Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розділ ІІІ 2 страница
2. Робота в зошитах.

Кожна група занотовує своє визначення терміна «тканина».

3. Проводиться обговорення й оцінювання запропонованих визначень, вони "порівнюються з визначенням у підручнику.

 

Інтерактивна вправа центральна частина заняття

її метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення ре­зультатів уроку. Інтерактивна частина уроку має займати бли­зько 50-60% часу на уроці. Обов'язковою є така послідовність і регламент проведення інтерактивної вправи:

• Інструктування — вчитель розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконан­ня завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам (2-3 хв).

• Об'єднання в групи і (або) розподіл ролей (1-2 хв).

• Виконання завдання, при якому вчитель виступає як органі­затор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці один з одним (5-15 хв).

• Презентація результатів виконання вправи (3-15 хв).

• Рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих ре­зультатів, що досягається шляхом їх спеціального колектив­ного обговорення або за допомогою інших прийомів-(5-15 хв). Рефлексія є природним невід'ємним і НАЙВАЖЛИВІШИМ компонентом інтерактивного навчання на уроці. Вона дає можливість учням і вчителю:

• усвідомити, чого вони навчились;

• пригадати деталі свого досвіду й отримати реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували, коли вперше раз зіткнулись з тією чи іншою навчальною техноло­гією. Це допомагає їм чіткіше планувати свою подальшу ді­яльність вже на рівні застосування технологій у подальшій пізнавальній діяльності та у житті;

• оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу і спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання;

• порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуття­ми інших й інколи скоригувати певні позиції;

• як постійний елемент навчання привчати людину рефлексувати в реальному житті, усвідомлюючи свої дії та прогно­зуючи подальші кроки;

• учителям — побачити реакцію учнів на Навчання та вносити необхідні корективи.

 

рефлексія здійснюється в різних формах: у вигляді індивідуальної роботи, роботи в парах, групах, дискусії, в письмовій усній формі. Вона завжди містить кілька елементів: фіксації того, що відбулось, визначення міркувань та почуттів щодо отриманого досвіду, плани на майбутній розвиток.

Рефлексія застосовується після найважливіших інтеративних вправ, після уроку, після закінчення певного етап
навчання. ,

 

Технології рефлексії після окремих вправ, фрагментів уроку" Усне обговорення може проводитись за запитаннями

• 3 якою метою ми робили цю вправу?

• Які думки вона у вас викликала?

• Які почуття?

• Чому ви особисто навчились?

• Чому б хотіли навчитись у подальшому?

Листок оцінювання вміння висловлюватись Ім'я, прізвище

Бали

Критерії оцінки (0 — потребує вдосконалення; 1 — задовіль­но; 2 — прекрасно)

Критерії

Я вмію підбирати аргументи і чітко їх висловлювати

Я вмію робити логічні висновки

Я успішно застосовую парафразування

Я вмію ставити запитання

Я вмію сказати «ні»

Я вмію аргументовано відповідати на критику

 

Незакінчене речення (може бути усним, письмовим) 1) Заповніть пропуски в тексті: Спілкування — це...

Воно є важливим для людини, оскільки ...

Якщо я навчуся ефективно спілкуватись, я зможу....

Що я вже вмію в спілкуванні?

Що потребує вдосконалення?

2) Складіть короткий власний кодекс «Про що я завжди на­магаюсь пам'ятати під час суперечки». Використайте пропоно­вані словосполучення.

Суперечка — це...

Вона є можливістю для ...

Інші люди, що сперечаються, мають право на ... Я маю право на ...

Моїм завданням у суперечці завжди є...

Тому під час суперечки я намагаюся бути ...

Усно пропонуються підсумкові формули: для мене сьогодні важливим було..., сьогодні я навчився ..,, мені хотілося в май­бутньому навчитись...

Коротке есе з чітким викладенням власної позиції

Напишіть коротке есе, використовуючи поняття і терміни уроку, в якому дайте відповіді на запитання:

Як впливає мислення стереотипами на людину?

На суспільство?

На того, хто вірить в даний стереотип?

Власні думки обов'язково пояснюйте та підтверджуйте прикладами.

Коротка дискусія, що розкриває тему уроку

Спробуйте знайти в своєму житті приклади власних упере­джень або випадок дискримінації стосовно себе. Які думки, по­чуття це викликало у вас тоді? Які викликає зараз? Як ви буде­те реагувати на прояви упереджень та дискримінації?

Рефлексія і підведення підсумків інтерактивних вправ 5-15 хв.

Розглянемо проведення цієї частини уроку на прикладах.

Урок алгебри в 7 класі

Тема уроку : Властивості степеня з натуральним показ­ником.

(З досвіду роботи вчителя О. М. Бобракової) Пропонується застосування інтерактивної технології «Ажурна пилка» (27 хв).

На попередньому уроці вчитель роздав кЬжному учневі карт­ку певного кольору з номером на ній (від 1 до 5). Сформувалося п'ять груп по п'ять осіб чу кожній. Групи отримали певні

завдання

«Червоні» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах властивість степеня з натуральним показником «Множення степенів з однаковою основою»__________________________________

«сині» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах
властивість степеня з натуральним показником «Ділення!
степенів з однаковою основою»________________________________

«жовті» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах; властивість степеня з натуральним показником «Піднесення степеня до степеня»

«зелені» — сформулювати, довести та пояснити на прикла­дах властивість степеня з натуральним показником «Підне­сення до степеня добутку»

«фіолетові» — сформулювати, довести та пояснити на прикладах властивість степеня з натуральним показником «Піднесення до степеня частки»____________

Вправа будуються за такими етапами:

1) учням пропонується об'єднатися в групи відповідно до ко­льору картки, яку вони отримали («домашні» групи). У «домашніх» групах учні обмінюються інформацією, проводять взаємоопитування, розв'язують завдання, підготовлені вдома;

2) учитель пропонує учням об'єднатися в групи відповідно до своїх номерів («експертні» групи). У кожній «експертній» гру­пі опиняються представники з кожної «домашньої» групи. Учасники та учасниці формулюють, доводять та показують н прикладах застосування властивості степеня з натуральним показником, яку вивчали в «домашній» групі. У зошитах записуються визначення, доведення та формули кожної з власти­востей;

3) учитель пропонує учням об'єднатися в «домашні» групи, учасники яких обмінюються між собою інформацією, отрима­ною в «експертних» групах (формулюють властивості степеня, відновлюють хід доведення кожної з властивостей, на прикла­дах показують їх застосування);

4) клас об'єднується в загальне коло для підбиття підсумків уроку.

 

Урок історії в 10 класі

Тема уроку:Тоталітаризм — феномен XXстоліття.

(З досвіду роботи В. Бойка)

Інтерактивна частина заняття проводиться із застосуванням технологій «Ажурна пилка» та «Коло ідей».

Визначення ознак тоталітарних режимів («Ажурна пилка»)

Вправу виконують за кілька етапів, що потребує чітких орга­нізації та інструктажу. Вчитель об'єднує учнів у 6 домашніх груп по 3-4 особи в кожній, члени яких отримують позначки одного кольору (сині, білі, зелені

тощо). Завдання домашніх груп _ опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

Завдання кожній групі

Грипа 1

Прочитайте текст «Характерні риси економічної політики нацистського режиму в Німеччині».

Виділіть та тезисно запишіть основні ознаки економіки Німеччини періоду диктатури.

Група 2

Прочитайте текст «Характерні риси суспільно-політичного
життя Німеччини за часів нацистського режиму ».
Виділіть та тезисно запишіть ознаки суспільно-політичного
життя Німеччини періоду диктатури., ./

Група З

Прочитайте текст «Характерні риси економічної політики фашистського режиму в Італії».

Виділіть та тезисно запишіть основні ознаки економіки Італії періоду диктатури.

Група 4

Прочитайте текст «Характерні риси суспільно-політичного
життя Італії за часів фашистського режиму».
Виділіть та тезисно запишіть основні ознаки суспільно-політичного життя Італії періоду диктатури. _______

Група, 5

Прочитайте текст «Характерні риси економічної політики комуністичного режиму в СРСР».

Виділіть та тезисно запишіть основні ознаки економіки
СРСР періоду диктатури.

Грипа6

Прочитайте текст «Характерні риси суспільно-політичного
життя СРСР за часів комуністичного режиму».
Виділіть та тезисно запишіть основні ознаки суспіЛьно-політичного життя СРСР періоду диктатури.
Групам відводиться на цю роботу 10 хв.

Після завершення роботи домашніх труп запропонуйте учням об'єднатися в експертні групи по 6 осіб, де вони по черзі міняються своїми знаннями з опрацьованого тексту (10 хв).

На завершальному етапі роботи учні повертаються домашніх груп та діляться інформацією, отриманою в експерти групах. Під час обговорення учні виконують завдання: • визначте та запишіть тезисно спільні й відмінні ознаки;

трьох головних різновидів тоталітарних режимів.

Визначення основних ознак тоталітаризму ( «Коло ідей»;

Коли домашні групи завершили виконання своїх завдань, запропонуйте їм по черзі озвучити лише одну тезу зі спільних ознак тоталітарних режимів, які обговорювалися в групі. Продовжуючи по колу, вчитель запитуй всі групи та записує на до ці тези груп доти, доки вони не вичерпаються.

 

Урок з курсу «Людина і світ» в 11 класі

Тема уроку: Людина і демократія (Еволюція взаємин)* (З досвіду роботи вчителя А. Ковтанюк

Інтерактивна частина уроку проводиться із застосуванні технології «Рольова гра».

З огляду на учнівські відповіді треба поставити перед учнями завдання: станьте учасниками рольової гри «Людина і демократія: еволюція взаємин». Для цього ознайомтесь з умовами участі.

Умови проведення рольової гри «Людина і демократія: еволюція взаємин».

• Ваше завдання — сформувати сім груп, що представлятимуть демократичні цінності певної історичної епохи на інсценованому форумі.

• Вчитель або один з учнів (якого можна визначити наперед беруть на себе роль спікера.

• Кожна група отримує роздаткові фрагменти і протяго-10 хвилин визначає, які принципи демократії описані в отриманому фрагменті і як можна коротко представити їх ін­шим.

• Виберіть (або визначте жеребкуванням) свого представника, який виголосить коротку, трихвилинну промову, яка опише внесок стародавніх Афін, Риму і т. д. у розвій демократії. Найкраще було б, коли б він виступив від імені визначених у фрагментах історичних постатей.

Важливо, щоб представники говорили від першої особи: «Я, Перикл, горджуся устроєм Афін, бо...». Оберіть у своїй групі секретаря та художника. В процесі роботи з фрагментом секре­тар записує по пунктах найважливіші тези підготовленого ви­ступу «батька демократії» своєї групи, а художник групи роз­робляє для неї цікаве «лого».

Порядок проведення самої гри може бути таким.

Спікер оголошує урочисте відкриття Форуму демократії і за­прошує до слова представника кожної епохи відповідно до По­рядкового номера фрагмента. Після виголошення своєї промо­ви кожному виступаючому слід «захистити» свою модель демократії, відповідаючи на запитання інших груп та спікера.

За матеріалами фрагментів спікер може поставити такі запитання:

• Чи справедливим є рішення більшості в Стародавніх Афінах про засудження До смертної кари Сократа?

• Якщо Римська республіка була такою сильною і стабільною, як же так сталося, що вона віддала владу Юлію Цезарю, який узурпував її ?

• Консенсус і право вето — це досконалий спосіб прийняття рі­шення. Чому ж тоді досконалий механізм сейму скотився до анархії, не будучи спроможним приймати доленосні для дер­жави рішення?

• Виборчу систему і розмежування гілок влади ви називаєте сильною стороною держави Війська Запорозького. Чому ж тоді конституція так і не стала фактичною, а залишилась юридично формальною?

• Як же ви, проголошуючи рівність усіх людей у США оче­видною річчю, залишились прихильниками рабства ?

• Як сталося, що реалізація високих ідеалів свободи і рівності всіх людей привела до кривавого терору у Франції?

• Який сенс возвеличувати документ, який може проігнорувати будь-який уряд?

Після виголошення промов спікер пропонує кожному висту­паючому виказати побажання народу України стосовно побудо­ви в ній демократичного суспільства.

Підсумкова частина

а) Звернути увагу учнів на вислів У. Черчилля стосовно
демократії і запропонувати бажаючим прокоментувати його.

б) Обговорити з учнями, чи досягнута під час виконання
вправи мета уроку.

в) Запропонувати учням як домашнє завдання намалюва комікси на тему «Людина і демократія: еволюція взаємин».

Урок української мови в в класі

Тема уроку: Типи відмін іменників.

(З досвіду роботи А. Панченков,

Інтерактивна частина уроку проводиться шляхом застосування технології «Ажурна пилка». Пропонується такий пор док роботи:

а) підготовка до інтерактивної вправи. Учитель просить учнів пригадати, хто до якої групи належить, і зібратися кожн2
групі в певному місці. Кожний отримує картку червоного, с
нього, зеленого або жовтого кольору з номером своєї домашної
групи (1 хвилина);

б) робота в «домашніх» групах. Учні повторюють та обговорюють критерії віднесення іменників до відповідної відмін
(2 хвилини);

в) робота в «експертних » групах. Учні розходяться по різних групах відповідно до кольору своєї картки: «червоні», «сині*:
♦зелені», «жовті». У кожній з груп опиняються учні, що володіють інформацією про певну відміну іменників. Кожна «експертна» група вислуховує по черзі представників кожної «домашньої» групи, отримує повну інформацію про систему відмінків іменників (8 хвилин);

г) повернення в «домашні» групи. Кожен Ділиться інформацією, отриманою в «експертних» групах. Інформація узагальнюється. Учасники допомагають один одному з'ясувати незрозумілі моменти (5 хвилин);

ґ) побудова графічної моделі. Учні будують у своїх конспектах графічну модель «Типи відмін іменників». Модель зіставляється з таблицею в підручнику. Усуваються недоліки й неточності (5 хвилин);

д) робота з підручником — виконання вправи № 151 (Бєля
єв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л» М., Симоненко-
ва Т. П. Українська мова: Підруч. для 6 кл. шк. з рос. мовою
навчання.— К., 1995.—С. 71) (4 хвилини).

Урок української мови у в класі

Тема уроку: Відмінювання іменників другої відміни. ,

(З досвіду роботи О. Данилевської) Основна інтерактивна вправа уроку — «Ажурна пилка» і

Для організації цієї інтерактивної технології вчитель пови­нен підготувати:

1) набір фішок 4-х кольорів за кількістю учнів у класі, для того щоб можна було дітей поділити на групи за кольором;.

2) набір карток із завданням для груп — так, щоб кожен учень отримав роздатковий матеріал (якщо вчитель не має змо­ги підготувати картки з передбаченим програмою теоретичним матеріалом, варто для більш чіткої організації підготувати картки із формулюванням завдань, на яких були б зазначені сторінки підручника, вправи тощо).

/Перед проведенням технології вчитель повідомляє, що учні опановуватимуть особливості відмінювання іменників II відмі­ни в групах. Поставитись до завдань, радить педагог, варто сер­йозно і відповідально, бо від того, як працюватиме кожен із учасників групи, зрештою залежатимуть знання й інших. (Та­кий інструктаж доречний за умови, якщо діти раніше не стика­лися з подібною формою. Важливо, щоб вони поставилися до завдання не як до розваги, а виявили наполегливість і мобілізу­валися, як під час вікторини, змагань тощо). Якщо умови дозво­ляють (кількість учнів у класі), дітей іще на етапі роботи в па­рах можна посадити в коло. Далі вчитель об'єднує дітей у групи. Для цього спочатку роздає кожному кольорові фішки, а потім просить «розрахуватися» за номерами: 1, 2, 3, 4.

Важливо, щоб не вчитель «призначав» номери, а учні самі їх називали (у першому випадку через неуважність хтось може не запам'ятати свій номер). Розрахунок за номерами потрібний для того, щоб об'єднати учнів у т. зв. «домашні» групи, за ко­льоровими фішками — в «експертні» групи.

Коли розрахунок здійснено, учитель просить групи за номе­рами зібратися разом: перші номери, наприклад, біля двох пер­ших парт ряду біля вікна, другі номери — біля книжкових по­лиць, треті і четверті номери в інших частинах класного приміщення. Кожній групі роздаємо картки із завданням і пові­домляємо, що впродовж 5 хв діти повинні, кожен самостійно, опрацювати матеріал, виконавши передбачені завдання, а по­тім — упродовж наступних 5 хв висловитися з приводу отрима­ної інформації у групі: запитати про те, що лишилося незрозу­мілим у членів групи, переказати однокласникам теоретичний матеріал тощо. У сильному класі можна запропонувати обміня­тися в групі запитаннями за опрацьованою інформацією.

Картки із завданнями для «домашніх» груп

' №1 ' /

1. Прочитайте відмінювання іменників II відміни тверд
групи, виділіть буквені закінчення. і

Відмінювання іменників другої відміни твердої групи

 

 

 

  Однина ------ :— ^---- > \
Відмінок Чоловічий рід Середній рід
Назви істот Назви неістот і
Н. брат, сом грам, сад -------------------- .-------------------- (— село, коло 1
Р. брата, сома грама, саду села, кола \
д- братові, сомові брату, сому граму, саду грамові, садові селу, колу ! і
3. брата, сома грам, сад село, коло
о. братом, сомом грамом, садом селом, колом
м. на братові, на со­мові на сомі у грамі, у саду на селі, на колі
Кл. брате, соме граме, саде село, коло
Множина
Відмінок Чоловічий рід Середній рід
Назви істот Назви неістот  
н. брати, соми грами, сади села, кола
  братів, сомів грамів, садів сіл, кіл
д.. братам, сомам грамам.садам селам, кдлам
3. братів, сомів грами, сади села, кола
о. братами, сомами грамами, садами селами, колами
м. на братах, на сомах на грамах, на садах на селах, на колах
Кл. брати, соми грами, сади села, кола

2. Запам'ятайте!

У кличному відмінку однини іменники чоловічого роду II відміни твердої групи мають закінчення -у, -е. Букву у пише­мо, зокрема, в іменниках з суфіксами -ик, -к:хлопчику^. Закін­чення-в мають безсуфіксні іменники: голі/б'є,Іване.

Більшість іменників чоловічого роду II відміни твердої гру­пи в давальному відмінку однини мають паралельні закінчення ові та -у: братові і брату. Тільки закінчення мають іменники на-ів (їв), -ов, -ев, -ин, -ін(-їн):Київ Києву,Львів — Львову, рів рову.

Деякі іменники чоловічого роду II відміни в орудному від­мінку множини мають паралельні закінчення -ами, -ми! чобо­тами — чобітьми, а в родовому відмінку множини поряд із за­кінченням -ів мають нульове закінчення: чоботів чобіт.

№2

1. Прочитайте відмінювання іменників II відміни м'якої групи, виділіть буквені закінчення.

 

Відмінювання іменників другої відміни м'якої групи
Однина
Відмінок Чоловічий рід Середній рід
Н. Коваль гай море життя
Р. Коваля гаю моря життя
Д- ковалеві, ковалю гаю морю Життю
з. Коваля гай море життя
о- ковалем гаєм морем життям
м. на ковалеві у гаю, гаї у морі у житті
Кл. 1 Ковалю гаю море життя
Множина
Відмінок Чоловічий рід Середній рід
Н. Ковалі гаї моря життя
Р. ковалів гаїв морів життів
Д. ковалям гаям морям життям
з. ковалів гаї моря життя
о. ковалями гаями морями життями
м." на ковалях у гаях на морях у життях
Кл. Ковалі гаї моря життя

2. Запам'ятайте!

У кличному відмінку іменники чоловічого роду II відміни м'якої групи мають здебільшого закінчення -ю: лікарю, місяцю. Іменники м'якої групи з суфіксом -ець мають закінчення -є: хло­пець хлопче, молодець молодче.

У давальному відмінку однини іменники чоловічого роду II відтіни м'якої групи мають паралельні закінчення: -еві (-еві) та -ю: ковалеві ковалю. Закінчення -вві мають іменни­ки з основою на й: героєві герою.

Деякі іменники в орудному відмінку множини мають паралельні закінчення -ями, -ми: гостями гістьми, а в родовом; відмінку множини поряд із закінченням -ів мають нульові закінчення: полів — піль.

Іменники середнього роду з подвоєним приголосним основ
в родовому відмінку множини перед нульовим закінченням
втрачають подвоєння: вагань. Але перед -ів подвоєння зберігає*!
ться: відкриттів.

№3 ' ,

1. Прочитайте зразок відмінювання іменників II відміни мі­шаної групи, виділіть буквені закінчення.

Відмінювання іменників другої відміни мішаної групи
Однина і
Відмінок Чоловічий рід Середній рід ]
Н. ткач газетяр кущ Плече дворище і
Р. ткача газетяра куща Плеча дворища І
д- ткачеві, ткачу газетяреві, газетяру кущу, . кущеві Плечу дворищу
3- ткача газетяра кущ Плече дворище
0. ткачем газетярем кущем Плечем дворищем
м. на ткачеві на газетяреві на кущі на плечі на дворищі '
Кл. ткаче газетяре куще Плече дворище
Множина ■ .,.
Відмінок Чоловічий рід Середній рід
н. ткачі газетярі кущі Плечі дворища
Р. ткачів газетярів кущів Плечей дворищ
д. ткачам газетярам кущам Плечам дворищам
з. ткачів газетярів кущі Плечі дворища
0. ткачами газетярами кущами Плечами дворищами
м. на ткачах на газетярах на кущах на плечах ' на дворищах
Кл. ткачі газетярі кущі Плечі дворища

2. Запам'ятайте!

Іменники II відміни мішаної групи в кличному відмінку за­звичай мають закінчення -е: стороже, Довбуще. Проте деякі з них можуть мати закінчення -у: товаришу, сіячу.

У давальному відмінку в іменниках II відміни мішаної групи вживаються паралельні закінчення -вві та -у: товаришеві товаришу.

Деякі іменники II відміни мішаної групи в орудному відмін­ку множини мають закінчення -ами, -ми: грошами — грішми.

 

№4

1. Прочитайте таблицю вживання закінчень у родовому від­мінку іменників чоловічого роду в однині і з'ясуйте, коли вжи­ваємо закінчення -а, коли — -у.

Закінчення іменників другої відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

  Приклади У(-ю) Приклади
1) назви істот і казкових героїв Василя, машині-, ста, Диса, Мороза 1) збірні назви лісу, очерету (але: ліска)
2) назви міст, на­селених пунктів Львова, Малина 2) назви речовин, матеріалу свинцю, ситцю
3) географічні назви в наголо­шеним закінчен-ням або з суфік­сами -ов-,-ев(-єв) Дністра, Тетерева 3) назви установ і організацій заводу, інституту
4) назви мір, днів, місяців сантиметра, вів­торка, січня (але: року, віку) 4) назви явищ природи граду, суховію, морозу
5) назви чітко окреслених пред­метів та їхніх частин плуга, олівця, ко­ридори (але: вок­залу, даху, залу) 5) назви почут­тів, дій, ознак і станів болю, співу, ко­лективізму, шуму, рейсу
6) наукові терміни атома, відмінка (але: складу, спо­собу, виду, роду) 6) деякі геогра­фічні назви Кавказу, Сибіру, Єнісею, Криму, Китаю
    7) іменники із значенням міс­ця, Простору лугу, рову, світу, майдану, яру
    8) назви ігор, танців вальсу, баскет­болу, тенісу
    9) терміни іншо­мовного походження міфу і роману, стилю, сюжету
    10) префіксаль­них і складних безсуфіксних слів випадку, прикла­ду, усміху, Живо­пису, суходолу

.2. Зверніть увагу!Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 374. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия