Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


 

 

13. 00. 02 – теорія та методика навчання технологій

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

 

 

Науковий керівник:

ТИМЕНКО Володимир Петрович,

доктор педагогічних наук, професор

 

 

Київ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1

НАВЧАННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ УЧНІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА……………………….12

1.1. Аналіз теоретичних джерел з методики навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти……….………………...12

1.2. Сутність поняття «графічний дизайн» і його види………………27

1.3. Класифікація пластичних мистецтв……………………………….50

Висновки до першого розділу………………………………………….76

РОЗДІЛ 2

ЕМПІРИЧНИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ УЧНІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ…..…………………………………..78

2.1. Традиційні методики художньо-графічної діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах………………………………..78

2.2. Особливості навчання графічного дизайну у позашкільних закладах освіти…………………………………….................................88

2.3. Констатувальний експеримент з виявлення стану навчання графічного дизайну у позашкільних закладах освіти………………105

Висновки до другого розділу………………………………………....113

РОЗДІЛ 3

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ…………………………………115

3.1. Експериментальна методика навчання графічного дизайну у позашкільних закладах освіти………………………………………115

3.2. Апробація експериментальної методики навчання графічного дизайну у процесі позашкільної діяльності………………………....132

3.3. Результативність дослідно-експериментальної роботи з навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти…………140

Висновки до третього розділу……………………………………….157

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………...159

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..162

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...187

 

ВСТУП

У сучасних умовах розбудови європейських інформаційних суспільств особливої актуальності набувають не тільки виробничі, але й проектувальні технології. У новому суспільстві знань інформаційний ресурс набуває значення конкурентоспроможного продукту. А відтак, здатність до художньо-технічного проектування має розглядатися як потенційне надбання майбутніх будівників постіндустріального суспільства.

Культурне самовираження кожної окремо взятої особистості, повноцінна реалізація її багатогранних здібностей оптимально забезпечується у процесі позашкільної освіти, де пріоритетним є середовищний зміст художньо-технічного навчання, виховання і розвитку учнів.

Світовою конференцією з мистецької освіти «Створення творчого потенціалу для XXI століття» (Лісабон, 6-9 березня 2006 р.) виокремлено оптимальне інформаційно-педагогічне середовище, сприятливе для повноцінного розвитку різнобічних обдарувань особистості: виконавське мистецтво (танець, драма, музика тощо), література і поезія, прикладне мистецтво, дизайн,цифрові мистецтва, усна розповідь, фольклор, образотворчі мистецтва, кінофільми, медійні засоби і фотографія. Більшість із зазначених інформаційних засобів мультимедійного впливу на учнів є суміжними із графічним дизайном.

Рекомендації світової конференції конкретизовані у положеннях ряду вітчизняних документів. Так, у «Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти», «Концепції національного виховання», а також у «Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті» зазначено, що одним із пріоритетних напрямів реформування системи освіти є всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей.

У контексті дослідження важливо зазначити його ключові поняття, які нами розглядаються як синонімічні: дизайн, художнє проектування, або художньо-ігрове проектування, дизайн-освіта, дизайн-діяльність. Ці терміни притаманні художникові-конструктору. Дизайн є творчим методом художнього проектування, яким задовольняються естетичні потреби виробника і споживача.

Нині однією зі складових дизайн-освіти є графічний дизайн, або художньо-графічне проектування. Виконуючи міжпредметну функцію, графічний дизайн служить сполучною ланкою спеціальних і психолого-педагогічних знань, умінь, а також є універсальною з науково-методичної точки зору формою освоєння навколишнього інформаційного середовища.

Сьогодні в Україні графічний дизайн як самостійна галузь художнього проектування перебуває на стадії становлення, розвиваючись на основі реалістичної школи графічного мистецтва, сформованої попередніми періодами розвитку художньо-естетичних національних традицій. Найбільш цілеспрямовано і послідовно вирішують проблеми графічного дизайну вищі та середні спеціальні навчальні заклади, які готують професійних фахівців з графічного дизайну, окремі вчені та мистецтвознавці, спеціалісти в галузі прикладної і промислової графіки та рекламної діяльності, але питання особливостей навчання учнів графічного дизайну не займають значного місця у процесі позашкільної діяльності.

Актуальність навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти як специфічного виду проектувальної діяльності також визначається тим, що цей процес займає особливе місце в інформаційному розвитку особистості і є одним із найменш досліджених дизайнерських видів в українській педагогічній науці.

Існує цілий ряд робіт, у яких розроблялися ті чи інші аспекти досліджуваної проблеми.

Загальні проблеми навчання учнів позашкільних закладів освіти знаходять своє відображення у психолого-педагогічних дослідженнях українських і зарубіжних фахівців: К. Вентцеля, О. Ганоцької, Я. Коменського, А. Макаренка, Є. Мединського, С. Русової, В. Сухомлинського, Т. Сущенко, С. Шацького та ін.

Основні теоретичні питання, пов’язані з дизайн-освітою, опрацьовані в науковій літературі багатьма світовими вченими: П. Беренсом, В. Гропіусом, Р. Земпером, В. Кандінським, Н. Ладовським, А. Родченком, В. Татліним та ін.

Основні ідеї та принципи української дизайн-освіти висвітлюються у працях Є. Антоновича, В. Даниленка, А. Сімоніка, Ю. Сомова, П. Татіївського, М. Яковлєва та ін.

Історичні основи становлення і розвитку графічного дизайну розкрито у наукових роботах російських учених М. Аникста, Н. Бабуріної, В. Глазичева, С. Сєрова, Е. Черневич та ін.

Окремі питання сучасних мистецтвознавчих засад графічного дизайну представлені у працях українських дослідників О. Гладуна, Ю. Золотухіна, В. Косіва, В. Лесняка, В. Побєдіна, О. Хмельовського та ін.

Проблеми методики навчання технологій та основ дизайну в загальноосвітніх навчальних закладах досліджують: В. Вдовченко, О. Коберник, В. Мадзігон, В. Сидоренко, В. Тименко. Проте вони не піднімали питання з проблеми навчання учнів графічного дизайну у позашкільних закладах освіти.

У результаті аналізу робіт вищеназваних авторів та інших дослідників було виявлено їх безперечне теоретико-методологічне значення. Разом з цим,

наявні розробки не відображають з достатньою повнотою основні положення щодо змісту і методики навчання графічного дизайну учнів в процесі позашкільної діяльності.

Теоретична та практична значущість навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти зумовлена також необхідністю подолання низки суперечностей, виявлених у процесі вибору теми, зокрема, між:

- потребами суспільства у компетентних, творчо розвинених, цілеспрямованих, духовно багатих особистостях, здатних до графічно-проектної діяльності й відсутністю цілісної системи їх підготовки у позашкільних навчальних закладах;

- значним обсягом наукових знань у галузі графічного дизайну як одного із найдавніших видів дизайнерської діяльності й недостатнім їх використанням у навчанні учнів позашкільних закладів освіти;

- необхідністю цілеспрямованого навчання художньо-графічному проектуванню учнів позашкільних закладів освіти та браком відповідних наукових розробок цієї проблеми.

Таким чином, об'єктивна потреба сучасного суспільства в реалізації графічно-дизайнерської діяльності в позашкільних навчальних закладах і недостатня розробленість даної проблеми в педагогічній теорії і практиці визначили вибір теми нашого наукового дослідження: «Методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах».

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи таких наукових установ: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у частині наукової теми «……………….» кафедри образотворчого мистецтва; Інституту педагогіки НАПН України у частині наукової теми «………………………….».

Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки АПН України (протокол №7 від 28 вересня 2009 року) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №8 від 22 грудня 2009 року).

Мета і завдання дослідження.Метою є теоретичне обґрунтування розроблення і експериментальна перевірка ефективності методики навчання графічного дизайну учнів у позашкільних закладах освіти.

Виокремлено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні джерела з проблеми методики навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти.

2. Обгрунтувати сутність поняття «графічний дизайн», виокремити основні його види.

3. З'ясувати особливості навчання графічного дизайну учнів у позашкільних закладах освіти.

4. Розробити та експериментально апробувати методику навчання графічного дизайну учнів у позашкільних закладах освіти.

5. Узагальнити результати науково-дослідної роботи.

Об’єктом дослідженняє процес художньо-графічної діяльності у позашкільних закладах освіти.

Предмет дослідження– методика графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези було застосовано такі методи дослідження:

теоретичні: аналіз філософської, мистецтвознавчої, психолого-педагогічної, методичної літератури, наукових досліджень у галузі графічного мистецтва, промислової та прикладної графіки як основи сучасного графічного дизайну;

емпіричні: аналіз шкільних програм і навчальних планів, що стосуються проблем графічної діяльності; аналіз і узагальнення передового педагогічного досвіду; спостереження за процесом художньо-графічної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, аналіз і вивчення їх навчальних і творчих робіт з використанням можливості візуалізації предметного середовища в таких видах художньо-проектної діяльності, як графічний дизайн; анкетування учнів шкільних і позашкільних навчальних закладів; аналіз навчальної і творчої діяльності учнів дизайнерських гуртків, студій з використанням можливостей графічного дизайну в процесі позашкільної діяльності;

експериментальні: (констатувальний і формувальний експерименти) використано з метою впровадження методики навчання графічного дизайну у позашкільні навчальні заклади.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що:

– уперше з'ясовано сутність методики навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти, яка є складовою системою безперервної позашкільної освіти, цілеспрямованим процесом і результатом навчання, виховання і розвитку дітей різних вікових груп, який характеризується добровільною участю, диференціацією за інтересами до різних видів художньо-графічної діяльності, вільним вибором занять та сфер спілкування.

– уточнено сутність поняття «графічний дизайн», що визначається як художньо-проектна діяльність, метою якої є візуалізація інформаційного середовища; запропоновано класифікацію пластичних мистецтв, які поділяються на образотворчі (зображальні) та необразотворчі (незображальні), у структуру якої входить графічний дизайн.

– визначено особливості навчанняучнів графічного дизайну на засадах інвайрноментального (середовищного) підходу, сутність якого полягає у поєднанні і практичній реалізації навчальних досягнень учнів залежно від типу середовища, в якому вони працюють, – це середовище проектування «продукції» графічного дизайну та середовище візуальної комунікації.

науково обгрунтовано методику навчання учнів графічного дизайну у позашкільних закладах освіти, структура якої включає такі компоненти: зміст педагогічної і дизайнерської освіти, форми взаємодії учасників позашкільної дизайн-діяльності, сукупність способів, прийомів і засобів навчання художньо-графічній діяльності;

– подальшого розвитку набули зміст, форми і методичні принципи підготовки учнів позашкільних закладів освіти до навчання графічного дизайну.

Практичне значення дослідження полягає у розробці і впровадженні методики навчання графічного дизайну учнів позашкільних закладів освіти на міждисциплінарному, інтегрованому рівні у галузі дизайн-освіти; у впровадженні активних форм і методів навчання основам графічного дизайну, що здійснюють позитивний вплив на розвиток психологічних якостей учнів, сприяють удосконаленню їх художньо-графічної, естетичної та інформаційно-візуальної культури.

Результати та основні положення дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці навчально-методичного матеріалу, для написання відповідних розділів посібників, підручників із графічного дизайну, для розробки нових освітніх технологій навчання графічного дизайну з метою їх ефективного практичного впровадження у навчально-виховний процес позашкільних закладів освіти.Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 873. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия