Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 7. Проаналізувати ліквідність за допомогою коефіцієнтів.
Методичні вказівки

Для того, щоб проаналізувати здатність підприємства перетворити актив у гроші швидко і без втрат його ринкової вартості, необхідно дати оцінку його ліквідності. Для цього розраховуються коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, коефіцієнт термінової (проміжної) ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності. Результати розрахунків зводяться в таблицю 7.1.

 

1) Коефіцієнт загальної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства, приходиться на 1 гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, то підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче.

 

, (7.1)

 

де Кобщ - коефіцієнт загальної ліквідності,

Об.А - оборотні активи,

Расх.б.п. - витрати майбутніх періодів,

Тек.об. - поточні зобов'язання,

Дох.б.п. - доходи майбутніх періодів.

 

2) Коефіцієнт термінової ліквідності. На відміну від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш строгим показником ліквідності, тому що при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).

 

, (7.2)

 

де Ксроч. - коефіцієнт термінової ліквідності,

З. – запаси.

У літературі приводиться орієнтоване нижнє значення цього коефіцієнта, рівне 1. Однак ця оцінка носить умовний характер. Якщо, наприклад, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0.5 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 50 копійок ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак, у роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невисокий, тому що велика частина коштів вкладена в запаси.

 

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт розраховується по формулі:

 

, (7.3)

 

де Кабс. - коефіцієнт абсолютної ліквідності,

ДС - кошти і їх еквіваленти.

 

Як орієнтоване значення коефіцієнту абсолютної ліквідності застосовують його теоретичне значення, що повинне бути не менше 0.2-0.25.

 

 

Таблиця 7.1 - Зведена таблиця коефіцієнтів ліквідності

 

Показник На початок базового періоду На кінець базового періоду На кінець звітного періоду Норматив
1.Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності        
2.Коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності        
3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності        

Завдання 8. Проаналізувати фінансові результати на основі форми №2 «Звіту про фінансові результати»

Методичні вказівки

Звіт про фінансові результати, на відміну від балансу, надає інформацію не на конкретну дату, а за визначений період. Цей звіт є одним з найбільш інформативних документів звітності, тому що містить інформацію про динаміку прибутку підприємства. Форма «Звіту про фінансові результати» представлена в Додатку А, таблиці А.3; для малих підприємств у Додатку Б, таблиці Б.2. Прибуток є найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів і т.п.

Питання, зв'язані зі змістом і формою “Звіту про фінансові результати”, що складається підприємствами, організаціями й іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ), розглядає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Аналіз звіту про фінансові результати дозволяє одержати необхідну інформацію про доходи, витрати і фінансові результати підприємства (включаючи його філії, представництва й інші відособлені підрозділи), що були отримані їм у результаті господарської діяльності за звітний рік. Перш, ніж проводити аналіз звіту про фінансові результати, необхідно ознайомитися з основними положеннями, викладеними в П(С) БО 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” визначає зміст і форму звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Норми дійсного Положення (стандарту) стосуються “Звітів про фінансові результати” підприємств, організацій й інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). “Звіт про фінансові результати” припускає визначення результатів від операційної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності. Схема доходів і витрат звіту про фінансові результати представлена в Додатку Г схема Г.1.

 

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. У ході аналізу необхідно дати оцінку темпів зростання прибутку в цілому й окремо по кожній її частині; вивчити і розрахувати фактори, що впливають на зміну прибутку, і визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку; дати оцінку рівня рентабельності підприємства.

 


Фінансовий результат   Чистий   Інші   Операційні    
від операційної   дохід

 

 

операційні

 

 

витрати    
діяльності

 

 

рядок 035   доходи          
прибуток - рядок 100

 

 

      рядок 060          
збиток - рядок105            

 

 

     
                           
                           
                    С Р П    
                    адміністративні    
                    на збут    
                    інші операційні    
                         
 
Фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 

   
           

 

 

             
  Фінансовий резулльтат   Дохід від участі в капиталі        
  від операційної   (рядок 110)   Фінансови витрати    
  діяльності

 

 

Інші финансови доходи

 

 

(рядок 140)    
  прибуток - рядок 100   (рядок120)   Втрати від участі    
  збиток - рядок105   Інші доходи   в капіталі (рядок 150)    
          (рядок130)   Інші витрати (рядок160)    
                           
    прибуток (рядок 190)           збиток (рядок195)      
     

 

 

           

 

 

     
  прибуток від звичайної діяльності       збиток від звичайної діяльності    
  до оподаткування(рядок170)       до оподаткування (рядок175)    
  податок на прибуток (рядок180)                  
Рисунок 8.1 Формування фінансових результатів згідно П(с)БО 3.
                           
                           
                           
  Чистий прибуток або збиток    
           

 

 

             
                           
  Фінансовий результат від звичайної діяльності ( прибуток, збиток)    
  (рядки 190----195)    
         

 

 

або

 

             
  дохід від надзвичайної   податок на прибуток   витрати від надзви-   зменшення податку  
діяльності   від надзвичайної   чайної діяльності   на прибуток від  
  (рядок200)   діяльності       збитків надзв діяльн.  
                           
Рисунок 8.2. Формування чистого прибутку з урахуванням результатів від надзвичайної діяльності
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Для проведення безпосереднього аналізу фінансових результатів необхідно скласти таблицю 8.1

 

Таблиця 8.1 – Аналіз прибутків або збитків на основі звіту про фінансові результати

 

Найменування статті Код рядка Абсолютні величини Зміни Вплив на фінансові результати
За попере-дній період За звітнийперіод Темпи росту, % В абсо-лютних величи-нах
5= 4/3 6=4-3 7 (дані колонки 6)
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)             Знак суми зберігається
Податок на додану вартість           з протилежним знаком
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)             Знак суми зберігається
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)               з протилежним знаком
Валовий: - прибуток - збиток           перевірка результатів
Адміністратив-ні витрати           з протилежним знаком
Витрати на збут           з протилежним знаком  

Продовження таблиці 8.1

Інші операційні витрати           з протилежним знаком
Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток - збиток             перевірка результатів
Інші фінансові доходи           Знак суми зберігається
Фінансові витрати           з протилежним знаком
Дохід від участі в капіталі         Знак суми зберігається
Втрати від участі в капіталі         з протилежним знаком
Інші доходи         Знак суми зберігається
Інші витрати         з протилежним знаком
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток - збиток           перевірка результатів
Податок на прибуток від звичайної діяльності             з протилежним знаком
                   

 

 

Продовження таблиці 8.1

 

Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток - збиток             перевірка результатів
Надзвичайна діяльність           +,-
Чистий: -прибуток           перевірка результатів
                   

 

Таблиця 8.2 – Аналіз структури витрат за елементами

 

Показники Код рядка Попередній період (сума) Попередній період (структура,%) Звітний період (сума) Звітний період (структура,%) Відхилення
Матеріальні затрати            
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Амортизація          
Інші операційні витрати            
Разом          

 

Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення і виміру впливу факторів на величину результативних показників. Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінірування. Елімінірування – це виключення впливу усіх факторів на величину результативного показника, крім одного. Використовуючи цей прийом, на підставі даних таблиці 8.1 можна визначити вплив кожного фактора на прибуток від реалізації.

 

Для визначення впливу факторів на нерозподілений прибуток (результативний показник) необхідно представити його (прибуток) у виді адитивної моделі:

 

, (8.1)

 

де В – виторг від реалізації продукції,

ПДВ – податок на додаткову вартість,

СРП – собівартість реалізованої продукції,

АР – адміністративні витрати,

СР – побутові витрати,

ДОР – результат від іншої операційної діяльності,

ФФ – фінансовий результат від фінансової діяльності,

ФИ - фінансовий результат від інвестиційної діяльності,

РЧ – результат від надзвичайної діяльності.

 

Кількісний вплив кожного елементу адитивної моделі на нерозподілений прибуток визначається одним з методів: абсолютних, відносних різниць, методом ланцюгових підстановок.

Розмір виторгу від реалізації залежить від таких факторів, як ціна

реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації і кількість реалізованої продукції:

 

, (8.2)

 

де УД -показник структури реалізованої продукції,

N -обсяг реалізації продукції,

Ц -ціна продукції.

 

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити у виді вираження:

 

, (8.3)

 

де УД показник структури зробленої продукції,

N обсяг виробництва продукції,

Зпер –перемінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

 

Використовуючи дані “Звіту про фінансові результати”, визначити вплив усіх факторів на фінансовий результат неможливо, тому що нам невідомий ні питома вага реалізованої і виробленої продукції, обсяг випуску і реалізації, ні ціна, ні собівартість одиниці. У той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізованої продукції, обсягу випущеної продукції.

Визначимо вплив факторів на зміну виторгу від реалізації. Загальна зміна виторгу від реалізації:

 

(8.4)

 

Розрахунок впливу на виторг ціни реалізації й обсягу реалізованої продукції можна визначити в такий спосіб:

 

, (8.5)

 

, (8.6)

 

де Іц – індекс цін.

 

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції :

 

(8.7)

 

Зміна собівартості одиниці продукції за рахунок загальної зміни цін :

 

, (8.8)

 

де C1 іC0 – собівартість відповідно в звітному і базовому періодах.

 

Зміна собівартості одиниці продукції за рахунок зміни обсягу випуску ( ):

 

(8.9)

 

Таким чином, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виторгу і собівартості носить різнонапрямковий характер: ріст виторгу від реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а ріст собівартості сприяє зменшенню прибутку. З огляду на це, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити в такий спосіб:

 

(8.10)

 

Розрахуємо вплив зміни інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут і інші операційні витрати:

 

, (8.11)

 

де – зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини зазначених витрат.

 

Вплив зміни величини фінансових доходів:

 

, (8.12)

 

де – зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми фінансових доходів.

 

Вплив зміни величини фінансових витрат:

 

, (8.13)

 

де – зміна чистого прибутку за рахунок зміни розміру фінансових витрат.

 

Вплив величини сплаченого податку на прибуток:

 

, (8.14)

 

де – зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини сплаченого податку на прибуток.

 

Результати факторного аналізу оформимо в зведену таблицю 8.3

 

Таблиця 8.3 - Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду

 

Показники Сума, тис. грн.
1.Зміна цін  
2.Об'єм реалізованої продукції  
3.Об'єм виробленої продукції  
4.Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати  
5.Фінансові доходи  
6.Фінансові витрати  
7.Податок на прибуток  
Усього  

 

Побудувати діаграму доходів і діаграму витрат на основі таблиці 8.1 за 2 роки.

Приклад:

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 396. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.032 сек.) русская версия | украинская версия