Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести для перевірки знань
1. Доходність підприємства є:

а) одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан;

б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності;

в) показником, який характеризує основний результат діяльності підприємства;

г) правильні „б” і „в”;

д) всі відповіді правильні.

 

2. Доход підприємства – це виручка:

а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства та послуг невиробничого характеру;

б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору;

в) від реалізації виготовленої підприємством продукції;

г) усі відповіді правильні.

 

3. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства відносяться доходи від:

а) реалізації нематеріальних активів;

б) пайової участі в діяльності спільних підприємств;

в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є доходом від:

а) реалізації продукції, робіт, послуг;

б) реалізації матеріальних цінностей і майна;

в) позареалізаційних операцій;

г) усі відповіді правильні.

 

5. Прибуток – це:

а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;

б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність;

в) виручка від підприємницької діяльності;

г) доход підприємства.

 

 

6. Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує:

а) винагороду за підприємницьку діяльність;

б) розмір монопольного доходу;

в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства;

г) доход, що отримується за сприятливих умов функціонування.

 

7. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

а) перевищення доходів над витратами;

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в) задоволення попиту;

г) усі відповіді неправильні.

8. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:

а) процентів за довгострокові кредити;

б) податку на прибуток;

в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку на надзвичайний прибуток;

г) витрат на виконання позареалізаційних операцій.

9. Прибуток від операційної діяльності – це:

а) розвиток підприємства;

б) грошове вираження вартості товару;

в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю;

г) чистий прибуток підприємства.

 

10. Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, не може бути використаним на:

а) розвиток підприємства;

б) стимулювання праці робітників підприємства;

в) оплату поточних витрат підприємства;

г) виплату дивідендів за цінними паперами.

 

11. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно (за умов конкуренції):

а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити собівартість;

б) підвищувати якість продукції та ціни на неї;

в) застосовувати нові технології виробництва продукції;

г) правильно „а” і „б”;

д) правильно „а” і „в”;

є) усі відповіді правильні.

 

12. Рентабельність – це:

а) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в) різниця між виручкою та прямими витратами;

г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції.

 

13. Рентабельність підприємства – це:

а) одержуваний підприємством прибуток;

б) відносна доходність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;

г) прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції.

 

14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:

а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації;

в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна підприємства;

г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних фондів підприємства.

 

15. Рентабельність продукції визначається як співвідношення:

а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції;

б) прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації (без ПДВ та акцизу);

в) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна підприємства;

г) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості основних фондів та оборотних коштів.

 

16. Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання:

а) оборотних коштів;

б) основних фондів підприємства;

в) всього наявного майна підприємства;

г) активів підприємства , створених за рахунок власних коштів.

 

17. Рентабельність власного капіталу – це відношення:

а) прибутку від звичайної діяльності до власного капіталу;

б) чистого прибутку до власного капіталу;

в) валового прибутку до власного капіталу;

г) прибутку (до сплати процентів за кредит) до власного капіталу.

 

 

Задачі

 

№ 1

Роботу підприємства у звітному році характеризують наступні дані: випущено продукції на суму 240 000 грн. загальною собівартістю 182 тис. грн.; залишки готової продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн., а на кінець року зменшились на 9 % ; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 18 тис. грн. за умов собівартості 15,8 тис. грн.; одержано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів за порушення договірної дисципліни на суму 3,8 тис. грн.; мали місце збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн.; погашено проценти за банківський кредит у сумі 2,2 тис грн.; прибуток оподаткувався за ставкою 30 %.

Визначити величину фонду споживання і фонду нагромадження підприємства, якщо вони формуються у співвідношенні 3:1.

 

 

№ 2

Розрахувати показники рентабельності за даними таблиці 7.1.

 

Таблиця 7.1

Вихідні дані для розрахунків

Виріб Річний обсяг реалізації, т Повна собівартість виробу, грн. Відпускна ціна, грн. Вага виробу, кг
А 0,63 0,75 0,9
Б 0,49 0,55 1,0
В 0,43 0,50 0,5
Г 0,23 0,30 0,2

 

Середньорічна вартість основних фондів 145 тис. грн., оборотних коштів – 20,5 тис. грн.

 

№ 3

Порівняйте рентабельність продукції за три квартали на підставі даних, наведених у таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Вихідні дані для розрахунків

Показники Одиниця виміру Квартал
І ІІ ІІІ
Кількість виробів шт. 1 500 2 000 1 800
Ціна одного виробу грн.
Собівартість одного виробу грн.

 

№ 4

У першому кварталі року підприємство реалізувало 5 000 виробів за ціною 80 грн. за один виріб, що покрило витрати підприємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрати складають 70 000 грн., питомі змінні - 60 грн. В другому кварталі було виготовлено та реалізовано 6 000 виробів. У третьому кварталі планується збільшити прибуток на 10% у порівнянні з другим.

Визначте, який обсяг продукції треба реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 %.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 2130. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7