Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Захист бакалаврської роботи
4.1 Підготовка бакалаврської роботи до захисту.

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подати бакалаврську роботу науковому керівнику на перевірку у встановлені строки.

За місяць до встановленого строку захисту бакалаврської роботи кафедра управління персоналом і економіки праці проводить захист звітів з проходження переддипломної практики та попередній захист бакалаврських робіт з метою встановлення рівня їх готовності.

Після усунення зауважень виказаних на попередньому захисті студент завершує технічне оформлення роботи та готує супроводжувальні документи, до складу яких входить:

- завдання на бакалаврську роботу;

- відзив наукового керівника;

- відзив на бакалаврську роботу з підприємства, установи, організації на базі якого проводилися дослідження (додаток М).

Бакалаврська робота, оформлена відповідно до вимог, підписана автором та керівником, за наявності всіх супроводжувальних документів, подається на кафедру для рецензування.

За результатами досліджень та підготовки бакалаврської роботи студент готує доповідь та ілюстративні матеріали. Тези виступу повинні бути короткими, але змістовними. В процесі доповіді обґрунтовується актуальність теми, характеризується об’єкт та предмет дослідження, розкривається зміст поставлених завдань та ступінь їх розв’язання. У доповіді основний акцент варто робити на сутності запропонованих заходів щодо розв’язку сформульованих завдань дипломної роботи.

Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на ілюстративні матеріали, коротко пояснюючи їх призначення і зміст.

Ілюстративний роздатковий матеріал формується на основі графічної частини бакалаврської роботи. Він містить графічні ілюстрації (таблиці, схеми, малюнки), які представлені у бакалаврській роботі. Ілюстративний матеріал виконується на аркушах формату А4, він повинен мати титульний лист з підписами студента і керівника дипломної роботи (додаток Н). Графічний супровід може бути також представлений за допомогою комп’ютерної техніки та плакатів. Кількість екземплярів ілюстративного роздаткового матеріалу має відповідати числу членів державної екзаменаційної комісії.

До захисту бакалаврських робіт допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план, склали державний іспит, успішно пройшли попередній захист, одержали позитивні відзиви на бакалаврську роботу наукового керівника і з базового підприємства та позитивну рецензію кафедри.

 

4.2 Захист бакалаврської роботи.

Порядок захисту бакалаврської роботи встановлюються Положенням про державні екзаменаційні комісії. Студент готує до захисту тези доповіді та ілюстративний матеріал.

Виступ студента на відкритому засіданні ДЕК повинен мати таку структуру та послідовність:

- представлення теми роботи;

- обґрунтування актуальності теми;

- характеристика предмету та об’єкту дослідження;

- визначення мети та завдань, які ставляться в бакалаврській роботі;

- характеристика структури та короткий зміст розділів роботи;

- висновки проведеного дослідження на базовому підприємстві;

- рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Час доповіді не повинен перевищувати 5-7 хвилин. Доповідь має бути стислою, конкретною, з використанням ілюстративних матеріалів. Головне призначення такого матеріалу – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора бакалаврської роботи, тому студенту під час доповіді необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У випадку використання слайдів слід заздалегідь переконатися в наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам’ятати про специфіку підготовки й застосовування цього методу презентації.

Після закінчення виступу члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки, рівня знань змісту роботи та її практичного застосування.

Результати захисту бакалаврських робіт оголошуються в день їх захисту після обговорення членами ДЕК питання про присвоєння студенту кваліфікації бакалавра з економіки та підприємництва.

 

4.3 Критерії оцінювання бакалаврської роботи.

Оцінку бакалаврської роботи, за чотирьохбальною шкалою, здійснює Державна екзаменаційна комісія. Її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості виконання бакалаврської роботи, а саме:

– актуальність обраної теми;

– чіткість формулювання мети і завдань наукового дослідження;

– структура і логіка побудови плану роботи, відповідність поставленим завданням;

– якість і глибина теоретико-методологічного аналізу теми дослідження;

– якість огляду літературних джерел, наявність наукової полеміки;

– системність і глибина аналізу практичних матеріалів підприємства (організації, установи);

– наявність узагальнень і висновків з аналізу;

– спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

– обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності роботи підприємства;

– ступінь самостійності проведення дослідження;

– якість оформлення бакалаврської роботи;

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати проведеного дослідження;

– здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

– загальний рівень підготовки студента;

– володіння культурою презентації своєї роботи;

– наявність і якість ілюстративних матеріалів для захисту роботи;

– повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів Державної екзаменаційної комісії;

– зауваження і пропозиції, що містяться у відзиві наукового керівника та рецензії кафедри.

Оцінка «відмінно» ставиться за умови, що бакалаврська робота є бездоганною в усіх відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгуки і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

 Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 156. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия