh [θai] Бедренная кость
171.Thoracic [θכ:'ræsik] Грудной
172.Throat [θrәut] Горло
173.Thumb [θΛm] Большой палец руки
174.Thyroid ['θairכid] Щитовидная железа
175.Tissue ['tisju:] Ткань
176.Toe [tәu] Палец ноги
177.Tongue ['tΛŋ] Язык
178.Tonsils ['tכnslz] Миндалины
179.Tooth (teeth) [tu:θ/ti:θ] Зуб (зубы)
180.Trachea [trә'kiә/ 'treikiә] Трахея
181.Trunk [trΛnk] Туловище
182.Tympanic membrane [tim'pænik 'membrein] Барабанная перепонка
183.Upper arm [Λpә a:m] Плечевая кость
184.Ureter [juә'ri:tә] Мочеточник
185.Urethra [juә'ri:θrә] Мочеиспускательный канал
186.Uterus ['ju:tәrәs] Матка
187.Uvula ['ju:vjulә] Нёбный язык
188.Valve [vælv] Клапан
189.Vascular ['væskjulә] Сосудистый
190.Vein [vein] Вена
191.Ventricle ['ventrikl] Желудочек
192.Vertebra ['vә:tibrә] Позвонок
193.Vessel ['vesl] Сосуд
194.Visceral ['visәrәl] Внутренний
195.Vocal cords ['vәukәl 'kכ:dz] Голосовые связки
196.Wisdom tooth ['wizdәm 'tu:θ] Зуб «мудрости»
197.Wrist [rist] Запястье

 

 

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 709. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия