Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Передмова. Підручник «English for Lawyers» для студентів вищих юридичних навчальних закладів є професійно-орієнтованим і спрямованим на формування комунікативних
Підручник «English for Lawyers» для студентів вищих юридичних навчальних закладів є професійно-орієнтованим і спрямованим на формування комунікативних компетенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіювання і письмі) в професійно-комунікативних цілях, а також на розвиток навичок, необхідних для самостійної роботи з англомовною правничою літературою та документами. Комунікативна компетенція за програмою АМПС розглядається як мовна поведінка, що вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із навчанням. Розвиток комунікативних компетенцій відбувається відповідно до їх предметних знань та попереднього досвіду і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

В основу підручника покладена програма англійської мови для професійного спілкування (АМПС), що була розроблена з метою формування у студентів професійних мовних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій і стратегій, які сприятимуть підвищенню їхньої мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці. Програма АМПС спрямована на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і т.ін. Вона забезпечує послідовність, варіативність та індивідуалізацію навчання. Цілі загального характеру цієї програми є сумісними з цілями, які викладені в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та з цілями, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах. Вона розрахована на досягнення студентом рівня володіння мовою (В2) – незалежний користувач. Рівень В2 згідно з ЗЄР є стандартом для ступеня бакалавра і передбачає, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, може досить вільно спілкуватися з носіями мови, висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем вести дискусію.

Структура підручника складається із розділів: Legal Systems, Constitutional and Administrative Law, Judiciary Systems, Criminal Law and Criminal Proceeding, Civil Justice, European Law. Кожен з розділів містить 5 підрозділів (Units), які в свою чергу розподіляються на дві частини (Section 1, Section 2). Окремі частини підрозділів містять дидактичний, методичний інструментарій, сфокусований на систему фонетичних та лексико-граматичних вправ, що сприяють формуванню мовленнєвих умінь і викликають появу відповідного наміру для вирішення завдань комунікативного характеру, текстологічних ресурсів, конкретних лексичних і комунікативних вправ, глосарію , граматичного довідника.

Завдання з фонетики спрямовані на оволодіння навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення, включаючи правила інтонації та мелодики англійського речення.

Тексти № 1 і № 2 містять базовий лексичний та інформативно-тематичний матеріал. Перший спрямований на розвиток навичок вивчального читання для здобуття повної, у тому числі й другорядної інформації і використовується як тематичний словник для подальших бесід та дискусій. Другий текст спрямований на розвиток навичок переглядового читання, а саме вміння вибрати необхідний матеріал, виділити в ньому проблемні моменти, що становлять професійний інтерес або пошукового – вміння вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації. Матеріали для читання і перекладу ретельно підібрані за тематикою і використанням широкого спектру правових документів.

Лексичні вправи призначені для засвоєння лексичних одиниць з метою розвитку навичок усного мовлення і спрямовані на реалізацію комунікативних намірів та адекватну реакцію в типових ситуаціях повсякденного й професійного спілкування: встановлення контактів, запит, з’ясування думки співрозмовника, згода (незгода), спонукання тощо.

Вправи комунікативного характеру спрямовані на розвиток репродуктивних навичок і призначені для монологічного і діалогічного мовлення, як усного (вміння коментувати прочитаний (переглянутий) матеріал, робити коротке повідомлення, що торкається загальної фахової проблеми), так і писемного (завдання на складання доповідей, резюме, написання есе, коротких ділових листів, рефератів та наукових статей за фахом, project work і т.ін.).

Глосарій (Glossary) дає переклад юридичних термінів, а граматичний довідник (Grammar Guide) містить теоретичний курс граматики англійської мови з серією вправ. Для перевірки отриманих знань використовуються контрольні запитання, діалоги, фахові ситуації і т.ін.

Студент повинен оволодіти граматичним мінімумом, який охоплює основні правила морфології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти іншомовний текст; оволодіти навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення, засвоїти лексичний мінімум, і разом з усіма іншими професійними вміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації у фахових текстах, здобувати повну інформацію з тексту зі словником, анотувати та реферувати фахову літературу, реалізувати свої комунікативні наміри та розуміти комунікативні наміри співрозмовника в типових ситуаціях повсякденного та професійного спілкування, коментувати прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення; написати англійською мовою короткий діловий лист, повідомлення електронною поштою, резюме, реферат на професійну тему та наукову статтю за фахом.

Автори підручника щиро вдячні за співпрацю викладачам правових кафедр.

Керівник авторського колективу проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», професор Комаров В.В.

 

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 265. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия