Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дошка 7г
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

А тако бєндємо рди ота, бо брєшє псіцья грьєцкя, а ліс хітрощєма одврнє насо од трви нашєя. А то імяхом ясєтє, яко щє Сунє врдятє, то бє нашє мєта – оуцєшєшєтє сія а нє збртє сєма.

Ту бо за тєнсєнц тріє сти ляти од ісхъду Карпєньстє Асклд зли прєндє на ни. Ту зєгнєнсє, народє моіє, од Лада а, твряшє люби, ідь дє стнгє наша. А захцєнь тота од вразєх на Русє могутьєн Сврг наш, ані Бзі інє. А простє Сврга нє імахом ніщє, кроміє смртє. А та то нє стршнєва єсь, колі жє Щєхом сєн рьєчєні. Сє бо Сврга зовє ни, а ідєхом до нь. То бо то ідєхом, яко Матиря-Сва спѣва пісєнь ратьну, а імяхом ста послєхнутє до нь, аби сва нє ястє трави а скуфє нашє грьціом даяшєтє. А тиє намо – камєніє во єжє, грєнзєтіє я, а то бо то зєнби імущє твєрда а остра. Ті то нам рѣкшє, жє сьми звржєнци а рикахом в ноцє стрх на люді, іжє сути гьрці.

Вопрошащуть насє народи: что єсьми? А єсва одповєндєхом: жє сми людє нєумуца крає, а правяхуть нямо грьці а врязі. То іш что оповєдєнмо дєтєм нашєм, яковє намо будє рєкнуть плєновєніємя до очіта і іста імуть?

Сє бо дружина собірхом ста до стєнга нашя. А рцємо всяко: нє імами ястви а жітва – сєн бєндєхомь на полі брат. А інда обєрєхом от грьцє – ядєхом, і нє обєрєхом – ані ядиймо.

Бо Матирь-Сва спѣва надо ни, а ідємо стєнгє нашє даті вятром трєпатє, а комоньства ступи скакашєтє, да прах подиймо воєнь за ни, а вразєм дахом дихєнть є. Тон то дєн пєрва бітва єсь од ни, а імєхом двасти убієна за Русь. Вѣчна слва іма єста! А ідє до ни народь а нє імяхоми болярі. Да прідєть до ни!

 

***

І так будемо родами тими, бо бреше псина грецька, і лис хитрощами одвернув нас од трави нашої. А то маємо їсти, яко ще Суне вертиться, то бо наша мета – вчитися цьому і не зруйнувати його.

Тут бо за тисячу триста літ од ісходу Карпенського Аскольд1 злий прийде на нас. То стрепенися, народе мій, од Лада [*сну] і, творячи люби, іди до стягів наших. І захистить тих од ворогів на Русі могутній Сварог наш, ані Боги іні. І без Сварога не маємо нічого, крім смерті. А та то не страшна єсь, коли же Щехом се речені2. Се бо Сварга3 зове нас, і ідемо до неї. То бо то ідемо, яко Матиря-Сва співа пісню ратну, і маємо послухати до неї, аби самим не їсти трави і скотину4 нашу грекам [не] давати. А ті нам – каміння в їжі, гриземо його, а то бо то зуби маємо тверді і острі. Ті то нам рекли, що ми звірі5 і рикаємо вночі страх на людей, іже суть греки.

Вопрошають нас народи: хто ми? А ми відповідаємо: що ми люди неумного краю, і правлять нами греки і варяги. То ж що оповідатимемо дітям нашим, які нам будуть рекнути [*відповідати] плюновіннями6 до очей і істину ймуть?

Се бо дружину збиремо до стягів наших. І речемо всяко: не ймемо їжі і житва – се будемо на полі брати. А інде відберемо од греків – їстимемо, а не відберемо – не їстимемо.

Бо Матирь-Сва співає над нами, і ідемо стяги наші дати вітрам тріпати, і комоньству степи скакати, да прах підіймемо воєнь7 за нами, а ворогам дамо дихати ним. У той день перва битва єсь од нас, і маємо двісті убієнних за Русь. Вічна слава їм єсть! І йде до нас народ, а не маємо боляр. Да прийдуть до нас!

_____

1 Може бути мітологічний образ, див. в Словнику ВК Аскольд.

2 Йдеться про чеські племена, що походять від Щека. Можливо, в даному контексті мається на увазі, що смерть не страшна через те, що Щек в міфології виступає Змієм.

3 У Лозко – "Сварог", але при даному закінченні маємо Сваргу-Небо.

4 У Лозко – "Скіфію".

5 В оригіналі "звржєнци", що близьке до "звергути". У порівнянні звергнутий (зверженець) з Небес Сатана є також Звірем.

6 У Лозко – "поля жнемо", у Яценка – "полон", і від цього далі змінюють зміст речення. Треба розуміти, що діти відповідатимуть плюванням в очі, і вони будуть праві.

7 У Лозко – "віявся". Яценко залишає незмінним слово, яке треба розуміти як "воєнний порох".

 

 Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 268. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия