Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Класифікація бюджетів підприємства
Ознака класифікації Вид бюджету і його характеристика
Сфера діяльності операційний– бюджет, який відображає дані про доходи та витрати за основною діяльністю і складається із: бюджетів виробництва, збуту, прямих матеріальних витрат, прямих затрат на оплату праці, виробничих накладних затрат, запасів на кінець звітного періоду, виробничої собівартості, комерційних витрат, адміністративних витрати
фінансовий– бюджет, який характеризує результат фінансових рішень і складається із: бюджету руху грошових коштів (касового бюджету), бюджету прибутків та збитків, проектного балансу
інвестиційний – бюджет за операціями (надходженнями та видатками) інвестиційного характеру
Рівень планування частковий– бюджет функціональних сфер (об’єктів бюджетування)
зведений–узагальнюючий бюджет, який містить сукупність показників часткових бюджетів
Зміст показників бюджет доходів, бюджет витрат, бюджет прибутків
Види витрат поточних витрат – бюджет, який складається з надходжень та витрат від поточної діяльності
капітальних витрат– бюджет, який розробляється на термін реалізації капітальних вкладень
Широта номенклатури функціональний–бюджет, що розробляється за однією чи двома статтями витрат
комплексний– бюджет, що розробляється за широкою номенклатурою витрат
Строк виконання короткостроковий– бюджет, складений на період не більше кварталу (у зарубіжній практиці – не більше року): квартальний, місячний, декадний, тижневий, денний
довгостроковий– бюджет, складений на період від півроку до року (у зарубіжній практиці – більше двох років)
Метод розробки (технологія планування) гнучкий– бюджет, який формується з урахуванням оптимістичного, реального і песимістичного прогнозів щодо фінансового стану підприємства у декількох варіантах, залежно від можливих обсягів виробництва (реалізації)
фіксований– бюджет планування доходів та витрат на підставі одного варіанту обсягу виробництва (реалізації), який не змінюється продовж періоду виконання бюджету
Спосіб складання бюджет «від досягнутого рівня» – бюджет, що складається на основі фактичних результатів попереднього періоду
бюджет «з нуля»– бюджет, для якого кожного разу необхідно наново обґрунтовувати заплановані доходи і витрати
бюджет з аналізом додаткових варіантів– бюджет, який передбачає декілька альтернатив планових показників
Принцип побудови «згори донизу»– бюджет, який складається з метою досягнення стратегічних цілей підприємства, забезпечує узгодженість бюджетів окремих підрозділів, і дозволяє визначати цільові контрольні показники
«знизу вгору» – бюджет, в якому збір та фільтрація бюджетної інформації, розрахунок показників починається з окремих структурних підрозділів: від виконавців до керівників нижніх ланок управління і далі – до керівництва

*Джерело: [12, с. 182–183; 29, с. 332–333; 41, с. 216; 50, с. 401–405]


Від вибору методів бюджетного планування, тобто способів та прийомів формування бюджетів, значною мірою залежить реалістичність планових показників. У свою чергу, на цей вибір впливає безліч індивідуальних характеристик підприємства: розмір та життєвий цикл, ринкова кон’юнктура, рівень розвитку корпоративної бюджетної системи, особливості внутрішньо-організаційної побудови, кваліфікація працівників, задіяних у процесі бюджетування, рівень застосування сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення.

Проблеми побудови та впровадження бюджетування як прогресивної управлінської технології в компаніях багатьох країн світу були вирішені ще чверть століття тому, в Україні ж цей процес тільки набирає обертів і охоплює поки що незначну аудиторію. Зокрема, підсумкові дані опитування менеджерів усіх ланок управління, проведеного на українських підприємствах різних форм власності і видів діяльності, які використовують систему бюджетування чи окремі її елементи, засвідчили, що основними причинами (у порядку значущості), які зумовили необхідність цього кроку є: нестача інформації про реальні витрати та надходження; нецільове використання ресурсів; необхідність вартісної оцінки виробничо-господарських операцій; значні фінансові втрати; низький рівень фінансової дисципліни; загроза банкрутства та невисока ліквідність [22, с. 38].

Доцільність впровадження бюджетування на підприємствах усіх галузей економіки, розмірів та напрямів діяльності обумовлюється тим, що побудова та аналіз бюджетних форм надає менеджменту компанії інформацію для обґрунтування та прогнозування наслідків того чи іншого управлінського рішення (виробничого, інвестиційного, маркетингового тощо), оцінки досягнутих результатів порівняно з цілями, встановленими фінансовими планами минулих періодів. Незважаючи на існування беззаперечних переваг, бюджетування також супроводжується рядом негативних моментів для підприємств, які намагаються використати його в рамках існуючої системи фінансового планування (рис. 1.4).

 

 


Рис. 1.4. Переваги та недоліки впровадження системи бюджетування на підприємстві

*Джерело: складено автором на підставі [10, с. 14–15; 46, с. 200–201; 47, с. 114]

 

Для подолання вказаних на рис. 1.4 недоліків бюджетування група дослідників під керівництвом Р.С. Квасницької пропонує дотримуватись таких умов [24, с. 101]: удосконалювати організаційну структуру підприємства, яка дозволить персоналізувати функції та відповідальність керівників; чітко структурувати всі процеси, визначати відповідальних за них осіб з метою автоматизації операцій і спрощення процесу бюджетування; стандартизувати дані для налагодження їх спільного використання всіма бізнес-одиницями підприємства; удосконалювати облікову систему, адже вона є «постачальником» необхідних даних; інтегрувати бюджетування з організаційною та інформаційною структурами підприємства.

Підсумовуючи означене, слід наголосити, що в умовах низької фінансової результативності і платоспроможності вітчизняних підприємств, необхідність та доцільність впровадження прогресивної управлінської технології – бюджетування – є аксіоматичною, адже її роль полягає у координації всіх сторін діяльності та зусиль усіх підрозділів на досягнення намічених результатів і, як наслідок, забезпечення високої ефективності підприємництва. Методологічні та практичні засади бюджетування потребують подальшого ретельного опрацювання, оскільки зарубіжні розробки не враховують особливостей розвитку національної економіки, а тому не зможуть бути вільно реалізовані на практиці без модифікацій.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 2880. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7