Студопедия — Розкрийте етапи корекційної роботи в групах з ФФНМ.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розкрийте етапи корекційної роботи в групах з ФФНМ.


Згідно з Типовим положенням визначено основні напрями організації роботи дошкільних закладів для дітей з ФФН у двох вікових групах: старшій —для дітей шостого року життя і підготовчій — для дітей сьомого року життя.

Корекційний вплив у цих групах має здійснюватися відпо­відно до спеціальної програми навчання і виховання дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, розробленої окремо для кожної групи. В процесі навчання дітей з ФФН в умовах спеціального дитячого садка вирішують такі завдання:

• сформувати у дітей фонетичну систему мови, тобто уточни­ти і закріпити вимову збережених звуків, а також виправити вимову порушених звуків;

• розвивати у них повноцінний фонематичний слух і сприй­мання, тобто за допомогою спеціальних прийомів навчити дітей розрізняти звуки на слух, запам'ятовувати і відтворю­вати ряди звуків і складів;

• сформувати навички звукоскладового аналізу і синтезу, тоб­то вміння ділити слова на склади і звуки, послідовно аналі­зувати їх, проводити зворотні операції: складати склад зі звуків, а слово — зі складів (синтез);

• на основі аналітико-синтетичної діяльності забезпечити за­своєння дітьми деяких елементів грамоти. Незважаючи на цілком зрозумілі відмінності, що існують у змісті корекційного навчання і виховання для дітей старшої групи, виділені завдання є основоположними. Програма навчання дітей з ФФН має включати:

• характеристику мовленнєвого розвитку дитини;

• обстеження мовлення;

• режим дня старшої (підготовчої) групи;

• логопедичну документацію.

Режим визначає оптимальний порядок проведення вихова­телем і логопедом занять із зазначенням їх кількості і тривалості. Згідно з розпорядком логопед проводить різні типи занять:

• індивідуальні — окремо з кожною дитиною;

• підгрупові — з трьома-чотирма дітьми, об'єднаними за прин­ципом подібності вади;

• фронтатьні — з усіма дітьми або половиною групи залежно від рівня мовленнєвого розвитку.

Чергування цих занять забезпечує максимальну ефективність логопедичної роботи.

Програму корекційного навчання, незалежно від вікової групи, поділяють на три періоди. Кожний період передбачає визначе­ний обсяг навчального матеріалу, запланованого для вивчення під час індивідуальних, підгрупових і фронтальних логопедич­них занять. Зокрема, визначено такий порядок вивчення звуків на фронтальних заняттях: у, а, ау, ау; іе, і, п, пь, т, к, кь, птк, х, хь, ль, йот, і-и, с, сь, з-зь, сь-зь, ц, б-п, ш-ж, с-ш, з-ж, л,р, ль-рь, ль, л-р-ль-рь, ч, щ, ч-щ.

Залежно від вікової групи цей матеріал по-різному розподі­лений за періодами навчання.

Обладнання логопедичного кабінету має відповідати санітар­но-гігієнічним вимогам і охоплює необхідні логопедичні по­сібники для обстежень і розвитку:

• інтелекту;

• слуху;

• зв'язного мовлення; вимовляння й умови оволодіння скла­довою структурою слів; фонематичного слуху; лексично­го запасу і граматичної будови мовлення; елементів гра­моти.

Рекомендації щодо роботи з батьками. Упродовж року логопед надає батькам можливість вивчати індивідуальні зошити дітей, щоб вони могли простежити динаміку їх навчання, щотижня проводить вечірні бесіди з ними і організовує участь їх у вико­нанні домашніх завдань.

Крім того, логопед організовує оформлення тематичних ви­ставок і стендів для батьків, не менше ніж три рази на рік про­водить батьківські збори, планує показові виступи дітей.

Взаємозв'язок роботи логопеда і вихователя. Логопед має пра­цювати в тісному контакті з вихователем, забезпечуючи чітку послідовність цієї роботи. Тому вихователь логопедичної гру­пи повинен знати мовленнєві і психолого-педагогічні особли­вості дітей, уміти підходити до них індивідуально. Бажано, щоб він по можливості відвідував фронтальні логопедичні заняття, аби з'ясувати, хто з дітей відчуває труднощі під час виконання завдань логопеда і в чому вони полягають.

Ознайомлення з деякими спеціальними методичними при­йомами дасть змогу вихователю не тільки ефективно закріплю­вати матеріал, пройдений логопедом, а й грамотно координу­вати з ним вирішення виховних завдань. Логопед і вихователь разом планують роботу з розвитку мовлення дітей, визначаючи тематику і зміст занять, лексичний матеріал і вимоги до мов­лення дітей на кожному конкретному етапі навчання. Вихова­тель планує ознайомити дітей з лексичним матеріалом за зада­ними темами, а логопед забезпечує його автоматизацію і вве­дення в самостійне мовлення.

Мовлення вихователя має відповідати правилам фонетики і граматики. Він повинен володіти достатньо широким лексич­ним запасом.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 2337. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия