Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаток А. Стаття Код стро-ки Рахунок по новому плану рахунків Примітки
Таблиця А.1 - Баланс (форма № 1)

 

Стаття   Код стро-ки   Рахунок по новому плану рахунків   Примітки  
       
I. Необоротні активи              
Нематеріальні активи:              
Залишкова вартість     Ряд. (011 - 012)      
Первісна вартість     СД 12      
Знос     СК 133   Приводиться в дужках  
Незавершене будівництво     СД 15      
Основні засоби:  
залишкова вартість     Ряд.(031 - 032)      
первісна вартість     СД (10 + 11)      
знос     СК (131 +132) .   Приводиться в дужках  
Довгострокові фінансові інвестиції:що
враховуються по методу участі в капіталі інших підприємств     СД 141   У гр. 3 усі довгострокові фінінвестиції на початок року відбивають по стр. 045  
інші фінансові інвестиції     СД (142 + 143)      
Довгострокова дебіторська заборгованість     СД 16      
Відстрочені податкові активи     СД 17   Рядок буде заповнюватися після прийняття П(С) БО 17 «Податок на прибуток»  

Продовження таблиці А.1

 

       
Інші необоротні активи     СД 18 - СК 19      
Разом за розділом I     Ряд.(010+026+ +030+040+ +045+050+ +060+070)      
II. Оборотні активи  
Запаси:  
Виробничі запаси     СД (20 + 22)      
Тварини на вирощуванні і відгодівлі     СД 21      
Незавершене виробництво     СД (23+25)      
готова продукція     СД (2б+27)      
товари     СД (281+282+ +283+284)- - СК 285      
Векселі отримані     СД 34      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
чиста реалізаційна вартість     Ряд. (161 -162)      
Первісна вартість     СД 36      
резерв сумнівних боргів     СК 38   Приводиться в дужках  
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
с бюджетом     СД (641 + 642)      

Продовження таблиці А.1

 

       
по виданих авансах     СД 371   Підприємства, що ведуть облік виданих авансів на рахунках 63, 685, показують по даному рядку СД (63, 685)*  
по нарахованих доходах     СД (373 + 684)   Рахунок 684 указують підприємства, що ведуть на ньому облік дебіторської заборгованості по нарахованих дивідендах, відсоткам, роялті і т.п., підлежащим надходженню*  
по внутрішніх розрахунках     СД 377,682, 683   Приводиться в частині дебіторської заборгованості зв'язаних сторін і по внутрішньовідомчих розрахунках  
Інша поточна дебіторська заборгованість     СД (372+374+ +375+376+ +377+65+63+ +68)   Рахунок 377 указується за винятком дебіторської заборгованості зв'язаних сторін і по внутрішньовідомчих розрахунках; СД (63, 68) показується в частині, не відбитої по попередніх рядках*  
Поточні фінансові інвестиції     СД 352      
Грошові кошти і їх еквіваленти:
У національній валюті     СД (301+311+ +313+333+351)   Ці рахунки показуються по стр. 230, якщо грошові засоби, що враховуються на них, можуть бути використані без обмежень протягом 1 року або операційного циклу. Якщо ж обмеження існують, то відповідні рахунки відбивають по стр. 070. Рахунок 351 приводиться в частині еквівалентів коштів, виражених у національній валюті.  

Продовження таблиці А.1

 

       
в іноземній валюті     СД (302+312+ +314+334+351)   Див. примітку до стр. 230, але рахунок 351 вказується в частині еквівалентів коштів, виражених в іноземній валюті.  
Інші оборотні активи     СД (24+331+ +332+643+644)      
Разом за розділом II   Стр.(100+110+ +120+130+ +140+150+ +160+170+ +180+190+ +200+210+ +220+230+ +240+250)    
III. Витрати майбутніх періодів     СД 39      
Баланс     Ряд.(080+260+ +270)      
Пасив  
I. Власний капітал  
Статутний капітал     СК 40      
Пайовий капітал     СК 41      
Додатковий вкладений капітал   СК (421 +422)      
Інший додатковий капітал     СК (423+424+ +425)      
Резервний капітал     СК 43      
         

Продовження таблиці А.1

 

       
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     СК 441 або СД 442   СД 442 приводиться в дужках. Якщо рахунок 79 закривається 1 раз у рік, то в квартальному звіті по даному рядку показується також дебетовий або кредитовий залишок рахунка 79  
Неоплачений капітал     СД 46   Приводиться в дужках  
Вилучений капітал     СД 45   Приводиться в дужках  
Разом за розділом I     Ряд.(300+310+ +320+330+ +340+350-360- -370)      
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу     СК (471+472+474)   Рахунок 474 відбивається в частині забезпечення виплат персоналу  
Інші забезпечення     СК (473 + 474)   Рахунок 474 приводиться за винятком забезпечення виплат персоналу  
Страхові резерви     СК (491+492+493)   Заповнюється підприємствами- страховиками (рядок уписується)  
Частка перестрахуваль-ників у страхових резервах     СД (494+495+ +496)   Приводиться в дужках. Заповнюється підприємствами-страховиками (рядок уписується)  
Цільове фінансування     СК 48      
Разом за розділом II     Ряд.(400+410+ +415-416+ +420)      
III. Довгострокові зобов'язання  
Довгострокові кредити банків     СК (501+502+ +503+504)      
         

Продовження таблиці А.1

 

       
Інші довгострокові фінансові зобов'язання     СК (505+506 + + 52)      
Відстрочені податкові зобов'язання     СК 54   Рядок буде заповнюватися після прийняття П(С) БО 17 «Податок на прибуток»  
Інші довгострокові зобов'язання     СК (51+53+55)      
Разом за розділом III     Ряд. (440+450+ +460+470)      
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків     СК 60      
Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях     СК 61      
Векселі видані     СК 62      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги     СК 63      
Поточні зобов'язання по розрахунках:
по отриманих авансах     СК 681   Підприємства, що відбивають аванси, отримані не на рахунку 681, а на рахунках 36 (377), по даному рядку показують СК 36 (377)*  
с бюджетом     СК (641+642)      
по позабюджетних платежах     СК 685   Рахунок 685 приводиться в частині внесків у позабюджетні фонди*  
по страхуванню     СК 65      
по оплаті праці     СК 66      
         

Продовження таблиці А.1

 

       
с учасниками     СК 67      
по внутрішніх розрахунках     СК (682 + 683)      
Інші поточні зобов'язання     СК (372+643+ +644+684+685)   Рахунок 685 приводиться за винятком внесків у позабюджетні фонди*  
Разом за розділом IV     Ряд. (500+510+ +520+530+ +540+550+ +560+570+ +580+590+ +600+610)      
V. Доходи майбутніх періодів     СК 69      
Баланс     Ряд.(380+430+ +480+620+ +630)      

 

* Помітимо, що рахунок 642 для цих цілейне повинний використовуватися, тому що відповідно до Інструкції, рахунок 64 призначений для узагальнення інформації про розрахунки підприємства по усіх видах платежіву бюджет.


Таблиця А.2 – Баланс

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 314. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия