Студопедия — MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 32 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

MEDICAL SPECIALTIES AND SPECIALISTS 32 страница


Не is a very good student. (Він дуже хороший студент.)

§ 31. Парні сполучники

Єднальні сполучники:

both... and-як... так і

not only... but also - не тільки...ай

neither... nor - ні... ні

Розділові сполучники:

either... or - чи... чи

Вони з'єднують однорідні члени речення або окремі речення:

The trunk includes both the chest and the abdomen. (Тулуб включає як грудну клітку, так і черевну порожнину.)

Neither kidneys nor the heart takes part in blood formation. (Hi нирки, ні серце не беруть участі у кровотворенні.)

§ 32. Об'єктний відмінок особових займенників

Як вже зазначалось, особові займенники мають два відмінки - називний і об'єктний:

 

The Nominative Case The Objective Case
І-я me - мене, мені
you - ти you - тебе, тобі
he - він him - його, йому
she - вона her - її, їй
it - воно it - його, йому, її, їй
we - ми us - нас, нам
you - ви you - вас, вам
they - вони them - їх, їм

The hospital is large. It is new. (Лікарня велика. Вона нова.)

This is the heart. It works all your life. (Це серце. Воно працює все ваше життя.)

You can buy this car. It is comfortable. (Ти можеш купити цю машину. Вона зручна.)

§ 33. Основні форми дієслова

Дієслова в англійській мові мають чотири основні форми:

I- інфінітив (the Infinitive);

II- минулий неозначений час (Past Simple);

III - дієприкметник минулого часу (Past Participle);

IV - дієприкметник теперішнього часу (Present Participle).

За способом творення форми дієслів Past Simple і Past Participle поділяються н/ правильні і неправильні. Правильні дієслова утворюють форму минулого неозначеного часу (Past Simple) і форму дієприкметника минулого часу (Past Participle) додаванняv у всіх особах закінчення -ed до інфінітива (§ 43); Present Participle утворюється допомогою закінчення -ing для всіх дієслів:

 

І Ї1 III IV
to work worked worked working
to stay stayed stayed staying
to dry dried dried drying

 

Неправильні дієслова утворюють другу і третьо форми особливими способами, і і\ необхідно запам'ятати (§43, Додаток 1):

to begin began begun

to go went gone

 

§ 34. Вживання займенника it

Займенник it не завжди замінює іменник. Він вживається також:

a) як підмет у безособових реченнях: It is snowing. (Йде сніг.)

b) у значенні вказівного займенника:

It must be a nurse. (Це, напевно, медсестра.)

c) як слово, що вводить речення, якщо підмет виражений підрядним реченням:
It is very nice that you have come. (Дуже приємно, що ви прийшли.)

 

§ 35. Вживання слів much - many, little - few

Кількісні займенники - це many much (багато); few, little (мало); a few, a little (кілька, трохи).

a) Всі вони мають ступені порівняння:

many - more - the most much - more - the most few - fewer - the fewest little - less - the least

b) Many і few вживаються перед злічуваними іменниками в множині і можуть
замінювати їх. В ролі іменника many означає багато хто, few - мало хто:

There were many students in the hospital. Many stay there. (У лікарні було багате студентів. Багато хто залишається там.)

c) Much і little вживаються перед незлічуваними іменниками. А ще much і little
вживаються після дієслів як прислівники:

I have very little time. (У мене мало часу.) She reads little. (Вона мало читає.)

d) A few, a little вказує на певну кількість:
We have little sugar. (У нас мало цукру.)

We have a little sugar. (В нас є ще трохи цукру.) They have few patients. (У них мало пацієнтів.) They have a few patients. (У них є кілька пацієнтів.)


§ 36. Питальна і заперечна форма дієслова у Present Simple

Do you go home? (Ти йдеш додому?)

Does she speak English? (Вона говорить англійською?)

We don't go to school. (Ми не йдемо до школи.)

 

Не doesn't work at home. (Він не працює вдома.) Отже,
Do Does (not) підмет інфінітив  

 

§ 37. Схеми загального і спеціального питань

Do Does
підмет
додаток
ооетавина

 

Загальне питання:

основне дієслово

 

 

Do   you study medicine here?
Does   she go there by bus?
Спеціальне питання:        
  do          
Питальне does am are is   підмет основне другорядні  
слово   дієслово члени  
Why do we study anatomv?  
Where does she go every day?  
What are you doing at English?  
Whom do they meet today?  
When is he working in the office?  

 

§ 38. Присвійний відмінок іменників

В англійській мові іменник має лише два відмінки: загальний і присвійний. Загальний називає іменник і відповідає на питання: хто? що? кому? ким? про кого? і т.д., а присвійний відповідає на питання: whose? (чий? чия? чиє? чиї?).

Цей відмінок утворюється за допомогою's:

Однина - mother's name (мамине ім'я)

Peter's friends (друзі Петра)

Множина - boys' meeting (зустріч хлопчиків)

dogs' food (їжа собак)

students' hostel (гуртожиток студентів)

Якщо іменник у множині не закінчується на 5, то присвійний відмінок утворюється, як в однині:

child's tov - children's toys


man's friend - men's friends

У присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що означають назв істот:

my friend's mother - мати мого друга the bird's nest - гніздо пташки

Крім назв істот у присвійному відмінку вживаються:

1)іменники часу і відстані:

next week's event - подія наступного тижня a mile's distance - одномильна відстань

2)назви країн, міст і слова country, town, city, world, ocean, river:
city's main street - головна вулиця міста

river's banks - береги річки

3) назви планет та їх супутників: sun's rays - промені сонця moon's light - сяйво місяця

4) збірні іменники типу: government, party, army, crew (екіпаж), family, society: my family's house - будинок моєї сім'ї

government's proposals - пропозиції уряду

5)у стійких словосполученнях:

a stone's throw - незначна відстань to one's heart's content - досхочу

 

§ 39. Числівники

7. Кількісні числівники:

 

 

 

 

 

 

1 one 11 eleven 21 twenty-one
2 two 12 twelve 22 twenty-two
3 three 13 thirteen 30 thirty
4 four 14 fourteen 40 forty
5 five 15 fifteen 50 fifty
6 six + teen + ty
7 seven
8 eight
9 nine 100 hundred
10 ten 20 twenty 1000 thousand

Наприклад: 178 - one hundred and seventy-eight

1326 - thirteen hundred and twenty-six 1740 - one thousand seven hundred and forty. Роки читаються по дві цифри: 1986 - nineteen eighty-six, 2007 - two thousand anc

seven.

Числівники hundred, thousand, million не мають множини, якщо далі йде числівник six thousand, five million. Але якщо вони вживаються з прийменником of вони набирають форму множини: hundreds of people, thousands of workers, millions of birds.

§ 49. Неозначені займенники some, any

2. Порядкові числівники.

Вони завжди вживаються з означеним артиклем the, утворюються від кількісних
числівників додаванням суфікса -th, крім:
the first - перший від 20 до 90:

the second - другий ty —> tieth

the third - третій twenty - twentieth

the fifth - п'ятий (20 - 20й)

the eighth - восьмий the ninth - дев'ятий the twelfth - дванадцятий

Багатозначні числівники змінюють останню цифру на порядковий номер: 1.038.685-ий - one million thirty-eight thousand six hundred and eighty-fifth.

3. Дроби,

У простих дробах чисельник - це кількісний числівник, а знаменник -порядковий:

1 /7 - one seventh, З'Ч - three fourths

1/2 - a half (половина), 1/4 - a quarter (чверть)

У десяткових дробах ціле число відділяється від дробового не комою, а крапкою -point [point]. Кожна цифра читається окремо! Нуль читається naught ['no:t] або о ['зи], в Америці zero ['zirsu];

24.306 - two four point three о six

Число в ступені: 10: - ten to the second power (ten squared); 303 - thirty to the third power (thirty cubed).

 

§ 40. Конверсія

Це одна з особливостей лексики в англійській мові, коли слово переходить з однієї частини мови в іншу, не змінюючи форми (іноді наголос змінюється та чергування s, z може відбутись):

to іm'port (увозити) - 'import (ввезення)

to pre'sent (дарувати) - 'present (подарунок).

 

§ 41. Місце прямого і непрямого додатків у реченні

Більшість перехідних дієслів мають крім прямого додатка ще й непрямий додаток без прийменника, що відповідає на питання whom? (кому?) і означає особу, до якої відноситься дія. Цей непрямий додаток відповідає українському давальному відмінкові без прийменника:

I often send them letters. (Я часто шлю їм листи.)

Прийменник to вживається, якщо особа, на яку направлена дія, стоїть після прямого додатка:

I always give books to her. (Я завжди даю їй книги.) I am reading it to you now. (Я його зараз читаю тобі.)

 

§ 42. Дієслово у Past Indefinite (Минулий неозначений час)

Past Indefinite правильних дієслів утворюється додаванням до інфінітива (без частки to) закінчення -ed, яке вимовляється:

[t] - після глухих приголосних (крім t):

to ask - asked [a:skt]; to like - liked [laikt]

[d] - після дзвінких приголосних (крім d) та після голосних:

to play - played [pleid]

to clean - cleaned [kli:nd]

to live - lived [livd]

[id] - після і, d, te, de:

to want - wanted ['wtmtid]

to decide - decided [di'saidid]

Правила правопису

1. Якщо інфінітив правильного дієслова закінчується на -е, то в Past Simple перед -ed
вона не пишеться:

to love - loved

2. Якщо інфінітив закінчується на -v. перед якою стоїть голосна, до неї додаємо -ed:
to play - played

а якшо приголосна, то перед -ed букву у міняємо на і: to study - studied to cry - cried

3. Якщо інфінітив закінчується на одну приголосну, а перед нею стоїть короткий
наголошений голосний, то кінцева приголосна подвоюється:

to stop - stopped to permit - permitted

4. Кінцева r подвоюється, якщо останній склад наголошений і не має дифтонга:
to occur occurred

10 prefer preferred

5. Кінцева / подвоюється, якщо перед нею є короткий голосний звук (наголошений і
непаї олошений г.

to travel - travelled to fulfil-fulfilled

Past Simple вживається для вираження дії, що відбувалася в минулому; часто цей час позначається словами in the past, ago, last year, yesterday, the day before yesterday тощо: I went home yesterday. (Я їздила додому вчора.) Питальна форма: Did you go home on Sundays? Заперечна форма: He didn't come home last Saturday. Питально-заперечна форма:

Didn 4 she know English? (Невже вона не знала англійської?) § 43. Неправильні (нестандартні) дієслова (Irregular Verbs)

Такі дієслова утворюють другу і третю форми особливими способами, їх необхідно запам'ятати. У кожному підручнику, посібнику і словнику дається таблиця нестандартних дієслів. У цьому підручнику таблиця "Irregular Verbs" подана у Додатку 1.


§ 44. Дієслово to be у Past Indefinite Теперішній час Минулий

am - was -


 

 

однина


are


were


множина


IS

I am a student. You are boys.


was - однина

I was a student.

They were good friends.


 

§ 45. Дати, місяці, дні тижня

1. На відміну від української, в англійській мові дати (рік) виражаються не
порядковими, а кількісними числівниками; спочатку називаються сотні, а потім десятки
й одиниці, слово year (рік) не вживається після дати:

1900 nineteen о''о7 1905 nineteen o'five 1918 nineteen eighteen 2001 two thousand one

2. Пори року і місяці вживаються з прийменником in:

in summer - влітку in winter - взимку in May - у травні


3.


Дні тижня вживаються з прийменником on: on Sunday - у неділю on Saturday - у суботу


4. У часових зворотах вживаються прийменники:

at 3 o'clock - о третій

by 6 o'clock - до шостої

since 7 o'clock - з сьомої

from 4 till 8-з четвертої до восьмої

till 11 o'clock - до одинадцятої

for 2 hours - за 2 години

5. Дату називають так:

It was on the ninth of January 1905, on Sunday. (Це було 9го січня 1905 року у неділю.)

Не was bom on the fifteenth of May, 1980. (Він народився 15-го травня 1980 року.) That war began on the twenty second of June, 1941. (Та війна почалася 22го червня 1941

року.)

 

§ 46. Participle II (Past Participle) (Дієприкметник минулого часу)

Past Participle має лише одну форму і є пасивним дієприкметником. Він утворюється за допомогою закінчення ~ed від правильних дієслів (неправильні дієслова див. Додаток 1). Past Participle вживається тоді, коли іменник чи займенник, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої ним дії:

We looked at the destroyed bridge. (Ми дивилися на зруйнований міст.)

Не is a doctor loved and respected by everybody. (Він - лікар, якого всі люблять і поважають.)

У реченні Participle II виконує роль означення чи обставини (часу, причини, меті:, способу дії і порівняння):

Не is a well-known writer. (Він відомий письменник.)

When praised, he was ill at ease. (Коли його хвалили, він ніяковів.)

 

§ 47. Дієслово to have і зворот to have got

1. Дієслово to have означає мати, володіти:

The nurse has always work to do. (У медсестри завжди є робота.)

Якщо мова йде про постійну наявність предмета, явища чи стану, питальна т^ заперечна форми утворюються за допомогою do; проте, якщо мова йде про поодинокії; випадок, дієслово have будує як заперечне, так і питальне речення; порівняйте:

Do you often have colds? (Ви часто застуджуєтесь?)

Have you got a cold? (У вас застуда?)

2.Слід зазначити, що в розмовній мові для вираження значення володіти, мати
наявності у теперішньому часі вживається вираз have/has got:

She has got new textbooks. (У неї нові підручники.) Have you got a large family? (У тебе велика сім'я?) 1 haven't got either a dog or a cat. (У мене немає ні собаки, ні кішки.)

3.У словосполученнях з деякими іменниками дієслово have втрачає своє значення:
набуває іншого:

to have dinner (обідати) to have supper (вечеряти)

to have lessons (займатися) to have coffee (пити каву)

Do you have coffee every morning? (Ти п'єш каву щоранку?)

 

§ 48. Вираження відмінків у реченні

Відмінок - це форма іменника, що виражає зв'язок цього іменника з іншими членами речення. Як уже зазначалося, іменник в англійській мові має лише два відмінки: загальній: (Common Case) і присвійний (Possessive Case), який означає належність. Загальний відмінок спеціальних закінчень не має. Зв'язок іменника у загальному відмінку з іншими словами у реченні виражається прийменниками:

родовий відмінок в основному виражається прийменником of:

the order of the doctor (вказівка лікаря);

the list of injections (список ін'єкцій);

давальний відмінок може відповідати іменнику з прийменниками for/to: I made injection to the patient. (Я зробила ін'єкцію пацієнту.) 1 prepared everything for the operation. (Я все приготувала до операції.) знахідний відмінок іменника залежить від його положення в реченні (після присудка):

I see the patient in the ward. (Я бачу пацієнта у палаті.) орудний відмінок передається іменником з прийменниками with/by: The surgeon makes operations with assistants. (Хірург проводить операції з аси­стентами.)

The poem was written by Byron. (Вірш написаний Байроном.)

§ 49. Неозначені займенники some, any

До неозначених займенників належать some, any, one, а також складені займенники somebody, anybody, someone, anyone, something, anything.

1. Займенники some, any вживаються як займенники-іменники у функції підмета і
додатка:

Some wore white shirts. (Деякі носили білі сорочки.)

- Have you any swabs? - Yes, I have some. (У тебе є тампони? - Так, є кілька.)

2. Займенники some, any вживаються як займенники-прикметники у функції
означення:

I have got some syringes. (У мене є кілька шприців.)

3. Займенник some, що вжитий перед злічуваними іменниками чи замість них, має
значення кілька, деякі, дехто:

Some looked very tired. (Дехто виглядав дуже втомленим.)

4. Із незлічуваними іменниками some означає деяка кількість (на українську мову
звичайно не перекладається):

Won't you buy some sugar? (Ти не купиш цукру?)

 

§ 50. Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються за допомогою закінчення -self в однині та -selves у множині, що додають в основному до присвійних займенників:

 

myself ourselves
yourself yourselves
himself, herself, itself themselves

 

Зворотні займенники виконують дві функції:

1) підсилюють іменник;

2) роблять дієслово зворотним.

На українську мову перекладаються словами сам, сама, самі та дієсловами з часткою -ся (-сь):

I translated the paper myself. (Я сам переклав статтю.) She dressed herself. (Вона одягалася.)

Зворотний займенник oneself вживається з інфінітивом дієслів, а також тоді, коли підмет виражено неозначеним займенником one:

One should take care of oneself. (Треба самому турбуватися про себе.)

 

§ 51. Модальне дієслово сап і вирази, що його замінюють

В англійській мові є дієслова, що не позначають дію, а виражають відношення до неї, тобто можливість, вірогідність, необхідність здійснення дії. Це модальні дієслова. Сама дія виражена інфінітивом дієслова, який іде за модальним дієсловом і вживається без частки to. Модальні дієслова не мають форм інфінітива і дієприкметника, не змінюються за особами, не вживаються для утворення наказу. Найбільш уживаються модальні дієслова сап - могти, тау - могти, must ~ мусити. (У Додатку 2 ви можете знайти різні модальні дієслова та дієслова, що їх замінюють.)

Дієслово сап означає:

1) можливість, вміння і здібності:

Не can do this injection. (Він може зробити цю ін'єкцію.)

2) дозвіл:

You can go to the doctor. (Ви можете піти до лікаря. Вам дозволяють.)

3) часто вживається в питаннях до підмета:
Who can do it? (Хто може це зробити?)
Форма минулого часу - could:

I couldn't write it last week. 1 had no time. (Я не міг написати це минулого тижня. В мене не було часу.)

Заперечні форми - cannot (сап Ч) і could not (couldn Ч):

You can't take this book from the library. (Вам не можна брати цю книгу з бібліотеки.) Щоб ввічливіше виразити прохання, замість сап вживається could: Could you tell me the way to the hospital, please? (Скажіть, будь ласка, як пройти ло лікарні?)

 

§ 52. Способи перекладу слова as

Це слово має багато значень:

- як (прислівник);

- у якості;

- коли;

- у той час як (сполучник часу);

- в міру того як;

- оскільки (сполучник причини). У виразах:

as follows - таким чином;

as for - що стосується, стосовно;

as if - нібито;

as well as-як і, крім того;

as well - а також (зазвичай ставиться в кінець речення, при перекладі ставиться на початок речення). Наприклад:

Не works here as a surgeon. (Він працює тут хірургом.)

As the doctor says in his report, the method is useful. (Як лікар зазначає у звіті, цей метод - доцільний.)

 

§ 53. Пасивний стан дієслова

Пасивний стан дієслова означає дію, яка направлена на особу чи предмет.

Не is spoken much about. (Про нього багато говорять.)

This school was built two years ago. (Цю школу побудували два роки тому.)

Пасивний стан утворюється з допоміжного дієслова to be й третьої формі: відмінюваного дієслова - Past Participle.

Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що і; відповідні їм форми активного стану.

Наприклад:

Present Simple Passive

I am always invited to meetings of the English Club. (Мене завжди запрошують н:-. засідання англійського клубу.)

This paper is used for writing letters. (Цей папір використовують для написання листів.)

The children are tau ght English, French and German at our schools. (Дітей навчають англійської, французької та німецької мов у наших школах.) Past Simple Passive

The exhibition wa s opened before the Victor}' Day. We were g iven a new timetable.

У питальній формі пасивного стану допоміжне дієслово ставиться перед підметом. When was this monument built?

У запитаннях до підмета порядок слів не змінюється. What was brou ght to you?

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова. We were not told that he was ill.

Дієслова в пасивному стані можуть вживатися з модальними дієсловами сап, тау, must.

This book can be b ought at any book shop. This work must be done as soon as possible.

 

Таблиця часових форм дієслова у пасивному стані

 

  Simple Continuous Perfect
Present I am invited. 1 am being invited. I have been invited.
Past 1 was invited. I was being invited. I had been invited.
Future I shall be invited.   1 shall have been invited.
Future-in-the-Past 1 should be invited. - 1 should have been invited.

§ 54. The Present Simple and Present Continuous Tenses (Теперішній неозначений та теперішній тривалий часи)

1) Як уже зазначалось у § 22, Present Simple означає теперішню повторювану чи
звичну дію, факт чи стан, вживається зі словами: every day, evety year always, usually,
often.

Every year we go to his aunt.

2) Також вживається для вираження дії, що відбувається в момент мовлення з
дієсловами, які не вживаються в часах групи Continuous {to see, to know, to hear, to feel, to
like, to hate, to love, to understand).

I don't see anything.

3) У 3-й особі однини всі дієслова мають закінчення ~s. Не dances well

4) Питальні та заперечні речення будує допоміжне дієслово do/does. Don't you like this film?

She doesn't speak French.

5) Present Continuous означає теперішню тривалу дію, що відбувається в момент
мовлення; вживається зі словами: now. at this moment, at present.

I am standing and speaking now.

6) Утворюється за допомогою дієслова to be (am, is, are) та основного дієслова із
закінченням -ing.

7) Питальні та заперечні речення будує допоміжне дієслово to be.
Who is sitting with you? You are not reading now.


§ 55. Способи перекладу слова one

Слово one зустрічається в різних частинах мови, наприклад:

- числівник - "один":

There is only one book on the shelf.

- замінник іменника в однині і множині, перекладається раніше вжитим іменником або взагалі не перекладається:

This is a difficult problem but a useful one.

- неозначено-особовий займеник (виконує роль підмета, але не перекладається): One may say that's all right. (Можна сказати, що все в порядку).

- з модальними дієсловами:

one must, one should (потрібно, необхідно)

one can, one may (можна)

one needn't - немає потреби, не обов'язково

You needn't go there by bus. (Вам не обов'язково їхати туди автобусом.) § 56. Години, годинник

Англійці користуються дванадцятигодинною шкалою часу: час з ОО00 до 12 позначається літерами a.m. (ante meridium), а з 1200 до 2400-p.m. (post meridium): it's 5 p.r (1700), it's 6 a.m. (шоста ранку). Щоб вірно повідомити точний час, використовується та> лексика: What time is it now? (Котра година?), о 'clock (годин: цілі числа), half (половин^ півгодини), minute (хвилина), quarter (чверть), (по, після), to (до).


It's 3 o'clock.It's half past 4.It's a quarter past 2.


Час позначають:

It's a quarter to 1. It's twenty minutesIt's twenty

past 12.minutes to 12.

Отже, хвилини від 1 до 29 вживаються зі словом past: It's 14 minutes past 5 (5.14),

а хвилини від 31 до 60 позначають також цифрами від 1 до 29, але зі словом to: It's 12 minutes to 9 (8.48).

§ 57. Дієслово у Past Simple, Past Continuous (Минулий неозначений та тривалий часи)

1. Past Simple означає дію, що відбувалася в минулому. Вживається зі словами: yesterday, the day before yesterday, last week (month, year), in 1997, etc.

2. Утворюється (§§ 33, 42):

а)правильні дієслова - за допомогою -ed. Це закінчення вимовляється:
[d] - після голосних, дзвінких приголосних - opened, played;

[t] - після глухих приголосних - booked; [id] - після d, t, de, te - decided.

б)неправильні - у другій колонці таблиці нестандартних дієслів (Додаток 1):
go - went; come - came:

I came home at 6 o'clock yesterday. I closed the door and went to the street.

3.Питання та заперечення допомагає будувати дієслово do, в минулому часі - did'.
When did you come home yesterday?

Did you close the door?

You didn't speak English last year.

4. Past Continuous вживається для вираження дії, що відбувалась, тривала в певний момент чи період часу в минулому. Вживається зі словами: at 2 о 'clock, at that moment, at midnight (опівночі), etc.

5. Утворюється від дієслова to be у минулому часі - was/were + основне дієслово із закінченням -ing.

I was going home at that moment. We were speaking English from 3 to 4.

6.Питання та заперечення будують за допомогою was/were:
I wasn't going to school at that moment.

We weren't speaking English from 3 to 4. What were you doing at 6 o'clock?

 

§ 58. Infinitive (Інфінітив)Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 826. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия