Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальні положення. 1. Анатомия человека, под редакцией М.Р.Сапина
 

1. Анатомия человека, под редакцией М.Р.Сапина. М. «Медицина»,2001, т.2, с. 112 – 160, 208 – 210, 300 - 338.

2. Р.Д.Синельников, Я.Р.Синельников. Атлас анатомии человека. М., «Медицина», 1996, т.3, с. 37 – 40, 137 - 219.

3. М.Г.Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. Анатомия человека. Санкт-Петербург, СПбМАПО, 2005, с. 433 – 435, 473 - 519.

4. И.В.Гайворонский. Нормальная анатомия человека. Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001, т.2, с. 254- 265.

5. Материал лекций по анатомии.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра управління персоналом і економіки праці

Методичні рекомендації

До написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

За напрямом підготовки 6.030505

“Управління персоналом і економіка праці”

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

управління персоналом і економіки праці

Протокол № 6 від 20 січня 2012 р.

 
Житомир 2012

Методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” / [Урманов Ф.Ш., Обіход С.В., Шпиталенко Г.А., Богоявленська Ю.В., Кулаковська Л.П., Маслова С.О., Ткачук В.О., Сурікова І.А.]; за загальною редакцією доц. Урманов Ф.Ш., доц. Обіход С.В. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 100 с.

 

Рецензенти:

 

Петюх В.М., к.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

Мельничук Д.П., к.е.н., доцент, ЖДТУ.

       
 
 
 
   
 

Вступ

Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, (далі – бакалаврська робота) є підсумком самостійного дослідження, виконаного студентом після завершення навчання з базової вищої освіти. Вона є узагальнюючим документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки студента, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації бакалавр.

Як теоретико-прикладне дослідження, бакалаврська робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект її практичного розв’язання на рівні підприємства або регіону.

Метою підготовки бакалаврської роботи є закріплення студентом навичок самостійного аналізу системи управління персоналом на підприємстві або соціально-економічних процесів на регіональному ринку праці. Вироблення обґрунтованих пропозицій щодо розв’язання виявлених проблем.

Написання бакалаврської роботи висуває такі завдання:

- поглибити, систематизувати та закріпити отримані у процесі навчання економічні, управлінські та правові знання;

- систематизувати та розширити теоретичні й практичні знання зі спеціальності та застосувати їх при вирішенні конкретних завдань;

- проявити власні можливості чітко та логічно висловлювати свої думки, рекомендації та пропозиції з актуальних соціально-економічних проблем.

Критеріями оцінювання бакалаврської роботи виступають:

- рівень відповідності змісту роботи її темі;

- ґрунтовність та практична значимість досліджень і рекомендацій;

- розвиненість мови викладення роботи, загальне її оформлення;

- якість захисту роботи.

Показником високої якості підготовки бакалаврської роботи є наявність кваліфікованих аналітичних матеріалів та обґрунтованих рекомендацій, які повністю або частково можуть бути використані в практиці управління на окремому підприємстві чи на регіональному рівні.


Загальні положення

Процес підготовки та написання бакалаврської роботи складається з таких етапів:

- вибір і затвердження теми бакалаврської роботи;

- призначення наукового керівника бакалаврської роботи;

- вивчення навчальної і наукової літератури з теми бакалаврської роботи, та її аналіз;

- опрацювання матеріалів базового підприємства, установи, організації, регіону;

- складання плану бакалаврської роботи;

- написання та оформлення бакалаврської роботи відповідно до встановлених вимог;

- підготовка супроводжувальних документів;

- підготовка бакалаврської роботи до захисту, написання доповіді та підготовка наочних матеріалів;

- захист бакалаврської роботи.

Виконання бакалаврської роботи студентом здійснюється відповідно до встановленого графіку, розробленого кафедрою. У випадку порушення графіку студент може бути недопущений до захисту бакалаврської роботи.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 259. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7