Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Правове регулювання місцевих виборів
Періодичне оновлення складу представницьких органів, як і до­тримання строків їх діяльності, є однією з гарантій реалізації при­нципу нярпппяпяппя Витим безпосереднім вираженням влади народу є вільні вибори. У них проявляється справжній характер і сутність демократії як громадянської форми політичної свободи - базової основи формування громадянського суспільства. За своєю сутністю місцеві вибори - одна з найважливіших форм безпосе­редньої участі громадян в управлінні місцевими справами. Беручи участь у виборах, громадяни реалізують своє конституційне пра­во формувати представницькі органи та обирати головну посадо­ву особу територіальної громади - сільських, селищних, міських голів. Вибори стимулюють розвиток соціально-політичної актив­ності громадян, сприяють структуруванню їх потреб та інтересів. Гуть мігирииу рц^прш полягає в тому, що через них реалізується воля територіальної громади, надаються обраним органам та по­садовим особам владні повноваження. Виборне,актом самовряду­вання народу. Іншими словами, вибори слугують з'єднувальною ланкою між членами територіальних громад і органами місцевого самоврядування, виступають пріоритетним способом легітимації влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб і водночас формою демократичного контролю за місцевою владою, інструментом легальної політичної боротьби, юридичним віддзер­каленням суспільно-політичної ситуації на місцях1.

Організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се­лищних, міських голів регулюються Конституцією України, Зако­ном України'«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»)(далі - Закон про місцеві вибори) та іншими законами Ук­раїни, а також прийнятими відповідно до них актами законодавс­тва. Системний аналіз норм виборчого законодавства України

' Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республі­ки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : науково-практич­ний посібник / [Кол. авт.: Панов М. І., Серьогіна С. Г. та ін.]. - Харків : Харків юридичний, 2006. - С. 3.

і практики їх застосування дає змогу розкрити зміст інституту місцевих виборів. Норми нього інгтидуїу визначають: а) об'єм суб'єктивних виборчих прав; б) порядок формування та діяль­ності виборчих комісій; в) правовий статус учасників виборчого процесу; г) процедури реалізації прав суб'єктів виборчого проце­су; ґ) порядок визначення результатів голосування; л) контроль за виборчими процедурами; е) гарантії організації й проведення міс­цевих виборів; є) юридичну відповідальність за порушення норм виборчого законодавства.

Під час формування місцевих рад в Україні застосовуються різ­ні виборчі системи.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за ма­жоритарною системою відносної більшості в одномандатних виб­орчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кіль­кох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою: а) по­ловина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місце­вих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Рес­публіки Крим, області, району, міста, району в місті; б) половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно Авто­номної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за ма­жоритарною системою відносної більшості в єдиному одноман­датному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами від­повідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися в сільську громаду), селища, міста згідно з наявним адміністратив­но-територіальним устроєм.

Виборчий процес включає такі етапи: 1) утворення виборчих округів; 2) утворення виборчих дільниць; 3) формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих

комісій; 4) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; 5) висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 6) проведення пе­редвиборної агітації; 7) голосування у день виборів; 8) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і резуль­татів місцевих виборів.

Суб'єктами виборчого процесу є: а) виборці; б) Центральна ви­борча комісія, виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Закону, Закону України «Про Центральну виборчу ко­місію» та інших законів України; в) кандидати в депутати, канди­дати на посаду сільського, селищного, міського голови; г) місцеві організації партій, які висунули кандидатів у депутати в багато­мандатному виборчому окрузі, або одномандатному виборчому окрузі, або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голо­ви; ґ) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному, одномандат­ному мажоритарному виборчому окрузі, від кандидатів на посаду ^^^^ш^^^^шццції^шського голови.

Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, пов­тор ними, проміжними збо першими, що проводяться в разі фор­мування нових місцевих рад. Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повно­важень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на черго­вих виборах. Позачергові місцеві вибори призначаються Верхов­ною Радою України в разі дострокового припинення повноважень місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законом України «Про місцеве са­моврядування в Україні».

Підготовку та проведення місцевих виборів здійснюють вибор­чі комісії:

94 Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищо­го рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;

95 територіальні виборчі комісії (виборча комісія Автономної Республіки Крим; обласні виборчі комісії; районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (у тому числі міст Києва та Севастополя); районні в містах виборчі комісії (у містах, де утворені районні в місті ради); селищні, сільські виборчі комісії-);

3) дільничні виборчі комісії.

Право висування кандидатів у депутати та кандидагів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам Ук­раїни, які мають право голосу. Це право реалізується громадяна­ми України через республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні в містах організації" політичних партій або шляхом самовисування. Місцеві організації партій, кандидати в депутати, від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати в депутати в одномандатно­му, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандида­ти на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстро­вані відповідною територіальною виборчою комісією для участі в місцевих виборах, мають право вести передвиборну агітацію, яка здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України.

Голосування в день місцевих виборів проводиться з 8 до 22 го­дини. Обраним в одномандатному виборчому окрузі депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуван­ні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому вибор­чому окрузі. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів ви­борців, за умови, що кількість цих голосів виборців дорівнює виб­орчій квоті або є більшою за виборчу квоту.

Проблем реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні через місцеві вибори багато, вони неодноразово розглядалися в науковій літературі та інших публікаціях. Най­більш дискусійним було питання про виборчу систему, яку слід застосовувати на місцевому рівні. Перехід до змішаної мажори­тарно-пропорційної системи під час формування міських, район­них у містах, обласних і районних рад не дав бажаного результату - подальшого розвитку місцевого самоврядування. Ефективність

роботи обласних, районних та міських рад не зросла. Реальною причиною цього є відсутність розвинутої партійної системи. Міс­цеві осередки політичних партій у невеликих містах здебільшого відсутні, а на регіональному рівні часто є слабкими, малоавтори­тетними й не представляють спільних інтересів територіальних громад. Депутати місцевих рад обрані за пропорційною виборчою системою не несуть безпосередньої відповідальності перед вибор­цями, а тому не зацікавлені в тісній взаємодії з населенням. Для отримання позитивних зрушень необхідно удосконалювати вибор­че законодавство й Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». Ідеться, насамперед, про посилення взаємозв'язку депутатів із виборцями, і не лише напередодні та під час виборів, а й протя­гом усього строку повноважень ради, розробку дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю системи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 1363. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7