Студопедия — Завдання 10. Проаналізувати коефіцієнти ділової активності підприємства.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 10. Проаналізувати коефіцієнти ділової активності підприємства.


 

Методичні вказівки

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники оборотності. Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового положення підприємства, тому що швидкість обороту засобів безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту засобів, за інших рівних умов, відбиває підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

 

Розглянемо наступні показники ділової активності підприємства:

 

· Коефіцієнт оборотності активів розраховується за формулою:

 

, (10.1)

 

де Коб.а. - коефіцієнт оборотності активів,

ВР - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

А - вартість майна підприємства.

 

Як правило, у структурі оборотних активів велику частину складають запаси і дебіторська заборгованість. Для визначення тенденції оборотності запасів і дебіторської заборгованості на підставі показників балансу і “Звіту про фінансові результати” розраховують наступні показники:

· коефіцієнт оборотності запасів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

· коефіцієнт оборотності запасів показує швидкість обороту запасів для забезпечення поточного обсягу продажів.

 

, (10.2)


де Коб.з. - коефіцієнт оборотності запасів,

С.р.п. - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),

З. - середньорічна вартість запасів.

 

Розділивши тривалість звітного періоду (року (Тпер.)) на коефіцієнт оборотності запасів, одержимо кількість днів, необхідну на один оборот запасів (тобто період часу, протягом якого запаси перетворюються в реалізовані товари):

 

(10.3)

 

Обидва даних показника бажано порівняти зі середньогалузевими значеннями. Корисно також зробити порівняння зі значеннями цих показників за попередні періоди.

· Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки оборотів за рік зробили засоби, вкладені в розрахунки, тобто скільки разів у середньому протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворюється в кошти. Формула для розрахунку коефіцієнта:

 

, (10.4)

 

де Коб.д.з. - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості,

ВР - доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, послуг),

ДЗ - середньорічна вартість дебіторської заборгованості.

 

Використовуючи цей коефіцієнт, розраховують період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість звернеться в кошти. Для цього поділяють тривалість звітного періоду (рік) на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

 

(10.5)

 

Аналогічні розрахунки потрібно розробити з іншою дебіторською заборгованістю. Період обороту всіх оборотних засобів повинен дорівнювати періоду запасів і періоду оборотних засобів у розрахунках. Це потрібно навести в наступній таблиці 10.1.

 

Таблиця 10.1 – Аналіз терміну обіговості оборотних засобів

 

Термін обіговості База Звіт Відхилення
Всіх оборотних засобів, в т.ч.      
Запасів:      
–зберігання виробничих запасів      
–виробничий цикл      
– зберігання готової продукції, товарів      
Оборотних засобів у розрахунках:      
– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
– інші активи (можливо розглянути по статтях)      

 

 

Зі складу джерел засобів підприємства розглянемо короткострокову кредиторську заборгованість. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищить термін погашення дебіторської заборгованості, то це свідчить про погіршення фінансового положення підприємства.

 

· Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, за допомогою якого розраховується період погашення цієї заборгованості, показує, скільки оборотів необхідно підприємству для оплати наявної заборгованості.

 

, (10.6)

 

де Коб.к.з. - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості,

Ср.п. - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),

КЗ - середньорічна вартість кредиторської заборгованості.

 

Для аналізу оборотності кредиторської заборгованості, також як і для аналізу дебіторської, використовують показник періоду обороту кредиторської заборгованості. Розділивши тривалість звітного періоду (рік) на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, одержимо середню кількість днів, протягом яких підприємство оплачує рахунок кредиторів:

 

(10.7)

 

· Для того щоб розрахувати тривалість операційного циклу, необхідно використовувати формулу:

 

, (10.8)

 

де Тц. - тривалість операційного циклу,

t об.з. - тривалість оборотності запасів,

t об.д.з. - тривалість оборотності дебіторської заборгованості.

За цим показником визначають скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу та оплати продукції підприємства. У більшості випадків підприємству необхідно прагнути до зменшення значення даного показника, тобто до скорочення тривалості операційного циклу.

 

· Тривалість оборотності оборотного капіталу розраховують за формулою:

 

, (10.9)

 

де t об.об.к. - тривалість оборотності оборотного капіталу,

t об.з. - тривалість оборотності запасів,

tоб.д.з. - тривалість оборотності дебіторської заборгованості,

tоб.к.з. - тривалість оборотності кредиторської заборгованості.

 

Якщо значення даного показника позитивне, то підприємство відчуває потребу в коштах. Негативне значення показника тривалості обороту оборотного капіталу говорить про те, що підприємство має в безкоштовному користуванні чужі гроші.

 

Для зручності зведемо всі розраховані раніше показники в таблицю 10.2

 

Таблиця 10.2 - Зведена таблиця коефіцієнтів ділової активності

 

Найменування показника На початок базового року На кінець базового року На кінець звітного року
       
1.Коефіцієнт оборотності активів      
2.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості      
3.Період оборотності дебіторської заборгованості, днів      
4.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості      
5.Період оборотності кредиторської заборгованості, днів      
6.Коефіцієнт оборотності запасів      
7.Тривалість оборотності запасів, днів      
8.Тривалість операційного циклу, днів      
9.Тривалість оборотності оборотних коштів, днів      

Завдання 11. Проаналізувати діяльності підприємства на основі форми №3 «Звіту про рух коштів»

Методичні вказівки

Необхідно розглянути основні принципи її складання і роль у системі фінансової інформації, що міститься в звітності. Для цього можна скористатися Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух коштів». Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух коштів” визначає зміст і форму звіту про рух коштів і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми дійсного Положення (стандарту) стосуються звітів про рух коштів підприємств, організацій і інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Форма звіту представлена в Додатку А таблиці А.4.

Терміни, що використаны в дійсному положенні (стандарті), мають наступне значення:

- кошти – наявні, засоби на рахунках у банках депозити до запитання;

- група – материнське (холдингове) підприємство і його дочірні підприємства;

- еквіваленти коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у визначені суми коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості;

- не грошові операції – операції, що не вимагають використання коштів і їх еквівалентів;

- інвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів коштів;

- операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю;

- рух коштів – надходження і вибуття коштів і їх еквівалентів;

- фінансова діяльність – діяльність, що приводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

Метою складання звіту про рух коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої інформації про зміни, що відбулися в коштах підприємства і їх еквівалентів у звітному періоді. У звіті про рух коштів наводять дані про рух коштів у звітному періоді в результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Якщо рух коштів у результаті однієї операції включає суми, що відносяться до різних видів діяльності, то ці суми варто приводити окремо в складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни в складі коштів у звіт про рух коштів не включаються.

Підприємство розгорнуто приводить суми надходжень і витрат, що виникають у результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Не грошові операції (одержання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій і т.д.) не включаються в звіт про рух коштів.

Рух коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коректування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподатковування на суми:

- зміни запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості,

- зв'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду,

- приведені в не грошових статтях,

- приведені в статтях, що зв'язані з рухом коштів у результаті інвестиційної і фінансової діяльності.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу “Необоротні активи” і статті “Поточні фінансові інвестиції”.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу в розділі “Власний капітал” і статтях, зв'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: “Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов'язання” і “Поточні зобов'язання” (“Короткострокові кредити банків” і “Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях”, “Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками ” і т.д.).

У примітках до фінансової звітності приводиться (розкривається) інформація про:

- склад коштів,

- склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” і інших статей, що поєднують кілька видів грошових потоків,

- не грошові операції інвестиційної і фінансової діяльності,

- наявність значного сальдо коштів, що є в наявності в підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду приводиться (розкривається) інформація про:

- загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу,

- частину загальної вартості майнового комплексу, що, відповідно, була оплачена або отримана у формі коштів,

- суми коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані або реалізовані,

- суми активів (крім коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Звіт про рух коштів покликаний показати порядок фінансування операцій підприємства і використання їм фінансових ресурсів. Інформація про рух коштів підприємства корисна тим, що вона надає користувачам фінансової звітності базу для оцінки здатності підприємства залучати і використовувати кошти і їх еквіваленти. Також звіт про рух коштів містить інформацію, що корисна при оцінці фінансової гнучкості, тобто здатності підприємства генерувати значні суми коштів для того, щоб вчасно реагувати на зненацька виникаючі потреби і можливості.

Звіт про рух коштів підрозділяє грошові надходження і виплати на три основні категорії: рух засобів у результаті операційної діяльності; рух засобів у результаті інвестиційної діяльності; рух засобів у результаті фінансової діяльності. Угруповання потоків коштів за цими трьома категоріями дозволяє відбити вплив кожного їз трьох основних напрямків діяльності підприємства на рівень грошових надходжень. Комбінований вплив усіх трьох категорій на обсяг коштів визначає чиста зміна коштів за період. Потім чиста зміна коштів за період звіряється з початковим і кінцевим сальдо коштів. Див. схему 2 Додатку 4.

За станом руху грошових потоків можна судити про якість керування підприємством. На думку фахівців, якість керування підприємством висока, якщо за результатами звітного періоду чистий рух коштів у результаті операційної діяльності має позитивне значення (+), у результаті інвестиційної і фінансової діяльності – негативне (-). Це означає, що в результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації продукції, підприємство одержує досить коштів, щоб мати можливість інвестувати ці засоби, а також виплачувати відсотки по притягнутих кредитах. Причому підприємству для здійснення інвестицій досить тільки власних засобів.

У випадку, якщо рух власних засобів у результаті операційної і фінансової діяльності має позитивне значення (+), а в результаті інвестиційної - негативне (-), то говорять про нормальну якість керування підприємством. Тобто, підприємство направляє кошти, отримані від операційної діяльності, а також засоби, отримані від фінансової діяльності, на придбання необоротних активів.

Насторожуючою є ситуація, при якій рух засобів у результаті інвестиційної і фінансової діяльності має позитивне значення (+), а в результаті операційної – негативне (-). Такий стан підприємства характеризується, як кризоваякість керування. У даному випадку підприємство фінансує витрати операційної діяльності за рахунок надходжень від інвестиційної і фінансової, тобто за рахунок притягнутих кредитів, додаткової емісії акцій і т.п.

Таким чином, якість керування підприємством буде знаходитися на прийнятному рівні лише в тому випадку, якщо буде мати позитивне значення руху коштів у результаті операційної діяльності. Тобто підприємство буде вчасно одержувати оплату за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги від покупців і замовників. Крім того, витрати підприємства, зв'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) будуть менше отриманих доходів, тобто підприємство буде мати прибуток.

 

Таблиця 11.1 - Структура грошових потоків

 

Вид діяльності Попередній рік Звітний рік
     
1.Операційна    
2.Інвестиційна    
3.Фінансова    
4.чистий рух коштів за звітний період    
Загальна оцінка якості управління    

 

 

Завдання 12. Проаналізувати діяльності підприємства на основі форми №4 «Звіту про власний капітал»

Методичні вказівки

 

Для аналізу звіту про власний капітал, необхідно розглянути деякі загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” визначає зміст і форму звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми дійсного Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій і інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Форма “Звіту про власний капітал” розглядається в Додатку А таблиці А.5.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Усі підприємства розкривають у примітках до фінансової звітності призначенні умови використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства приводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

¨ загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається зробити передоплату,

¨ загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які зроблена передоплата, у порівнянні з передбаченими величинами,

¨ загальну суму засобів, отриману в ході передоплати на акції, у такому розрізі:

- усі кошти, внесені як плата за акції, з визначенням кількості акцій,

- вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, з визначенням кількості акцій,

- загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, з визначенням кількості акцій і курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

¨ акції в складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

- кількість випущених акцій, з визначенням неоплаченої частини статутного капіталу,

- номінальна вартість акцій,

- зміни протягом звітного періоду в кількості акцій,,що є в обігу,

- права, привілеї й обмеження, зв'язані з акціями, у тому числі обмеження по розподілу дивідендів і поверненню капіталу,

- акції, що належать самому суспільству, його дочірнім і асоційованим підприємствам,

- перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють,

- кількість акцій, що знаходяться у власності членів виконавчого органу, і перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %,

- акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами й іншими контрактами, із указівкою їх термінів і сум.

¨ накопичену суму дивідендів, не сплачених по привілейованих акціях,

¨ суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не підтверджені.

 

Всі інші підприємства приводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

- розподіл частки статутного капіталу між власниками,

- права, привілеї або обмеження щодо цих часток,

- зміни в складі частки власників у статутному фонді.

 

Для безпосереднього аналізу стану і руху власного капіталу підприємства необхідно скласти аналітичну таблицю 12.1

 

Таблиця 12.1 - Аналіз руху власного капіталу

 

Показники Статутний капітал Іншій додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-лений прибуток
         
1.Залишок на початок року        
2.Надійшло        
3.Використано        
4.Залишок на кінець року (рядок 300 форми № 4)        
5.Абсолютна зміна залишку (рядок 290 форми № 4)        
6.Темп росту, %        
7.Коефіцієнт надходження        
8.Коефіцієнт вибуття        

 

У даній таблиці потрібно розрахувати такі показники руху власного капіталу:

1. Коефіцієнт надходження - як співвідношення власного капіталу, що надійшов, до залишку на кінець року.

2. Коефіцієнт вибуття – як співвідношення вибулих основних засобів до залишку на початок року.

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увагу на співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття. Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнтів вибуття, виходить, на підприємстві йде процес нагромадження власного капіталу, і навпаки.


 

Заходи підвищення ефективності роботи

підприємства

 

Після проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно розглянути заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Заходи можна розділити на три види:

1) економічні,

2) управлінські,

3) облікові.

 

Економічні заходи можна представити наступними аспектами:

1) виробничі (внутрішні):

¨ поліпшення використання основних засобів, оборотних коштів, трудових ресурсів, фінансових ресурсів;

¨ зниження собівартості продукції за рахунок зниження матеріалоємності, збільшення фондовіддачі, оборотності, продуктивності роботи;

¨ поліпшення організації виробництва.

 

2) зовнішні:

¨ пошук постачальників ринків збуту, що забезпечують найбільш вигідні умови функціонування підприємства.

 

3) змішані:

¨ зміна асортименту продукції відповідно зміні попиту на неї, з метою підвищення прибутку.

 

Управлінські заходи

У рамках управлінських заходів пропонується розглянути такі напрямки:

a)оптимізація транспортних перевезень із застосуванням методики складання лінійних рівнянь для транспортних задач без обмежень;

b) визначення чутливості оптимальної партії постачання на зміну витрат на замовлення, і витрат на заощадження - на основі методики визначення оптимальної партії снабжений.

c) і т.д.

 

При формуванні облікової політики і відповідних заходів необхідно керуватися діючими Національними стандартами бухгалтерського обліку й інших нормативних актів.

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Закон України від 20.03.91 р. № 872-XII «Про банки і банківськудіяльність» (зі змінами і доповненнями). З 17.01.2001 р. набрав сили новий Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність».

2. Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України від 16.12.97 р. № 723/97-ВР «Про лізинг»(с змінами).

4. Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-IІІ «Про державну підтримку малого підприємництва».

5. Закон України від 27.03.91 р. № 887-XIІ «Про підприємства в Україні» (зі змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями).

7. Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XIІ «Про господарчі товариства» (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України від 18.06.91 р. № 1201-XIІ «Про цінні папери і фондову біржу» (зі змінами і доповненнями).

9. Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додаткову вартість» (зі змінами і доповненнями).

10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями).

11. Інструкція «Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р. № 334, зі змінами і доповненнями).

12. Інструкція з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. № 893/4186.

13. Методичні рекомендації з переносу сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291: Додаток до листа Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. № 18-424.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 396/3689 (зі змінами і доповненнями).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 397/3690 (зі змінами і доповненнями).

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 398/3691 (зі змінами і доповненнями).

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 399/3692 (зі змінами і доповненнями).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 392/3685.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. № 288/4509 (зі змінами і доповненнями).

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. № 750/4043 (зі змінами і доповненнями).

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. № 751/4044 (зі змінами і доповненнями).

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.99 р. № 725/4018 (зі змінами і доповненнями).

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. № 85/4306 (зі змінами і доповненнями).

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2000 р. № 284/4505 (зі змінами і доповненнями).

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 р.

№ 487/4708 (зі змінами і доповненнями).

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.99 р. № 860/4153 (зі змінами і доповненнями).

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248 (зі змінами і доповненнями).

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.99 р. № 499/3792 (зі змінами і доповненнями).

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.99 р. № 553/3846 (зі змінами і доповненнями).

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2000 р. № 515/4736 (зі змінами і доповненнями).

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. № 161/4382 (зі змінами і доповненнями).

33. Переліквидів діяльності,по яких складається зведена фінансова звітність, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. № 162/4383.

34. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М., 1998. – с. 385

35. Бутинець Ф.Ф. та інш. Економічний аналіз. – Житомир, 2000. – с.600

36. Фінансово-економічний аналіз // Бутинець Ф.Ф. та інш. Економічний аналіз. – Житомир, 2000. – с.608

37. Финансовый контроль и анализ // Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – М., 2000. – с. 500

41. Элементарные статистические операции. Индексный анализ: Анализ рядов динамики // Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Уч. пос. – М., 1998. – с. 148

43. Жваколюк Ю. Внутридневная торговля на рынке ФОРЕКС. – СПб,2000. – с. -203

44. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч.-метод. посібник для самост.вивчення дисципліни. – К., 2005. – с.346

45. Конструктивное определение экономического анализа // Погостинская Н.Н., Погостинский Ю.Д. Системный анализ фінансової отчетности. – СПБ., 1999. – с. 478

46. Фінансово-економічний аналіз в Україні: види, методи, прийоми. // Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз. – К., 1996. – с. 250

47. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М., 1999. – с. 605

48. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. – М., 1981. – Т. 1,2.

50. Кластерный анализ // Многомерный статистический анализ в экономике. – М., 1999. – с. 600

51. Аналіз фінансового стану підприємства // Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К., 2000. – с.600

52. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М., 1996. – с. 203

53. Многомерный статистический анализ в экономике. – М., 1999. – с. 500

54. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М., 1999. – с. 600

55. Міжнародні аспекти фінансового аналізу // Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.,1999. – с. 186

56. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: Теория и практика. – М., 1986. с. 200

57. Основы фінансового анализа. // Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах. – Минск, 1998. – с. 390

58. Ришар Ж. Аудит и анализ хоз.деятельности предприятия. – 1997. – М.: Аудит. – с. 300

59. Спокк. Управленческая экономика. М., 2000. - с.500

60. Стоянова Е., Штерн М. Г. Финансовый менеджмент для практиков. – М., 1998. – с. 300

61. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 2007 – 688 с.

62. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование. – М., 1999. – с. 410

63. Терещенко О.О. Финансовая санация и банкротство предприятий: Учебное пособие. – К., 2000. – с. 300

64. Титов С. Ю. Особенности использования фінансового анализа в текущем управлении предприятием // Вестник МГУ. Сер. 6. – 2000. - № 1. – с. 203

65. Динамика системы бизнеса // Хелферт Э. Техника фінансового анализа: - М., 1996. – с. 580

67. Финансовый анализ. // Шишкин А. К., Микрюков В.А. Учет, анализ, аудит на предприятии. – М.: Аудит, 1996. – с. 565

68. Аналіз економічної ситуації в Україні за допомогою індексів // Банківська справа. – 2000. – Н1. – с. 105

69. Грачева М. В. Методология проектного анализа и инновационная деятельность // Весник Московского Университета. – Серия 6. – 1999. - № 1. – с. 3-24

70. Иванова Н. Практические аспекты анализа безубыточности производства. // Економіка. Фінанси. Право. – 1998. - № 11. – с. 5-10

71. Іванова Л.Б. Фінансовий аналіз підприємства: проблеми банкрутства // Збірник ЧДТУ. – 2007.– № 32. – с.


 

 

Додатки
Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 6684. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия