Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 9 страница. Прискорений розвиток національної економіки можливий лише тоді, коли тягар державного боргу не зростає.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Прискорений розвиток національної економіки можливий лише тоді, коли тягар державного боргу не зростає.

Тягар державного боргу визначають як відношення боргу до податкових надходжень.

Якщо надходження до державного бюджету перевищують суму трансферів і державних закупівель, то існує первинний надлишок бюджету.

ІІІ. Дайте правильні відповіді:

1. До прямих податків не належить:

а) податок на спадщину;

б) прибутковий податок;

в) податок на золоті вироби;

г) податок із прибутку;

д) земельний податок.

 

2. Державний борг – це сума попередніх:

а) дефіцитів бюджету;

б) бюджетних надлишків за вирахуванням дефіцитів бюджету;

в) державних видатків;

г) бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків;

д) усі твердження неправильні.

 

3. Якщо національна економіка перебуває в стані рівноваги, то:

а) державний бюджет збалансований;

б) бюджети всіх рівнів мають бути збалансовані;

в) уряд не здійснює запозичень;

г) середня податкова ставка усталена;

д) усі твердження неправильні.

 

4. Функції податків полягають в тому, щоб:

а) перерозподіляти доходи між різними групами населення;

б) збільшувати обсяг коштів, спрямованих на інвестування у національну економіку;

в) скорочувати кошти, якими розпоряджаються фірми і домогосподарства;

г) регулювати грошовий обіг у країні;

д) усі твердження неправильні.

 

5. Ефект витіснення означає:

а) споживання товарів і послуг збільшується, а інвестицій - зменшується;

б) вітчизняні вироби витісняють імпорт;

в) збільшення державних видатків зменшує обсяг приватних інвестицій;

г) збільшення приватних інвестицій зменшує державні видатки;

д) усі твердження неправильні.

 

6. Однією з умов розвою національної економіки є динаміка тягаря державного боргу. Ця динаміка залежить від:

а) рівня реальної процентної ставки;

б) величини первинного дефіциту бюджету;

в) ефекту витіснення;

г) правильні відповіді а) і б);

д) правильні відповіді б) і в).

 

7. Відносні видатки з обслуговування державного боргу вимірюють:

а) відношенням суми боргу до валового внутрішнього продукту;

б) сумою державного боргу;

в) сумою сплачуваних процентів за боргом;

г) відношенням суми сплачуваних процентів та амортизації основної суми боргу до ВВП;

д) усі твердження неправильні.

 

8. Прихильники концепції економіки пропозиції вважають, що зниження податків:

а) індукує стимули до праці, заощадження, інвестування і підприємницької діяльності, а отже, переміщує вправо криву сукупної пропозиції;

б) забезпечує соціальну справедливість у розподілі доходів;

в) збільшує обсяг сукупного попиту, а отже і обсяг національного виробництва;

г) збалансовує державний бюджет з утворенням бюджетного надлишку;

д) усі твердження неправильні.

 

9. Первинний дефіцит державного бюджету – це різниця між:

а) величиною поточного дефіциту бюджету і сплатою процентів за державний борг;

б) поточними державними надходженнями і видатками;

в) надходженнями за повної зайнятості за наявних податкових ставок і фактичними видатками;

г) фактичним і структурним дефіцитом;

д) усі твердження неправильні.

 

10. Фіскальна політика буде дискреційною, якщо зміняться такі параметри:

а) знижуються ставки оподаткування;

б) підвищуються ставки оподаткування;

в) збільшуються податкові надходження за незмінної прогресивної шкали оподаткування;

г) усі твердження правильні;

д) правильні відповіді а) і б).

 

11. Фіскальна політика буде недискреційною, якщо зміняться такі параметри:

а) зміниться ставка прибуткового податку;

б) за незмінної ставки прибуткового податку збільшуються податкові надходження;

в) змінюється співвідношення між прямими і непрямими податками у доходах державного бюджету;

г) зменшуються видатки на утримання бюджетного сектора економіки;

д) усі твердження неправильні.

 

12. Стимулювальна стабілізаційна політика спрямована на:

а) досягнення бездефіцитного державного бюджету;

б) стабілізацію обмінного курсу національної валюти;

в) зниження темпів інфляції;

г) збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в національній економіці;

д) усі твердження неправильні.

 

13. Фіскальна політика буде рестрикційною у разі:

а) зменшення видатків на утримання державного апарату;

б) збільшення обсягу державних закупівель товарів і послуг;

в) збільшення обсягу соціальних видатків;

г) зменшення державних видатків;

д) усі твердження неправильні.

 

14. Заходом стимулювальної фіскальної політики є:

а) купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

б) продаж центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

в) новий випуск державних облігацій для фінансування додаткових державних видатків;

г) погашення раніше випущених державних цінних паперів;

д) усі твердження неправильні.

 

15. У національній економіці досягнуто повної зайнятості, але простежується висока інфляція. Яка комбінація заходів монетарної і фіскальної політики буде доцільною у даному разі і знизить темпи інфляції:

а) підвищення податків і продаж центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

б) зниження податків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

в) збільшення державних видатків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

г) зниження державних видатків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

д) збільшення державних видатків і зниження норми резервування.

 

16. Серед основних причин неспроможності країн платити за свої зовнішні борги не може бути така:

а) неправильна макроекономічна політика країн-боржників;

б) зростання процентних ставок у розвинутих країнах;

в) різка зміна кон’юнктури на світових ринках, що супроводжується погіршенням умов торгівлі країн-боржників;

г) наявність стимулів до відмови від платежів за борг;

д) усі можуть бути.

 

17. Яке твердження неправильне:

а) зовнішній борг країни виникає унаслідок позик країною коштів за кордоном, продажу нею фінансових активів за кордон та прямих іноземних інвестицій у її економіку;

б) державний борг складається з двох частин: внутрішнього боргу і зовнішнього боргу;

в) рівень відкритості економіки впливає на результативність фіскальної політики;

г) стимулювальна фіскальна політика зменшує чистий експорт, що послаблює її впливи на національну економіку;

д) автоматичні стабілізатори часто називають недискреційною фіскальною політикою.

 

18. Одна з реальних проблем державного боргу полягає в тому, що:

а) держава може збанкрутувати;

б) скорочується нерівність у доходах;

в) збільшується частка заощаджень за всіх рівнів використовуваного доходу;

г) частина національного продукту переходить до інших країн;

д) усі твердження неправильні.

 

19. Зовнішня заборгованість країни – це наслідок:

а) прямих зовнішніх інвестицій в економіку країни;

б) продажу матеріальних активів іноземцям;

в) позичання країною коштів за кордоном та продажу нею своїх фінансових активів за кордон;

г) правильні твердження а) і в);

д) усі твердження правильні.

 

20. Дефіцит державного бюджету можу фінансуватися за рахунок:

а) прибутків ділових підприємств;

б) доходів домогосподарств;

в) додаткової емісії грошей;

г) золото-валютних резервів країни;

д) усі твердження неправильні.

 

IV.Задачі

1. Уряд країни взяв позику за кордоном у сумі 500 млн. дол. за річною ставкою 10%. Ці кошти використано для реалізації інвестиційного проекту, який забезпечує щорічний приріст валового внутрішнього продукту на суму 100 млн. дол. упродовж кількох років.

Визначіть:

а) на скільки зросте державний борг;

б) чи зросте чистий тягар боргу, який несуть громадяни цієї країни;

в) через скільки років країна зможе погасити цей борг.

 

2. Припустімо, що державні закупівлі дорівнюють 600, величину податків визначає залежність Т=0,4Y, а трансферів F=0,2Y, рівень цін =1. Державний борг становить D = 900 за процентної ставки r = 0,1. Фактичний обсяг виробництва дорівнює 2200, а природній – 2500.

Визначіть:

а) держаний бюджет має надлишок чи дефіцит;

б) яка величина структурного дефіциту держбюджету;

в) яка величина циклічного дефіциту держбюджету.

 

3.

а) За даними таблиці обчисліть середні і граничні податкові ставки.

б) Яким є податок: 1) прогресивним, 2) пропорційним; 3) регресивним. Поясність чому. Заповніть таблицю.

 

Дохід Величина податку Середня ставка податку Гранична податкова ставка
‑‑ ‑‑
‑‑ ‑‑
‑‑ ‑‑
‑‑ ‑‑
‑‑ ‑‑
‑‑ ‑‑

 

4. Валовий внутрішній продукт за повної зайнятості становить 150 млрд. грн. Фактичний ВВП дорівнює 120 млрд. грн. Податкові надходження становлять 10% від ВВП. Державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 10,5 млрд. грн., а державні трансфери – 2,5 млрд. грн.

Визначіть:

а) чи державний бюджет має надлишок чи дефіцит і його розміри;

б) як зміниться сальдо державного бюджету за повної зайнятості.

5. Населення країни становить 50 млн. осіб. Частка дітей у віці до 16 років 20%. Коефіцієнт участі в робочій силі дорослого населення 60%. Природна норма безробіття дорівнює 5%. Середній виробіток на зайнятого в рік 25 тис. грн. Податкові надходження становлять Т=0,2Y, а державні видатки дорівнюють 122 млрд. дол. Фактичний дефіцит бюджету дорівнює 14 млрд. дол. Рівень цін дорівнює 1.

Визначіть питому вагу а) структурного і б) циклічного дефіциту у загальному обсязі фактичного дефіциту державного бюджету.

 

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

фіскальна політика
об’єкти оподаткування
суб’єкти оподаткування
одиниця оподаткування
податкова ставка
прогресивна ставка
пропорційна ставка
регресивна ставка
прямі податки
непрямі податки
індивідуальний акциз
мито
капітальні знижки
сеньйораж
крива Лафера
вмонтований стабілізатор
ефект витіснення
державний борг
зовнішній борг
внутрішній борг
бюджетування капіталу
фактичний дефіцит (профіцит)
структурний дефіцит
бюджет за повної зайнятості
циклічний дефіцит
монетизація дефіциту
первинний дефіцит бюджету
рівність Рікардо
дефолт
реструктуризація боргу
викуп боргу
капіталізація боргу

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. П; 2. П; 3. Н; 4. Н; 5. П; 6. Н; 7. П; 8. П; 9. П; 10. П;

11. Н; 12 Н; 13 Н; 14. П; 15 П; 16. П; 17. П; 18. П; 19.Н; 20. П.

ІІІ. Дайте правильні відповіді.

1. в; 2. г; 3. д; 4. а; 5. в; 6. г; 7. г; 8. а; 9. а; 10. д;

11. б; 12 г; 13 г; 14. в; 15 г; 16. д; 17. а; 18. г; 19.в; 20. в.

IV. Задачі

а) Державний борг зросте на суму взятої за кордоном позики, тобто 500 млн. дол.

б) Чистий тягар боргу не зросте, бо сума сплати процентів за рік менша від щорічного приросту ВВП, з якого виплачують борг. Сплата процентів дорівнює 50 млн. дол. [500 ´ 0,1], а щорічний приріст ВВП – 100 млн. дол. Різниця між ними 100 – 50 = 50 (млн. дол.) нагромаджують для сплати основної суми боргу. Отже, чистий борговий тягар не збільшується.

 

а) Для визначення стану державного бюджету потрібно зіставити його доходи і видатки.

Доходи державного бюджету (податкові надходження) = 0,4 ´ 2200 = 880

Видатки державного бюджету = 600+440+90= 1130 (державні закупівлі + трансфери + обслуговування державного боргу).

Фактичний дефіцит бюджету = 1300-880 = 250.

 

б) Структурний дефіцит бюджету = (600+0,2 ´ 2500+90) – 0,4 ´ 2500= 190

в) Циклічний дефіцит = 250-190 =60.

 

3. Див. таблицю.

Дохід (Y) Величина податку (Т) Середня ставка податку* (%) Гранична податкова ставка* (%)

* середню податкову ставку обчислюють як Т/У

** граничну податкову ставку обчислюють як ΔТ / ΔY.

 

б) Податок є прогресивним, бо із зростанням доходу середня податкова ставка підвищується.

 

4. а) Для визначення стану державного бюджету обчислимо його доходи і видатки

Доходи = 120 млрд грн. ´ 0,1 = 12 (млрд грн.)

Видатки = 10,5 + 2,5 = 13 (млрд. грн.)

Отже, державний бюджет зводиться з дефіцитом в 1 млрд. грн [13-12]

б) Доходи державного бюджету за повної зайнятості становитимуть 15 млрд. грн. [150 ´ 0,1], а видатки – 13 млрд. грн. Отже, за повної зайнятості державний бюджет мав би надлишок у розмірі 2 млрд. грн.

 

5. Якщо фактичний дефіцит державного бюджету становить 14 млрд. грн., а державні видатки – 122 млрд. грн., то податкові надходження 108 млрд грн. [122-14].

Тепер знайдемо фактичний ВВП; він дорівнює 540 млрд. грн. [Т=0,2Y, або Y = 108: 0,2].

Обчислимо податкові надходження за повної зайнятості. Для цього спочатку знайдемо робочу силу, яка = (50-50 ´ 0,2) ´ 0,6 = 24 (млн. чол.)

Природний ВВП = (24 млн ´ 0,95) ´ 25 тис. = 570 млрд. грн.

Податкові надходження за повної зайнятості становлять 114 млрд. грн. [570 ´ 0,2].

Структурний дефіцит бюджету = 114 – 122 = 8 (млрд. грн)

Циклічний дефіцит = 14-8 = 6 (млрд. грн. )

Питома вага структурного дефіциту у загальному обсязі фактичного дефіциту державного бюджету становить 57,1%, а циклічного – 42,9%.


Тема 13. Зовнішня торгівля та зовнішньоторговельна політика

І. Виберіть визначення для кожного терміна

 

  міжнародний поділ праці
  автаркія
  абсолютна перевага
  порівняльна перевага
  крива торговельних можливостей
  імпорт
  експорт
  умови торгівлі
  правило розподілу вигід
  захисне мито
  фіскальне мито
  компенсаційне мито
  фритредерство
  імпортна квота
  експортні субсидії
  демпінг
  протекціонізм
  немитні бар’єри
  експортний потенціал країни
  структура експорту
  закон зростання альтернативної вартості
  теорема Столпера-Семюелсона
  теорема Рибчинського
  адвалерне мито
  специфічне мито
  ембарго

 

Визначення

Відсутність штучних (створених урядом) бар’єрів на шляху торгівлі між окремими особами і фірмами різних країн.

Ізольованість економіки країни від економіки інших країн.

Зведення перешкод на шляху вільної торгівлі.

Зростання пропозиції певного фактора виробництва збільшує обсяг виробництва і доходи галузі, в якій цей фактор використовується інтенсивніше, і скорочує обсяг виробництва і доходи галузі, де він задіяний менш інтенсивно.

Спеціалізація окремих країн на виготовленні тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну ними.

Відношення експортних цін країни до її імпортних цін.

Вигоди від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо пропорційно змінам цін у обох країнах.

Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо вона виробляє цей продукт із нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер.

Обсяг виробленої продукції, який країна може продавати на світовому ринку без будь-якої шкоди для задоволення своїх внутрішніх потреб.

Питома вага різних товарних груп у загальному обсязі експорту.

Зі збільшенням обсягів продукції перехід від виробництва одного продукту до іншого супроводжується збільшенням витрат.

Заборона урядом ввезення до певної країни чи вивезення із певної країни товарів.

Продаж товарів нижче витрат на міжнародних ринках.

Мито, яке встановлюється у вигляді фіксованої суми з одиниці виміру.

Мито, яке запроваджується у вигляді відсотка від митної вартості товару.

Мито, яке накладається на вироби, які не виробляють у країні.

Мито, яке призначене для захисту вітчизняного виробника.

Мито, яке застосовує країна-імпортер певного товару для нейтралізації переваг, які здобуває її торговельний партнер, використовуючи експортні субсидії.

Обмеження кількості або сумарної вартості конкретних імпортних товарів.

Здатність країни виробляти товар або послугу з нижчими затратами ресурсів, ніж інші торговельні партнери.

У довгостроковому періоді розвиток зовнішньої торгівлі забезпечує зростання доходів тих факторів виробництва, які інтенсивно використовуються в експортних галузях, знижує доходи власників факторів виробництва, які інтенсивно використовуються в імпортозаміщувальних галузях.

Інструменти зовнішньоторговельної політики (за винятком мита), за допомогою яких імпорт до країни певних виробів утруднюється.

Товари і послуги, які країна купує в інших країнах.

Різноманітні фінансові пільги, які надаються державою вітчизняним фірмам для розширення вивозу товарів за кордон.

Товари і послуги, які одна країна продає іншим країнам.

Крива, яка показує варіанти спеціалізації країни на виробництві одного продукту з наступним обміном (експортом) для отримання іншого продукту.

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

У будь-якій економіці ресурси не є взаємозамінюваними для альтернативного їх використання.

У точці на кривій виробничих можливостей, у якій співвідношення витрат у обох країнах однакове зникає основа для поглиблення спеціалізації та розширення торгівлі.

Унаслідок дії закону спадного граничного продукту спеціалізація країни є неповною.

Імпорт збільшує сукупний попит у країні

Крива пропозиції експорту показує обсяг експорту, який країна пропонуватиме, коли світові ціни перевищують внутрішню ціну – ціну в замкнутій економіці за відсутності міжнародної торгівлі

Крива попиту на імпорт показує величину попиту країни на імпорт, коли світові ціни вищі від внутрішньої ціни

Запровадження мита стимулює внутрішнє споживання в країні

Принцип абсолютної переваги сформулював Д. Рікардо

Імпорт товарів і послуг спричиняє зростання внутрішніх цін та інфляцію.

Постулат, згідно з яким країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно надлишкових факторів і невеликих затрат дефіцитних товарів займає центральне місце в концепції зовнішньої торгівлі Портера.

Що нижча еластичність попиту на імпорт за ціною або еластичність пропозиції експорту за ціною, то менший виграш країни від торгівлі.

Згідно з правилами Світової організації торгівлі, країна-імпортер за певних обставин може запровадити компенсаційне ввізне мито.

У стримуванні зовнішньої торгівлі мито спрацьовує сильніше, ніж квоти.

Доки у співвідношенні внутрішніх відносних цін між країнами зберігаються відмінності, доти кожна з них матиме порівняльну перевагу у виробництві певного продукту, що становить основу для взаємовигідної зовнішньої торгівлі.

Унаслідок конкуренції граничні витрати заміщення одного ресурсу на інший у країн-торговельних партнерів вирівнюються.

За зростаючих витрат заміщення максимальну вигоду від зовнішньої торгівлі дає повна спеціалізація країни.

Ембарго вводиться здебільшого з економічних мотивів.

Міжнародна спеціалізація країн, що грунтується на порівняльній перевазі, збільшує сукупний обсяг виробництва країн, що торгують між собою.

Зовнішня торгівля забезпечує приріст добробуту в країні-екпортері за рахунок більшого виграшу споживачів країни порівняно з утратами її виробників.

Якщо країна експортує трудомістку продукцію та імпортує капіталомістку і пропозиція праці як ресурсу зростає найвищими темпами, то обсяг виробництва і доходи експортоорієнтованих галузей зменшуватимуться.

 

ІІІ. Дайте правильні відповіді.

1.Відмінність між імпортними митом і квотою полягає в тому, що лише мито:

а) зменшує обсяги міжнародної торгівлі;

б) підвищує ціни;

в) забезпечує надходження до бюджету;

г) знижує життєвий рівень населення;

д) усі відповіді неправильні.

 

2. З одиниці ресурсів Багатія може виробляти 3 т борошна або 6 т цукру, а Бідасія – 1 т борошна або 4 т цукру. Якщо міжнародна спеціалізаціія країн відбувається на засадах порівняльної переваги, то:

а) Багатія експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно

б) Багатії не вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор;

в) Бідасія експортуватиме борошно та імпортуватиме цукор;

г) Бідасії вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно;

д) усі відповіді неправильні.

 

3. Якщо продуктивність праці з виробництва експортованого товару у першій країні вища, ніж у другій, то перша країна:

а) має абсолютну перевагу;

б) має порівняльну перевагу;

в) виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю, ніж друга країна;

г) виробляє цей товар з вищою альтернативною вартістю, ніж друга країна;

д) правильні пункти а і в.

 

4. Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо:

а) виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;

б) має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього продукту;

в) має історичні традиції у виробництві цього продукту;

г) виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;

д) усі відповіді неправильні.

 

5. Яке твердження про квоту правильне:

а) знижує зайнятість у галузях, які захищають;

б) знижує рівень корупції в країні;

в) посилює конкуренцію на національному ринку;

г) вигідна усім групам населення;

д) жодне.

 

6. Яка із форм торговельних бар’єрів не є політичною перешкодою для лібералізації міжнародної торгівлі:

а) імпортна квота;

б) ліцензування експорту та імпорту;

в) бюрократична тяганина під час митних процедур;

г) субсидування експорту;

д) добровільне обмеження експорту.

 

7. Скасування мита на імпортований товар призведе до:

а) зменшення надходжень до бюджету;

б) збільшення споживання цього товару в країні;

в) зменшення виробництва цього товар в країні;

г) зниження внутрішньої ціни цього товару;

д) усі твердження неправильні.

 

8. Що не є аргументом прихильників протекціонізму:

а) підтримання і зміцнення галузей, які випускають стратегічні товари, важливі для економічної безпеки, оборони країни або ведення війни;

б) підтримання вітчизняних виробників збільшує сукупний попит у країні та стимулює зростання рівнів виробництва і зайнятості;

в) захист молодих галузей вітчизняної економіки забезпечує прискорений їх розвиток;

г) протекціоністські заходи знижують ціни у вітчизняній економіці;

д) усі твердження правильні.

 

9. Головним чинником поглиблення міжнародного поділу праці нині стає (ють):

а) відмінності у грунтово-кліматичних умовах країн;

б) відмінності у флорі і фауні країн;

в) географічне розташування країни;

г) науково-технічні досягнення країн;

д) забезпечення трудовими ресурсами.

 

10. За останні півстоліття рівень відкритості національних економік:

а) знизився;

б) підвищився;

в) не змінився;

г) одних країн – знизився, а інших - підвищився;

д) одних країн – знизився, інших – підвищився, а третіх – не змінився.

 

11. Абсолютна перевага країни у виробництві певного продукту означає, що ця країна:

а) здатна продавати більшу кількість цього продукту на власному ринку, ніж її конкуренти на своїх ринках;

б) має змогу розширити випуск цього продукту;

в) має перевагу у забезпеченні певними видами ресурсів для виробництва цього продукту;

г) експортує більше цього продукту, ніж її конкуренти;

д) усі відповіді неправильні.

 

12. До чинників, які сприяли швидкому зростанню торгівлі в останні десятиліття не належить:

а) удосконалення видів транспорту, що різко знизило високі витрати на транспортування товарів, що стримувало торгівлю між віддаленими регіонами;

б) вдосконалення засобів зв’язку, що забезпечує практично миттєвий зв’язок між торговими партнерами в усьому світі;

в) участь практично усіх краї світу тією чи іншою мірою у міжнародній торгівлі;

г) значне зниження митних зборів і скасування інших торговельних обмежень, зокрема унаслідок успішного завершення Уругвайського раунду в межах ГАТТ;

д) посилення державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

 

13. Яке твердження з позиції теорії Гекшера-Оліна неправильне:

а) країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно надлишкових факторів;

б) країни імпортуватимуть товари, у виробництві яких довелось би широко використовувати відносно дефіцитні фактори;

в) якщо відношення між кількістю даного фактора та іншими факторами в країні вище, ніж у інших країнах, то цей фактор є відносно надлишковим для даної країни;

г) ціна надлишкового фактора у країні буде нижчою порівняно з іншими країнами;

д) відносна ціна продукту, у виробництві якого у країні використовують дешевший фактор виробництва більшою мірою, ніж інші фактори, буде вищою, ніж деінде.

 

14. Що не є визначником національного ромба в концепції міжнародної спеціалізації країни Майкла Портера:

а) кількість та якість певних факторів виробництва;Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 3032. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.105 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7