Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дадатковая
Абецедарский, Л. С. Белоруссия и Россия: очерки русско-белорусских связей второй половины ХVІ-ХVII вв. / Л. С. Абецедарский. - Минск, 1978.

Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсй 20-50-х гадоў на Беларусі / У. I. Адамушка. - Мінск, 1994.

Алексеев, Л. В. Полоцкая земля в IX—XIII вв. / Л. В. Алексеев. – М., 1966.

Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. -Мінск, 1985.

Асветнікі зямлі Беларускай. X - пачатак XX ст.: энцыклапед. даведнік. - Мінск, 2006.

Беларусазнаўства / пад рэд. П. Брыгадзіна. - Мінск, 1998.

Беларусь на мяжы гысячагоддзяў. - Мінск, 2000.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941- 1945: энцыклапедыя. - Мінск, 1990.

Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / А. А. Коваленя, А. М. Литвин, В. Н. Кузьменко. - Минск, 2005.

Беларусы. - Мінск, 2001. - Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё.

Белоруссия и Литва. Историчсские судьбы северо-западного края. - Минск. 2004.

Біч, М. В. Беларускае адраджэнне ў XIX - пачатку XX ст. / М. В. Біч. - Мінск, 1993.

Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць / А. Верашчагіна, А. Гурко. – Мінск, 2000.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: в 3 т. - Минск, 1983-1985.

Всеобщая история России с древнейших времен до конца XVIII века / под ред. О. А. Яновского. - М., 2008.

Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. - Мінск, 2005; 2006. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы. - Мінск, 2001.

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2000-2006. - Т. 1: Старажытная Бсларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст.; Т. 3: Беларусь учасы Рэчы Паспалітай (XVII—XVIII стст.); Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.); Т. 5: Беларусь у 1917-1945 гг.

Гісторыя сялянства Беларусі: у 3 т.-Мінск, 1997.-Т. 1.; 2002.-Т. 2.

Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму / пад. рэд. А. П. Жытко. - Мінск. 2005.-Ч. I.

Голенченко, Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI - середине XVII в. / Г. Я. Голенченко. - Минск, 1989.

Греков, М. Б. Восточная Европа иупадок Золотой Орды / Н. Б. Греков. – М., 1975.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытная гісторыя Беларусі / П. Ф. Дзмітрачкоў. -Магілёў, 1999.

Довнор-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский. -Минск, 2003.

Ермаловіч, М. I. Старажытная Беларусь: полацкі і новагародскі перыяды / М. I. Ермаловіч. - Мінск, 2001.

Ермаловіч, М.Иі. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М. I. Ермаловіч. - Мінск, 2003.

Живописная Россия: Литовское и Белорусское Полесьс. - Минск, 1993.

Загорульский, Э. М. Древняя история Белоруссии: очерки этнической истории и матернальной культуры (до IX в.) / Э. М. Загорульский. - Минск, 1977.

Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь. ІХ-ХІІІ стст. / Э. М. Загарульскі. - Мінск. 1998.

Запруднік, Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях / Я. Запруднік. - Мінск, 1996.

Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У М. Ігнатоўскі. - Мінск, 1991.

Иллюстрированная хронология истории Беларуси. — Минск, 1998.

Імя тваё Белая Русь. - Мінск, 1991.

Ягнатенко, Н. М. Революция в историческом процессе. Очерки. / И. М. Игнатенко. - Минск, 1997.

История Белорусской ССР. - Минск, 1977.

История Европы. Научное редактирование и предисловие к русскому изданию В. С. Кошелева. - Минск; М., 1996.

История Беларуси: словарь-справочник / под ред. С. Ф. Дубенецкого.– Минск, 2000.

Казлоў, Л. Р. Беларусь на сямі рубяжах / Л. Р. Казлоў, А. К. Цітоў. - Мінск. 1993.

Канфесіі на Беларусі (канец XVIII-XX ст.). - Мінск, 1998.

Карскі, Я. Беларусы / Я. Карскі. - Мінск. 2001.

Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі / М. Касцюк, - Мінск, 2000.

Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. -Мінск,1998.

Круталевич, В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.) / В. А. Круталевич. - Минск, 2003.

Культурология: теория и история культуры / под общ. ред. Н. Е. Ширшова. - Минск, 2004.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам: станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917-1939 гт.) / У. Ф. Ладысеў, П. I. Брыгадзін. - Мінск, 2003.

Ластоўскі, В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. - Мінск, 1992.

Лыч, Л. Псторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. - Мінск, 1997.

Марцуль, Г.С. Гісторыя Беларусі: насельніцтва, фарміраванне і вызначэнне этнічных і дзяржаўна-адміністрацыйных межаў, беларускае замежжа / Г. С. Марцуль, М. С. Сташкевіч. - Мінск, 1997.

Мірановіч, Я. Найноўшая гісторыя Беларусі / Я. Мірановіч. - СПб., 2003. Мяснікоў. А Сто асоб беларускай гісторыі / А. Мяснікоў. – Мінск. 2008. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / пад рзд. М. П. Касцюка. - Мінск, 1994-1995.

Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособме / под обш. ред. Г. А. Василевича, Я. С. Яскевич. - Минск, 2004.

Очерки истории науки и культуры Беларуси. IX-XX вв. - Минск, 1996.

Падокшын, С. А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры / С. А. Падокшын. - Мінск, 2003.

Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. - Мінск, 1985-2004.

Пашута, В. Т. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточных славян / В. Т. Пашута, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. - М., 1982.

Пилипенко, М. Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция / М. Ф. Пилипенко. - Минск, 1991.

Пичета, В.И. История белорусского народа / В. Н. Пичета. - Минск, 2003. Пічэта, У, І. Гісторыя Беларусі / У. I. Пічэта. - Мінск, 2005.

Равяка, К. А. Антычная спадчьша на Беларусі / К. А. Равяка. - Мінск, 1998.

Рэлігія і царква на Беларусі: знцыклапед. даведнік. - Мінск, 2001.

Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. - Мінск, 2004.

Сарокін, Л. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска: ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917-1990-я гг.) / А. М. Сарокін. - Мінск: 1999,

Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. - Мінск, 2001.

Сачанка, В. Беларуская эміграцыя / Б. Сачанка. - Мінск, 1991.

Седов, В. В. Славяне в древности: в 2т. / В. В. Седов. - М., 1994.

Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций / Л. Н. Семенникова. – М., 2006.

Славутыя імёны Бацькаўшчьшы. - Мінск, 2000; 2003. - Вып. 1-2.

Слука, А. Г. Нацыянальная ідэя: шлях народа / А. Г. Слука. - Мінск, 2005.

Страницы истории Компартии Белоруссии. Суждения, аргументы, факты. -Минск, 1990.

Ткачоў, М. А. Замкіі людзі / М. А. Ткачоў. - Мінск, 1991.

Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991.

Туронак, Ю. Б. Мадэрная гісторыя Беларусі / Ю. Б. Туронак. - Вільня, 2006.

Турук, Ф. Ф. Белорусское движение: очерки истории национального и революционного движения белорусов / Ф. Ф. Турук. - Минск, 1993.

Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. - Мінск, 1988.

Фроянов, М. Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории / Н. Я. Фроянов. - Л., 1980.

Ходзін, С. М. Гісгорыя культуры Бсларусі ў 1920-1930-я гг / С. М. Ходзін. -Мінск, 2001.

Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В. Ф. Шалькевіч. - Мінск, 2002.

Шыряев, Е. Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах / Е. Е. Ширяев. - Минск, 1991.

Штыхов, Г. В. Города Белоруссии по летописям и рукописям (ІХ-ХШ вв.) / Г. В. Штыхов. - Минск, 1975.

Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - Мінск, 2003.

Цітоў, А. Геральдыка беларускіх местаў / А. Цітоў. - Мінск, 1998.

Цяплова, В. А. Гісторыя Беларусі XIX ст. / В. А. Цяплова, А. Г. Каханоўскі, I. Л. Грыбко. - Мінск, 2004.

Чарняўскі, М. М. Ілюстраваная гісторыя старадаўняй Беларусі: першабытны перыяд / М. М, Чарняўскі. - Мінск, 2003.

Энцыклалсдыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. - Мінск, 1989.

Юхо, Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: у 2 ч. / Я. А. Юхо. - Мінск, 2000; 2003.

Яковец, А. История цивилизаций / А. Яковец. – М., 1995.

Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. - М., 1994.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 159. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия