Студопедия — ПРАКТИКУМ Операції з акціями
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРАКТИКУМ Операції з акціями


Приклад 8.5. Акціонерне товариство випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 гр. од. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх но­міналу. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями.

Рішення: Дивіденд на одну акцію становитиме:

D1 = 10 х 0,25 = 2,5 гр. од.

Дивіденд за всіма випущеними привілейованими акціями буде дорівнювати:

D = 1000 х 2,500 = 2,500 гр. од.

Різниця між чистим прибутком і виплаченим дивідендом за привілейованими акціями представляє собою прибуток на зви­чайні акції. Прибуток на одну акцію буде дорівнювати:


Оскільки на виплату дивідендів за звичайними акціями може йти не вся сума прибутку, величина виплаченого дивіденду характеризується дивідендним виходим:

Зарубіжні акціонерні товариства приводять значення до­ходу та оголошеного дивіденду на одну звичайну акцію у своїй опублікованій звітності.

Приклад 8.6. У звіті банківської корпорації "Signet" (США) за 19' 0 рік наведені наступні дані на одну акцію: дохід - $ 1,56;

оголошений дивіденд - S 1,56. Визначити дивідендний вихід.

Розв 'язання. Дивідендний вихід дорівнює:

1,56/ 1,56= 1 = 100%

(весь прибуток на звичайну акцію був виплачений у ви­гляді дивіденду).

Українські акціонерні товариства в теперішній час оголо-ш,зть дивіденди за своїми акціями у вигляді річних ставок відсотків, хоча з точки зору світової практики це вважається не­коректним.

Приклад 8.7. Банк оголосив, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за звичайними акціями і 30% річних за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 5 гр. од. і одну звичайну акцію номіналом 1 гр. од.

Розв', ,'ання. Сума дивіденду на одну привілейовану акцію буде дорівнювати: D пр = 0,3 5 = 1,5 гр. од.

Сума дивіденду на одну звичайну акцію становить:

D з = 0,2 • 1 = 0,2 гр. од.

Приклад 8.8. В оголошенні банку вказано, що дивіденд за звичайними акціями за квартал буде виплачений у розмірі 10% річних. Визначити суму дивіденду, якщо номінал акції складає 1,5 гр. од.

Роїв 'язання. За формулою:

1 = п і Р; (8.59)

де п - період; і - ставка, %; Р - початкова сума боргу.

Сума дивіденду за квартал буде дорівнювати:


D = 0.25 х 0.1 х 1.5 = 0.0375 гр. од.

Ринкова ціна акцій визначається попитом на них, який за­лежить від різноманітних факторів: рівня дивіденду, репутації акціонерної о товариства в очах покупців акцій, перспектив його розвитку, якості реклами і т. п.

Цінність акцій з урахуванням попиту на них на ринку ха­рактеризують показником Р/Е (Price to Earning ratio):

Цей показник використовується для порівняльної оцінки якості акцій різноманітних акціонерних товариств. Крім того, для оцінки якості акцій на ринку використовується коефіцієнт котирування:

Книжна ціна характеризує частку власного капіталу акціонерного товариства, що припадає на одну акцію, і скла­дається з номінальної вартості, частки емісійного прибутку (на­копиченої різниці між ринковою ціною проданих акцій та їх номінальною вартістю) і частки нагромадженого прибутку, вкла­деного в розвиток акціонерного товариства.

Зарубіжні акціонерні товариства наводять дані за своїми акціями у звітах, що публікуються щорічно.

Приклад 8.9. У річному звіті банківської корпорації "Signet" (США) за 1999 рік наведені наступні дані на одну акцію (у дола­рах): ціна за книгами - 27,67; діапазон ринкових цін протягом ро­ку - 33,275 — 8,125; дохід на акцію - 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

Розв 'язання. Цінність акції (показник Р/Е) протягом року становила

від 8,125/1,56 = 5,208 до 33,375/1,56 =21,394. Коефіцієнт котирування знаходився в межах від 8,125/27,67 =0,294 до 33,275/27,67= 1,203. Українські банки поки не наводять аналогічних даних у своїх опублікованих звітностях, тому оцінка якості їх акцій на ос-нокі окремих відомостей, що наводяться у фінансових публікаціях, може бути тільки приблизною.

Приклад 8.10. У газеті "K-DAYLI" від 16 лютого 1999 ро-


Ходаківська В.11., Беляєв В. В

ку наведені наступні дані про акції К-банку: номінал акції 10 гр. од., курсова вартість - 4,3. гр. од., сума дивіденду на акцію за III квартал 1998 року - 5 гр. од. Визначити цінність акції та ко­ефіцієнт її котирування.

Розв'язання. Якщо вважати, що дивідендний вихід склав 100° о (весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіден­ду), то дохід на акцію за III квартал склав 5 гр. од. Вважаючи цей прибуток середнім щоквартальним за рік, одержуємо для річно­го прибутку на акцію суму:

5 х 4 = 20 гр. од.

Отже, цінність акції К-банку при прийнятих припущеннях (показник Р/Е) буде дорівнювати: 4,3/20 = 0,215

Вважаючи далі книжну ціну акції рівною її номінальній вартості, одержуємо для коефіцієнта котирування акції значення:

4,3/10 = 0,43.

Якщо ж вважати, що дивідендний вихід склав 50%, то прибуток на акцію у III кварталі дорівнює: 5/0,5 = 10 гр. од., то при тих же припущеннях за рік: 10 х 4 = 40 гр. од.

Отже, цінність акції банку в даному випадку становитиме:

4,3/40=0,1075.

Якщо основною метою купівлі акцій є одержання дивідендів, покупець може визначити для себе теоретичну ціну акції, виходячи зі сплачених або очікуваних дивідендів і прийнят­ної норми прибутку.

Норма прибутку буде дорівнювати:

Прийнятну норму прибутку можна ви-значати, виходячи з різних міркувань. Наприклад, можна взяти за основу ставку від­сотків за банківськими вкладами, збільшивши її з урахуванням ризику.

Приклад 8.11. Дивіденд на акцію компанії за рік склав 4,5 гр. од. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10% річних. Ви­нагорода за ризик, з точки зору покупця, повинна бути 5%. Ви-


ринок фінансових послуг: теорія і практика

значити теоретичну ціну акції.

Розв'язання. За формулою (8.63):

У якості основи для визначення прийнятної норми при­бутку можна також взяти дохідність державних облігацій.

Дохід від покупки акцій визначається дивідендами, а та­кож можливою різницею цін покупки та продажу. Дохідність ко­роткострокових операцій з акціями можна визначити за форму­лою лля еАективної ставки вілсптк-іті-

Приклад 8.12. Акції номіналом 1.0 грн. були куплені за ціною 2,5 гр. од. за півроку до виплати дивіденду. Дивіденд за акціями за рік був проголошений у розмірі 10% річних. Після оголошення про виплату дивідендів курс акцій склав 2,8 гр. од. Визначити поточну прибутковість акцій у вигляді ефективної ставки відсотків.

Розв 'язання. Розмір річного дивіденду за акцією з ураху­ванням податкових пільг згідно з формулою: І = п і Р, де п -період; і - ставка, %; Р - початкова сума боргу, буде рівний: D = 0,1 1,0 1,0=0,1 гр.од.

Поточна прибутковість акції за термін з моменту її покуп­ки визначається сумою річного дивіденду і можливим прибутком від продажу акції:

При довгострокових операціях з акціями та інших фінан­сових операціях можна використати формули для визначення ефективних ставок як простих, так і складних відсотків. В остан­ньому випадку суму S, отриману в результаті інвестування суми Р протягом терміну п років, можна уявити у вигляді:


Приклад 8.13. Привілейовані акції номіналом 10 гр. од. бу­ли куплені у кількості 10 шт. за ціною 12 гр. од. і через 2 роки про­дані за ціною 25 гр. од. за шт. Дивіденд за акціями за перший рік склав 40% річних, за другий - 60% річних. Визначити прибуток, отриманий від акцій, і прибутковість їхньої купівлі-продажу у ви­гляді ефективних ставок простих і складних відсотків.

Розв'язання. Вартість покупки 10 акцій склала:

Рі= 10 х 12=120 гр. од.

При цьому був сплачений податок на операції з цінними паперами в розмірі

Ті = 0,0003 х 120 = 0,036 гр. од.

Сума, отримана від продажу акцій, склала:

Р2= 10 х 25=250гр.од.

Сума податку на операції з цінними паперами при прода­жу акцій була рівна:

Т2 = 0,0003 х 250 = 0.075 гр. од.

Сума дивідендів за акціями склала:

D = 0,4 х Ю + 0,6 х Ю = 10 гр. од.

Загальна сума витрат склала:

Р= 120+0,036+0,075= 120,111 гр. од.

Чистий прибуток від операції дорівнював:

W = 250 + 10-120,111 = 139,89 гр. од.

Прибутковість операції з акціями у вигляді ефективної річної ставки простих відсотків за формулою (8.64) складе:

Якщо прибутки, одержані в процесі фінансової операції, реінвестуються, у формулах для визначення прибутковості треба враховувати весь отриманий прибуток. Реальна прибутковість


t-'инок фінансових послуг: теорія і практика

.кцій за рівнем дивіденду залежить від того, наскільки ціна їхньої купівлі відрізняється від номіналу, виходячи з якого українські акціонерні товариства оголошують дивіденд.

Приклад 8.14. Акції номіналом 10 гр. од. продавалися на початку року за курсовою вартістю 40 гр. од. Дивіденд за рік був оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну прибут­ковість за рівнем дивідендів акцій, куплених на початку року.

Розв 'язання. Сума дивіденду на акцію за рік складе:

D=0,l х Ю= 1 гр. од

Прибутковість за рівнем дивіденду за формулою (8.64) буде:

У сучасних українських умовах при визначенні реальної прибутковості покупки акцій необхідно враховувати інфляцію. Офіційний індекс інфляції публікується в урядовій пресі або береть­ся наближений показник, рівний зростанню курсу долара СТТТА

Приклад 8.12. Банк "А" на акції номіналом 10 гр. од., кур­сова вартість яких на початку року була рівна 40 гр. од., сплатив за рік дивіденди в розмірі 14% річних. Банк "Б" на акції номіна­лом 1 гр. од., курсова вартість яких на початку року становила 2 гр. од., виплачував дивіденди щокварталу за ставками 13, 16, 20 і 26% річних відповідно. Курс долара на початку року складав 1,6 гр. од./$, а в кінці кожного наступного кварталу - 1.8, 2,1, 2,3 і 2,5 гр. од./S відповідно. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій банків, куплених на початку року.

Розв 'язання. Дивіденд за акціями банка "А" за рік склав:

D=0.14 х Ю= 1,4гр.од.

Прибутковість акцій за рівнем дивіденду в гр. од. за фор­мулою (8.64) була рівна:


L^>;

Дивіденд за акціями банку «Б» щоквартально склав:

I кв.: 0,25 х 0,13 x 1 = 0,325 гр. од.;

II kb.: 0,25 х 0,16 х 1=0,4гр.од.;

III кв.: 0,25 x 0,2 x 1 = 0,5 гр. од.;

ІУ кв.: 0,25 x 0,26 x 1=0,65 гр. од. Дивіденд за рік склав 1,875 гр. од. Прибутковість за рівнем дивіденду за рік у гр. од. за формулою (8.64) дорівнює:

а суми щоквартальних дивідендів у доларах склали:

0.325/1,8= 0,18дол.,

0,4/2,1 = 0,19дол.,

0,5/2,3= 0,22дол.,

0,65/2,5=0,26 дол. відповідно.

Загальна сума дивіденду на акцію банку "Б" за рік в дола­рах склала 0,85 дол. Реальна прибутковість акцій банку "Б" за рів­нем дивіденду згідно з формулою (8,64) була, таким чином, рівна:

тобто більше, ніж у акцій банку "А".

Отже, незважаючи на те, що прибутковість за рівнем диві­дендів у гр. од. була вище у акцій банку "А", реальна прибут­ковість за рівнем дивіденду з урахуванням інфляції виявилася ви­щою у акцій банку "Б", що пов'язано із щоквартальною вип.ла-тою дивідендів. Таким чином, з урахуванням інфляції при інших рівних умовах більш прийнятною є покупка акцій банків, які ви­плачують дивіденди щоквартально.


Приклад 8.16. Прибуток за облігаціями підприємства номіналом 10 ір. од. виплачує ться два рази на рік, виходячи з 50° о річних. Визначній суму прибутку при кожній виплаті.

Розв'язання.

І = 0,5 х 0.5 х 10 000 = 2500 гр. од.

Якщо відсотки за облігаціями не виплачуються, джерелом прибутку від їхнього придбання буде різниця між ціною викупу (номіналом) і ціною покупки. Різницю цих цін називають дискон­том, а самі облігації - дисконтними. До таких облігаційналежать державні короткострокові зобов'язання (ДКЗ). Прибуток від по­купки таких облігацій буде рівний:

Приклад (Ч. і 7. Державні короткосірокові облігації номіна­лом 1 гне. гр. од. і терміном обертання 91 день продаю ться за курсом 87,5. Визначній суму прибутку від покупки 10 облігацій та прибутковість фінансової операції для розрахункової кіль-


Ходаківська В. 11., Беляєв В. В

кості днів у році, рівної 365.

Разе 'язання. Прибуток від покупки однієї облії ації W1 = 1000 (1 - 87,5/100) = 125 гр. од. Прибуток від покупки 10 облігацій w= in х i->s = nsn m лл

Прибуток від покупки довгострокових облігацій з випла­тою відсотків буде складатися з суми отриманих відсотків і різниці між ціною їхнього погашення (номіналом) і ціною покуп­ки. Якщо відсотки по облігації сплачуються в кінці терміну, то при їхньому нарахуванні за ставкою складних відсотків g сума процентних грошей при погашенні облігації через п років складе:

Приклад 8.18. 5 облігацій номіналом 10 тис. гр. од. і термі­ном 10 років куплені за курсом 94. Відсотки за облігаціями випла­чуються в кінці терміну за складною ставкою 25% річних. Визначи­ти загальний прибуток від фінансової операції та її прибутковість.

Розв'язання. Прибуток від однієї облігації -

W1 = 10 000 [(1 + 0,25) -° — 94/100] = 83 732 гр. од.

Прибуток від 5 облігацій -

W = 5 х 83 732=418 660 гр. од.

За формулою (8.73) прибутковість покупки облігацій -

Я-кщо відсотки за облігаціями сплачуються періодично, при визначенні загального прибутку необхідно враховувати


Ринок фінансових послуг: теорія і практика

можливість реінвестування одержуваних відсотків.

Приклад 8.19. Облігація підприємства номіналом 100 тис. гр. од. і терміном 5 років, відсотки за якою сплачуються щорічно зі ставкою 25% річних, куплена за курсом 96° о. Одержувані від­сотки реінвестувалися за складною ставкою 40% річних. Визна­чити прибуток від покупки облігації та її прибутковість.

Розв'язання.

Ціна покупки облігації -

Р = 96 х 100 000/100 = 96 000 гр. од.

Сума щорічних відсотків від облігації -

Іг = 0,25 х ЮО 000 = 25 000 гр. од.

Прибуток від реінвестування відсотків за облігацією -


Ходіїкіїн'ька В.11-, Бе./іяєи В.В

Спеціальні терміни:

Кірмаш ринок, торг, базар.

"Кліка" своєрідне монополістичне об'єднання тор­говців на біржі для проведення єдиної, попередньо узгодженої політики, яка відповідає їх інтересам (біржовий жаргон).

Трейдер представник брокера в торговій зоні біржі, який приймає замовлення від імені фірми на продаж і купівлю, викрикує різну ін4)ормацію; працівник брокерської фірми, що безпосередньо виконує замовлення клієнтів на купівлю-продаж

акцій у торі овому залі біржі.

Куртаж - винагорода, що виплачується брокеру за посе­редництво при здійсненні біржової угоди (як на товарній, так і на фон; (.овій біржі).

Куртьє - маклер,агент.

Кулісьє - неофіційний маклер, що укладає спекулятивні угоди на біржі (як правило, на неофіційній фондовій біржі -кулісі).

Зареєстрований маклер член біржі, який купує та продає цінні папери тільки за свій рахунок. Зареєстровані маклери скла­дають тільки 5°о всіх членів біржі, їх можна порівняти з приват­ними маклерами на біржах Німеччини.

Залучений капітал капітал компанії, отриманий у ре­зультаті випуску нею облігацій.

Дружні векселі (зусірічні) - векселі, що не пов'язані з ре­альною комерційною угодою; кредитор за одним векселем е боржником за іншим.


Ринок фінансових послуг: теорія і практикаДата добавления: 2015-09-04; просмотров: 6521. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия