Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 6 страница
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

І. Виберіть визначення для кожного терміна

  сукупний попит
  сукупна пропозиція
  крива сукупного попиту
  нецінові чинники сукупного попиту
  крива сукупної пропозиції
  крива короткострокової сукупної пропозиції
  крива довгострокової сукупної пропозиції
  цінові чинники короткострокової сукупної пропозиції
  класичний відрізок кривої AS
  проміжний відрізок кривої AS
  кейнсіанський відрізок кривої AS
  нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції
  природний рівень виробництва
  ефект храповика
  “кейнсіанський хрест”
  “перегріта економіка”
  модель AD-AS
  модель IS-LM
  крива IS
  крива LM
  ефект Пігу
  рівноважний ВВП
  стагфляція
  збурення сукупного попиту
  збурення сукупної пропозиції

Визначення

Відрізок кривої сукупної пропозиції, який характеризується тим, що збільшення обсягу національного виробництва супроводжується зростанням цін.

Графічне зображення взаємозв’язку між кількістю товарів і послуг, яку покупці хочуть придбати та загальним рівнем цін.

Змінні, які підвищують або знижують витрати на одиницю продукції незалежно від змін обсягу національного виробництва.

Змінні, які зі збільшенням обсягу національного виробництва сприяють або протидіють зростанню витрат на одиницю продукції та підвищенню рівня цін.

Одночасне зростання в національній економіці рівня цін і рівня безробіття.

Графічне зображення взаємозв’язку між кількістю товарів і послуг, яку виробники готові постачати та загальним рівнем цін.

Загальний обсяг товарів і послуг, який хочуть купити покупці за даного рівня цін.

Крива, що показує обсяг національного виробництва, який нази­вають природним рівнем виробництва.

Майже горизонтальна частина кривої сукупної пропозиції, на якій рівень цін помітно не змінюється, якщо обсяг реального ВВП змінюється.

Національна економіка, що вийшла за природний рівень виробництва.

Загальна кількість товарів і послуг, яку хочуть запропонувати виробники за заданого рівня цін.

Збільшення домогосподарствами видатків на споживання, що зумовлені зростанням добробуту споживачів унаслідок зниження цін.

Проста графічна модель доходу, яка виявляє мультиплікативне збільшення сукупного доходу (обсягу виробництва) зі зміною видатків.

Не пов’язані з рівнем цін обставини, що впливають на видатки покупців за заданого рівня цін.

Тенденція рівня цін до зростання зі збільшенням сукупного попиту (але рівень цін не знижується зі зменшенням сукупного попиту).

Модель, що відображає взаємозв’язки на ринках товарів і грошей у національній економіці в короткостроковому періоді.

Графічне зображення залежності між процентною ставкою й рівнем доходу в національній економіці за рівноваги на ринку товарів і послуг.

Екзогенні події, що спричиняють раптові зміни у витратах виробництва.

Дуже крутий або вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції, на якому зростає лише рівень цін, а реальний обсяг виробництва майже не змінюється.

Обсяг національного виробництва, який виробляють за природної норми безробіття.

Екзогенні події, що переміщують криву сукупного попиту.

Графічне зображення залежності між процентною ставкою та рівнем доходу, яка виникає за рівноваги на ринку грошей.

Модель, яка відображає взаємозв’язки рівня цін і реального обсягу виробництва у національній економіці.

Обсяг валового внутрішнього продукту, за якого сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції.

Крива сукупної пропозиції, що характеризується додатним нахилом.

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

Зниження рівня цін зменшує попит на гроші і підвищує процентну ставку.

За рівноважного ВВП завжди є повна зайнятість.

Підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют стимулює зростання експорту і, отже, збільшує сукупний попит.

Крива сукупного попиту має додатний нахил.

Форму кривої сукупного попиту можна пояснити ефектом доходу та ефектом заміщення.

Криві сукупного попиту і сукупної пропозиції переміщуються під впливом цінових чинників.

Збільшення державних видатків прямо розширює сукупний попит.

Всі чинники, які змінюють природний рівень виробництва, переміщуватимуть криву довгострокової сукупної пропозиції вліво або вправо.

Підвищення ефективності функціонування національної економіки означає, що крива довгострокової сукупної пропозиції переміщується вліво.

Цінові чинники визначають нахил короткострокової кривої AS.

Для країни із низькими середніми темпами інфляції крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді є відносно положистою.

Реальні змінні впливають на сукупну пропозицію лише у короткостроковому періоді, і не впливають у довгостроковому.

Згідно з класичним підходом, зміни в сукупному попиті позначаються на рівні цін, але не впливають на обсяг національного виробництва й зайнятості.

Крива IS має додатній нахил.

Крива LM має від’ємний нахил.

За песимістичної оцінки споживачами своїх майбутніх доходів крива сукупного попиту переміщуватиметься вправо.

Згідно з кейнсіанським поглядом, економічна рівновага завжди досягається за природного обсягу виробництва.

Висновки класичного та кейнсіанського підходів щодо впливу стабілізаційної політики на національну економіку співпадають.

Найглибша відмінність між класичним та кейнсіанським підхо­дами полягає в різному тлумаченні поведінки сукупного попиту.

Переміщення кривої сукупного попиту вправо на горизонталь­ному відрізку кривої короткострокової сукупної пропозиції не впливає на динаміку реального ВВП.

 

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. Крива сукупного попиту відбиває відношення між:

а) рівнем цін і виробленим ВВП у реальному вираженні;

б) рівнем цін і сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;

в) рівнем цін, який визначають покупці, і рівнем цін, який задовольняє продавців;

г) обсягами виробленого і спожитого ВВП;

д) усі відповіді неправильні.

 

2. Спадна траєкторія кривої сукупного попиту не зумовлена:

а) ефектом майна;

б) ефектом доходу;

в) ефектом Кейнса;

г) ефектом обмінного курсу;

д) ефектом пропозиції грошей.

 

3. Який із чинників переміщуватиме криву сукупного попиту вліво:

а) песимістичні оцінки людьми своїх майбутніх доходів;

б) заходи стимулювальної монетарної політики;

в) підвищення темпів економічного зростання в інших країнах – торговельних партнерів даної країни;

г) зростання реальної вартості фінансових активів та нерухомого майна;

д) збільшення світового виробництва нафти (дана країна є імпортером нафти).

 

4. Переміщення кривої сукупного попиту не може відображати:

а) підвищення рівня цін і реального ВВП одночасно;

б) підвищення рівня цін без зростання реального обсягу ВВП;

в) зростання реального ВВП без підвищення рівня цін;

г) підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно;

д) усі твердження неправильні.

 

5. Крива сукупної пропозиції виражає залежність між:

а) рівнем цін і споживаним реальним ВВП;

б) рівнем цін і виробленим реальним ВВП;

в) спожитим і виробленим реальним ВВП;

г) рівнем цін і сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;

д) усі твердження неправильні.

 

6. Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво:

а) зростання кількості трудових ресурсів;

б) підвищення рівня мінімальної заробітної плати;

в) збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка;

г) підвищення ефективності виробництва;

д) збільшення пропозиції земельних ресурсів.

 

7. До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції не належить:

а) залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації;

б) екологічні нормативи та санкції;

в) розширення збуту на віддалених ринках;

г) додаткові витрати на підприємницьку діяльність;

д) збільшення обсягу виробництва на менш ефективних підприємствах.

 

8. Яке твердження неправильне:

а) для країн із низькими середніми темпами інфляції крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді є відносно положистою;

б) монополізація ринків факторів виробництва може впливати на природний обсяг виробництва;

в) крутіша крива AS означає, що збільшення сукупного попиту в основному трансформується у зростання обсягу виробництва і слабо впливає на рівень цін;

г) номінальні змінні впливають лише на криву короткострокової сукупної пропозиції, а природний рівень виробництва не змінюється;

д) країнам з високими темпами інфляції та нестабільним сукупним попитом відповідають крутіші криві короткострокової сукупної пропозиції.

 

9. Яку обставину економісти не використовують для пояснення додатного нахилу кривої короткострокової сукупної пропозиції:

а) негнучкість номінальної зарплати;

б) неправильні уявлення працівників щодо рівня своєї заробітної плати;

в) недосконала інформація учасників ринкового процесу;

г) хронічна інфляція;

д) негнучкість цін.

 

10. Різке падіння реальної вартості акцій незалежно від рівня інших цін є прикладом:

а) ефекту Пігу;

б) ефекту Кейнса;

в) ефекту обмінного курсу;

г) ефекту заміщення;

д) ефекту пропозиції грошей.

 

11. Якщо національна економіка досягла повної зайнятості, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:

а) є дефляційний розрив;

б) є інфляційний розрив;

в) є дефіцит державного бюджету;

г) розвивається стагфляція;

д) рівень цін знижується.

 

12. Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується вправо, якщо:

а) курс національної валюти знижується;

б) рівень цін підвищується;

в) знижуються темпи економічного зростання у торговельних партнерів;

г) рівень цін знижується;

д) у підприємців формуються песимістичні очікування щодо стану ділової активності.

 

13. Яка із змінних не є екзогенною змінною в моделі IS-LM:

а) процентна ставка;

б) податкова ставка;

в) рівень цін;

г) державні видатки;

д) рівень заощадження.

 

14. Залежність між процентною ставкою і рівнем доходу, що виникає на ринках товарів і послуг, називають:

а) кривою LM;

б) кривою AD;

в) кривою IS;

г) кривою AS;

д) усі відповіді неправильні.

 

15. Криву IS будують для певної(ого):

а) процентної ставки;

б) монетарної політики;

в) фіскальної політики;

г) обсягу національного виробництва;

д) рівня інфляції.

 

16. Якби центральний банк збільшив пропозицію реальних грошових залишків за незмінного рівня доходу, тоді крива LM:

а) була б більш пологою;

б) була б крутішою;

в) перемістилася б управо;

г) перемістилася б уліво;

д) усі відповіді неправильні.

 

17. З моделі IS – LM випливає, що підвищення рівня цін:

а) знизить рівень процентної ставки і зменшить обсяг національного виробництва;

б) знизить рівень процентної ставки і збільшить обсяг національного виробництва;

в) підвищить рівень процентної ставки і збільшить обсяг національного виробництва;

г) підвищить рівень процентної ставки і зменшить обсяг національного виробництва;

д) усі відповіді неправильні.

 

18. Якщо у національній економіці відбулося несприятливе збурення пропозиції, то:

а) крива AS переміститься вправо;

б) рівень цін підвищиться;

в) обсяг національного виробництва збільшиться;

г) витрати виробництва на одиницю продукції зменшаться;

д) усі твердження неправильні.

 

19. Яке твердження неправильне:

а) інтеграція країни у світову економіку забезпечує ефективніше використання ресурсів і крива AS переміщується управо;

б) несприятливе макросередовище переміщуватиме криву короткострокової сукупної пропозиції вліво;

в) очікування високої інфляції в майбутньому підвищує сукупний попит сьогодні;

г) зі зростанням обсягу національного виробництва дія цінових чинників сукупної пропозиції спричиняє зниження витрат виробництва на одиницю продукції;

д) згідно з класичним підходом, у національній економіці ніколи не буває безробіття, зумовленого недостатнім сукупним попитом.

 

20. З моделі IS-LM випливає, що крива AD:

а) має від’ємний нахил;

б) має додатний нахил;

в) є горизонтальною;

г) є вертикальною;

д) усі твердження неправильні.

 

21. Додатний нахил кривої LM (якщо її тлумачити) з позиції кількісного рівняння обміну) випливає з тієї обставини, що:

а) для даного рівня цін пропозиція грошей визначає рівень доходу;

б) швидкість обігу грошей залежить від процентної ставки;

в) вищий рівень інфляції передбачає вищу процентну ставку;

г) зі збільшенням доходу вища процентна ставка обов’язково має зрівноважувати ринок грошей;

д) усі відповіді неправильні.

ІV. Задачі

1. Припустімо, що в економіці Багатії є така залежність між реальним обсягом продукції та кількістю факторів, що потрібно для виробництва цього обсягу продукції:

Затрати вхідних факторів (одиниць) Реальний обсяг продукції (одиниць)
22,5

 

а) Який рівень продуктивності в економіці Багатії?

б) Якщо ціна кожної одиниці факторів виробництва є 4 грн, то які витрати виробництва на одиницю продукції?

в) Нехай ціна факторів виробництва зросла від 4 до 5 грн, а продуктивність праці не змінилась. У якому напрямі це зростання ціни факторів переміщуватиме криву сукупної пропозиції? Як зміни вплинуть на рівень цін і реальний обсяг виробництва?

г) Якщо ціни факторів виробництва не змінилися, а їхня продуктив­ність зросла на 100%, то якими будуть витрати на одиницю продукції? У якому напрямі переміститься крива сукупної пропо­зиції. Як зміниться рівень цін і реальний обсяг виробництва?

 

2. Припустімо, що національна економіка перебуває у стані тривалої рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції вертикальна на рівні Y=6600. Крива короткострокової сукупної пропозиції горизон­таль­на на рівні Р = 1,0. Криву AD описує рівняння Y = 5,5 M/Р.

Унаслідок дії зовнішніх чинників відбулося несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 1,5. Якщо централь­ний банк не втручається в економіку і крива AD не перемі­щу­ється, то яке нове рівноважне значення Y у короткостроковому періоді.

 

3. Природний обсяг виробництва становить 8000 одиниць, криву AD описує рівняння описує рівняння Y = 8200 – 2Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50%, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12350 –2Р. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

4. Національну економіку описують такі рівняння:

С = 160 + 0,8 (Y – Т);

І = 100 – 500 r

Мd = (0,5 Y – 50 /r) Р.

Державні видатки становлять 400, номінальні пропозиція грошей – 600, рівень цін Р = 1, а податки Т = 200.

Визначте рівноважну процентну ставку r та рівень доходу Y.

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

сукупний попит
сукупна пропозиція
крива сукупного попиту
нецінові чинники сукупного попиту
крива сукупної пропозиції
крива короткострокової сукупної пропозиції
крива довгострокової сукупної пропозиції
нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції
класичний відрізок кривої AS
проміжний відрізок кривої AS
кейнсіанський відрізок кривої AS
нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції
природний рівень виробництва
ефект храповика
“кейнсіанський хрест”
“перегріта економіка”
модель AD – AS
модель IS – LM
крива IS
крива LM
ефект Пігу
рівноважний ВВП
стагфляція
збурення сукупного попиту
збурення сукупної пропозиції

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. Н; 2. Н; 3.Н; 4. Н; 5.Н; 6.Н; 7. П; 8. П; 9. Н; 10. П; 11. П; 12. Н; 13. П; 14. Н; 15. Н; 16. Н; 17. Н; 18. Н; 19. Н; 20 Н.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. б; 2.б; 3.а; 4. г; 5. б; 6. б; 7. г; 8. в; 9. г; 10. а; 11. б; 12. а; 13. а; 14. в; 15. в; 16. в; 17. г; 18. б; 19. г; 20. б; 21. б.

ІV. Задачі

1. а) Рівень продуктивності в економіці Багатії дорівнює 22/3.

б) Витрати виробництва на одиницю продукції становлять 1,5 грн.

в) Зростання ціни факторів виробництва переміщуватиме криву AS уліво. Рівень цін підвищиться, а реальний обсяг виробництва змен­шиться.

г) З підвищенням продуктивності факторів на 100% витрати на одиницю продукції зменшаться удвічі (за незмінних цін на ресурси). Крива сукупної пропозиції переміститься вправо. Рівень цін не зміниться, а реальний обсяг виробництва збіль­шиться.

 

2. Рівноважне значення сукупної пропозиції у коротко­строко­вому періоді становить:

Y = 5,5×1200/1,5 = 4400.

Отже, в короткостроковому періоді рівень цін становитиме 1,5, а обсяг національного виробництва 4400. Це свідчить про те, що в національній економіці спад і рівень безробіття високий. Зарплата почне знижуватися, нижчі витрати виробництва дадуть змогу розширювати виробництво і наближатись дол. природного обсягу виробництва.

 

3. Знайдемо значення рівня цін:

8000 = 8200 – 2 Р.

Звідси рівень цін дорівнює 100.

Обчислимо новий рівень цін:

12000 = 12350 – 2Р.

Рівень цін Р = 175.

Отже, за цей період рівноважний рівень цін зріс на 75 %.

 

4. Для визначення рівноважної процентної ставки r і рівня доходу Y виведемо рівняння кривих IS та LM. Для виведення рівняння кривої IS підставимо в основну макроекономічну тотожність функції споживання та інвестицій і державні видатки:

Y = 160 + 0,8 (Y-200) + 100 – 500r + 400.

Отримаємо:

Y = 2500 – 2500 r (рівняння кривої IS).

Для виведення рівняння кривої LM використаємо функцію попиту на гроші, величини рівня цін та номінальні пропозиції грошей:

M/P = (0,5 Y – 50 r) P = 600/1 = 0,5Y – 50 r.

Отримаємо: Y = 1200 + 100 r (рівняння кривої LM)

Порівняємо значення Y із рівнянь кривих IS та LM:

2500 – 2500 r = 1200 + 100 r.

1300 = 2600 r.

Звідси r = 0,5, або 50%.

Підставимо рівноважну процентну ставку в рівняння, наприклад, кривої IS і знайдемо рівноважне значення Y:

Y = 160 + 0,8(Y – 200) + 100 – 500×0,5 + 400.

Y=1250

Рівноважний рівень доходу становить 1250.


 

Тема 9. Економічні коливання. Безробіття

І. Виберіть визначення для кожного терміна

  економічні коливання
  діловий цикл
  закон Оукена
  депресія
  рецесія
  надлишкова зайнятість
  часткова зайнятість (безробіття)
  пожвавлення
  національний ринок праці
  коефіцієнт звільнення
  проциклічна змінна
  сезонні коливання
  природна норма безробіття
  зневірені працівники
  екстернальні теорії економічних коливань
  інтернальні теорії економічних коливань
  теорія реального ділового циклу
  міжчасове заміщення у пропозиції праці
  коефіцієнт працевлаштування
  мінімальна заробітна плата
  політико-діловий цикл
  пропозиція робочої сили
  попит на робочу силу
  витрати меню
  трудова спілка
  бум
  ациклічна змінна

 

Визначення

Витрати, що пов’язані зі зміною цін.

Група працівників, що об’єднуються в організацію для захисту своїх економічних інтересів (підвищення зарплати, скорочення робочого дня, поліпшення умов праці і т. д.).

Періодичні зміни в обсязі національного виробництва, зайнятості і доходах.

Кількісна залежність між зміною обсягу національного виробниц­тва і зміною рівня безробіття.

Впорядковане в часі підвищення або зниження у межах календар­ного року рівня ділової активності.

Рівень ділової активності впродовж кількох чи кільканадцяти років.

Неглибокий нетривалий спад.

Глибокий і тривалий спад.

Бурхливе піднесення.

Початок піднесення, що настає після спаду.

Готовність працівника змінювати рівень своєї зайнятості.

Концепція, згідно з якою економічні коливання є здебільшого результатом зміни самого природного рівня виробництва під впливом різних екзогенних подій.

Теорії, які шукають основні причини економічних коливань у чинниках, які лежать поза межами економічної системи.

Теорії, які шукають основні причини економічних коливань усередині самої економічної системи.

Теорія, згідно з якою коливання обсягу виробництва і зайнятості пов’язані зі змінами економічної політики задля перемоги на виборах.

Працівники, що припинили пошук роботи внаслідок невдалих попередніх намагань знайти її.

Відсоток безробітних, які знаходять роботу щомісяця.

Стаціонарний рівень безробіття.

Відсоток зайнятих, які втрачають роботу щомісяця.

Змінна, яка змінюється у напрямі, який не збігається з ходом ділового циклу.

Сукупність механізмів, що забезпечують узгодження та координацію попиту і пропозиції праці у національній економіці.

Найнижча платня, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

Кількість праці, яку пропонують на ринку за даного рівня заробітної плати.

Кількість робочої сили, яку фірми хочуть найняти за даного рівня зарплати.

Форма безробіття, за якої працівники вимушено працюють неповний робочий час.

Зайняті, яких можна скоротити без жодного негативного впливу на виробничі результати.

Змінна, динаміка якої упродовж циклу збігається із динамікою обсягу виробництва, доходів та зайнятості, знижується у фазі спаду і зростає у фазі піднесення.

 

II. Визначте, чи правильні такі твердження

Збурення в сукупній пропозиції можуть спричиняти економічні коливання.

Збільшення допомоги з безробіття сприяє зростанню безробіття.

Причиною зміни обсягу національного виробництва необов’язково є циклічні коливання.

Економічні коливання не є регулярними, і їх практично не можна передбачити з високим ступенем точності.

Якби заробітна плата була завжди на її конкурентному рівні, то безробіття взагалі не було б.

Сезонні коливання охоплюють лише окремі групи галузей або окремі галузі національної економіки.

У довгостроковому періоді зміни у сукупному попиті впливають на рівень цін і не впливають на обсяг національного виробництва.

У національній економіці стаціонарний рівень безробіття винятково залежить від коефіцієнта звільнень.

Використання робочої сили в командній економіці характери­зується надзайнятістю.

Коефіцієнт участі в робочій силі в Україні є дуже високим.

Прихильники теорії реального ділового циклу стверджують, що коливання рівня зайнятості є наслідком міжчасового заміщення у пропозиції праці.

Природна норма безробіття може збільшуватися внаслідок структурних змін у національній економіці.

Теорія реального ділового циклу виходить з негнучкості цін і заробітної плати.

Є дві основні причини негнучкості зарплати: дія закону Оукена і недостатній сукупний попит.

Прихильники монетарної теорії ділових циклів пояснюють економічні коливання зміною обсягів інвестиційних видатків.

Більшість економістів підтримує основні положення теорії реального ділового циклу.

Прихильники неокейнсіанського підходу вважають, що короткострокові коливання обсягів національного виробництва та зайнятості є не зміною природного рівня виробництва, а відхиленнями від даного рівня.

Неокейнсіанці як і прихильники теорії реального ділового циклу вважають, що ціни і зарплата гнучкі і швидко реагують на зміни, що забезпечує постійну рівновагу на ринках.

Попит на працю є похідним від попиту на товари і послуги.

Важливими причинами звуження попиту на працю у вітчизняній економіці в 90-х роках було скорочення інвестиційних видатків фірм та споживчих видатків домогосподарств.

Якщо фактичний ВВП дорівнює природному, то в економіці відсутнє безробіття.

Природна норма безробіття завжди постійна.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. Що не простежується у фазі спаду.

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини, устаткування;

в) спадає попит на робочу силу;

г) зменшуються запаси товарів на складах;

д) усі твердження правильні.

 

2. Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва і процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

д) усі відповіді неправильні.

 

3. Чи правильні такі твердження, що стосуються ділового циклу:

а) вершина – це найнижча точка ділової активності;

б) тривалість ділового циклу не перевищує 10 років;

в) у фазі спаду обсяг закупівель споживчих товарів щоденного вжитку не зменшується;

г) правильні твердження б і в;

д) усі твердження неправильні.

 

4. Екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:

а) кількості грошей в обігу;

б) важливих технічних нововведеннях;Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 2923. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.129 сек.) русская версия | украинская версия