Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 8 страница
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Н; 2. П; 3. Н; 4. П; 5. Н; 6. П; 7. П; 8. Н; 9. П; 10. П; 11. Н; 12. Н; 13. П; 14. Н; 15. Н; 16. П; 17. П; 18. Н; 19. П; 20. Н.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. в; 2. в; 3. б; 4. а; 5. б; 6. г; 7. в; 8. д; 9. д; 10. в; 11. г; 12. г; 13. а; 14. в; 15. д; 16. д; 17. в; 18. в; 19. в; 20. в.

ІV. Задачі

1. Темп інфляції дорівнює (121 – 110/110) × 100% = 10%.

2. а) Природна норма безробіття становить 6%.

б) Між інфляцією та безробіттям існує компромісний вибір лише у короткостроковому періоді. Хронічна інфляція та хронічне безро­біття не пов’язані між собою, тобто крива Філіпса є вертикальною.

в) Для зниження інфляції на 5% циклічне безробіття треба збільшити на 12,25%.

г) коефіцієнт дезінфляційних утрат становить 4,9% річного реального ВВП = [24,5 : 5] = 4,9%.

3. Див. таблицю.

Рік Рівень інфляції Відсоток зростання номінального доходу порівняно з попереднім роком Темп інфляції Відсоток зростання реального доходу
100,00
115,00 18% 15,00 3,00
126,00 11% 9,57 0,43
133,00 9% 5,56 - 1,56

 

4. У першому році номінальний і реальний ВВП збігаються і дорівнюють 6000 млн грн [1000 ´ 6,0].

У другому році номінальний ВВП Багатії становить 7440 млн грн, а реальний ВВП – 6763 млн грн.

Темп приросту номінального ВВП Багатії у другому році порівняно з першим становить 124% [ (7440 :6000) ´ 100%]. Темп росту реального ВВП у другому році дорівнює 113%.

У третьому році номінальний ВВП Багатії становить 9750 млн грн, а реальний ВВП – 7500 млн грн.

Темп росту номінального ВВП у третьому році порівняно з другим становить 131%, а темп росту реального ВВП – 110,9%.

 

Тема 11. Монетарна політика

І. Виберіть визначення для кожного терміна

  монетарна політика
  пропозиція грошей
  комерційні банки
  часткове резервування депозитів
  активи банку
  пасиви банку
  неопераційні вклади
  резерви
  коефіцієнт депонування грошей
  надлишкові резерви
  коефіцієнт фактичного резервування депозитів
  грошова база
  повний грошовий мультиплікатор
  фактичні резерви
  центральний банк
  наднормативні резерви
  політика “дешевих грошей”
  політика “дорогих грошей”
  чекові депозити
  поточні змінні монетарної політики
  кредитор останньої надії
  проміжні змінні монетарної політики
  власний капітал банку
  баланс банку
  простий депозитний мультиплікатор
  Т – рахунок
  дисконтні позики
  обов’язкові резерви

 

Визначення

Державний інститут, який відповідає за пропозицію грошей у країні.

Депозитні інституції, які приймають вклади від фізичних та юридичних осіб, надають позики та виконують інші операції.

Кількість грошей, наявна у національній економіці на певний момент часу.

Заходи зі зменшення або обмеження зростання пропозиції грошей у країні.

Заходи зі збільшення пропозиції грошей у країні.

Показник, який містить готівку на руках у населення і банківські резерви, що зберігаються у центральному банку.

Загальний обсяг активів банку мінус загальний обсяг пасивів банку.

Система банківництва, за якої норма резервів становить менше 100% депозитних зобов’язань комерційного банку.

Перелік активів та вимог, які відображають фінансовий стан банку на певний момент часу.

Частина депозитів, яку банки зберігають у центральному банку.

Сума, на яку фактичні резерви банку перевищують обов’язкові резерви.

Напрями використання коштів банку.

Величина, що обернена до норми резервування.

Відношення пропозиції грошей до грошової бази.

Спрощений баланс, що містить лише зміни, які відбуваються у статтях балансу, починаючи з його певної вихідної позиції.

Позики комерційних банків у центрального банку.

Частина надлишкових резервів, що не надана у позику.

Джерела коштів банку.

Показник, який відбиває розподіл домогосподарствами грошей між готівкою та чековими депозитами.

Відсоток депозитів, який банки зберігають у вигляді обов’язкових та понаднормативних резервів.

Депозити, на які не можна виписувати чеки.

Вклади у комерційних банках або інших фінансових установах, на які можна виписувати чеки і які на вимогу вкладника можна одразу вилучити.

Змінні, на які прямо може впливати центральний банк за допомогою знарядь монетарної політики.

Змінні, певного рівня яких потрібно досягти для реалізації цілей монетарної політики, але на які центральний банк не може прямо впливати.

Вклади, які внесено у банк, але на які не надано позики.

Одна з функцій центрального банку.

Сума обов’язкових та надлишкових резервів.

Заходи, що скорочують або обмежують зростання пропозиції грошей у національній економіці для досягнення макроекономічної стабільності.

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

Що менша потреба населення в готівці порівняно з потребою населення у банківських депозитах, то менша можливість створення грошей банками.

На величину грошового мультиплікатора не впливає величина наднормативних резервів.

Резерви комерційного банку у центральному банку – це активи центрального банку.

Політика “дорогих грошей” стимулює ділову активність у національній економіці.

Політика “дешевих грошей” спричиняє зменшення обсягу експорту.

Збільшення грошової маси в умовах повної зайнятості зумовлює інфляцію.

Операції на відкритому ринку, що збільшують пропозицію грошей, передбачають продаж центральним банком державних облігацій.

За норми резервування у 100% простий депозитний мультиплікатор грошей дорівнює 0.

Готівка, яку зберігають банки у своїх сейфах, є частиною банківських резервів.

Центральний банк може зменшити величину надлишкових резервів збільшенням норми резервування.

Сукупний попит збільшиться, коли центральний банк продає державні цінні папери на відкритому ринку.

Створення грошей банківською системою підвищує ліквідність економіки, але не збільшує багатства суспільства.

Розмір депозитного мультиплікатора дорівнює розмірові мультиплікатора видатків.

У балансі комерційного банку відображені його операції за певний проміжок часу.

Комерційні банки створюють гроші при поверненні їм позик.

Зростання відкритості національної економіки та процеси глобалізації роблять впливи монетарної політики менш визначеними.

Вплив монетарної політики на національну економіку слабшає, якщо крива попиту на гроші положиста, а крива попиту на інвестиції крута.

Центральний банк завжди стоїть перед дилемою: на чому зосереджуватися – на стабілізації процентних ставок чи на контролі за пропозицією грошей.

Банки, що працюють на основі часткового резервування, уразливі для так званої банківської паніки.

Зменшення коефіцієнта депонування грошей зменшує пропозицію грошей.

 

ІІІ. Дайте правильні відповіді

Що не є статтею “Активи” комерційного банку:

а) резерви;

б) надані позики;

в) дисконтні позики;

г) цінні папери;

д) інші активи.

 

Що не є статтею “Пасиви” комерційного банку:

а) чекові вклади;

б) отримані позики;

в) капітал банку;

г) неопераційні вклади;

д) готівка в касі.

 

Пропозиція грошей у національній економіці збільшується щоразу, коли комерційні банки:

а) збільшують свої вклади у центральному банку;

б) зменшують свої зобов’язання за поточними рахунками;

в) збільшують обсяги позик, наданих домогосподарствам і виробничим одиницям;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а і в.

 

Надлишкові резерви комерційного банку – це:

а) активи, які у разі потреби можуть швидко перетворюватися на готівку;

б) різниця між величиною фактичних резервів та величиною обов’язкових резервів;

в) різниця між величиною активів і власним капіталом;

г) різниця між величиною фактичних резервів та величиною наднормативних резервів;

д) усі твердження неправильні.

 

Яке з тверджень становить фундаментальну основу балансу банку:

а) банківські активи плюс власний капітал дорівнюють пасивам;

б) власний капітал банку дорівнює різниці між активами і пасивами банку;

в) сума активів і пасивів банку дорівнює власному капіталові банку;

г) різниця пасивів і власного капіталу дорівнює активам банку;

д) жодне.

 

Комерційний банк може створювати безготівкові гроші в межах:

а) своїх надлишкових резервів;

б) своїх депозитів;

в) своєї готівки у касі;

г) своїх фактичних резервів;

д) своїх обов’язкових резервів.

 

Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у 2 рази, то пропозиція грошей:

а) не змінилась;

б) подвоїлась;

в) зросла у чотири рази;

г) зросла, але менш ніж у 2 рази;

д) усі відповіді неправильні.

 

Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то грошова база:

а) зменшиться і пропозиція грошей також зменшиться;

б) зменшиться, а пропозиція грошей збільшиться;

в) збільшиться і пропозиція грошей збільшиться;

г) збільшиться, а пропозиція грошей зменшиться;

д) усі твердження неправильні.

 

Для підвищення рівня ліквідності банківської системи центральний банк підвищує норму резервування. Якщо центральний банк не хоче допустити змін у пропозиції грошей, яке поєднання заходів монетарної політики він повинен застосувати:

а) підвищити облікову ставку і купувати державні цінні папери;

б) знизити облікову ставку і продавати державні цінні папери;

в) підвищити облікову ставку і продавати державні цінні папери;

г) знизити облікову ставку і купувати державні цінні папери;

д) усі заходи неправильні.

 

Зменшення норми резервування:

а) збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора;

б) збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення коефіцієнта депонування;

в) зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення грошового мультиплікатора;

г) зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення коефіцієнта депонування;

д) усі твердження неправильні.

 

Що не є статтею “Активи” центрального банку:

а) цінні папери;

б) позики комерційним банкам;

в) золотовалютні резерви;

г) обов’язкові резерви комерційних банків;

д) інші активи.

 

Що не є статтею “Пасиви” центрального банку:

а) резерви комерційних банків;

б) дисконтні позики;

в) депозити скарбниці;

г) банкноти центрального банку;

д) інші зобов’язання.

 

Збільшення обов’язкових резервів не змінить пропозицію грошей, якщо не зміниться:

а) грошова база;

б) обсяг надлишкових резервів банків;

в) співвідношення готівки і депозитів;

г) обсяг фактичних резервів;

д) усі твердження неправильні.

 

Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів домогосподарствам і комерційним банкам, то:

а) збільшиться загальна сума особистих заощаджень;

б) збільшиться загальна сума депозитів комерційних банків;

в) зменшиться сума позик, наданих комерційними банками;

г) знизиться рівень процентної ставки;

д) збільшиться пропозиція грошей.

 

Центральний банк не виконує такої функції:

а) регулювання та контроль пропозиції грошей у національній економіці;

б) емісія грошових знаків;

в) зберігання золото-валютних резервів та обов’язкових резервів комерційних банків;

г) надання кредитів населенню;

д) “кредитор останньої надії”.

 

Максимально можливе збільшення суми банківських депозитів дорівнює:

а) добутку обов’язкових резервів та грошового мультиплікатора;

б) різниці між фактичними резервами та обов’язковими резервами;

в) добутку надлишкових резервів та грошового мультиплікатора;

г) добутку фактичних резервів та грошового мультиплікатора;

д) усі твердження неправильні.

 

Проведення монетарної політики стикається з низкою ускладнень та перешкод, які знижують її результативність. Такою перешкодою не є:

а) зростання рівня відкритості національної економіки;

б) поведінка економічних суб’єктів;

в) зміна швидкості обігу грошей;

г) співвідношення між прямими та непрямими податками;

д) зміни у функції інвестицій.

 

Передавальний механізм монетарної політики не містить такої ланки (згідно з основним потоком макроекономіки):

а) зміна реальної пропозиції грошей унаслідок проведення центральним банком відповідної монетарної політики;

б) зміна процентних ставок;

в) зміна швидкості обігу грошей;

г) зміна сукупних видатків у відповідь на зміну процентних ставок;

д) зміна основних макроекономінчих змінних – реального ВВП, рівня зайнятості та рівня цін унаслідок зміни сукупних видатків.

 

У національній економіці пропозиція грошей не залежить від:

а) норми резервування;

б) готівки;

в) обов’язкових резервів;

г) депозитів скарбниці;

д) коефіцієнта депонування.

 

Центральному банкові складно уповільнити темпи зростання грошової маси, якщо:

а) величина особистих заощаджень дуже значна;

б) центральний банк не може зменшувати норму резервування;

в) комерційні банки володіють значними надлишковими резервами;

г) курс національної валюти знижується;

д) домогосподарства і фірми намагаються купити державні облігації на значну суму.

ІV. Задачі

1. Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 15%, а загальна сума вкладів становить 100 млн грн. Визначіть пропозицію грошей.

 

2. Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10%. а коефіцієнт фактичного резервування – 30%. Визначіть розмір грошового мультиплікатора.

 

3. У 1997 р. коефіцієнт депонування грошей дорівнював 10%, коефіцієнт фактичного резервування депозитів 30%, а грошова база – 200. У 2002 р. коефіцієнт депонування грошей дорівнює 20%, коефіцієнт фактичного резервування не змінився, а грошова база збільшилась на 50. Якщо пропозицією грошей керує механізм грошового мультиплікатора, то як вона змінилась за цей період?

 

Депозити комерційного банку становлять 200 млн грн. Сумарні резерви (обов’язкові та наднормативні) дорівнюють 60 млн грн. Норма резервування – 20%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк використає усі наднорматинві резерви для надання позики?

 

Припустімо, що спрощенний баланс банку такий, як подано нижче (усі цифри в мільйонах гривень, а норма резервування становить 20%):

Активи Пасиви
Резерви 12 Безстрокові вклади 40
Цінні папери 8  
Надані позики 20  

Отож:

а) Якими наднормативними резервами володіє цей комерційний банк?

б) Який розмір простого депозитного мультиплікатора?

 

На основі наведених даних складіть баланс центрального банку країни:

  (млрд грн)
Цінні папери
Резерви комерційних банків
Банкноти, випущені в обіг
Депозити скарбниці
Інші активи
Позики комерційним банкам
Золото-валютні резерви
Інші зобов’язанні і власний капітал

 

На підставі даних із задачі 6 визначте, як наведені нижче операції, що здійснюються одна незалежно від одної, позначаються на балансі центрального банку:

а) Центральний банк продає на відкритому ринку державні цінні папери на суму 50 млн грн населенню, яке оплачує їх чеками.

б) Комерційні банки позичають у дисконтного віконця 15 млн грн.

в) Центральний банк купує на відкритому ринку державні цінні папери на суму 7 млн грн у комерційних банків.

 

Відповіді

І Виберіть визначення для кожного терміна

монетарна політика
пропозиція грошей
комерційні банки
часткове резервування депозитів
активи банку
пасиви банку
неопераційні вклади
резерви
коефіцієнт депонування грошей
надлишкові резерви
коефіцієнт фактичного резервування депозитів
грошова база
повний грошовий мультиплікатор
фактичні резерви
центральний банк
наднормативні резерви
політика “дешевих грошей”
політика “дорогих грошей”
чекові депозити
поточні змінні монетарної політики
кредитор останньої надії
проміжні змінні монетарної політики
власний капітал банку
баланс банку
простий депозитний мультиплікатор
Т – рахунок
дисконтні позики
обов’язкові резерви

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. Н; 2. Н; 3. Н; 4. Н; 5. Н; 6. П; 7. Н; 8. Н; 9. П; 10. П; 11. Н; 12. П; 13. Н; 14. Н; 15. Н; 16. П; 17. П; 18. П; 19. П; 20. Н.

ІІІ. Дайте правильну відповідь

1. в; 2. д; 3. в; 4. б; 5. б; 6. а; 7. в; 8. а; 9. г; 10. а; 11. г; 12. б; 13. б; 14. в; 15. г; 16. в; 17. г; 18. в; 19. г; 20. в.

ІV. Задачі

1. Пропозиція грошей дорівнює 115 млн грн. Пропозиція грошей дорівнює сумі вкладів і готівки. Величина готівки дорівнює 15 млн, а депозитів – 100 млн грн.

2. Розмір грошового мультиплікатора становить 2,75 = (cr + 1) / (cr + rr) = (0,1 + 1) / (0,1 + 0,3).

3. Пропозиція грошей дорівнює добутку грошової бази та грошового мулитиплікатора. Грошовий мультиплікатор у 1997 р. = (cr + 1) / (cr + rr) = (0,1 + 1) / (0,1 + 0,3) = 2,75. Пропозиція грошей у 1997 р. становила 200 ´2,75 = 550.

У 2002 р. грошовий мультиплікатор = (0,2 + 1) / (0,2 + 0,3) = 2,4.

Пропозиція грошей у 2002 р. = 250 ´ 2,4 = 600

Між 1997 і 2002 рр. пропозиція грошей збільшилась на 9,1%.

4. Обов’язкові резерви дорівнюють 40 млн грн (200 млн грн ´ 0,2).

Наднормативні резерви = 60 – 40 = 20 (млн грн).

Простий мультиплікатор = 1/0,2 = 5.

Отже, додаткова пропозиція грошей може становити:

20 ´ 5 = 100 (млн грн).

5. а) Наднормативні резерви становлять 4 млн грн за норми резервування 20%, обов’язкові резерви дорівнюють 8 [40 ´0,2]. Оскільки резерви банку становлять 12 млн грн, з них 8 млн – обов’язкові, то 4 млн грн є наднормативними.

б) Простий депозитний мультиплікатор дорівнює 5 = (1/0,2).

6.

Активи (млрд грн) Пасиви і власний капітал (млрд грн)
Золотовалютні резерви 10 Банкноти, випущені в обіг 70
Цінні папери 80 Резерви комерційних банків 20
Позики комерційним банкам 5 Депозити скарбниці 5
Інші активи 5 Інші зобов’язання і власний капітал 5
Всього 100 Всього 100

 

7. а) Державні цінні папери – 50 млн грн

Резерви комерційних банків – 50 млн грн

 

б) Позики комерційним банкам + 15 млн грн

Резерви комерційних банків + 15 млн грн

 

в) Цінні папери + 7 млн грн

Резерви комерційних банків + 7 млн грн

 

Тема 12. Фіскальна поліТика. Дефіцит бюджету і державний борг

І. Виберіть визначення для кожного терміна

  фіскальна політика
  об’єкти оподаткування
  суб’єкти оподаткування
  одиниця оподаткування
  податкова ставка
  прогресивна ставка
  пропорційна ставка
  регресивна ставка
  прямі податки
  непрямі податки
  індивідуальний акциз
  мито
  капітальні знижки
  сеньйораж
  крива Лафера
  вмонтований стабілізатор
  ефект витіснення
  державний борг
  зовнішній борг
  внутрішній борг
  бюджетування капіталу
  фактичний дефіцит (профіцит)
  структурний дефіцит
  бюджет за повної зайнятості
  циклічний дефіцит
  монетизація дефіциту
  первинний дефіцит бюджету
  рівність Рікардо
  дефолт
  реструктуризація боргу
  викуп боргу
  капіталізація боргу

Визначення

Відмова країни-боржника обслуговувати свої зовнішні борги, зокрема здійснити чергові виплати з боргу.

Непрямий податок, що накладають на кожну одиницю певного товару;

Податок на імпортні товари.

Графічне зображення залежності між податковими ставками і податковими надходженнями до державного бюджету.

Податки, що стягуються безпосередньо з індивідів та фірм;

Одиниця виміру об’єкта оподаткування.

Величина податку на одиницю оподаткування.

Додаткова емісія грошей для збалансування дефіцитного державного бюджету.

Податки, що встановлюються на товари та послуги і входять в їхню ціну.

Заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни.

Бюджет, який показує, якими були би податкові надходження, а відтак і сальдо державного бюджету, якби національна економіка продукувала природний обсяг продукції, а державні видатки були поточними.

Різниця між величиною дефіциту бюджету і виплатою процентів за борг.

Твердження, що фінансування державних видатків за рахунок запозичення рівнозначне їх фінансуванню за рахунок податків.

Загальна сума нагромадженої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, яка дорівнює сумі всіх дефіцитів за вирахуванням надлишків.

Цілеспрямоване регулювання податків і державних видатків для досягнення певних макроекономічних завдань.

Зміна строку або умов сплати зовнішнього боргу.

Обмін боргових зобов’язань на власність держави-боржника.

Різниця між доходами державного бюджету і державними видатками.

Надання країні-боржникові можливості викупити свої боргові зобов’язання на вторинному ринку цінних паперів.

Фізичні та юридичні особи, що сплачують податки.

Ставка оподаткування, що є однаковою і не залежить від розмірів доходу.

Заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам, урядам та міжнародним фінансовим організаціям.

Різниця між фактичним і структурним дефіцитом.

Будь-який механізм національної економіки, що збільшує бюджетний дефіцит під час спаду та індукує надлишок у роки інфляції і не потребує додаткових заходів з боку державних інституцій.

Різниця між податковими надходженнями за повної зайнятості за наявних податкових ставок і фактичними видатками.

Методика обчислення державного бюджету, яка враховує зміни в державних активах і пасивах.

Ставка оподаткування, яка із збільшенням доходу зростає.

Усе те, з чого стягується податок (заробітна плата, прибуток підприємства, кількість землі тощо).

Зменшення ставки оподаткування прибутку.

Зменшення запланованих інвестиційних видатків у національній економіці внаслідок зростання процентних ставок, яке спричиняється збільшенням узятих урядом позик на грошовому ринку.

Отримання урядом доходу від друкування грошей, який виникає тоді, коли темпи приросту грошової маси перевищують темпи зростання реального ВВП.

Податкова ставка, що із збільшенням доходу знижується.

 

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

Зростання чистого експорту частково нейтралізуватиме дію стримувальної фіскальної політики.

Внутрішній борг спричиняє перерозподіл доходів між різними групами населення.

Інфляція збільшує реальну вартість номінального державного боргу.

Зовнішній борг не може бути тягарем для національної економіки.

Фінансування державних видатків через продаж державних облігацій іноземцям накладає певний тягар на майбутні покоління.

Згідно з традиційним поглядом, зниження податків, яке уряд фінансує збільшенням запозичень і нагромадженням державного боргу у короткостроковому періоді не впливає на обсяг споживання і сукупний попит, а відтак на обсяг національного виробництва.

Що прогресивніша система оподаткування, то вища вмонтована стабільність національної економіки.

Стимулювальна монетарна політика збільшує чистий експорт, що підсилює її впливи на національну економіку.

Прихильники економіки пропозиції вважають, що зменшення податків перемістить вправо і криву сукупної пропозиції.

Точнішу характеристику державного боргу дає не його абсолютна величина, а його відношення до обсягу ВВП.

Фінансування державних видатків через підвищення особистих податків накладає тягар на майбутні покоління.

Великий державний борг може спричинити банкрутство держави.

Згідно з рікардівським підходом, скорочення податків, яке уряд фінансує за рахунок запозичень у короткостроковому періоді збільшує обсяг споживання і сукупний попит, а відтак і обсяг національного виробництва.

За інших рівних умов підвищення податків і державних видатків на однакову величину може спричинити зростання ВВП.

Якщо національна економіка досягла рівня повної зайнятості ресурсів і державні видатки перевищують податкові надходження, то виникає структурний дефіцит бюджету.

Стримувальна монетарна політика, яка спрямована на боротьбу з інфляцією, суперечить коригуванню дефіциту торговельного балансу.

Певний захід уряду, що змінює структурний дефіцит бюджету, змінює фактичний дефіцит у тому самому напрямі.Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 3679. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.121 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7