Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Класифікація доходів і витрат підприємства
Формування доходів й витрат підприємства Джерела
Доходи та витрати від звичайних видів діяльності Доходи виторг від продажу продукції (робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ, акцизів та інших подібних платежів
Витрати собівартість продажів; комерційні витрати; управлінські витрати
  Операційні доходи і витрати Доходи надходження, пов’язані зі здаванням у тимчасове користування активів організації; надходження, пов’язані з наданням за кошти прав, які надають патенти на винаходи та інші види інтелектуальної власності; доходи від участі у статутному капіталі інших організацій та прибуток від спільної діяльності; надходження від продажів основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції; відсотки, отримані за надання у користування грошових коштів організації, відсотки за користування банком грошовими коштами
Витрати витрати, пов’язані зі здаванням у тимчасове користування активів організації; витрати від участі у статутному капіталі інших організацій та збитки від спільної діяльності; витрати, пов’язані з виплатою прав, які виникли з патентів на винаходи та інших видів інтелектуальної власності; витрати, пов’язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів (крім іноземної валюти), продукції; відсотки, які сплачуються організацією за надання їй у користування кредитів і позик; витрати, пов’язані зі сплатою послуг кредитних організацій; інші операційні витрати

 

Продовження табл.11.1

    Позареалізаційні доходи та витрати Доходи штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, присуджені або визнані боржником; надходження на відшкодування спричинених підприємству збитків; активи, отримані безкоштовно, у т. ч. за договором дарування; прибуток минулих років, виявлений у звітному році; сума кредиторської й депонентської заборгованості, за якою закінчився строк позовної давності; курсова різниця; сума дооцінки активів (за винятком позаобігових); інші позареалізаційні доходи
Витрати штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, присуджені або визнані підприємством; відшкодування спричинених підприємству збитків; збитки минулих років, визнані у звітному році; суми дебіторської й депонентської заборгованості, за якими вийшов строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення; курсова різниця; сума знецінення активів (за винятком позаобігових); інші позареалізаційні витрати
Надзвичайні доходи та витрати Доходи надходження, які виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії тощо)
Витрати витрати, пов’язані з надзвичайними обставинами

 


 

Дохід (виручка) від реалізації продукції
ПДВ, акцизний збір, інші збори та відрахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції
   
Чистий прибуток (збиток) підприємства  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) до оподаткування
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати від участі в капіталі, інші фінансові витрати
Доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи
Інші операційні витрати
Витрати на збут
-
-
-
-
-т-
=
=
=
=
+
 
+
+
+
+
=

Рис. 11.17. Структурно-логічна схема формування чистого прибутку (збитку) підприємства


Прибуток підприємства
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Відрахування на благодійні цілі
Сплата штрафних санкцій
Фонд спеціального призначення
Фонд накопичення
Фонд виплати дивідендів
Фонд споживання
Фонд розвитку виробництва
Резервний фонд
Фонд соціальної сфери
Фонд матеріального заохочення

 


Рис. 11.18. Формування та розподіл чистого прибутку

форма № 3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), форма №3-н – Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства  
форма № 4 – Звіт про власний капітал відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду
Фінансова звітність підприємства
форма № 1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан) звіт про фінансовий стан підприємства, що відображає активи, власний капітал і зобов’язання підприємства на встановлену дату
форма № 2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди
форма № 5 – Примітки до річної фінансової звітності сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію
Рис. 11.19. Фінансова звітність підприємства (Додаток А-Д)

 

 


КРАПКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ
це обсяг продажу, при якому: доходи підприємства дорівнюють його витратам; маржинальний дохід дорівнює постійним витратам


Розрахунок крапки беззбитковості (КБ):

Маржинальний метод визначення крапки беззбитковості:

Рис 11.20. Особливості розрахунку крапки беззбитковості

Витрати та доходи, тис. грн
Обсяг продаж, одиниць
Загальні витрати
Дохід від продажу
Постійні витрати
Змінні витрати
Крапка беззбитковості
Прибуток
Збиток

Рис. 11.21. Графік точки беззбитковості

будь-який такий договір між двома контрагентами, у результаті якого в одного з них виникає фінансовий актив, а в іншого фінансове зобов’язання боргового або часткового характеру
Фінансовий механізм підприємства – це система управління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати виробництва  
Фінансові методи
способи впливу певними фінансовими важелями на фінансові відносини й процес господарської діяльності
Фінансовий інструмент
Фінансові важелі
Правове забезпечення
Нормативне забезпечення
набір фінансових показників, через які управлінська система може впливати на господарську діяльність підприємства
функціонування фінансового механізму становлять законодавчі акти, постанови, накази й інші правові документи органів державного управління економікою
функціонування фінансового механізму утворюють інструкції, норми, нормативи, тарифні ставки, методичні вказівки, роз’яснення тощо
Інформаційне забезпечення
забезпечення фактичними даними управлінських структур; використання інформаційних даних для автоматизованих систем управління; використання інформації для абезпечення діяльності різних споживачів (організацій).

 


Рис. 11.22. Фінансовий механізм підприємства


Рис. 11.22. Компоненти фінансового аналізу
Користувачі (суб'єкти)
Об'єкти
КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Предмет
Суб'єкти господарювання (підприємство, фірма, організація і т. д.) Конкретні фінансово-економічні показники фінансового стану
Сукупність аналізованих фінансових відносин, фінансових ресурсів та їх потоків, причинно-наслідкових зв'язків і методів їх дослідження
Власники, менеджери, інвестори, постачальники, клієнти, державні органи, персонал господарюючого суб'єкта
· дослідження теоретичних основ фінансового аналізу; · загальна оцінка фінансового стану підприємства; · аналіз ринкової стійкості підприємства; · аналіз фінансової стійкості; · аналіз платоспроможності та ліквідності; · аналіз грошових потоків; · аналіз ефективності використання капіталу; · оцінка кредитоспроможності підприємства; · аналіз ділової активності підприємства; · прогнозування фінансових показників підприємства; · аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і пошук шляхів запобігання банкрутству  
Принципи
· об’єктивність; · науковість; · оперативність; · системність; · єдність інформаційної бази; · комплексність; · суттєвість; · єдність і узгодженість схем аналітичних процедур; · порівнянність результатів
Визначення реального фінансово-економічного стану господарюючого суб'єкта та можливих варіантів його зміни у майбутньому
Головна мета
Джерела інформації
дані фінансового, управлінського обліку та фінансової звітності, нормативно-довідкова інформація
Завдання
Методи
статистичні, бухгалтерські, економіко-математичні
Інструментарій
· Прийоми і методи фінансового аналізу; · Компоненти та категорії аналітичних процедур: порівняння, прогноз, підрахунки, опитування, інспекції, спостереження
Вихідна інформація
· Форми фінансово-економічних розрахунків, аналітичних таблиць, схем, діаграм, графіків, моделей; · Комплексні та тематичні аналітичні звіти та висновки    
Функції
· управління; · інформаційна; · методологічна
Показники
ліквідності; фінансової стійкості; рентабельності; ділової активності  
   
 


Таблиця 11.2Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 175. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия