Студопедия — MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 34 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 34 страница


Nobody likes injections. (Ніхто не любить ін'єкцій.)

5.У підрядних умовних реченнях після сполучника //завжди вживаються неозначені
займенники anybody, anyone, anything:

If anybody rings me up, tell them I'll be at the hospital. (Якщо хтось мені зателефонує, скажи, що я в лікарні.)

6.Після похідних не вживається прийменник of. В такому разі використовуються
самі слова:

Some of them entered the medical college. (Хтось із них вступив до медичного коледжу.)

None of us could speak to him. (Ніхто з нас не зміг поговорити з ним.)

7.Після похідних займенників в реченні часто вживається else або означення,
виражене прикметником:

Does anybody else want to answer? (Ще хтось хоче відповісти?)

8. Похідні someone, somebody, anyone, anybody, nobody і everybody можуть мати
закінчення присвійного відмінка fs:

I found somebody's bag yesterday. Is it yours? (Я знайшла чиюсь сумку вчора. Вона ваша?)

 

§ 84. Ступені порівняння прислівників (Degrees of Comparison of Adverbs)

1. Ступені порівняння можуть мати лише прислівники способу дії: quickly (швидко), well (добре), correctly (вірно) і неозначеного часу: often (часто), early (рано), lately (пізно).

2. Одно- і двоскладові прислівники утворюють вищий і найвищий ступені, як і відповідні їм прикметники:

late-later -latest

fast-faster -fastest

§ 90. Дієслово у Past Perfect Continuous (Минулий перфектно-тривалий час) Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Pas: Perfect і дієприкметника теперішнього часу основного дієслова. Стверджувальна форма:

I had been reading this book till 11. (Я читала цю книгу до 11.)

Питальна форма:

Had you been reading?

Заперечна форма:

You hadn't been reading.

Питально-заперечна форма:

Hadn't they been taking photos?

Вживається цей час для вираження тривалої дії, яка почалася до якогось момент}:• минулому, продовжувалась у цей момент або закінчилася безпосередньо перед ним:

I explained that I had been looking for him for the last two hours. (Я пояснив, що вже zi години шукаю його.)

Із дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Past Perfect Continw:: вживається Past Perfect:

When we came to see the patient, he had been ill for two days. (Коли ми прийш.л провідати пацієнта, він вже два дні хворів.)

§ 91. Вираз should/would like to

В англійській мові існує конструкція, що називається складним додатком. Вс:-:-складається з двох частин: перша - особа чи предмет (іменник у називному відмін:-або займенник в об'єктному), друга - інфінітив, що виражає дію, яку виконує осог_ Конструкція виконує в реченні функцію додатка, вживається лише після окремих дієс л:-і перекладається на українську мову за допомогою підрядного речення:

I should like you to read this article. (Я хотів би, щоб ти прочитав цю статтю.)

Не would like us to begin the lesson. (Він хотів би, щоб ми розпочали заняття.)

§ 92. Дієслово у Future Perfect і Future Perfect Continuous (Майбутній завершен н:>• та майбутній перфектно-тривалий часи)

1. The Future Perfect Tense (Active and Passive Voice):

a) утворення: shall/will have + Participle II:

You will have chosen a present for her by that day. (Ти вибереш їй подарунок до т

ДНЯ.)

b) питання і заперечення: shan 't/won't:

We shall not have done the work by six o'clock. (Ми ще не зробимо цю роботу дошег годин.)

They won't have read the story by the end of the lesson, will they? (Вони не прочитл:-." оповідання до кінця уроку, чи не так?)

c) вживається для вираження майбутньої дії, що закінчиться до певного моментл _"
до початку іншої майбутньої дії:

You'll have forgotten me by then. (Ти мене вже забудеш до тієї пори.) I shall have written the paper by the time you come. (Я напишу статтю до того, я:- ~ прийдеш.)

d) пасивний стан: shall/will have been done:

We shall have been examined by 3 o'clock. (У нас прийматимуть екзамен до 3-ї години.) 2. The Future Perfect Continuous Tense:

a)утворення: shall/will have been + Participle I:

You will have been going home by 10. (Ти будеш добиратися додому до 10-ї години.)

b)вживається для вираження тривалої дії, яка почнеться до якогось моменту в
майбутньому або все ще триватиме в цей момент, чи завершиться безпосередньо перед
ним:

I hope I shall have not been looking for him for a long time before I find him. (Я сподіваюся, що не шукатиму його довго перед тим, як знайду.)

c)з дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Future Perfect Continuous
вживається Future Perfect:

I shall not have seen the disease before we use X-ray. (Я не розпізнаю хворобу, поки ми не зробимо рентген.)

 

§ 93. Скорочені стверджувальні і заперечні речення типу

So shall І (я також)Nor did І (я також) Neither did he (він також)

Ці речення вживаються для розповсюдження на якусь особу висловлювання, що спочатку відноситься до іншої особи (в українській мові: Я добре знаю біологію. Він також.).

Якщо перше речення стверджувальне, за ним іде також стверджувальне речення, яке складається із so і відповідного допоміжного дієслова та займенника чи іменника (дієслово узгоджується з ним в особі):

My friends enjoyed themselves in the country yesterday. So did I.

(Мої друзі гарно провели час за містом вчора. Я теж.)


Якщо перше речення заперечне, друге також буде заперечним, і складається воно із neither(nor), допоміжного дієслова і займенника (іменника): I haven't heard him sing. Neither has my brother. (Я не чув як він співає. Мій брат також, (не чув))

ЧАСТИНА 111

 

§ 95. Infinitive (Інфінітив, неозначена форма дієслова)

Інфінітив - це неособова форма дієслова, яка називає дію і відповідає на запитання:

що робити? що зробити?

Інфінітив має такі форми:

 

Форми Active Passive
Indefinite to go to be gone
Continuous to be going -
Perfect to have gone to have been gone
Perfect Continuous to have been going -

Вживання інфінітива'.

1.Інфінітив у формі Indefinite вживається, якщо означає одночасну дію з
присудком.

Не was glad to see me.

2.Із дієсловами, що виражають намір, надію, бажання, інфінітив у формі Indefinite
означає майбутню дію.

I hope to visit you next summer.

3.Із модальними дієсловами часто виражає майбутню дію, завжди вживається без
частки to.

They may come tomorrow.

4.Тривалий інфінітив вживається для вираження тривалої одночасної з присудком

дії.

It was pleasant to be driving a car again.

5. Завершений інфінітив виражає дію, що передує дії присудка.
I was glad to have done something.

 

§ 96. Функції інфінітива в реченні

Інфінітив може виступати в реченні:

1)як підмет:

То smoke is harmful for your health. (Палити шкідливо для вашого здоров'я.)

2)як предикатив (іменна частина складеного присудка):

The only right thing was to wait for him. (Сдине правильне рішення було зачекати на нього.)

3) як частина дієслівного складеного присудка: Something had to be done. (Щось треба було зробити.)

4) як додаток:

She asked me to stay at home. (Вона попросила мене залишитись вдома.)

5) як означення:

I have no right to ask. (Я не маю права запитувати.)

6)як обставина мети:

I have come here to meet Mary. (Я прийшов сюди, щоб зустріти Мері.)

7)як обставина наслідку:

It was too late to come here. (Було вже дуже пізно, щоб прийти сюди.)


§ 97. Objective Infinitive Complex (Об'єктний інфінітивний комплекс)

I like Helen to sing this song. (Мені подобається, як Елен співає цю пісню.)

Підмет - І, присудок - like, додаток (що?) - Helen to sing і є об'єктним інфінітивним комплексом (зворотом). Він складається з двох частин: перша - іменник у загальному або займенник у об'єктному відмінку; друга частина - інфінітив.

Вживання

1.Після дієслів, що виражають сприймання за допомогою органів чуття (to see, to
feel, to watch, to observe, to notice). Після них частка to не вживається.

She saw Mary cry. (Вона бачила, що Мері плаче).

2.Після дієслів бажання, наміру, почуття (to want, to wish, to like, to dislike, to hate),
Boris hates her to he always late. (Борис не може терпіти те, що вона завжди

запізнюється.)

3. Із дієсловами, що виражають припущення, думку, погляд, сподівання (to believe, to
consider, to know, to suppose).

He believed her to come back. (Він вірив, що вона повернеться.)

4. із дієсловами, що виражають наказ, прохання, дозвіл, пораду, примус (to order, to
ask, to request, to allow, to let).

The teacher allowed as to use a dictionary. (Вчитель дозволив нам користуватись словником.)

 

§ 98. Subjective Infinitive Complex (Суб'єктний інфінітивний комплекс)

1 noticed the boy to run in the street. (Я помітив, що хлопчик біг вулицею.): the boy to run - об'єктний інфінітивний комплекс.

The boy was noticed to run in the street. (Помітили, як хлопчик біг вулицею.): the boy... to run - суб'єктний інфінітивний комплекс.

1) Він має функцію складного підмета в реченні і складається з двох частин:
перша - іменник чи особовий займенник у називному відмінку; друга - інфінітив із

часткою to.

2)Перша частина відділяється від другої присудком, вираженим дієсловом у
пасивному стані.

3) Вживається з дієсловами:

а) to say, to report у пасивному стані:

Не is said to write a new book. (Кажуть, він пише нову книгу.)

б) дієслова, що виражають думку, погляд, сподівання, вживаються в пасивному
стані:

Не was known to have gone. (Знали, що він вже пішов.)

 

§ 99. Prepositional Infinitive Complex (Інфінітивний прийменниковий комплекс)

Інфінітивний комплекс може вводитись прийменником for і називається прийменниковим інфінітивним комплексом.

Він складається з іменника у загальному чи займенника у об'єктному відмінку, інфінітива з часткою to, перед ними вживається прийменник for.

It's time for us to go home. (Нам пора іти додому.)

Функції в реченні:

а) підмет:

For me see you is the happiest moment now. (Побачитися з тобою - це найщасливіша хвилина в моєму житті.)

б)предикатив:

That's for you to think on. (Про це тобі треба подумати.)

в)додаток:

Не waited for me to speak. (Він чекав, поки заговорю я.)

г)означення:

There is nobody here for him to play with. (Тут нема нікого, з ким він міг би гратися.)

д)обставина мети чи наслідку:

It was too dark for him to see me at once. (Було дуже темно, щоб він міг одразу мене побачити.)

 

§ 100. Особливості перекладу інфінітивних комплексів

Інфінітивних комплексів є три:

- об'єктний інфінітивний комплекс;

- суб'єктний інфінітивний комплекс;

- прийменниковий інфінітивний комплекс.

1. Об'єктний інфінітивний комплекс перекладається на українську мову підряднії v
додатковим реченням:

I wanted her to read this book. (Я хотіла, щоб вона прочитала цю книжку.)

2.Речення з суб'єктним інфінітивним комплексом перекладаються складнопідрядни-
ми реченнями. Починати переклад слід із присудка, який в українській мові перетворю-
ється на безособове або неозначено-особове речення. Перша частина комплексу - іменни:-
чи займенник - стає підметом підрядного речення, а інфінітив стає особовою формок
дієслова-присудка підрядного речення.

His father is said to work as a surgeon at this hospital. (Кажуть, що його батько працю--хірургом в цій лікарні.)

Mr. Black was seen to examine his patients very attentively. (Бачили, що містер Бле-обстежує своїх пацієнтів дуже уважно.)

§ 101. Participle (I) (Present), Participle II (Past), Perfect Participle (Дієприкмет­ники)

1. Дієприкметник - це неособова форма дієслова, що не має власного значення часу

має ознаки дієслова, прикметника чи прислівника. Форми дієприкметника:

 

  Active Passive
Participle І asking being asked
Participle II - asked
Perfect Participle having asked having been asked

2. Present Participle (І) утворюється від інфінітива дієслова і закінчення -ing; пере­кладається на українську мову або дієприкметником, або дієприслівником, або підряднії v. реченням тощо:

письмовий

writing

що пише


читальний, що читає

reading

читаючи

що формує, формувальний

forming

формуючи

The doctor examining the patient noticed the rash on the skin. (Лікар, оглядаючи хворого, помітив висип на шкірі.)

3. Past Participle (II) - це третя форма дієслова (правильні дієслова - із закінченням
-ed, а неправильні у третій колонці (див. Додаток 1)); означає завершену відповідно до
присудка дію:

opened - відкритий begun - розпочатий

The tumor revealed during the operation was not a malignant one. (Пухлина, виявлена під час операції, не була злоякісною.)

4. Perfect Participle виражає дію, яка передує дії присудка, перекладається на
українську мову дієприслівником доконаного виду:

Having entered the ward, the doctor began to examine his patients. (Зайшовши у палату, лікар почав оглядати своїх пацієнтів.)

Часто Perfect Participle перекладається на українську підрядним реченням причини або часу:

Having been treated well, the patient recovered quickly. (Оскільки його лікували добре, пацієнт швидко одужав.)

§ 102. Значення й вживання дієприкметників

1. Present Participle не має певного часового значення, переклад залежить від змісту
речення чи присудка:

a) одночасна дія з присудком:

Reading a book I write out new words. Читаючи книгу, я виписую нові слова. Reading a book I wrote out new words. Читаючи книгу, я виписувала нові слова. Reading a book I'll write out new words. Читаючи книгу, я виписуватиму нові слова.

b) може виражати теперішню дію незалежно від присудка:

The students working in the garden came from Odesa. (Студенти, що працюють у саду, приїхали з Одеси.)

c) може передувати дії присудка:

Dressing myself I quickly went out. (Одягнувшись, я швидко вийшла.)

2. Past Participle є пасивним дієприкметником. Він вживається тоді, коли іменник чи
займенник, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої ним дії:

a written letter (написаний лист);

an operation made in this hospital (операція, зроблена в цій лікарні);

a) в основному виражає дію, що передує дії присудка:

We looked at the broken bridge. (Ми дивились на зруйнований міст.)

b) може виражати одночасну з присудком дію або ж безвідносну:

His father is a director known to everybody. (Його батько відомий всім директор.)


3. Present Participle Active вживається в ролі:

1) означення:

The rising sun was very large. (Сонце, що сходило, було дуже велике.)

2) обставини (часу, причини, способу дії):

Entering the room she saw her son, (Зайшовши до кімнати, вона побачила свого сина.)

Mary stood for some minutes in silence, watching and listening. (Мері стояла кілька хвилин мовчки, дивлячись і слухаючи.)

4. Present Participle Passive вживається в основному в ролі обставини:

Being written in pencil the letter was difficult to read. (Оскільки лист був написанії!: олівцем, його було важко читати.)

5. Past Participle найчастіше вживається в ролі:
1)означення:

Не is a well-known artist. (Він відомий художник.) 2) предикатива:

When I came into the room, the window was broken. (Коли я зайшла в кімнату, віки, було розбите.)

 

§ 103. Objective Participial Construction (Об'єктний дієприкметниковий комплекс

1. Складається з двох частин: іменника у загальному відмінку чи займенника
об'єктному і дієприкметника, який означає дію цього іменника чи займенника:

1 saw him walking in the garden. (Я бачив, як він гуляв у саду.) I want Boris changed. (Я хочу, щоб Борис змінився.)

2. Переважно виконує роль складного додатка:

She watched the snow falling. (Вона спостерігала, як падає сніг.) Have you had your photo taken? (Вас сфотографували?)

3. Після дієслів: to have, to get вживається лише Past Participle:
She had her hair done. (їй зробили зачіску.)

 

§ 104. Subjective Participial Construction (Суб'єктний дієприкметниковий комплекс)

Перша частина - іменник чи займенник у називному відмінку, друга частина -дієприкметник, здебільшого Present Participle:

A plane was heard flying high in the sky. (Було чути, як високо в небі летів літак.)

Суб'єктний дієприкметниковий комплекс вживається переважно з дієсловами, як виражають сприйняття за допомогою органів чуття (to see, to hear, to feel, to watch: notice, to observe) у пасивному стані.

У реченні вони виконують роль присудка й стоять між першою та другою частинам:: комплексу, який виконує роль складного підмета.

She was seen running after a bus. (Було видно, як вона біжить за автобусом.)

My mother is heard baking the cake. (Чути, що моя мама пече торт.)

 

§ 105. Absolute Participle Complex (Незалежний дієприкметниковий комплекс)

Він складається з іменника (чи займенника) і дієприкметника, де перший викон>-роль підмета у комплексі, хоч і не є підметом для всього речення:

The d ay being very fin e, she went for a walk. (Оскільки день був дуже гарний, вона пішла на прогулянку.)

The letter being written, I went to post it. (Коли лист був написаний, я пішов його відправити.)

Her face smiling, she came into the room. (Усміхаючись, вона зайшла в кімнату.) Цей комплекс може вводитись прийменником with:

She was sitting on the chair with her head and one hand lying on the table. (Вона сиділа на стільці, поклавши голову і руку на стіл.)

 

§ 106, Gerund (Герундій)

1. Герундій - це неособова форма дієслова із закінченням -ing, що має властивості
іменника і дієслова. Герундій називає дію, як і інфінітив. В українській мові такої форми
немає. Слова слухання, читання ~ іменники, що утворюються від дієслів "слухати" і
"читати".

2. Дієслівні властивості герундія:

- вживається з прямим додатком: I like readin g books.

She began preparing food.

- може мати означення, виражене прислівником: She continued lis tening a ttentive ly.

- має неозначену і перфектну форми, вживається в активному і пасивному стані:

 

  Active Pasive
Indefinite writing being written
Perfect having written having been written

 

Seeing is believing. (Бачити - значить вірити,)

Thank you for helping me. (Дякую, що допомогли мені.)

She came without being invited, (Вона прийшла без запрошення.)

3. Іменникові властивості герундія:

- у реченні виконує властиві іменнику функції:

а) підмета: Smoking is harmful. (Палити шкідливо.)

б) додатка: She is fond of painting. (Вона захоплюється малюванням.)

- герундій може вживатися з прийменником, що відноситься до нього: Nobody thought of going to bed. (Ніхто й не думав іти спати.)

~~ перед герундієм може вживатись присвійний займенник або іменник у присвійному

відмінку:

1 insist on my siste r' s staying at home. (Я наполягаю на тому, щоб моя сестра залишилася вдома.)

 

§ 107. Вживання герундія

1. Герундій - єдина дієслівна форма, перед якою вживається прийменник: Thank you f or tellin g me.

2. Герундій може вживатися і без прийменника з такими дієсловами:

 

to avoid і ■ J уникати  
to finish j закінчувати  

to suggest пропонувати
to leave off, to give up переставати щось робити
to go on, to keep on продовжувати
cannot help не можу не (робити щось)
to enjoy отримувати задоволення
to excuse, to forgive вибачати
to put off, to postpone відкладати
to delay затримувати
to mind заперечувати (вживається в питальних і заперечних реченнях)

I don't mind telling you. (Я не проти того, щоб вам розповісти.) Fancy going for a walk in such weather! (Уявіть собі прогулянку в таку погоду!)

Після слів to want, to need, to require герундій вживається в активному стані з пасивним значенням:

The house wants repairing. (Будинок потрібно відремонтувати.)

3. Після дієслів, поданих нижче, може вживатися як інфінітив, так і герундій:
to begin, to startпочинати

to continueпродовжувати

to proposeпропонувати

to likeлюбити

to tryнамагатися

to forgetзабувати

The children began crying. (The children began to cry.)

4.У реченні герундій може виконувати такі функції:

а)безприйменникового додатка:

I don't feel like working. (У мене немає настрою працювати.)

б)означення:

I know her habit of giving presents to everybody. (Я знаю її звичку дарувати всім подарунки.)

в)обставини часу, способу дії:

They ate without talking. (Вони їли, не розмовляючи.)

 

§ 108. Gerund Constructions (Комплекси з герундієм)

1. Сполучення герундія з іменником чи займенником, які не є підметом чи додатком.
- це герундіальний комплекс. Перша його частина - це іменник у загальному чи
присвійному відмінку або присвійний займенник. Друга частина - це герундій, який
визначає дію, що виконує чи зазнає особа чи предмет, позначений першою частиною:

They were afraid of my finding out the truth. (Вони боялися, що я дізнаюсь правду.)

2.Комплекс із герундієм може виконувати такі функції в реченні:

- підмета - Your coming here is very necessary.

- додатка - Forgive my saying it.

- означення - I don't know the reason for your coming.

- обставини - I entered the room without his seeing it.

 

§ 109. Переклад комплексів із герундієм

Герундій у реченні може відноситись до підмета чи додатка. Так, у реченні Не stopped working and smiled (Він припинив роботу і посміхнувся) дія, виражена герундієм (working), відноситься до підмета.

У реченні I don't forgive you for being late for dinner (Я не пробачаю вам того, що ви запізнились на обід) герундій відноситься до додатка.

Але герундій може також відноситись до іменника або займенника, що не є підметом чи додатком речення. Цей іменник чи займенник завжди стоїть перед герундієм. Сполучення герундія з таким іменником чи займенником становить герундіальний комплекс.

Don't fear my forgetting aunt Alice. (He бійтесь, що я забуду тітку Алісу.)

Герундій перекладається на українську мову;

a)неозначеною формою дієслова (інфінітивом):

I thought of coming to see you. (Я думала провідати вас.)

b) іменником:

He liked riding, rowing and fencing. (Він любив верхову їзду, веслування і фехтування.)

c)предикативною формою дієслова (присудком) підрядного речення:
Excuse my leaving you. (Пробачте, що я залишив вас.)

Необхідно розрізняти герундій та віддієслівний іменник. Віддієслівний іменник - це іменник, утворений від дієслова за допомогою закінчення -ing.

 

§ 110. Gerund and Verbal Noun (Герундій та віддієслівний іменник)

Віддієслівний іменник також утворюється за допомогою закінчення -ing, як і герундій, але він не має дієслівних властивостей, у нього лише іменникові ознаки:

а)він може вживатися з артиклем, вказівними займенниками, має форму множини:
the sittings of the committee (засідання комітету);

б)якщо віддієслівний іменник утворений від перехідних дієслів, то він не вживається
з прямим додатком, а лише з додатком із прийменником:

the raising of living standard (підвищення життєвого рівня);

с) віддієслівний іменник означається прикметником (а не прислівником, як герундій та інші дієслівні форми):

I like rapid reading. (Я люблю швидке читання.)

 

§ 111. Conditional Clauses (Підрядні умовні речення)

1.Підрядні умовні речення в англійській мові найчастіше з'єднуються з головним
реченням за допомогою сполучника if (якщо, якби):

If I knew his address, 1 would write to him. (Якби я знав його адресу, я б написав йому.)

2.Умовні підрядні речення діляться на речення реальної і нереальної умови
(§ 82). Речення реальної умови перекладаються на українську мову умовним реченням з


дієсловом-присудкому дійсному способі (підрядні речення виражають реальні, здійсненні припущення):

If he comes at seven, he will find me at home. (Якщо він прийде о сьомій, він застане мене вдома.)

Речення реальної умови стосуються майбутнього часу, але в підрядних вживається дієслово-присудок у теперішньому часі.

3. У реченнях нереальної умови присудок підрядного виражає дію, що суперечить дійсності, малоймовірну або зовсім нездійсненну.

If it were summer now, we should bathe in the river. (Якби зараз було літо, ми купалися б у річці.)

Щоб підкреслити малоймовірність дії підрядного речення нереальної умови, шо стосується майбутнього часу, може вживатися сполучення форми were з інфінітивом (з часткою to).

If they were to miss the train, they would take a taxi. (Якби вони запізнювалилися на поїзд, вони взяли б таксі.)

 

§ 112. Subjunctive Mood (Умовний спосіб)

1. Умовний спосіб дієслова виражає нереальну дію, тобто таку, яка могла б відбутися за певних умов, а також необхідну, бажану, або нездійсненну

При перекладі українською мовою вживається форма дієслова у минулому часі з часткою б (би).

Як уже зазначалось раніше (§§ 82, 111), в англійській мові є різні аспекти умовності:

а) умовні підрядні речення, що виражають реальні умови, які стосуються минулого,
теперішнього і майбутнього часу, для реальних дій чи фактів, виражених у головном\
реченні:

The nurse will make an injection if the doctor prescribes it. (Медсестра зробить ін'єкцію, якщо лікар її призначить.)

б) умовні підрядні речення, що виражають неймовірні або малоймовірні припущення,
які відносяться лише до теперішнього або майбутнього часу:

The nurse would make an injection if the doctor prescribed it. (Медсестра зробила б ін'єкцію, якби лікар її призначив.)

в) якщо умовне речення відноситься до теперішнього чи майбутнього часу, тоді в
підрядному вживається форма Past Simple для всіх дієслів, крім to be, яке матиме форм\
were для всіх осіб.

If I were to see the patient again. 1 should tell him about it. (Якби я знову побачив цього пацієнта, я сказав би йому про цс.) Примітка

Форма "were + інфінітив9*завжди вказує на майбутній час. У головному реченні вживаються форми:

should + основне дієслово (для першої особи однини і множини) would ~г основне дієслово (для другої і третьої осіб однини і множини) if he were interested in biology, he would read the article. (Якби він цікавився біологією, він прочитав би цю статтю.)

r) Умовні підрядні речення, шо виражають нереальні умови для дій, виражених у головному реченні, оскільки стосуються минулого часу і тому не можуть бути виконані, в підрядному реченні вживатимуться у формі Past Perfect, а у головному - should/would + Perfect Infinitive без частки to:

I should have made him an injection, if the doctor had prescribed it. (Я зробила б йому ін'єкцію, якби лікар її призначив.)

2. У сучасній англійській мові для вираження умовного стану крім аналітичних (складних) форм, які було розглянуто вище, вживаються також синтетичні (прості). Синтетичні форми утворюються за допомогою дієслова to be, яке в минулому часі мас форму were для всіх осіб однини і множини. Ця форма вживається:Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 804. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия