Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 7 страница. в) обсягах сукупних видатків;

в) обсягах сукупних видатків;

г) сподіваннях економічних суб’єктів;

д) усі твердження неправильні.

 

5. Яке твердження неправильне:

а) у короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду;

б) збурення в сукупній пропозиції також можуть спричиняти економічні коливання;

в) на думку більшості економістів, макроекономіка може запропонувати дієві заходи для нейтралізації негативних наслідків стагфляції;

г) у довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті не впливають на обсяг національного виробництва;

д) усі твердження правильні.

 

6. Що не є постулатом теорії реального ділового циклу:

а) номінальні змінні не впливають на реальні не лише у довгостроковому періоді, а й у короткостроковому;

б) ціни повністю гнучкі як у довгостроковому, так і в короткостроковому періодах;

в) виробнича функція національної економіки в короткостроковому періоді може змінюватися під впливом різних екзогенних подій;

г) пропозиція праці в національній економіці залежить від економічної мотивації до праці;

д) сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва лише у короткостроковому періоді.

 

7. Якого постулату не поділяє більшість економістів:

а) ціни у короткостроковому періоді є негнучкими;

б) короткострокові коливання обсягів національного виробництва та зайнятості не є зміною природного рівня виробництва;

в) високий рівень безробіття в роки спаду не означає, що люди добровільно відмовились від роботи;

г) сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва як у короткостроковому, так і довгостроковому періодах;

д) крива AS у короткостроковому періоді є висхідною.

 

8. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого безробіття:

а) фрикційного;

б) циклічного;

в) структурного;

г) фрикційного і структурного;

д) фрикційного, структурного і циклічного.

 

9. Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринковій економіці є:

а) закон про мінімальну заробітну плату;

б) недостатній сукупний попит;

в) діяльність трудових спілок;

г) правильні відповіді а і в;

д) усі відповіді правильні.

 

10. Більшість економістів уважає, що основну причину зростання рівня безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:

а) високих темпах зростання населення;

б) щедрих виплатах безробітним;

в) зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників;

г) різкому зменшенні зайнятості у сільськогосподарському секторові;

д) усі відповіді неправильні.

 

11. Що не характеризує використання трудових ресурсів у адміністративно-командній системі:

а) надзайнятість;

б) переважання інформаційного типу зайнятості;

в) адміністративні методи розподілу робочої сили;

г) надлишкова зайнятість;

д) зосередження робочої сили головно у сфері матеріального виробництва, а не у сфері послуг.

 

12. Яка ознака не була притаманна сфері зайнятості в економіці України на момент здобуття незалежності:

а) відсутність державних і правових інститутів ринку праці;

б) концентрація зайнятості на підприємствах державного сектора;

в) високий рівень мобільності робочої сили;

г) відсутність гнучкої системи оплати праці внаслідок її державного регулювання;

д) невизнання наявності безробіття на державному рівні.

 

13. До прихованого безробіття у вітчизняній економіці можна віднести:

а) надлишкову зайнятість, яка склалася ще в умовах адміністративно-командної системи;

б) працівників, що вимушено працювали неповний робочий час;

в) працівників, що перебували у примусових відпустках без збереження або з частковим збереженням заробітної плати;

г) правильні відповіді б і в;

д) правильні відповіді а, б і в.

 

14. Що не є важливим напрямом державного регулювання ринку праці у перехідній економіці:

а) стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць;

б) підготовка і перепідготовка робочої сили;

в) сприяння найманню робочої сили;

г) адміністративний розподіл робочої сили;

д) соціальне страхування безробіття.

 

15. Що не може бути важливою причиною величезних масштабів безробіття у країнах “третього світу”:

а) високі темпи зростання населення;

б) неспроможність промисловості поглинути приріст робочої сили;

в) орієнтація цих країн на трудомісткі технології;

г) занижений курс національної валюти;

д) правильні відповіді в і г.

 

16. Який напрям державної політики щодо скорочення безробіття буде малоефективним у країнах, що розвиваються:

а) стимулювання зниження народжуваності;

б) стимулювання використання трудомістких технологій;

в) розвиток виробничої інфраструктури, сфери освіти і охорони здоров’я;

г) стимулювання сукупного попиту;

д) нарощування виробництва в сільському господарстві та дрібній промисловості.

 

17. Яке твердження неправильне:

а) природна норма безробіття у США нині нижча, ніж у країнах Західної Європи;

б) якщо заробітна плата утримується на рівні, вищому за рівноважний, то виникає вимушене безробіття;

в) наявність циклічного безробіття означає, що фактичний ВВП більший за природний;

г) у національній економіці зайняті – це різниця між робочою силою та безробітними;

д) усі твердження правильні.

 

18. Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить з того, що:

а) приблизно за рік до виборів правляча партія намагається стимулювати економічний розвиток, зменшити безробіття і збільшити доходи, щоб догодити виборцям;

б) одразу після виборів політики не бояться зростання безробіття чи інфляції, бо вважають, що до наступних виборів люди забудуть про свої обіцянки;

в) періодичність виборів може впливати на періодичність економічних циклів;

г) правильні відповіді а і в;

д) усі відповіді правильні.

 

19. Який із економічних параметрів не є проциклічним:

а) завантаження виробничих потужностей;

б) пропозиція грошей;

в) прибуток ділових підприємств;

г) рівень безробіття;

д) усі проциклічні.

 

20. Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх:

а) технологічні інновації;

б) політичний процес;

в) сподівання економічних суб’єктів;

г) наукові відкриття;

д) міграція робочої сили.

 

ІV. Задачі

1. Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 20 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 564 млрд. грн. Природна норма безробіття 5%. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

2. Припустімо, що 2% зайнятих втрачають роботу кожного місяця, 23% безробітних знаходять роботу кожного місяця. Визначіть стаціонарний рівень безробіття.

3. Рівень безробіття становить 10%. Коефіцієнт звільнення дорівнює 5%. Яким має бути коефіцієнт працевлаштування, щоб рівень безробіття був усталеним?

4. Природна норма безробіття становить 6%, а його фактичний рівень – 8%. Визначте ВВП-розрив за умови, коли коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, а фактичний ВВП становить 950 млн. грн.

5. Чисельність населення країни становить 50 млн. чол., 12 млн. осіб – діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції. 14 млн. осіб вибули із складу робочої сили, 3 млн. осіб – безробітні і 0,5 млн. осіб – працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень безробіття та величину робочої сили.

6. Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов:

a. чисельність населення країни становить 50 млн. чол.;

b. населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції – 12 млн. чол.;

c. природний ВВП – 470 млрд. грн.;

d. природна норма безробіття – 6%;

e. фактичний ВВП становить 90% природного ВВП;

f. особи, що вибули зі складу робочої сили – 13 млн. чол.

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

економічні коливання
діловий цикл
закон Оукена
депресія
рецесія
надлишкова зайнятість
часткова зайнятість (безробіття)
пожвавлення
національний ринок праці
коефіцієнт звільнення
проциклічна змінна
сезонні коливання
природна норма безробіття
зневірені працівники
екстернальні теорії економічних коливань
інтернальні теорії економічних коливань
теорія реального ділового циклу
міжчасове заміщення у пропозиції праці
коефіцієнт працевлаштування
мінімальна заробітна плата
політико-діловий цикл
пропозиція робочої сили
попит на робочу силу
витрати меню
трудова спілка
бум
ациклічна змінна

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. П; 2. П; 3. П; 4. П; 5. Н; 6. П; 7. П; 8. Н; 9. П; 10. П; 11. П; 12. П; 13. Н; 14. Н; 15. Н; 16. Н; 17. П; 18. Н; 19. П; 20. П; 21. Н; 22. Н.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. г; 2. а; 3. д; 4. б; 5. в; 6. д; 7. г; 8. б; 9. г; 10. б; 11. б; 12. в; 13. д; 14. г; 15. в; 16. г; 17. в; 18. д; 19. г; 20. в.

ІV. Задачі

a. Робоча сила країни становить 30 млн. осіб (50 млн ´ 0,6).

Кількість зайнятих = 564 млрд. грн. : 20 тис. грн. = 28,2 млн. чол.

Кількість безробітних = 30 – 28,2 = 1,8 (млн. чол.).

Рівень безробіття = (1,8 : 30) ´ 100% = 6%.

Природний ВВП = (30 млн. ´ 0,95) ´ 20 тис. = 570 млрд. грн.

ВВП-розрив = 570 – 564 = 6 (млрд. грн.).

Отже, рівень безробіття становить 6%, а ВВП-розрив – 6 млрд. грн.

b. Стаціонарний рівень безробіття дорівнює 8%.

c. Коефіцієнт працевлаштування має дорівнювати 45%.

d. Знайдемо відсоток відхилення фактичного ВВП від природного унаслідок циклічного безробіття:

b(Б – Б*) = 2,5 ´ (8 - 6) = 5%.

Тепер можна обчислити природний ВВП:

(ВВП*-ВВП) / ВВП = b(ББ*) = (ВВП* - 950) / ВВП* = 0,05.

ВВП* = 1 млрд. грн.

ВВП-розрив = b(ББ*)´ ВВП*=2,5(8-6)´1000=50 млн грн.

Або ВВП-розрив = 1000-950=50 (млн грн).

e. Величина робочої сили = 50-12-14=24 (млн. чол.).

Рівень безробіття = (3 : 24)´100%=12,5%

Дані проо зайнятих неповний робочий день є надлишковими для цієї задачі.

6. Робоча сила = 50-12-13=25 (млн. чол.).

Зайняті за природної норми безробіття становлять 23,5 млн. грн.

Виробіток на зайнятого: 470 млрд. грн : 23,5 млн = 20 (тис. грн).

Фактичний ВВП = 470 ´ 0,9 = 423 (млрд. грн).

Тепер можна знайти чисельність зайнятих:

423 млрд. грн : 20 тис. грн = 21,15 (млн. чол.).

Безробітні = 25 – 21,15 = 3,85 (млн. чол.).

Рівень безробіття = (3,85 : 25) ´ 100% = 15,4%

Отже, рівень безробіття у національній економіці становить 15,4%.

 

Тема 10. Інфляція та методи боротьби з нею

І. Виберіть визначення для кожного терміна

  інфляція
  помірна інфляція
  гіперінфляція
  галопуюча інфляція
  передбачена інфляція
  непередбачена інфляція
  збалансована інфляція
  незбалансована інфляція
  інфляція попиту
  інфляція пропозиції
  інерційна інфляція
  дефляція
  класична інфляція
  сучасна інфляція
  марксистська теорія інфляції
  кількісна теорія грошей
  кейнсіанська теорія інфляційного розриву
  короткострокова крива Філіпса
  рання крива Філіпса
  уявна крива Філіпса
  сучасна крива Філіпса
  довгострокова крива Філіпса
  нуліфікація
  індексація
  дезінфляція
  коефіцієнт дезінфляційних утрат
  антиінфляційна стратегія
  лібералізація цін
  монетаристська теорія інфляції

 

Визначення

Зниження загального рівня цін.

Хронічна інфляція другої половини ХХ ст.

Зростання загального рівня цін, спричинене надлишковими сукупними видатками.

Перехід від адміністративного ціноутворення до ринкового ціноутворення.

Механізм, який забезпечує регулювання заробітної плати і платежів відповідно до рівня інфляції.

Зростання загального рівня цін, що походить зі зростання витрат на одиницю продукції.

Зниження внаслідок відповідної макроекономічної політики високого темпу інфляції.

Зростання загального рівня цін, унаслідок якого відносні ціни не змінюються.

Інфляція, рівень якої вимірють двозначними і тризначними числами.

Рівень інфляції, що відповідає прогнозованому для цього періоду.

Усталене зростання загального рівня цін, яке супроводжується зниженням купівельної спроможності грошей.

Теорія інфляції, згідно з якою єдиною причиною зростання загального рівня цін є надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП.

Теорія інфляції, згідно з якою інфляція виникає лише тоді, коли паперових грошей, які представляють в обігу золоті, випущено понад ту кількість золотих, яка потрібна для нормального здійснення товарообороту.

Інфляція, рівень якої вимірюють однозначними числом.

Темп інфляції, що виявився вищим за прогнозований для даного періоду.

Епізодична інфляція, яка переходила у зниження загального рівня цін.

Зростання загального рівня цін з року в рік приблизно однаковим темпом.

Інфляція, яка супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів.

Дуже високі темпи зростання цін (понад 50% за місяць).

Початкова стабільна крива, побудована на підставі емпіричних даних, яка показувала обернений зв’язок між інфляцією та безробіттям.

Теорія інфляції, згідно з якою інфляція виникає тоді, коли сукупні видатки перевищують обсяг національного продукту.

Відсоток річного реального ВВП, котрий потрібно принести в жертву задля зниження інфляції на 1%.

Вилучення старих грошових знаків з обігу і заміна їх новими.

Сукупність заходів монетарної політики, впорядкування державних фінансів, раціоналізація структури національної економіки та зовнішньоекономічної діяльності, що спрямовані на недопущення галопуючої інфляції у майбутньому.

Теорія, яка стверджує, що рівень інфляції в країні залежить від кількості грошей, яка перебуває в обігу.

Крива Філіпса з позиції теорії раціональних сподівань.

Крива Філіпса, яка враховує очікувану інфляцію та збурення сукупної пропозиції.

Вертикальна крива Філіпса, для якої зберігається класична дихотомія.

Крива Філіпса, яка передбачає вибір між інфляцією і безробіттям та може переміщуватися.

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

Під час інфляції знижуються реальні доходи всіх верств населення.

Зростання загального рівня цін є те саме, що і зниження вартості грошей.

Інфляція пропозиції індукує зниження витрат виробництва.

Уряд, який нагромадив значний борг, виграє від інфляції.

Непередбачена інфляція приносить вигоду кредиторам коштом позичальників.

Якщо рівень безробіття перевищуватиме природний, то темп інфляції знижуватиметься.

Зміна інерційного темпу інфляції переміщує криву Філіпса.

Згідно з теорією раціональних сподівань, вибір між безробіттям та інфляцією є лише в короткостроковому періоді.

У тривалому періоді немає вибору між інфляцією та безробіттям.

Фінансування дефіциту бюджету за допомогою додаткової емісії прямо розкручує інфляцію попиту.

Національну економіку можна повністю захистити від інфляції, індексувавши усі номінальні змінні.

Монетаристи пропонують політику доходів для подолання інфляції.

Дезінфляція грунтується на можливості вибору між інфляцією та безробіттям у короткостроковому періоді.

Низьке значення коефіцієнта дезінфляційних утрат свідчить про низьку ефективність антиінфляційної політики.

У всіх країнах з перехідною економікою відбувся гіперінфляційний спалах.

Гіперстагфляція означає поєднання високої інфляції із безпрецендентним падінням обсягу національного виробництва.

Державні мужі мають можливість керувати короткостроковою кривою Філіпса.

Зі зростанням інерційного темпу інфляції крива Філіпса переміщується донизу.

За наявності циклічного безробіття у національній економіці темп інфляції знижується.

Представники основного потоку макроекономіки твердять, що для недопущення інфляції потрібно дотримуватися у монетарній політиці так званого грошового правила.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. Джерелом інфляції пропозиції є:

а) збільшення видатків на споживання;

б) збільшення інвестиційних видатків;

в) зростання витрат на одиницю продукції;

г) збільшення сукупних видатків;

д) усі відповіді неправильні.

 

2. Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію, якщо національна економіка:

а) перебуває у фазі тривалого і глибокого спаду;

б) функціонує за неповної зайнятості;

в) перебуває у стані повної зайнятості;

г) правильні твердження а і б;

д) усі твердження неправильні.

 

3. Що не спричиняє інфляції пропозиції:

а) зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії;

б) надмірне зростання грошової маси;

в) мілітаризація економіки;

г) зростання реальних процентних ставок;

д) значне зростання номінальної зарплати.

 

4. Що не спричиняє інфляції попиту:

а) монополізація окремих галузей національної економіки;

б) надмірні державні видатки;

в) зростання чистого експорту;

г) очікування щодо зростання цін у майбутньому;

д) стимулювальна стабілізаційна політика, спрямована на зниження рівня безробіття.

 

5. Що не характеризує ранню криву Філіпса:

а) кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома лихами національної економіки – інфляцією та безробіттям;

б) крива Філіпса переміщується під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції;

в) для зниження темпів інфляції країна змушена терпіти вищий рівень безробіття;

г) правильні твердження а і б;

д) усі твердження правильні.

 

6. Основний потік макроекономіки серед головних причин інфляції не виділяє:

а) зростання грошової маси вищими темпами порівняно зі зростанням національного продукту;

б) мілітаризація економіки;

в) монополії та необгрунтовані привілеї;

г) випуск паперових грошей понад ту кількість золотих, яка потрібна для нормального здійснення товарообороту;

д) дефіцит державного бюджету.

 

7. Згідно з монетаристським поглядом, єдиною причиною інфляції є:

а) структурні особливості національної економіки;

б) спіраль “зарплата-ціни”, яка виникає за значного зростання номінальної зарплати;

в) надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП;

г) зростання процентних ставок;

д) інфляційні очікування виробників товарів і послуг.

 

8. Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується:

а) перерозподілом доходів між боржниками і кредиторами;

б) зниженням реальної вартості заощаджень;

в) зниженням ефективності функціонування національної економіки;

г) правильні твердження а і б;

д) усі твердження правильні.

 

9. Від непередбаченої інфляції особливо потерпають:

а) працівники галузей, які перебувають на піднесенні й представлені потужними трудовими спілками;

б) керівництво фірм та інші отримувачі прибутків, якщо ціни на готову продукцію підносяться швидше, ніж ціни на ресурси;

в) уряди, які нагромадили значні державні борги;

г) позичальники, які взяли в борг значні суми грошей;

д) отримувачі фіксованих доходів.

 

10. Гіперінфляція починається тоді, коли:

а) населення і фірми витрачають надто багато грошей;

б) фірми призначають вищі ціни на свої товари і послуги;

в) уряди змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків;

г) дефіцити державного бюджету зменшуються;

д) усі відповіді неправильні.

 

11. Що не характеризує гіперінфляцію:

а) ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;

б) усі прагнуть запастися речами і позбутися грошей;

в) вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати, що спричиняє нове підвищення цін;

г) фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується і виходить за межі природного;

д) усі твердження правильні.

 

12. Яке твердження неправильне:

а) інфляція знижує стимули до трудової діяльності;

б) гіперінфляція справляє руйнівний вплив на обсяг національного виробництва й зайнятість;

в) помірна інфляція супроводжується зростанням обсягу національного виробництва;

г) у 80-90-х роках XX ст. у багатьох країнах простежувалась дефляція;

д) усі твердження правильні.

 

13. Інфляцію пропозиції можна проілюструвати:

а) переміщенням кривої сукупної пропозиції вліво;

б) переміщенням кривої сукупної пропозиції вправо;

в) переміщенням кривої сукупного попиту вправо;

г) переміщенням кривої сукупного попиту вліво;

д) усі твердження неправильні.

 

14. Більшість економістів нині уважає, що у короткостроковому періоді форма кривої Філіпса залежить від:

а) рівня процентних ставок;

б) природної норми безробіття;

в) рівня очікуваної інфляції;

г) рівня оподаткування;

д) рівня валютного курсу.

 

15. Яке твердження щодо кривої Філіпса не поділяють прихильники теорії раціональних сподівань:

а) крива Філіпса є вертикальною не лише в довгостроковому, а й у короткостроковому періоді;

б) між безробіттям та інфляцією немає вибору і в короткостроковому періоді;

в) через макроекономічну політику уряд не може впливати на реальні змінні – обсяг національного виробництва і рівень зайнятості;

г) учасники ринкового процесу здебільшого правильно оцінюють економічні події при ухваленні власних рішень;

д) для подолання інфляції доцільно застосовувати політику доходів.

 

16. Що не передбачає антиінфляційна стратегія:

а) ефективна монетарна політика;

б) впорядкування державних фінансів;

в) раціоналізація структури національної економіки;

г) раціоналізація зовнішньоекономічної діяльності;

д) періодичне заморожування цін і заробітної плати.

 

17. Що було основою антиінфляційної програми в Україні у 1994-1996 роках:

а) заморожування цін і заробітної плати;

б) припинення імпорту енергоносіїв;

в) приборкання інфляційних очікувань;

г) індексація номінальних змінних;

д) запровадження фіксованого обмінного курсу.

 

18. Якщо рівень інфляції підвищується з 7 до 9% і жодних інших змін не відбувається, тоді згідно з ефектом Фішера:

а) номінальна і реальна процентні ставки зростуть на 2%;

б) ні номінальна, ні реальна процентні ставки не зміняться;

в) номінальна процентна ставка збільшиться на 2%, а реальна не зміниться;

г) номінальна процентна ставка не зміниться, а реальна зменшиться на 2%;

д) усі твердження неправильні.

 

19. Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей:

а) за сталої швидкості обігу грошей їхня кількість у національній економіці визначає рівень цін;

б) незалежний центральний банк, який визначає пропозицію грошей, повністю контролює темп інфляції;

в) добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості їх обігу дорівнює реальному ВВП;

г) рівень інфляції в країні залежить від кількості грошей, яка перебуває в обігу;

д) узгоджуються усі.

 

20. Кількісне рівняння обміну твердить, що:

а) кількість грошей ´ рівень цін = швидкості обігу грошей ´ реальний ВВП;

б) кількість грошей ´ реальний ВВП = швидкості обігу грошей ´ рівень цін;

в) кількість грошей ´ швидкості обігу грошей = рівень цін ´ реальний ВВП;

г) кількість грошей ´ швидкості обігу грошей = рівень цін ´ номінальний ВВП;

д) усі твердження неправильні.

 

ІV. Задачі

Якщо минулого року індекс споживчих цін становив 110, а цього року – 121%, то яким є темп інфляції?

Припустімо, що криву Філіпса для економіки Багатії описує рівняння:

p=p-1 – 0,8(Б – 0,06)

Дайте відповіді на такі запитання:

а) яка природна норма безробіття;

б) якою є залежність між інфляцією та безробіттям у короткостроковому і довгостроковому періодах;

в) на скільки відсотків треба збільшити циклічне безробіття для зниження інфляції на 5%;

г) використовуючи закон Оукена, обчисліть коефіцієнт дезінфляційних утрат.

Заповніть таблицю.

Рік Рівень інфляції Відсоток зростання номінального доходу порівняно з попереднім роком Темп інфляції Відсоток зростання реального доходу
100,00    
115,00 18% ‑‑‑ ‑‑‑
126,00 11% ‑‑‑ ‑‑‑
133,00 9% ‑‑‑ ‑‑‑

 

4. У таблиці наведено певні економічні параметри Багатії за 3 роки.

Рік Грошова маса (млн грн) Швидкість обігу грошей (кількість оборотів за рік) Індекс цін (%)
6,0
6,2
6,5

 

Якою була динаміка номінального і реального валового внутрішнього продукту:

а) у другому разі порівняно з першим;

б) у третьому році порівняно з другим?

 

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

інфляція
помірна інфляція
гіперінфляція
галопуюча інфляція
передбачена інфляція
непередбачена інфляція
збалансована інфляція
незбалансована інфляція
інфляція попиту
інфляція витрат
інерційна інфляція
дефляція
класична інфляція
сучасна інфляція
марксистська теорія інфляції
кількісна теорія грошей
кейнсіанська теорія інфляційного розриву
короткострокова крива Філіпса
рання крива Філіпса
уявна крива Філіпса
сучасна крива Філіпса
довгострокова крива Філіпса
нуліфікація
індексація
дезінфляція
коефіцієнт дезінфляційних утрат
антиінфляційна стратегія
лібералізація цін
монетаристська теорія інфляції

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердженняДата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1151. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.121 сек.) русская версия | украинская версия