Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 12 страница. Фондові біржі. Цінні папери
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Фондові біржі. Цінні папери. Облігації і акції. Інфраструктура ринку праці. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

Тема 6. Ринковий механізм

Саморегулювання ринкової економіки. Ринковий механізм та його складові. Попит і закон попиту. Види попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Шкала і крива попиту. Закон попиту. Визначники попиту. Зміна у попиті та зміни у величині попиту. Взаємозамінювані і взаємодоповнювані блага. Блага вищої та нижчої споживчої цінно­сті.

Пропозиція і закон пропозиції. Види пропозиції. Ринкова про­позиція. Шкала та крива пропозиції. Закон пропозиції. Зв’язок між ринковою та індивідуальною пропозицією. Визначники пропозиції. Зміни у пропозиції та зміни у величині пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості продукту. Функція рівно­важної ціни. Надлишок і нестача продукту на вільному ринку.

Еластичність попиту і пропозиції за ціною. Способи обчис­лення коефіцієнтів цінової еластичності попиту і пропозиції. Чин­ники, що визначають еластичність попиту і пропозиції за ціною.

Розв’язання ринком основних проблем організації економіки. Переваги і слабини ринкового механізму. Недосконала конкуренція. Інші вади ринку. Державне регулювання національної економіки.

Тема 7. Економічна роль держави

Необхідність державного втручання в господарське життя. За­безпечення справедливості, ефективності та стабільності. Держава як економічний суб’єкт. Канали зв’язків держави з іншими економіч­ними суб’єктами. Важелі впливу держави на господарське життя.

Економічні функції держави. Забезпечення правової бази. За­хист конкуренції і антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Необхідність державного регулювання доходів. Прожитковий міні­мум. Блага громадського вжитку. Макроекономічна і стабілізаційна політика держави.

Державний сектор у національній економіці та методи його створення. Держава як виробник. Ефективність функціонування дер­жавних підприємств. Націоналізація і роздержавлення. Роль держав­ного сектору в стабілізації національної економіки.

Державні фінанси. Фінансова система країни та її роль. Дер­жавний бюджет. Доходи і видатки державного бюджету. Дефіцит бюджету і державний борг. Податки і їх види. Елементи податкової системи. Формування податкової системи в Україні.

Державне регулювання національної економіки та його види. Правові, адміністративні та економічні методи регулювання. На­прями державного регулювання економіки. Захист національного виробника. Роль держави в інтеграційних процесах.

Стабілізаційна політика. Фіскальна і монетарна політика. Інші види стабілізаційної політики.

Кейнсіанський, класичний та марксистський підходи до еконо­мічної ролі держави.

Тема 8. Економіка домогосподарства

Домогосподарство як економічний суб’єкт. Функції домогос­подарства у традиційній економіці. Матеріальне самозабезпечення сім’ї. Елементи традиційного господарства в Україні.

Функції домогосподарства у ринковій економіці. Домогоспо­дарство як постачальник ресурсів і функціональний розподіл доходів. Трудові і майнові доходи. Родинний розподіл доходів. Особисті по­датки. Джерела формування сімейного бюджету.

Диференціація доходів домогосподарств. Бідність і багатство. Політика соціального захисту населення. Особливості формування доходів домогосподарств у перехідній економіці України.

Споживання і заощадження домогосподарств. Інструментарій для аналізу споживання і заощадження домогосподарства. Видатки домогосподарств на споживання. Чинники, що впливають на спожи­вання. Домогосподарство як заощадник та інвестер. Форми заоща­джень домогосподарств. Активи вищої і нижчої цінності. Диверсифі­кація активів.

Особливості споживання і заощадження домогосподарств у пе­рехідній економіці України.

Тема 9. Ділове підприємство. Витрати і прибуток

Суть, види та розміри ділових підприємств. Сутність підприєм­ства. Підприємство і фірма. Фірма як економічний суб’єкт.

Види підприємств за розміром. Чинники, що визначають роз­міри підприємств. Економічна поведінка і стратегія фірми. Менедж­мент фірми.

Правові форми ділових підприємств. Переваги і недоліки одно­осібного володіння. Переваги і недоліки партнерства. Акціонерні то­вариства. Нові форми господарювання в Україні.

Капітал підприємства. Кругооборот капіталу підприємства і його стадії. Проблема реалізації. Маркетинг. Оборот капіталу. Основ­ний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація та способи її обчислення. Державне регулю­вання норми амортизації. НТР і моральне зношення основного капі­талу. Швидкість обороту капіталу та чинники прискорення його обо­роту.

Витрати виробництва і прибуток. Суть витрат виробництва та їхні види. Витрати як базис конкуренції. Короткостроковий і довго­строковий періоди.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні ви­трати. Змінні витрати. Загальні і середні витрати. Граничні витра­ти.

Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект мас­штабу виробництва. Мінімальний ефективний розмір підприємств.

Суть і види виторгу фірми. Прибуток, його рівень і напрями використання. Максимізація прибутку. Значення прибутку в розвитку національної економіки.

Тема 10. Підприємництво

Підприємницька діяльність. Суть підприємництва та умови його існування. Види і функції підприємництва. Капітал як матері­альна основа підприємницької діяльності. Теорії підприємництва і капіталу. Економіко-правові засади розвитку підприємництва в Україні.

Особливості підприємництва у різних секторах матеріального і нематеріального виробництва. Бізнес, підприємництво і комерція.

Менеджмент у підприємницькій діяльності. Бізнес-план фірми. Лінійна і функціональна структура управління. Матрична структура. Мотивація. Контроль. Управлінське рішення. Стратегічне управ­ління.

Підприємництво в агропромисловому комплексі. Місце і роль сільського господарства в національній економіці. Власність на зем­лю. Земельна рента та її форми. Орендна плата. Ціна землі.

Форми господарювання у сільському господарстві. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. НТР і розвиток агропромислової інтеграції.

Рентні відносини. Земельний податок. Державна підтримка сільського господарства. Зміни в соціально-економічній структурі українського села. Проблеми земельної реформи в Україні.

Тема 11. Трудові відносини

Праця і трудові відносини. Наймані працівники і працедавці. Суб’єкти трудових відносин. Механізм реалізації трудових відносин. Сучасні форми участі найманих працівників в управлінні виробницт­вом.

Ринок праці. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили. Попит на працю. Пропозиція праці. Економічні школи про вартість робочої сили. Чинники, що визначають попит на працю і пропозицію праці. Безробіття. Неповна зайнятість. Роль трудових спілок на ринку праці. Особливості регулювання ринку праці.

Мотивація трудової діяльності. Мотиви і стимули до праці. Суть та функції заробітної плати. Елементи організації заробітної плати. Чинники диференціації заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Системи оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Номінальна і реальна заробітна плата. Динаміка реальної заробітної плати у світі та в Україні. Соціальне партнерство.

Тема 12. Економічне відтворення і економічне зростання

Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Трансформаційний спад як форма звуженого відтворення. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів у процесі відтворення. Відтворення усіх елементів економічної системи. Теорії відтворення.

Сукупний продукт і проблема його реалізації. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Національні рахунки. Валовий внутрішній про­дукт і його відтворювальна структура. Національний дохід. Особис­тий дохід. Використовуваний дохід.

Тіньовий і традиційний сектори у економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.

Національне багатство і його структура. Природні багатства. Інтелектуальний потенціал суспільства. Людський капітал.

Економічне зростання і економічний розвиток. Погляди на еко­номічне зростання. Фактори економічного зростання. Типи еконо­мічного зростання. Продуктивність праці і чинники її зростання. Економічне зростання і стан довкілля.

Економічний розвиток і його рівень. Показники рівня еконо­мічного розвитку країни.Соціальний прогрес. Зміст і показники соці­ального прогресу. Напрями соціального прогресу. Вдосконалення умов трудової діяльності людини. Зміна ролі людини у виробництві. Рівень життя і його показники. Рівність і ефективність виробництва.

Проблеми економічного зростання у розвинутих країн. Еконо­мічне зростання у країнах, що розвиваються.

Особливості економічного розвитку України. Перехід до еко­номічного зростання.

Тема 13. Сучасні моделі ринкової економіки

Еволюція ринкової системи. Ринкова економіка вільної конку­ренції. Промислова революція та її історичне значення. Рушійні сили ринкової економіки. Концентрація і централізація виробництва і ка­піталу. Приватний і державний сектори національної економіки. Суть та ознаки змішаної ринкової економіки. Національно-державні різно­види змішаної економіки.

Реалізація у США ідей економічного лібералізму. Перерозподіл державного національного доходу. Методи регулювання економіки. Проблеми економічної і соціальної справедливості у США.

Теорія неолібералізму та її реалізація у повоєнній Німеччині. Концепція соціальної ринкової економіки. Особливості системи соці­ального захисту в Німеччині.

Скандинавська модель розподільного соціалізму. Принцип розмежування створення багатства і його розподілу. Дилема між ефективністю та справедливістю.

Особливості організації економіки Японії. Роль промислових груп і торгових компаній. Державна бюрократія. Персоналізм і па­терналізм в японській економічній культурі. Система пожиттєвого найму.

Основні ознаки економічних систем нових індустіальних країн. Особливості організації їх національної економіки. Прискорення економічного зростання нових індустріальних країн.

Тема 14. Перехідна економіка

Теорія і практика адміністративно-командної економіки. Ознаки командної економіки. Державна власність. Централізоване директивне планування. Адміністративне ціноутворення. Принципи формування доходів.

Економіка дефіциту. Бюрократизація управління. Соціальні втрати. Суперечності і слабини одержавленої економіки. Занепад і крах адміністративно-командної системи.

Перехідна економіка та її основні концепції. Поняття і суть пе­рехідного періоду. Шляхи переходу до ринкової економіки. Еволю­ційний шлях (градуалізм). “Шокова терапія”.

Лібералізація економіки та її суперечності.

Роздержавлення економіки. Трансформація власності. Шляхи і методи приватизації. Етапи приватизації в Україні. Велика і мала приватизація. Становлення підприємництва. Еволюція власності у сільському господарстві.

Демонополізація економіки та її основні напрями. Особливості демонополізації в Україні.

Інституційні перетворення. Формування правової основи рин­кової економіки в Україні. Особливості ринкових інститутів у пере­хідній економіці. Зміна економічних функцій держави у перехідній економіці. Нові інструменти державного регулювання економіки. Стабілізаційна політика у перехідній економіці та її різновиди. Структурна політика і її головні напрями у перехідній період.

Основні ознаки перехідної економіки України. Приватні і дер­жавні підприємства у вітчизняній економіці. Проблеми великих під­приємств. Типи приватних підприємств. Реструктуризація у фізич­ному секторі вітчизняної економіки. Концепції структурної перебу­дови економіки України. Перспективи економічного зростання в Україні.

Тема 15. Світова економіка

Світове господарство, його суть та структура. Інтернаціоналі­зація і глобалізація господарського життя. Розвинуті країни і країни, що розвиваються. Диференціація країн, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація країн. Міжнародні економічні відносини та їх форми. Міжнародна торгівля та її еконо­мічні основи. Рівень відкритості економіки. Класичні і сучасні теорії зовнішньої торгівлі. Теорії абсолютної і порівняльної переваг. Між­народні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Торговельні обмеження. Міжнародні організації з регулювання зовнішньої торгів­лі. Зовнішня торгівля України. Місце зовнішньої торгівлі в економіці України. Структура зовнішньої торгівлі України. Конкурентні пере­ваги, слабини і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України.

Міжнародний рух капіталів. Форми, масштаби і географія цього процесу. Прямі і портфельні інвестиції. Транснаціональні кор­порації. Теорії міжнародного руху капіталів. Інвестиційний клімат та інвестиційний ризик. Україна в міжнародному русі капіталу.

Міжнародна міграція робочої сили, причини і види. Теорії між­народної трудової міграції. Основні центри міжнародної міграції ро­бочої сили. Еміграція із України. Наслідки міжнародної міграції кад­рів для України.

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Валюта та її конвер­тованість. Валютний курс. Плаваючі і фіксовані валютні курси. Ди­наміка обмінного курсу гривні та його регулювання.

Платіжний баланс країни і його регулювання.

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародний ва­лютний фонд. Світовий банк.

Міжнародна економічна інтеграція, суть, передумови та завдання. Провідні міжнародні регіональні економічні об’єднання. Європейський Союз. НАФТА. Міжнародні галузеві об’єднання. ОПЕК.

Інтеграція України у світову економіку.

Причини виникнення і суть глобальних проблем. Класифікація глобальних проблем. Міжнародне співробітництво у розв’язанні гло­бальних проблем.

 

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 452. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия