Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 4 страница
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Метод у аналітичній економії, що приписує зростання обсягу національного продукту трьом джерелам – приросту капіталу, приросту праці та змінам у технології.

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. Економічне зростання – це збільшення номінального обсягу ВВП за певний проміжок часу.

2. Навіть дуже бідні на ресурси країни можуть мати високі темпи економічного зростання і забезпечувати високий рівень життя своїх громадян.

3. Економічне зростання дещо послаблює суперечність між безмежними потребами і обмеженими ресурсами.

4. Графічно економічне зростання зображають переміщенням кривої виробничих можливостей уліво.

5. У ХХ ст. в розвинутих країнах затрати праці, виміряні в людино-годинах, зростали повільніше, ніж капітал.

6. Частки праці й капіталу в національному доході в розвинутих країнах були відносно стабільними упродовж ХХ ст.

7. Наприкінці ХУШ ст. Томас Мальтус пророкував, що внаслідок зростання чисельності населення життєвий рівень людей підвищуватиметься.

8. Фактори пропозиції зумовлюють фізичну здатність економіки до зростання.

9. Високі темпи економічного зростання не завжди свідчать про прискорений прогресивний економічний розвиток країни.

10. У міру зростання капіталоозброєності крива виробничої функції стає положистою.

11. За стаціонарного обсягу капіталу інвестиції на працівника перевищують амортизацію на працівника.

12. Рівень заощаджень є ключовим визначником стаціонарного обсягу капіталу.

13. За обсягу капіталу, що відповідає Золотому правилу, чистий граничний продукт капіталу дорівнює темпам зростання загального обсягу виробництва.

14. Якщо в національній економіці обсяг капіталу перевищує його стаціонарний рівень, то у цьому разі інвестиції більші за амортизацію.

15. Стаціонарний обсяг споживання дорівнює сумі стаціонарного обсягу виробництва та стаціонарної амортизації.

16. У стаціонарному стані обсяг продукції на працівника є незмінним.

17. Згідно з мальтусівським поглядом, для уповільнення темпів збільшення населення треба досягти вищих темпів економічного зростання.

18. Національна економіка не прямує до стаціонарного стану, якщо простежується зростаюча віддача від масштабу.

19. Розвинені країни наполягають на припиненні політики “викачування умів”.

20. Інвестиції збільшують обсяг капіталу на працівника.

IІІ. Дайте правильні відповіді

1. Модель зростання Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується:

а) спадною віддачею від масштабу;

б) постійною віддачею від масштабу;

в) зростаючою віддачею від масштабу;

г) незмінним граничним продуктом;

д) зростаючим граничним продуктом.

 

2. Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

а) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;

б) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

в) переміщенням уліво кривої виробничих можливостей;

г) переміщенням управо кривої виробничих можливостей;

д) усі твердження неправильні.

 

3. Що не припускає модель Солоу:

а) обсяг національного продукту є постійним;

б) постійна віддача від масштабу;

в) спадні граничні продукти праці й капіталу;

г) обсяг національного продукту залежить від капіталу, праці й технології;

д) споживання залежить лише від доходу.

 

4. Якщо обсяг капіталу на працівника є меншим за його обсяг у стаціонарному стані, то інвестиції:

а) більші, ніж амортизація;

б) менші, ніж амортизація;

в) дорівнюють амортизації;

г) можуть бути меншими, більшими чи дорівнювати амортизації;

д) усі відповіді неправильні.

 

5. Що не є аргументом прихильників економічного зростання:

а) економічне зростання є єдиним шляхом до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня;

б) забезпечує людності триваліший відпочинок і подовжує середню тривалість життя;

в) дає змогу нації зберігати державну незалежність;

г) забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів і послуг і оздоровленням довкілля;

д) дає змогу збільшувати розвідані запаси ресурсів і створювати нові, відкривати або розробляти замінники наявних ресурсів.

 

6. Що не є аргументом противників економічного зростання:

а) світова економіка використовує ресурси і нагромаджує відходи темпами, які планета не може витримати;

б) подальший прогрес у розвинутих країнах здебільшого означає задоволення щораз менш значущих потреб;

в) унаслідок надмірного навантаження на землю здатність планети прогодувати населення зменшується;

г) економічне зростання полегшує розв’язання проблеми обмеженості ресурсів;

д) зростання відходів пригнічує абсорбційну здатність світової екологічної системи.

 

7. Що не є “колесом економічного зростання”:

а) кількість та якість природних ресурсів;

б) кількість та якість трудових ресурсів;

в) обсяг капіталу країни;

г) трудові конфлікти;

д) технологія.

 

8. Економічне зростання означає:

а) забезпечення повної зайнятості;

б) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;

в) збільшення кількості вироблених товарів і послуг;

г) переміщення кривої виробничих можливостей уліво;

д) усі твердження неправильні.

 

9. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

а) валового внутрішнього продукту на душу населення;

б) показників ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП;

в) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції;

г) показників рівня заощаджень у національній економіці;

д) показників рівня та якості життя населення.

 

10. Якщо національна економіка перебуває у стаціонарному стані, то згідно з моделлю Солоу, рівень заощаджень не визначає:

а) обсяг продукту на працівника;

б) споживання на працівника;

в) капітал на працівника;

г) приріст продукту на працівника;

д) інвестиції на працівника.

 

11. У ході воєнних дій економіка Багатії зазнала величезних руйнувань: і робоча сила, і обсяг капіталу країни зменшились на третину. Якщо сукупній виробничій функції притаманна постійна віддача від масштабу, то повоєнний обсяг продукту на працівника порівняно з довоєнним обсягом:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) може як збільшиться, так і зменшитись;

д) усі відповіді неправильні.

 

12. У національній економіці усіх країн світу обсяг капіталу на працівника:

а) менший, ніж за Золотим правилом;

б) більший, ніж за Золотим правилом;

в) відповідає рівню Золотого правила;

г) усі відповіді неправильні.

 

13. Стаціонарний обсяг капіталу дорівнює рівню Золотого правила за:

а) найвищого рівня заощаджень;

б) найвищого рівня споживання;

в) найнижчого рівня амортизації;

г) найвищого рівня доходу;

д) усі відповіді неправильні.

 

14. За рівня Золотого правила граничний продукт капіталу дорівнює:

а) нормі амортизації;

б) реальній процентній ставці;

в) рівню заощаджень;

г) темпу інфляції;

д) граничному продуктові праці.

 

15. У моделі зростання Солоу з врахуванням зростання населення (n) і науково-технічного прогресу (g) темп зростання обсягу продукту на працівника у стаціонарному стані дорівнює:

а) 0;

б) g;

в) n;

г) n + g;

д) ng.

 

16. Яка закономірність не простежувалась в економічному зростанні розвинутих країн у ХХ ст.:

а) продуктивність праці підвищувалась;

б) динаміка капіталомісткості продукції не виявляла виразної тенденції;

в) реальна заробітна плата зростала;

г) частка капіталу у національному доході помітно збільшилась;

д) капіталоозброєність праці зростала.

 

17. Національна економіка не прямує до стаціонарного стану за:

а) зростаючої віддачі від масштабу;

б) високих темпів зростання населення;

в) високого рівня заощадження;

г) низької норми амортизації;

д) усі відповіді неправильні.

 

18. Нехай економіка усіх країн перебуває у стаціонарному стані. Вищі темпи зростання населення у країні порівняно з іншими країнами вестимуть у цій країні за інших однакових умов до:

а) більшого стаціонарного обсягу капіталу на працівника;

б) більшого стаціонарного обсягу продукту на працівника;

в) меншого стаціонарного обсягу капіталу на працівника;

г) більшого стаціонарного обсягу споживання на працівника;

д) правильні відповіді містять пункти а, б, і г.

 

19. Нехай економіка усіх країн перебуває у стаціонарному стані. Вищі темпи зростання населення у країні порівняно з іншими країнами вестимуть у цій країні (за інших однакових умов) до:

а) вищих темпів зростання національного продукту;

б) нижчих темпів зростання національного продукту;

в) вищих темпів зростання обсягу продукції на працівника;

г) вищих темпів зростання споживання на працівника;

д) правильні відповіді містять пункти а, в і г.

 

20. Яке твердження неправильне:

а) у більшості країн Азії, Африки і Латинської Америки демографічний вибух триває;

б) коефіцієнт природного приросту населення в Україні та кількох інших країнах світу є від’ємною величиною;

в) розрив у доходах між багатими і бідними націями у другій половині ХХ ст. значно збільшився;

г) високорозвинуті країни ставлять на порядок денний реформу міжнародних економічних відносин – створення так званого нового економічного порядку;

д) Україна, порівняно з іншими пострадянськими країнами, зробила перші незалежні кроки за найнесприятливіших умов.

 

ІV. Задачі

1. Нехай обсяг капіталу становить 250 одиниць, норма амортизації – 10%, а обсяг національного продукту – 50 од. За якого рівня заощаджень обсяг капіталу не змінюватиметься?

 

2. Припустімо, що обсяг продукції на працівника становить 5 одиниць, а виробнича функція . Сумарний обсяг капіталу становить 500 одиниць. Яка чисельність робочої сили?

 

3. Припустімо, що виробнича функція є , рівень заощадження – 40%, а норма амортизації – 10%. Який стаціонарний обсяг капіталу?

 

4. Нехай національні економіці двох країн – Багатії і Бідасії – описує така виробнича функція: . Рівень заощаджень у Багатії становить 22%, а темпи зростання робочої сили – 2%, а в Бідасії відповідно 12 і 3%. В обох країнах норма амортизації дорівнює 6%, а темпи науково-технічного прогресу – 3%. Визначіть стаціонарний обсяг капіталу в обох країнах.

 

5. Граничний продукт капіталу становить 0,5, а граничний продукт праці – 3. Капітал збільшується на 40 одиниць, а робоча сила – на 10. На скільки збільшиться обсяг національного продукту?

 

6. Темп приросту національного продукту становить 3%, а частка капіталу у національному продукті – 0,3. Нехай чисельність робочої сили зросла на 1%, а обсяг капіталу – на 2%. Обчисліть залишок Солоу.

 

7. Припустімо, що єдиними компонентами сукупного попиту в країні є інвестиції та споживання. МРС дорівнює 0,8, а капіталомісткість продукції – 2. У вихідному році ВВП країни становив 100 одиниць. Визначіть, яким буде ВВП країни через три роки.

 

8. Реальний продукт Багатії зростає середнім темпом 3% за рік. Обсяг капіталу в країні приблизно у 2,5 раза більший за річний ВВП. Частка амортизації у ВВП становить 10%. Капітал у Багатії привласнює 30% ВВП. Визначіть, чи обсяг капіталу в економіці Багатії відповідає рівню Золотого правила.

 

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

економічне зростання
традиційне доіндустріальне суспільство
облік економічного зростання
зріле суспільство
“викачування умів”
стаціонарний обсяг капіталу
демографічний вибух
демографічний перехід
інтенсивний тип економічного зростання
екстенсивний тип економічного зростання
“закляте коло бідності”
коефіцієнт народжуваності
коефіцієнт природного приросту населення
залишок Солоу
Золоте правило обсягу капіталу
структурна політика
індекс людського розвитку
капіталоозброєність
нагромадження капіталу
інтенсифікація економіки

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. Н; 2. П; 3. П; 4. Н; 5. П; 6. П; 7. Н; 8. П; 9. П; 10. П; 11. Н; 12. П; 13. П; 14. Н; 15. Н; 16. П; 17. Н; 18. П; 19. Н; 20.П.

 

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. б; 2. г; 3. а; 4. а; 5. г; 6. г; 7. г; 8. в; 9. г; 10. г; 11. в; 12. а; 13. б; 14. а; 15.г; 16. г; 17. а; 18. в; 19. а; 20. г.

ІV. Задачі

1. За рівня заощаджень у 40% обсяг капіталу не змінюватиметься.

2. Чисельність робочої сили становить 20 працівників.

3. Стаціонарний обсяг капіталу – 16.

4. Стаціонарний обсяг капіталу у Багатії – 4, а в Бідасії – 1.

5. Обсяг національного продукту збільшиться на 50.

6. Залишок Солоу – 1,7%.

7. Через три роки ВВП країни становитиме 133,1.

8. Обсяг капіталу в економіці Багатії значно нижчий за рівень Золотого правила.

k = 2,5 (1)

hk = 0,1y; (2)

MPK´k = 0,3y (3)

Норму амортизації можна визначити, поділивши рівняння (2) на рівняння (1).

h = 0,04.

Граничний продукт капіталу можна обчислити, поділивши рівння (3) на рівнянн (1):

MPK = 0,12

MPK–h = (n + g).

0,12 – 0,04>0,03.

Звідси робимо висновок, що жителі Багатії мають підвищити рівень заощадження та інвестування. Тоді їхня економіка зростала б вищими темпами і зрештою досягла б стаціонарного стану з більшим обсягом споживання.

 

Тема 6. Гроші і валюта

І Виберіть визначення для кожного терміна

  гроші
  міра вартостії
  засіб обміну
  бартер
  товарні гроші
  демонетизація золота
  золотомонетний стандарт
  грошова система
  грошовий обіг
  монометалізм
  біметалізм
  золотопаперовий стандарт
  грошові агрегати
  процентна ставка
  ринок грошей
  ринок капіталів
  реальна процентна ставка
  ефект Фішера
  швидкість обігу грошей
  реальні грошові залишки
  пропозиція грошей
  валюта
  вільно конвертована валюта
  фіксований валютний курс
  плаваючий валютний курс
  номінальний валютний курс
  реальний валютний курс
  ефективний номінальний валютний курс
  європейське числення валютного курсу
  британське числення валютного курсу

Визначення

Спосіб організації грошового обігу, закріплений законом.

Грошова система, яка передбачає наявність в обігу золотих монет.

Золотий монометалізм в урізаній формі після Другої світової війни.

Сукупність активів, які використовують для здійснення ділових операцій.

Визначення кількості національної валюти, яка потрібна для купівлі одиниці іноземної валюти.

Визначення кількості іноземної валюти, яка потрібна для купівлі одиниці національної валюти.

Показники загальної кількості грошей у національній економіці.

Припинення виконання золотом функцій грошей.

Функція грошей, за допомогою якої визначаються ціни усіх інших товарів і послуг.

Рух грошей між економічними суб’єктами.

Грошова одиниця країни.

Фінансовий ринок, на якому продають і купують короткострокові боргові інструменти, строк погашення яких менший, ніж один рік.

Гроші, які мають внутрішню вартість.

Функція грошей, у якій вони є посередником між продавцем і покупцем.

Співвідношення, в якому товари одної країни можна обміняти на товари іншої.

Грошова система, основу якої становить лише один метал.

Плата за право користування грошовими коштами.

Обмін продукту безпосередньо на інший продукт.

Середньозважене значення індексів двосторонніх номінальних обмінних курсів національної валюти стосовно валют її торговельних партнерів за певний період.

Грошова система, у якій за золотом і сріблом законодавчо закріплена роль грошей.

Фінансовий ринок, на якому купують і продають довгострокові (строк погашення яких більше одного року) боргові зобов’язання та акції.

Відносна ціна валют двох країн.

Кількість грошей, яка наявна у національній економіці на певний момент часу.

Кількість разів, яку гривня або інша національна грошова одиниця витрачається за рік на придбання кінцевих товарів і послуг.

Обмінний курс, який формується в ході взаємодії попиту і пропозиції на валютний ринках.

Процентна ставка, що характеризує зміну купівельної спроможності певної суми грошей.

Кількість товарів і послуг, яку можна купити за певну номінальну кількість грошей.

Незмінна ціна купівлі та продажу національної валюти за іноземну валюту, яку встановив центральний банк країни.

Взаємозв’язок між рівнем інфляції та номінальною процентною ставкою.

Валюта, яка без обмеження обмінюється на будь-які іноземні валюти.

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

Товарні гроші мають внутрішню вартість.

Показники загальної кількості грошей у національній економіці називають грошовими агрегатами.

Вперше паперові гроші були випущені в Індії.

Зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій скорочується.

Важливим компонентом сучасної грошової системи є золотий вміст грошової одиниці.

Високоліквідні активи, такі, як золото, називаються “майже гроші”.

Що вища процентна ставка, то більша величина попиту на гроші для операцій.

У більшості країн світу біметалеві грошові системи утвердилися у другій половині ХХ ст.

Попит на гроші як активи перебуває в оберненій залежності від номінального ВВП.

Для стабілізації грошового обігу після Другої світової війни багато країн світу випустили в обіг золоті монети.

Номінальна процентна ставка дорівнює сумі реальної процентної ставки й темпу інфляції.

Сукупний попит на гроші є функцією від доходу та процентної ставки.

Зі збільшенням доходу крива попиту на гроші переміщується вліво.

Зі зростанням реального обмінного курсу національної валюти обсяг експорту збільшується.

Зі зниженням реального обмінного курсу національної валюти обсяг імпорту зменшується.

Пряме котирування показує кількість національної валюти, яка потрібна для купівлі одиниці іноземної валюти.

Попит на валюту даної країни мають резиденти (юридичні та фізичні особи країни).

Зі зниженням курсу валюти попит на неї зменшуватиметься.

Вищий рівень інфляції в країні порівняно з іншою призводить до знецінення валюти даної країни.

Підвищення процентних ставок у країні порівняно з іншими країнами веде до зниження курсу її валюти.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. У який період золоті монети вилучені з грошового обігу:

а) 10 – 20-ті роки ХХ ст.;

б) 20 – 30-ті роки ХХ ст.;

в) 40 – 50-ті роки ХХ ст.;

г) друга половина ХХ ст.;

д) друга половина ХІХ ст.

 

2. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт:

а) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу;

б) встановлення золотого вмісту грошової одиниці;

в) вільне ввезення золота в країну та вивезення золота з неї;

г) жорстке співвідношення між запасом золота у країні та внутрішньою кількістю грошей;

д) різкі коливання курсів валют.

 

3. Яке тведження неправильне:

а) грошову одиницю Швеції називають крона;

б) грошову одиницю Туреччини називають ліра;

в) грошову одиницю Китаю називають юань;

г) грошову одиницю Австрії називають марка;

д) грошову одиницю Португалії називають ескудо.

 

4. Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн:

а) хронічне знецінення грошей;

б) офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці;

в) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки;

г) зростання ролі держави в стабілізації грошового обігу;

д) перебування в обігу лише паперових грошей і монет з неблагородних металів.

 

5. Демонетизація золота означає, що:

а) держава розпродує своє монетарне золото;

б) припиняється тезаврація золота приватними особами;

в) золото перестає виконувати функції грошей;

г) припиняють карбування монет із золота;

д) усі відповіді неправильні.

 

6. Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу:

а) попит на гроші і процентна ставка збільшаться;

б) попит на гроші зменшиться, а процентна ставка збільшиться;

в) збільшиться попит на гроші і зменшиться процентна ставка;

г) збільшаться попит на гроші і процентна ставка;

д) усі відповіді неправильні.

 

7. Яке твердження правильне:

а) з підвищення процентної ставки попит на гроші для операцій збільшується;

б) зі зниженням процентної ставки попит на гроші для операцій зменшується;

в) зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується;

г) зі збільшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується;

д) усі відповіді неправильні.

 

8. Якщо номінальний ВВП зменшиться, то:

а) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші не зміняться;

б) попит на гроші для операцій збільшиться, але сукупний попит на гроші зменшиться;

в) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші збільшаться;

г) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші зменшаться;

д) усі твердження неправильні.

 

9. Зі зниженням реальної процентної ставки:

а) попит на гроші для операцій збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;

б) попит на гроші для операцій зменшиться, а сукупний попит на гроші збільшиться;

в) попит на гроші для операцій не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться;

г) попит на гроші як активи збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;

д) попит на гроші як активи не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться.

 

10. Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у національній економіці:

а) підвищення норми резервування;

б) підвищення ставки рефінансування;

в) продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам;

г) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку;

д) усі твердження неправильні.

 

11. Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає, то це означає, що:

а) пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться;

б) ціна української гривні у валюті Росії знизиться;

в) пропозиція російських рублів зменшилась;

г) ціна російського рубля в українській валюті знизиться;

д) усі твердження неправильні.

 

12. Реальний обмінний курс не залежить від:

а) номінального обмінного курсу;

б) рівня цін у вітчизняній економіці;

в) рівня цін у торговельного партнера;

г) номінального ВВП торговельного партнера;

д) залежить від усіх чинників.

 

13. Якщо вітчизняні компанії виплачують високі дивіденди (у гривнях) іноземцям, то це може призвести:

а) до знецінення гривні;

б) до поцінування гривні;

в) збільшення імпорту України;

г) зменшення експорту України;

д) усі відповіді неправильні.

 

14. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

а) внутрішня купівельна спроможність національної грошової одиниці знизилась;

б) уряд підвищив ціну, за якою закуповуватиме золото;

в) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

д) усі твердження неправильні.

 

15. Зростання курсу гривні щодо польського злотого створює сприятливі умови для:

а) збільшення українського експорту в Польщу;

б) збільшення польського експорту в Україну;

в) взаємного скорочення імпорту обох країн;

г) розширення торгівлі цих країн з іншими країнами;

д) усі відповіді неправильні.

 

16. Що не є складовою сучасної грошової системи:

а) найменування грошової одиниці;

б) види державних паперових грошових знаків і розмінної монети, що мають законну платіжну силу;

в) регламентація безготівкового грошового обігу;

г) державний аппарат, що регулює грошовий обіг;

д) золотий вміст грошової одиниці.

 

17. Кількісне рівняння обігу не містить:

а) кількість грошей в обігу;

б) швидкість обігу грошей;

в) рівень цін;

г) номінальну процентну ставку;

д) обсяг національного продукту в реальному вираженні.

 

18. Яке твердження неправильне:

а) операційний попит на гроші не залежить від процентної ставки;

б) попит на гроші як активи обернено пропорційний до процентної ставки;

в) зі зниженням реальної процентної ставки попит на реальні грошові залишки зростає;

г) зменшення доходу за даної пропозиції грошей підвищує рівноважну процентну ставку;

д) підвищення облікової ставки знижує заінтересованість комерційних банків в отриманні додаткових резервів через позику в центральному банку.

 

19. Різницею між номінальною процентною ставкою і реальною процентною ставкою є:

а) податок;

б) інфляція;

в) сеньйораж;

г) чистий експорт;

д) усі відповіді неправильні.

 

20. З рівняння Фішера випливає, що зростання рівня інфляції на один відсоток збільшує на один відсоток:

а) реальну процентну ставку;

б) пропозицію грошей;

в) номінальну процентну ставку;

г) номінальний обмінний курс;

д) усі відповіді неправильні.

ІV. Задачі

1. Припустімо, що курс гривні до російського рубля становить: 1 гривня = 6 рублям. Українські фірми експортують товар А в Росію, який вартує там 420 рублів. Російські фірми також виробляють продукт А, експортують його в Україну, де його ціна становить 70 грн. Напередодні виборів в Україні курс гривні щодо рубля знизився до 1:5,5. Визначте розмір додаткового доходу, який отримують фірми однієї з країн унаслідок зміни курсу. Обсяг експорту товару А фірмами обох країн однаковий – 50 тис. одиниць.

 

2. У таблиці наведено шкалу попиту на гривні:

Ціна гривні (у доларах) 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0
Величина попиту на гривні (млн. гривень)

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 2015. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.131 сек.) русская версия | украинская версия