Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

IV. Зміст практичних (семінарських) занять
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема І. Теорія культурного процесу.Поняття „культура" та її функціональна роль в. суспільстві.Закономірності розвитку культурного процесу та історичні типи культур.Джерельна і наукова база історії української культури. Роль і місце історії української культури у формування наукового світогляду. Становлення та розвиток культурології.

 

Тема II. Становлення культури українського народу в найдавніші часи.Матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації. Самобутність і своєрідність культури східнослов'янських племен на теремі України. а/ народні думи, легенди; б/ звичаї та обряди; в/ язичеські вірування; г/ здобутки матеріальної культури; д/ міфологія східних слов'ян.

 

Тема ІІІ. Культура населення скіфо-сарматської доби. Антична культура Північного Причорномор’я.Література і фольклор. Театр і музей. Архітектура і образотворче мистецтво. Релігія. Проникнення і утвердження християнства. Культурні взаємини з сусідніми племенами.

Тема IV. Становлення української мови і літератури в другій половині ХІІІ – ХVI ст.Етапи виникнення української мови. Фолькльор і літератураусно-поетична творчість українського народу;Літописання: Галицько-волинський літопис, Короткий Київський літопис, Літописи Великого князівства Литовського; Історико-мемуарна проза В.Загоровського, С. Оріховського га ін 3.Світська та релігійна література.

 

Тема V. Розвиток освіти України в ХVІ- першій половині XVII ст. Початкова освіта:роль православної церкви в розвитку початкової освіти;структура освіти, шкільні статути;стан освіти на Запорізькій Січі; перші шкільні підручники. Розвиток середньої та становлення вищої освіти;характеристика структур середньої та вищої освіти; б/роль братств у поширенні освіти; культурно-освітні центри в Україні: Острозький, Миляноз- вицький,Львівський, Київський; вплив європейської школи на розвиток освіти в Україні. Внесок української інтелігенції в розвиток освіти: діяльність К.Острозь­кого, А. Курбанського, П.Могили. Г. та М. Смотрицьких, П. Бериндн та ін.

 

Тема VI. Українська культура в ХІІІ першій половині XV ст. Музичнемистецтво: пісенний і танцювальний жанри; музика, театр. Архітектура: культові споруди, оборонні споруди, розвиток світської архітектури. Живопис і прикладне мистецтво. Побут і звичаї українського народу.

 

Тема VII. Політичні і соціально-економічні передумови та основні напрямки розвитку культури. Торгівля і транспорт. Торгові шляхи та центри міжнародної торгівлі. Міста. Ознаки, чисельність, соціальний та етнічний склад населення міст. Комунальний устрій. Звичаєве та Магдебурзьке право. Роль міщанства у національному відродженні на зламі XVI-XVII ст. Військо і військова організація. Структура, озброєння і військове спорядження, стратегія і тактика ведення бойових дій. Фортифікаційні укріплення.

 

Тема VIII. Культурне життя в другій половині XV – першій половині XVI ст. Становище православної церкви в період литовсько-польської колонізації:посилення тиску католицизму на православ'я після Кревсь-кої ( 1385 ) та Городельської ( 1413 ) уній;наслідки для православної церкви Московського собору 1458 року. Розкол української церкви: посилення діяльності католицької церкви на українських землях у другій половині ХVІ ст.; причини та наслідки Берестейської унії 1596 року;занепад організаційних структур та моральний розклад ієрархів православної церкви;суперечливий характер та наслідки впливу козацтва на релігійне життя;вплив церкви на Переяславську угоду.

Перехід Київської митрополії під канонічну залежність Московському патріархату. Омосковлення української православної церкви.

Тема IX. Культурно-національне відродження в Україні (друга половина XVI – перша половина XVII ст.). Характеристика структури навчально-виховного процесу, учбової бази початкових і середніх шкіл. Вплив реформ 1764, 1773-1776, 1782-1786 років на розвиток освіти. Вища освіта та розвиток науки в Україні: стан філософської думки; філософська концепція Г.Сковороди; досягнення в математичних і природничих науках; книгодрукування.

 

Тема Х – ХІV. Література і мистецтво українського народу в ІІ-й половині XVII – XVIIIст. Еволюція в розвитку літературної творчості:проза і віршова література; шкільна драма та інтермедії;вплив творчості Г.Сковороди і І.Котляревського на формування літератури і мови.Українське бароко. Особливості та стани розвитку.Архітектура і образотворче мистецтво: нові риси в культовій, оборонній та цивільній архітектурі; розвиток світських жанрів в живописі українських майстрів.Музика і театр: еволюція українського піснярства, церковної та світської музики;композитори і теоретики національної музичної культури;українські драматичні вистави;гра інтермедій, національна особливість вертепу і шкільні театри;зародження світської драми і професійного театру. Вплив української культури на формування та розвиток культур слов'янських народів.

 

Тема ХV Українська культура на зламі століть XVІІІ до середини ХІХ ст. Релігія і церква. Професійна українська культура в системі національно-культурного відродження. Культурні та політичні змагання галичан (1848 р.). Українське відродження у його зв’язках з слов’янськими народами і Західною Європою. Політична і церковна діяльність М. Драгоманова як новий етап у розвитку ідеї української державності. Українське народництво. Роль культури у формуванні національної і політичної самосвідомості українців. Інтелектуально-культурний рух у 50 – 60-ті роки: журнал “Основа”, ”хлопомани”, і “громадівці” напередодні польського повстання 1863 року, “Валуєвський циркуляр”. Наука і вища школа. Останні роки Києво-Могилянської академії. Витіснення україно-

знавства і української мови з російських і польських університетів в Україні. Мовна політика в Російській та Австро-Угорській імперіях щодо українців та інших народів. Образотворче мистецтво. Малярство, графіка і скульптура. Малярство і графіка Т. Шевченка.

 

Тема XVI. Формування і вдосконалення української літературної мови. Розвиток освіти і науки.Мовна політика в Російській та Австро-Угорській імперіях щодо українців та інших народів. Стан і статус української мови. Успіхи мовознавства. Антиукраїнська політика російської православної церкви. Церква і освіта. Пригнічення національної школи. Церковно-приходські і монастирські школи. Народне шкільництво. Мережа народних шкіл. Боротьба проти заборони царським урядом Росії української мови в школах. Товариство “Просвіта.”

Наука і вища школа. Останні роки Києво-Могилянської академії. Витіснення українознавства і української мови з російських і польських університетів в Україні.

Відкриття Харківського, Київського, Новоросійського та інших університетів й інститутів. Інтеграція вищої освіти і науки. Наука другої половини ХІХ ст. як складова частина культури.

Гуманітарні науки. Основні філософські течії та вчення. Самобутність естетичної і етичної думки. Філософські ідеї М. Гоголя, П. Юркевича, П. Куліша , С. Гогоцького та ін. Розвиток природознавства й техніки в Україні. Математика, геологія, технічні науки.

Наукові і технічні товариства. Особлива роль Наукового товариства імені Т. Шевченка у розвитку гуманітарних наук і української культури в цілому.

 

Тема ХVІІ. Розвиток української літератури та мистецтва ХІХ ст. Демократичний характер розвитку української: літератури та її вплив на формування національної й політичної свідомості народу. Демократичне спрямування українського мистецтва: аматорський і професійний театр; музичне мистецтво; образотворче мистецтво та архітектура.

Тема ХVІІІ - ХІХ. Національно – культурне відродження в Україні на початку ХХ ст. ( 1900 – 1917 рр.) Особливості розвитку української культури на зламі двох століть. Розвиток суспільно-політичної думки та її формування національної і політичної свідомості українського народу. (Д.Донцов, М.Міхновський, Л.Бачинський, В.ЛипинськиП.) Періодичні видання і книгодрукування - як наслідок розвитку української культури. Розвиток освіти та наукових знань. Діяльність наукових та науково-технічних товариств. Основні напрями розвитку української літератури та мистецтва. Театр, музика, образотворче мистецтво і архітектура.

 

Тема ХХ. Українська культура на переломі століть (кінець 90-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.) Політичні та світоглядні уроки революції 1905 – 1907 років. Українство і “Вехи”. Декадентизм та ірраціоналізм у філософському й художньому мисленні епохи. Ідея української державності. Українська культура як рушій у відродженні нації. Стиль “модерн ” в архітектурі. Заснування Головної Української ради та Союзу Визволення України у Львові (1914 рік.) Українські Січові стрільці. Духовно-культурна консолідація українських земель.

 

Тема ХХІ. Культурно-національний рух в 1920-1929 рр., його суперечливий характер і трагічний обрив. Українська культура в умовах будівництва соціалізму. Культурна революція, її суперечності, боротьба з релігією. Диктатура комуністичної ідеології. Освіта. Боротьба з неграмот-

ністю. Запровадження обов’язкового початкового навчання. Українізація освіти. Вища школа. Відкриття нових вузів. Роль Київського політехнічного інституту в становленні та розвитку української науки і вищої школи. Культуротворчі процеси на західноукраїнських землях. Діяльність наукового товариства імені Т. Шевченка.

 

Тема ХХІІ - XХV. Культура України за доби радянської влади ( 20-ті – 90-ті рр.).Розвиток культури в роки НЕПу. Українізація. Розвиток освіти. Наука і вища школа. Основні напрямки і школи в літературному процесі 20-х років. Особливості розвитку культури в 30 - ті роки. Особливості розвитку української культури в роки Другої світової війни та перші післявоєнні роки. Освіта і наука. Література і мистецтво. Театральне кіномистецтво. Політика нацистських окупантів в Україні в культурній сфері.Українська культура в епоху “десталінізації” та застою (1956-1981рр.) Стан української культури за часів “відлиги”. Освіта і наука. Література і мистецтво. Зародження дисидентського руху. Особливості культурного життя України в роки загострення кризи радянської системи. Посилення русифікаторських тенденцій. Освіта і наука. Втрати і здобутки української літератури та мистецтва.

 

Тема XXVI. Роль і місце української діаспори в розвитку національної культури. Періодизація української еміграції та її напрямки. Роз’єднаність земель Західної та Наддніпрянської України. Художня культура як засіб їх єднання. Українська культура діаспори в Західній Європі, Канаді, США. Українознавство на еміграції. Діяльність і творчість старшої генерації літераторів, науковців, митців у діаспорі. Освітня і педагогічна робота української діаспори.

 

V. Тематика та основні завдання для самостійної роботи студентів

Тема І. Вступ: Предмет, зміст і завдання історії української культури. Значення курсу у фаховій підготовці історика.Роль і місце історії української культури у формування наукового світогляду, національ-

ної і політичної свідомості студентів, загальноосвітнього, фахового і культурного рівня майбутнього спеціаліста.

Підготувати доповідь на тему:

1. національна і політична свідомість сучасних студентів.

Тема ІІ. Культура первісного суспільства. Побут і одяг. Духовна культура і мистецтво. Побут та образ життя. Житло як феномен культури, його побутові, суспільні та обрядові функції. Культурні зв’язки неолітичного населення України з племенами суміжних територій.

Підготувати доповідь на тему:

1. феномени культури цивілізацій неоліту й енеоліту.

 

Тема ІІІ. Культура населення скіфо-сарматської доби. Антична культура Північного Причорномор’я.Житло і побут. Право і законодавство. Найдавніша демократія. Військова справа. Мова, писемність, освіта, наукові знання.

Підготувати історіографію цього періоду.

 

Тема IV. Культура давніх слов’ян.Історіографія. Духовна культура. Мова та початки писемності. Сакральні пам’ятки давніх слов’ян. Політичне, економічне і культурне життя Хазарської держави та її місце в історико-культурному розвитку слов’ян і Русі.

Підготувати реферат на тему:

1. місце мови і території у творенні культури давніх слов’ян.

 

Тема V. Культура Київської Русі.Історіографія. Мова, писемність, освіта. Житло, побут, одяг. Візантійські традиції культури Київської Русі.

Підготувати доповідь на тему:

1. освіта Київської Русі.

 

Тема VI – VII. Політичні і соціально-економічні передумови та основні напрямки розвитку культури.Українська державність і значення її традицій у боротьбі за національне відродження. Адміністративні структури князівств. Політична структура Золотої Орди. Адміністрація українських земель у складі князівства Литовського, Польського королівства, Угорщини і Молдавського князівства.

Усна і писемна мова. Писемні мови: церковнослов’янська, українська книжна, латинська, польська.

Культурні взаємини із Заходом і Сходом. Своєрідність українського внеску у скарбницю світової культури.

Підготувати доповідь на тему:

1. культурні взаємини Русі з державами-сусідами.

Тема VIII. Культурне життя в другій половині XV – в першій половині XVI ст.Наукові знання. Криза традиційної духовності і пошуки нових ідейно-філофських джерел. Київський науково-освітній осередок. Переклади західноєвропейської та арабо-єврейської наукової літератури. Логіка, фізика, метафізика. Математика та астрономія. Медицина. Участь вихідців з України в загальноєвропейському ренесансному процесі. Ранній гуманізм Ю. Дрогобича, П. Русина, С. Оріховського та ін.

Підготувати доповідь на тему:

1. участь вихідців з України в загальноєвропейському ренесансному процесі.

Тема IX – X. Культурно-національне відродження в Україні у другій половині XVІ - першій половині XVII ст.Ідейна полеміка між носіями традиційного візантійства і прихильниками західноєвропейської культури. Український гуманізм і українська реформація. Філологічні студії (Лаврентій Зизаній, Кипріан, Мелетій Смотрицький, Павло Беринда).

Юриспруденція і право (Христофор Філарет, Юрій Немирич). Логіка (“Діалектика” Дамаскіна, і “Логіка” Спаненберга). Математика. Астрономія. Богослов’я (Іпатій Потій, Йосиф Вен’ямин Рутський, Василь Суразький, Захарій Копистянський, Петро Могила ).

1. біографія представників полемічної літератури.

Тема XI. Політична і правова культура українського народу. Козацька культура. Козацтво, як феномен світової історії. Риси духовності., ідеали, віра, мораль. Освіта. Побут. Вплив козацтва на формування національної свідомості українського народу.

Право на українських землях. Звичаєве право. Система судочинства. Етична цінність нормативно-правових актів. Литовський статут і правові норми Польщі в регулюванні життя українського народу. Поширення російського права. “Права, по которым судится малороссийский народ” – видатна пам’ятка правової та суспільної думки в Україні.

1. Місце козацької культури в загальноукраїнській культурній спадщині.

 

Тема XII. Формування системи освіти та розвиток наукових знань.Греко-католицькі школи і колегії. Культурно-просвітницька діяльність Василіанського ордену. Католицькі школи і колегії. Харківський, Чернігівсь-

кий і Переяславський колегіуми. Навчальний процес. Зв’язок з Києво-Могилянською академією.

Львівський університет. Внесок в розвиток української культури і поширення ідей Просвітництва.

1. Система вищої освіти і науки часів Просвітництва.

 

Тема XIII. Розвиток літератури, естетичної думки та художньої культури.Музична культура. Розвиток багатоголосся, партесного співу, інструментальної музики. Еволюція українського піснярства, церковної і світської музики. Композитори і теоретики національного музичного мистецтва ( М. Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель та ін).

1. Еволюція української музичної культури на прикладі видатних українських композиторів.

 

Тема XIV. Національно – культурне відродження в Україні на початку ХХ ст. Особливості розвитку української культури на зламі двох століть. Розвиток суспільно-політичної думки та її формування національної і політичної свідомості українського народу. (Д.Донцов, М.Міхновський, Л.Бачинський, В.Липинський.).

1. Особливості розвитку української культури на зламі ХІХ-XX століть.

Тема XV - XVI. Українська культура на зламі ХІХ-XX ст. Та її роль у національномувідродженні.Банкрутство москвофільської (1882 р.) і народовської (1890 р.) ідеології та культурної політики. Роль західноукраїн-

ської періодичної преси у розвитку і поширенні національної та світової культур. Київська громада і український науковий рух російською мовою (“Киевская старина”, “Труды Киевской духовной академии”, наукова діяльність О. Потебні, Д. Багалія, В. Антоновича та ін.).

1. Бібліографія видатних представників національного відродження зламі ХІХ-XX ст.

 

Тема XVII. Український реалізм у художній літературі, драматургії, театрі, образотворчому і музичному мистецтві.Народний і професійний драматичний театр. Розвиток театральних гуртків. Формування професійного театру. Вистави українською мовою в театрі корифеїв. Професійна трупа М. Кропивницький та ін. Розвиток драматургії. Видатні актори: М.Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський, К. Соленик, М. Щепкін та ін.

1. Становлення та розвиток професійного театру.

Тема XVIII. Традиційно-побутова культура і народні мистецькі ремесла.Житло і господарство. Свята й обряди. Нові риси громадського побуту. Культура родини.

1. Традиційні ремесла українського народу.

 

Тема XIX. Українська культура на переломі століть (кінець 90-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.).Розквіт літератури (Леся Українка, пізній І. Франко, М. Коцюбинський, І. Труш, Ф. Кричевський, Г. Нарбут, О. Кульчицька, М. Бойчук), архітектури ( В. Шретер, П. Альошин, В. Городецький), музики (М. Лисенко, М. Леонтович, С. Людкевич, К. Стеценко, Л. Степовий), театру (М. Садовський, С. Крушельницька, О. Мишуга). Створення перших кінофільмів в Україні (А. Федецький, Д. Сахненко). Модерністські течії в мистецтві початку ХХ ст. (“Молода муза”, “Молодий театр”, журнал “Українська хата”.).

1. Зародження українського кінематографу.

Тема XX. Національно-культурне відродження у період визвольних змагань 1917 – 1919 рр. Відкриття українського національного театру (І. Мар’яненко, П. Саксаганський, М. Садовський, Лесь Курбас і його “Молодий театр”). Розпуск більшовиками театру.

Заснування Української академії мистецтв і відкриття картинної галереї. Суперечливий характер національної й культурної політики радянської влади. Діяльність О. Архипенка, Ф. Кричевського, М. Бойчука, О. Мурашко, Ф. Бурачка та ін.

1. Внесок О. Архипенка, Ф. Кричевського, М. Бойчука, О. Мурашко, Ф. Бурачка та інших представників культури.

 

Тема XXI. Культурно-національний рух в 1920-1929 рр., його суперечливий характер і трагічний обрив. Творчий внесок в розвиток культури М. Грушевського, М.Куліша, М.Хвильового, М. Зерова, П. Тичини, М. Рильського, О. Довженка, Ю. Яновського, А. Бучми, А. Петрицького, А. Ревуцького та ін.

Підготувати реферати по персоналіях.

Тема XXII. Українська культура під гнітом комуністичного тоталітарного режиму (1930-1955 рр.).Наступ сталінського режиму на українську культуру у повоєнний період. Погроми “українських буржуазних націоналістів” та “безрідних космополітів”. Курс на провінціалізацію української культури як засіб її витіснення.

1. Сталінський режим і українська культура.

 

Тема XXIII. Суперечливий характер розвитку української культури в 1956-1964 рр.Розвиток природничих та технічних наук. Роль українських вчених у створенні могутньої оборонної промисловості й освоєнні космосу.

Освіта і педагогіка. Запровадження обов’язкової середньої освіти. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського.

1. Особливості й новації освіти і педагогіки у період відлиги.

Тема XXIV. Неосталінізм і занепад національної культури в 1965-1985 рр. Протест української інтелінгенції проти тотальної політики русифікації (І. Дзюба, В. Симоненко, Г. Тютюнник, Я. Кисельов та ін.).

Підготувати реферат по персоналіях.

 

Тема XXV. Національно-державне і культурне відродження у другій половині 80-х років ХХ ст. до теперішнього часу. Проблеми створення національної школи в умовах незалежної української держави. Виникнення національних засобів масової інформації та книговидання – передумова і гарантія гармонійного розвитку культури в Україні.

Проблеми та перспективи розвитку української культури.

1. Зародження національних засобів масової інформації.

 

Тема XXVI. Роль і місце української діаспори в розвитку національної культури.Українська культура діаспори в Західній Європі, Канаді, США. Українознавство на еміграції (О. Чижевський, Д. Антонович, П. Зайцев, Л. Білецький, Д.Дорошенко, І.Огієнко); український національно-визвольних рух. Організаційне оформлення руху (СВУ, УВО, ОУН). Розвиток української національної ідеї в суспільно-політичній думці української політичної організації (Д.Донцов, М. Міхновський, В. Мартинець, М. Шаповал, Н. Григорієв, І. Мазепа, С. Петлюра, А. Левицький, П. Федоренко, Я. Стецько, С. Бандера та ін.).

1. Культура західної української діаспори.

VIII. Рекомендована література

Основна:

1. Брайчевский В.Г. Утверждение христианства на Руси.-К.,1988.

2. Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVIII ст. – К.,1919.

3. Духовний розквіт українського народу: у 3 томах.-К.,1972.

4. Енциклопедія українознавства: у 3-х томах.-К.,1995.

5. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст.-К.,1966.

6. Історія української культури. - К., 2001.-т.1-2; 2003-т.3.

7. Історія української літератури: Література другої половини ХІХ століття.-К.,1966.

8. Історія української літератури: у 8-ми томах.-К.,1967-1969.

9. Історія Української РСР: у 8-ми т.-10кн.- К., 1988-1989.

10. Історія української та зарубіжної культури.-К.,1999.

11. Крип’якевич І. Історія української культури. -Львів, 1939.

12. Культура і побут населення України.-К.,1993.

13. Марченко М.І. Історія української культури з найдавніших часів до середини ХVII ст.-К.,1966.

14. Нариси з історії архітектури Української РСР (дожовтневий період)-К.,1957.

15. Огієнко І. Українська культура – К., 1918.

16. Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець. - Львів, 1990.

17. Попович М. Нарис історії культури України.-К.,2001.

18. Рыбаков Б.А. История культуры Древней Руси.-М.,1984.

19. Семчинин М. Тисяча років української культури.-К.,1993.

20. Толочко П.П. Київська Русь.-К.,1996.

21. Українська культура. Лекції за ред. О. Антоновича.-К.,1993.

22. Український драматичний театр: у 2 т.-К.,1976.

 

Додаткова:

1. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: навчальний посібник для студентів вузів / М.Ю.Чікарькова. – Л.: Світ, 2004.

2. Асеєв Ю.С. Архітектура Київської Русі.-К., 1969.

3. Баран В.Д. Черняхівська культура.-К., 1981.

4. Бокань В.А. Історія культури України: навчальний посібник. З-тє вид.,стереотип. / Л.П.Польовий; Межрегіональна Академія Управління Персоналом. – К.: 2002.

5. Брайчевський М.Ю. Походження слов’янської писемності.-К.,2002.

6. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних відносин.-К.,1993.

7. Даниленко В.М. Космогонія первісного суспільства.-К.,1978.

8. Дзюба І. Між культурою і політикою-К.,1998.

9. Загайкевич М.П. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст. - К.,1960.

10. Іван Франко і світова культура // Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: в 3 кн.-К.,1990.

11. Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні.-Львів,1983.

12. Історія української культури: историческая література / Ред. І.Крип’якевич. – К.:Либідь, 1994.

13. Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Ред. С.М.Клапчук, В.Ф.Остафійчук. – К.: Вища школа, 2000.

14. Історія української культури: у 5 т., Т.4: Українська культура другої половини ХІХ ст., Кн.2 / НАН України; Голов. ред..

15. Історія української культури: у 5 томах / Ю.П.Ясіновський, Л.В.Войтович, В.С.Александрович; Ред. Я.Д.Ісаєвич. – К.: Науковадумка, 2001.

Т.2: Українська культура ХІІІ першій половині XVII ст. – 2001.

16. Історія світової та української культури: підручник для вузів освіти \ ред. В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Література ЛТД, 2002.

17. Корінний М.Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. / Г.Г.Потапов, В.Ф.Шевченко. – К.: Україна,2000.

18. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / ред. М.М.Закович. – К.: Знання, 2007.

19. Культурне відродження в Україні: историческая література / М.М.Алексієвець, М.М.Більчук, М.С. Бойко, Ред. Т.О.Силаєва. – Л.: Астериск, 1993.

20. Логвин Г.Н. По Україні: Стародавні мистецькі пам’ятки.-К.,1968.

21. Макаров А. Світло українського бароко.-К.,1994.

22. Микитась В. Давні українські студенти і професори.-К.,1994.

23. Марцинюк С.П. Проблеми історії і теорії світової та української культури; МО України. Чернігівський пед..ІН-Т, ІСДО. – К., 1993.

24. Мицько І.З. Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636)-К.,1990.

25. Нариси з історії українського мистецтва (за ред. В.Г. Заболотного).-К.,1966.

26. Народна освіта і педагогічна думка (наука) в Українській РСР. 1917-1967.-К.,1967.

27. Національна культура в сучасній Україні/ НАН України; Ін-т націон.відносин і політології; Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. Упор. Н.О.Старовойтова. – К.: Асоіація / “Україно”, 1995.

28. Огієнко І.О. Українська церква.-К.,1993.

29. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К.: Артек, 1999.

30. Роль Києво-Могилянської академії в культурній єдності слов’янських народів.-К.,1988.

31. Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст.-К.,1986.

32. Січинський В. Чужинці про Україну.-К.,1992.

33. Скрипник М.О. До теорії боротьби двох культур.-Х.,1926.

34. Т. Шевченко і українська національна культура: Матеріали наукового симпозіуму. - Львів, 1990.

35. Українська культура в європейському контекст: научное издание /Ю.П.Богуцький, В.П.Андрущенко, Ж.О.Безвершук. – К.: Знання, 2007.

36. Українська культура: Історія і сучасність: Навчальний посібник. – Л.: Світ,1994.

37. Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії.-К.,1990.

38. Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого.-К.,1990.

39. Українська художня культура: навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів / Мін. Освіти України; За ред.. І.Ф.Ляшенка; Авт.: С.Й.Грица, Н.М.Корнієнко, Т.В.Липова та ін. – К.: Либідь, 1996.

40. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія.-К.,1988.

41. Художня самодіяльність на сучасному етапі.-К.,1977.

42. Художня культура України: Художня Культура України від найдавніших часів до кінця XVI ст. Художня культура України XVII-XVIII ст. Художня культура України ХІХ – початку ХХ ст. Художня культура України ХХ ст. : навчальний посібник для загальноосвітн. навч. закл. / Л.М.Масол, С.А.Ничкало, Г.І.Веселовська; Академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання. – К.: Вища школа, 2006.

43. Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)методичний матеріал – К.,2005.

44. Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятств письменської староукраїнщини ХІ-ХVIIIст.-К.,1922.

45. Шевченко Л.А. Розвиток української радянської культури в 1959-1965 ррр.-К.,1967.

46. Юрченко П. Дерев’яна архітектура України.-К.,1970.

47. Янів Володимир. Нариси української культури: историческая література – Нью-Йорк: Шкільна Рада, 1993.

 Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 728. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.039 сек.) русская версия | украинская версия