Студопедия — Кредит № 1.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Кредит № 1.


1. №1-2. Тақырыбы: Фармацевтикалық биоэтика. Денсаулық сақтау мен фармацевтикалық іс-әрекетті қалыптастырудағы құқықтық және этикалық негіздер.

 

2. Мақсаты:

Фармацевтикалық биоэтика саласында студенттердің білімін: биоэтика және биомедициналық этика негіздерімен таныстыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуікерек:

- биоэтиканың, медициналық және фармацевтикалық биоэтиканың негізгі түсініктемелерін;

- фармацевтикалық биоэтикаға байланысты негізгі халықаралық және ұлттық құжаттарды;

- фармацевтикалық қызметті лицензиялауды ұйымдастыру тәртібін;

- нарықтық экономикаға өткен кезеңден ҚР денсаулық сақтау саласының құқықтық және этикалық проблемалары;

- ҚР дәрілік саясаттың құқықтық негіздерін реттейтін заңдылық-нормативті құжаттарды.

 

4.Тақырып негізгі сұрақтары:

1) Медицинада, фармацияда және биологиядағы жағдайлар жаңа оқу жоспарына фармацевтикалық биоэтика пәнін енгізуге қажеттілік туғызды.

2) «Биоэтика», «Биомедициналық» және «фармацевтикалық биоэтика» дефинициялары.

3) Нарықтық экономикаға өткен кезеңдегі ҚР денсаулық сақтау саласының құқықтық және этикалық проблемалары.

4) ҚР дәрілік саясаттың құқықтық негіздері.

5) Европалық кеңес конвенциясының биоэтика саласындағы негізгі ережелері.

 

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиеттер:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

4. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

5. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

7. Бақылау (сұрақтар):

1. Этика, мораль, өнегелік: медицина аясындағы проблемалар.

2. Мораль мен құқық адамзат іс-қимылдарының реттеушісі.

3. Медициналық этика және деонтология.

4. Фармацевтикалық этика және деонтология.

5. Биоэтика ұғымдары мен міндеттері.

6. Этика, медициналық этика, деонтология және биоэтика: ұғымдар мен проблемалардың.

7. Биоэтиканың негізгі принциптері.

8. Мораль мен өнегелік. Медицинада моральдық таңдау проблемалары.

9. Биоэтика және «мәдениет» ұғымдары.

10. Биоэтикалық проблемалардың халықаралық және қазақстандық құқықтары.

11. Адам құқықтары мен биоэтикалық проблемалар.

12. Медицинадағы әйгілер және биоэтикалық проблемалар.

13. ҚР денсаулық сақтау жүйесінің заманаун этикалық және құқықтық проблемалары.

 

1. №3-4. Тақырыбы:Дәрілік препараттарды жарнамалаудағы этикалық аспекттер.

 

2. Мақсаты:

Студенттердің этикалық және құқықтық білімдеріне байланысты нарықта дәріханалық тауарлардың қозғалыс негіздерін қалыптастыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Судент білуі және істей білуі керек:

- фармацевтикалық көмек және маркетинг жүйесінің модельдерін;

- дәрі-дәрмек және басқа да фармацевтикалық, парафармацевтикалық тауарлар айналымы саласында маркетинг жүйесін қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерін;

- дәріханалық тауарларға сұранысты, оларды тиімді сатуды стимулдауды қалыптастырудағы (ДТСТССҚ) этикалық проблемаларды: фармацевтикалық нарықтағы дәрілік заттар қозғалысының этикалық критерилерін;

- этикалық рекламаның және ДТСТССҚ басқа әдістерінің принциптерін;

- дәрілік заттарды және де басқа дәріханалық тауарларды жарнамалаудың заңдылық негіздерін;

- әртүрлі құнсыз жарнамалаумен күресу әдістерін;

 

4. Тақырып негізгі сұрақтары:

1. Фармацевтикалық көмек және маркетинг жүйесінің модельдері.

2. Дәрілік заттар айналымда маркетинг жүйесін қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері.

3. Дәрілік заттарды рецептпен және рецепсіз босатуға сұранысты, оларды тиімді сатуды стимулдаудың этикалық проблемалары.

 

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

7. Бақылау (сұрақтар):

1. Дәрілік заттардың қозғалысын ұйымдастырудың негізгі принциптері.

2. Дәрілік заттардың қозғалысын ұйымдастырудың, жарнамалаудың этикалық критерилері.

3. Этикалық жарнаманың және ДТСТССҚ басқа формаларының принциптері.

4. Дәрі-дәрмекті және басқа дәріханалық тауарларды жарнамалаудың құқықтық негіздері.

5. Құнсыз бәсекелестің түсініктері.

6. Дәрілерді босату көлемін көтеру мақсатында азаматтардың тұтыну тәртібінің психикасын, ой-өрісінің осалдығын қолдану этикасы.

7. Әртүрлі құнсыз жарнамалармен күресу әдістері.

 

1. №5-6. Тақырыбы: Д3 жасау немесе Д3 жасау әдісін қайталау арқылы өндірістен шығару жүйесіндегі этикалық проблемалар.

 

2. Мақсаты:

Студенттердің жаңа Д3 жасау немесе Д3 жасау әдісін қайталау арқылы өндірістен шығару жүйесіндегі негізгі биоэтикалық және этикалық проблемаларын қалыптастыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

- Д3 модельдерін және оны жасау процесстерін;

- биологиялық, фармацевтикалық және медициналық ғылымдардағы жетістіктерді Д3 жасауда қолданатын биоэтикалық аспекттерін;

- әлемдік медицина мен фармацевтика практикасына жоғары эффективті және қауіпсіз препараттарды ендіруге кедергі жасайтын қазіргі кезеңдегі интеллектуалды жекеменшікті қорғау жүйесіндегі кемшіліктерді;

- жаңа активті заттарды (субстанцияларды), оларды негізінде жасалынған жаңа фармакологиялық заттарды іріктеу және клиникалық сынамалардан өткіздің негізгі критерилерін;

- ҚР эффективті шетел дәрілік препараттарын жасап шығарудың этикалық және заңдылық критерилерін;

- Этикалық, адамгершілік-құқықтық принциптерді анықтайтын халықаралық және ұлттық құжаттар, сонымен қатар жаңа Д3 жасаудағы заңдылық негіздерін;

- Тиісті зертханалық іс-әрекет (GLP) негіздерін.

 

4. Тақырып негізгі сұрақтары:

1. Д3 жасау немесе жасау әдісін қайталаудың биоэтикалық проблемалары.

2. Д3 модельдерін және оны жасау процестері.

3. Биологиялық, фармацевтикалық және медициналық ғылымдардағы жетістіктерді Д3 жасауда қолданатын биоэтикалық аспекттер.

4. Әлемдік медицина мен фармацевтика практикасында жоғары эффективті және қауіпсіз препараттарды ендіруге кедергі жасайтын қазіргі кезеңдегі интеллектуалды жекеменшікті қорғау жүйесіндегі кемшіліктер.

5. Жаңа активті заттарды (субстанцияларды), олардың негізінде жасалынған жаңа фармакологиялық заттарды іріктеу және клиникалық сынамалардан өткізудің негізгі критерилері.

6. ҚР эффективті шетел дәрілік препараттарын жасап шығарудың этикалық және заңдылық критерилері.

7. Этикалық, адамгершілік-құқықтық принциптерді анықтайтын халықаралық және ұлттық құжаттар, сонымен қатар жаңа Д3 жасаудағы заңдылық негіздер.

 

5. Білім берудің және оқыту әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

7. Бақылау (сұрақтар):

1. Д3 жасау процестерінің моделі.

2. Биологиялық, фармацевтикалық және медициналық ғылымдардың жетістіктерін Д3 жасап шығаруда қолданудың биоэтикалық аспекттері.

3. Д3 қолдануда клиникаға дейінгі зерттеулер.

4. Клиникаға дейінгі зерттеулердің қажеттілігі.

5. Эксперименттік әдістердің альтернативтік ендірулер.

6. Д3 клиникалық зерттеулерінің түрлері мен мақсаты.

7. Клиникалық зерттеулердің нарықтағы орны, құқықтық негіздері.

 

 

1. №7-8. Тақырыбы: Д3 өндірістен шығаруда, сапасын бақылауда, эффективтілігі мен қауіпсіздігін анықтаудағы биоэтикалық және этикалық аспекттер.

 

2. Мақсаты:

Студенттердің Д3 өндірістен шығаруда, сапасын бақылауда, эффективтілігі мен қауіпсіздігін анықтауда биоэтикалық және этикалық аспекттерін қалыптастыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

- Д3 өндірістен шығаруда, сапасын бақылауда, эффективтілігі мен қауіпсіздігін анықтауда биоэтикалық және этикалық аспекттерін;

- фармацевтикалық өндірістің өндіру бағдарламаларының биоэтикалық және этикалық проблемаларының қалыптасуын;

- Д3 өндірушілерінің бәсекелестігінің этикалық проблемаларын;

- тиісті өндірістік тәжірибе (6МР) негіздерін орындау, Д3 тұтынушыларының құқығын қорғаудың әдістерінің халықаралық мониторинг;

- Д3 сапасын бақылауда, эффективтілігі мен қауіпсіздігін анықтау жүйесінің мемлекеттік моделдері. Осы әрекеттердің этикалық және биоэтикалық проблемалары. Нарықта контрафакттық өнімдердің, биологиялық белсенді қоспалардың бақылаусыз айналымға ендіру жағдайларын.

 

4. Тақырып негізгі сұрақтары:

1. Дәрілік заттарды клиникалық сынамалардан өткізудің, дәрілік емдеу мен аурудың алдын алу технологиясының этикалық аспекттері.

2. Дерт модельдерінде жасалынған лабораториялық сынамалар нәтижелерін адам клиникасына енгізудегі этикалық проблемалар.

3. Тиісті клиникалық іс-әрекет (GCP) негіздері, клиникалық сынамаларды ұйымдастыру, олардың заңдылық негіздері.

4. Хельсинг декларациясы.

5. Науқас пен медициналық персоналдың құқықтарын қорғауда этика мәселелері жөніндегі комитеттің негізгі қызметтері.

 

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

 

7. Бақылау (сұрақтар):

1. Д3 жасап шығаруда этикалық нормаларды және адамгершілік-құқықтық негіздерін қарастыратынхалықаралық құжаттар: Нюриберг кодексі, Хельсинг деклорациясы.

2. Еуропа одағы конвенциясының биоэтикаға байланысты негізгі ережелері.

3. Медициналық персоналдың және науқастардың құқықтарын қорғайтын этикалық комитеттердің негізгі міндеттері.

4. Тиімділік пен белбайлаушылықтың (риск) бағалану қатынастары.

5. Клиникалық зерттеулер барысында сыналушығақауіп дәрежесінің мүмкіндігін болдырмау.

6. Д3 тіркеу.

7. Фармакологиялық комитеттің негізгі міндеттері.

 

 

1. №9-10. Тақырыбы: Д3 және басқа да дәріханалық тауарлар дистрибьюцияның негізгі биоэтикалық және этикалық проблемаларын шешуге арналған ұсыныстар.

 

2. Мақсаты:

Студенттерге дистрибьюцияның этикалық және биоэтикалық проблемаларын оқыту.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

- дистрибьютордың этикалық кодекстері.

- нарықта дәріханалық тауарларды көтерме саудамен босатуда бәсекелестің этикалық негіздері.

- тиімді дистрибьюторлық тәжірибенің (GДP) негіздері.

 

4. Тақырып негізгі сұрақтары:

1. Дистрибьюцияның этикалық және биоэтикалық проблемалары.

2. Дистрибьютордың этикалық кодексі.

3. Нарықта дәріханалық тауарларды көтерме саудамен босатуда бәсекелестің этикалық негіздері.

4. Тиімді дистрибьюторлық тәжірибенің (GДP) негіздері.

 

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

 

7. Бақылау (сұрақтар):

1. Дистрибьюцияның этикалық және биоэтикалық проблемалары.

2. Дистрибьютордың этикалық кодексі.

3. Нарықта дәріханалық тауарларды көтерме саудамен босатуда бәсекелестің этикалық негіздері.

4. Тиімді дистрибьюторлық тәжірибенің (GДP) негіздері.

 

 

1. №11-12. Тақырыбы:Фармацевт пен тұтынушы (пациент) арасындағы тиімді қарым-қатынасты бекітетін әлеуметті-психологиялық іс-әрекеттер. ҚР фармацевт қызметкерлерінің этикалық кодексі.

 

2. Мақсаты:

Студенттерді фармацевт қызметкері мен пациент арасындағы этикалық қарым-қатынас жасауды қалыптастыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

- бөлшек сауда дәріханалық мекемелері қызметін пайдаланатын тұтынушылар құқығын және тұтынушылар бостандығын қамтамасыз етуде фармацевтикалық этикасының концепцияларын қолданудың негізгі бағыттары. Тиісті дәріханалық іс-әрекет (GPP) негіздерін;

- дәрілік заттар ассортиментін қалыптастыруда және кәсіби білікшіліктін фармацевтикалық көмек көрсетуді қамтамасыз етуде негіз болатын дәлелдеуші фармакотерапия мен формуляр жүйесінің принциптерін;

- дәрілік заттар бағасының өмірлік деңгейі әр-түрлі халыққа тиімді болуын қамтамасыз ететін негізгі жолдарын;

- Фармацевт қызметкері (фармацевт және фармацевт ассистенті) мен пациент арасындағы қарым-қатынасты бекітетін, фармацевт қызметкерлерінің этикалық кодексінде берілген этикалық нормалар және адамгершілік – құқықтық принциптер.

 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Тиісті дәріханалық іс-әрекет (GPP) негіздері.

2. Дәлелдеуші фармакотерапия принциптері және формуляр жүйесінің, дәрілік заттар ассортиментін қалыптастыруда, фармацевтикалық көмек көрсетуде кәсіби білікшілікті қамтамасыз етудің негізі ретінде.

3. Дәрілік заттар бағасының өмірлік деңгейлері әр-түрлі халыққа тиімді болуын қамтамасыз ететін негізгі жолдары.

4. Фармацевт қызметкері (фармацевт және фармацевт ассистенті) мен пациет арасындағы қарым-қатынасты бекітетін, фармацевт қызметкерлерінің этикалық кодексінде берілген этикалық нормалар және адамгершілік-құқықтық принциптер.

 

5. Білім берудің және оқыту әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

7.Бақылау:

1. Тиісті дәріханалық іс-әрекет (GPP) негіздері.

2. Дәлелдеуші фармакотерапия принциптері және формуляр жүйесінің, дәрілік заттар ассортиментін қалыптастыруда, фармацевтикалық көмек көрсетуде кәсіби білікшілікті қамтамасыз етудің негізі ретінде.

3. Дәрілік заттар бағасының өмірлік деңгейлері әр-түрлі халыққа тиімді болуын қамтамасыз ететін негізгі жолдары.

4. Фармацевт қызметкері (фармацевт және фармацевт ассистенті) мен пациет арасындағы қарым-қатынасты бекітетін, фармацевт қызметкерлерінің этикалық кодексінде берілген этикалық нормалар және адамгершілік-құқықтық принциптер.

 

 

1. №13-14. Тақырыбы:Фармацевт пен медицина қызметкерінің іс-әрекеттесудегі деонтологиялық принциптер. Фармацевт қызметкерінің қоғам мен әріптестері арасындағы қарым-қатынасты айқындайтын этикалық, адамгершілік-құқықтық принциптер. Қазіргі заман фармацевтінің суреттемесі.

 

2. Мақсаты:

Студенттерді фармацевт қызметкерлерінің (фармацевт және фармацевт ассистент) қоғам, дәрігер мен фельшер фармацевт-әріптестерімен арасындағы этикалық қарым-қатынасты жасауды қалыптастыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

- фармацевтикалық және медициналық қызметкерлер арасындағы биоэтикалық, этикалық және адамгершілік-құқықтық принциптері;

- дәрілік заттарды жеңілдікпен және тегін босатудағы рецепсіз және рецептпен босатудағы, олардың жағымсыз әсерінің мониторингдегі биоэтикалық проблемалар;

- фармацевт пен фармацевт ассистентінің өз ара қарым-қатынасы мен басқа дәріханалық (фармацевтикалық) ұйымдарындағы қызметкерлермен қарым-қатынасын айқындайтын этикалық нормалар мен адамгершілік-құқықтық принциптер.

- деонтология туралы түсінік.

- фармацевт қызметкерінің қоғаммен қарым-қатынасын айқындайтын биоэтикалық, этикалық нормалар мен адамгершілік-құқықтық принциптер, мақсаттары.

 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Фармацевт қызметкерінің қоғам, дәрігер мен фельдшер,өз дәріханасы ұжымы және басқа дәріханалық ұйымдарындағы әріптестері арасындағы қарым-қатынасты айқындайтын биоэтикалық, этикалық және адамгершілік-құқықтық принциптері.

2. Дәрілік заттарды жеңілдікпен және тегін босатудағы, рецепсіз және рецептпен босатудағы, олардың жағымсыз әсерінің мониторингтегі биоэтикалық проблемалар.

3. Фармацевт пен фармацевт ассистентінің өз ара қарым қатынасы мен басқа дәріханалық (фармацевтикалық) ұйымдардағы қызметкерлермен қарым-қатынасын айқындайтын этикалық нормалар мен адамгершілік-құқықтық принциптер. Деонтология туралы түсінік.

4. Фармацевт қызметкерлерінің қоғаммен қарым-қатынасын айқындайтын биоэтикалық, этикалық нормалар мен адамгершілік-құқықтық принциптер, мақсаттары.

 

5. Білім берудің және оқыту әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

7. Бақылау (сұрақтар):

 

1. Фармацевт қызметкерінің қоғам, дәрігер мен фельдшер,өз дәріханасы ұжымы және басқа дәріханалық ұйымдарындағы әріптестері арасындағы қарым-қатынасты айқындайтын биоэтикалық, этикалық және адамгершілік-құқықтық принциптері.

2. Дәрілік заттарды жеңілдікпен және тегін босатудағы, рецепсіз және рецептпен босатудағы, олардың жағымсыз әсерінің мониторингтегі биоэтикалық проблемалар.

3. Фармацевт пен фармацевт ассистентінің өз ара қарым қатынасы мен басқа дәріханалық (фармацевтикалық) ұйымдардағы қызметкерлермен қарым-қатынасын айқындайтын этикалық нормалар мен адамгершілік-құқықтық принциптер. Деонтология туралы түсінік.

4. Фармацевт қызметкерлерінің қоғаммен қарым-қатынасын айқындайтын биоэтикалық, этикалық нормалар мен адамгершілік-құқықтық принциптер, мақсаттары.

 

1. №15. Тақырыбы:Фармацевтикалық көмектегі тұтынушы құқығын қорғау.

 

2. Мақсаты:

Студенттерді фармацевтикалық көмекте тұтынушы құқығын қорғау жүйесінде құқықтану негіздерінің проблемаларын игеруді қалыптастыру.

 

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

- фармацевтикалық көмекте тұтынушы құқығын қорғау жүйесінің моделі (ФКТҚҚ);

- ФКТҚҚ моделі;

- ФКТҚҚ құқықтық негіздері;

- мемлекеттік құрылымдар арқылы ФКТҚҚ;

- сот арқылы ФКТҚҚ;

- тұтынушы құрылымдар, фармацевтикалық қоғамдар мен ассоцияциялар арқылы ФКТҚҚ;

- жалпы ақпарат құралдары арқылы ФКТҚҚ және фармацевт қызметкерлерінде моральды-этикалық нормаларды, азаматтарды өз құқығын білуге тәрбиелеу (өзін-өзі қорғау);

- халықаралық қарым-қатынастар арқылы ФКТҚҚ.

 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Фармацевтикалық көмекте тұтынушы құқығын қорғау жүйесінің моделі ФКТҚҚ.

2. ФКТҚҚ құқықтық негіздері.

3. Мемлекеттік құрылымдар арқылы ФКТҚҚ.

4. Сот арқылы ФКТҚҚ.

5. Тұтынушы құрылымдар, фармацевтикалық қоғамдар мен ассоцияциялар арқылы ФКТҚҚ.

6. Жалпы ақпарат құралдары арқылы ФКТҚҚ және фармацевт қызметкерлерінің моральды-этикалық нормаларды, азаматтарды өз құқығын білуге тәрбиелеу (өзін-өзі қорғау).

7. Халықаралық қарым қатынастар арқылы ФКТҚҚ.

 

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:семинар, кіші топтар, дискуссиия, жұптармен жұмыс жасау.

6. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина, О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

7. Бақылау (сұрақтар):

1. Фармацевтикалық көмекте тұтынушы құқығын қорғау жүйесінің моделі ФКТҚҚ.

2. ФКТҚҚ құқықтық негіздері.

3. Мемлекеттік құрылымдар арқылы ФКТҚҚ.

4. Сот арқылы ФКТҚҚ.

5. Тұтынушы құрылымдар, фармацевтикалық қоғамдар мен ассоцияциялар арқылы ФКТҚҚ.

6. Жалпы ақпарат құралдары арқылы ФКТҚҚ және фармацевт қызметкерлерінің моральды-этикалық нормаларды, азаматтарды өз құқығын білуге тәрбиелеу (өзін-өзі қорғау).

7. Халықаралық қарым қатынастар арқылы ФКТҚҚ.

 Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 2958. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия