Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Персонал підприємства
При оцінці персоналу підприємства студентові необхідно проаналізувати динаміку і склад персоналу, рівень професійної підготовки і якість розстановки кадрів. Рекомендується зробити висновок про якість розстановки кадрів і тенденції в цьому процесі, а також показати необхідність навчання і підвищення кваліфікації персоналу підприємства.

Важливим показником кадрового потенціалу підприємства є стабільність трудового колективу, тому необхідно провести аналіз руху кадрів на підприємстві. Аналізуючи персонал підприємства , рекомендується виявити ступінь мотивації діяльності. Для цього необхідно вивчити систему оплати праці, що використовується в підприємстві та інші форми матеріальної і нематеріальної мотивації. Рекомендується виявити розмір середньої заробітної плати та її динаміку і відобразити з динамікою продуктивності праці. У результаті аналізу вказаних параметрів слід виявити ступінь (висока, середня, низька) мотивованості діяльності персоналу.

При аналізі персоналу підприємства необхідно виявити:

• забезпеченість і кваліфікація персоналу, плинність кадрів;

• активність персоналу в розробці й впровадженні нововведень;

• цінності (у першу чергу принципи, моральні підвалини), яких дотримується персонал, їхня відповідність цінностям керівництва;

• психологічний клімат у колективі;

• ефективність системи наймання, підготовки й просування кадрів;

• ефективність систем оцінки якості кадрів, результатів їхньої праці, мотивації; застосовувані системи оплати праці, соціальна забезпеченість працівників;

• потреба в нових кадрах.

Для узагальнення даних управлінського обстеження необхідно використовувати SNW-підхід, який припускає визначення не тільки сильних (S) і слабких (W) сторін, але і нейтральної позиції (N), яка відображає середній ринковий стан для кожної конкретної ситуації.

Даний підхід дозволяє не тільки визначити силу і слабкість підприємства, але і виявити ключові фактори успіху підприємства, які будуть відзначені як сильні позиції підприємства (S).

 

Таблиця 5.5 - Стратегічний SNW - аналіз внутрішнього середовища підприємства

Стратегічні позиції у функціональних зонах Якісна оцінка позиції
S Сильна N Нейтральна W Слабка
1. Маркетинг Частка ринку Ринкова позиція Різноманітність і якість асортименту Ринкові дослідження Сервіс …   2... Фінанси        

 

Після аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства складається профіль середовища підприємства.

Таблиця 5.6 - Профіль середовища підприємства

 

Фактори середовища Важли-вість для галузі Оцінка сту-пеню впливу Напрямок впливу (+,-) Інтеграль-ний показник ступеню важливості фактора
Макросередовище        
PEST-фактори        
1. Політико-правові:        
1.1 Відношення уряду до підприємства
1.2 Антимонопольна політика
1.3 Податкова політика -1 -9

 

 

Продовження таблиці 5.6.

 

1.4 Сертифікація товарові і послуг
Разом      
2. Економічні:        
2.1 Рівень зайнятості -1 -9
2.2 Інфляція -1 -9
2.3 Стан виробництва -1 -9
2.4 Купівельна спроможність населення -1 -9
Разом       -36
3. Соціально-демографічні:        
3.1 Динаміка чисельності -1 -9
3.2 Модифікація статистично-вікової структури населення
3.3 Зниження рівня освіти -1 -9
Разом       -9
4. Технологічні:
Разом:       -35
Середовище безпосереднього оточення:        
1. Споживачі  
2. Постачальники  
3. Конкуренти   -1 -2
4. Контактні аудиторії  
Разом:      
Внутрішнє середовище      
1. Організація управління:        
1.1 Оптимальна організаційна структура підприємства  
1.2 Відсутність служби маркетингу   -1 -3
1.3 Неповне виконання робітниками своїх функціональних обов'язків   -1 -2
1.4 Застарілі інструкції і положення про функціональні підрозділи   -1
Разом:      
2. Маркетинг:        
2.1 Широкий асортимент товарів  
2.2 Здійснення аудиту за якістю товару  
2.3 Використання засобів СТІЗ  
2.4 Недостатнє вивчення діяльності конкурентів   -1 -3

 

Продовження таблиці 5.6.

 

2.5 Невелика кількість покупців послуг   -1 -3
2.6 Недосконала цінова політика   -1 -3
2.7 Малоефективна рекламна політика   -1 -3
2.8 Використання прогресивних засобів збуту  
2.9 Вивчення потреб покупців  
Разом      
3. НДДКР:        
3.1 Відсутність витрат на НДДКР   -1 -2
3.2 Відсутність нововведень   -1 -2
Разом       -4
4. Технологія:        
4.1 Вигідне місцерозташування підприємства  
4.2 Розвинена МТБ  
4.3 Недостатня складська мережа   -1 -2
Разом      
5. Персонал:        
5.1 Зменшення середньосписочної чисельності робітників   -1 -2
5.2 Збільшення продуктивності  
5.3 Прийнятна норма адміністративно-управлінського персоналу  
5.4 Недостатній рівень кваліфікації персоналу   -1 -3
5.5 Низький коефіцієнт плинності кадрів  
5.6 Зниження коефіцієнту звороту кадрів   -1 -2
Разом      
6. Фінанси:        
6.1 Збільшення обсягу продаж товарові  
6.2 Зниження прибутковості підприємства   -1 -3
6.3 Зниження ефективності діяльності підприємства   -1 -3
6.4 Збільшення товарних запасів   -1 -3
6.5 Неспроможність підприємства розплачуватися по своїм боргам   -1 -3
           

Продовження таблиці 5.6.

 

6.6 Невелика можливість наступу банкрутства  
Разом       -6
7. Імідж підприємства        
7.1 Середній імідж в очах споживачів  
7.2 Середній діловий рейтинг  
7.3 Середній престижний рейтинг  
7.4 Сприятливий психологічний клімат у колективі  
7.5 Колектив не схильний до нововведень   -1 -2
Разом:        
Разом внутрішнє середовище      

Щоб визначити ступінь впливу середовища на підприємство необхідно підсумувати інтегральний показник важливості факторів середовища.

Після того, як у результаті стратегічного аналізу виявлені всі елементи SWOT, необхідно провести їхнє позиціонування з метою виявлення найбільш значущих для підприємства. Для цього розроблюється зведений профіль позиціонування елементів - SWOT (табл. 5.7).

Таблиця 5.7 - Зведений профіль позиціонування елементів - SWOT

Ступінь впливу елементів на діяльність під-приємства Елементи - SWOT
Можливості Загрози Сильні сторони Слабкі сторони
Імовірність реалізації Імовірність наступу Імовірність підтримання і розвитку Імовірність подолання
Висока Середня Ни зь ка Ви со ка Се редня Ни зь ка Ви со ка Се редня Ни зь ка Висока Се ред. ня Ни зь ка
Сильний вплив                        
Помірний вплив                        
Слабкий вплив                        

 

У даному профілі елементи SWOT - аналізу оцінюються експертами за ступенем впливу на стан справ в організації (за 3-х бальною системою), а також по імовірності реалізації (можливості), виникнення відповідної ситуації (загрози), підтримання і розвитку (сильні сторони), подолання (слабкі сторони).

Елементи - SWOT у виділених секторах профілю позиціонування є для підприємства найбільш значущими. Для подальшого їхнього розгляду, попарного зіставлення і встановлення між ними зв'язків необхідно скласти матрицю SWOT (рис. 5.2.).

 

  Зовнішнє середовище підприємства
  Можливості   Загрози
Внутрішнє середовище підприємства Сильні сторони   Поле СиМ (заходи)   Поле СиУ (заходи)
Слабкі сторони   Поле СлМ (заходи)   Поле СлУ (заходи)

 

Рисунок 5.2 - Матриця SWOT.

 

Матриця SWOT будується в двох векторах: стан зовнішнього середовища (горизонтальна ось) і стан внутрішнього середовища (вертикальна ось). Кожний вектор розбивається на два рівня: можливості і загрози, вихідні від стану зовнішнього середовища; сила і слабість потенціалу підприємства. При цьому в матрицю необхідно вписувати найбільш значущі елементи SWOT, які виявлені у відповідному профілі позиціонування. У матриці формуються чотири поля (квадранта). Для них характерні відповідні комбінації, які необхідно враховувати в ході розробки стратегії певного типу:

ПолеСиМ – передбачає розробку стратегій підтримки і розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації можливостей зовнішнього середовища.

ПолеСлМ – націлює дії підприємства на використання можливостей для подолання слабких сторін внутрішнього потенціалу підприємства.

ПолеСиУ - орієнтує стратегію на боротьбу з небезпеками за рахунок використання внутрішніх резервів.

ПолеСлУ - задає необхідність вироблення такої стратегії, яка б дозволила підприємству не тільки зміцнити свій потенціал, але і відвернути можливі загрози в зовнішньому середовищі.

Матриця SWOT може розроблятися як у цілому по маркетинговому середовищу підприємства, так і по кожному фактру макро - і мікросередовища підприємства. Якщо в підприємстві виникає необхідність переглянути маркетингову стратегію взаємовідносин з покупцями, то в матриці SWOT будуть розглядатися можливості і загрози, що виявлені в результаті вивчення споживачів підприємства. У таблиці 5.8. представлений фрагмент матриці SWOT за фактором “Споживачі”.

Таблиця 5.8 - Матриця SWOT за фактором «Споживачі»

 

  Можливості Загрози
Підвищення попитові на товар підприємства Підсилення вимог покупців до якості продукції
С И Л А   Позиція лідера в області цінової політики   Формувати цінову політику з урахуванням еластичності попитові Розглянути стратегію ціноутворення «зняття вершків» на нові товари   Забезпечити конкурентну перевагу за рахунок повної відповідності ціни і якості товару
Високий інноваційний потенціал підприємства   Підтримувати попит на товари підприємства за рахунок маркетингових інновацій   Створити службу контролеві якості товарів у підприємстві
    С Л А К І С Т Ь Низький ступінь відновлення асортименту товарів Розробити програму відвідання виставок, ярмарків різноманітних товаровиробників Розглянути стратегію диверсифікації асортименту Формувати асортимент на основі результатів оцінки конкурентоспроможності товарів
Нерозвинена збутова діяльність підприємства Розвивати направлення інтеграційного зростання підприємства Активно впроваджувати прямий маркетинг Підвищити ефективність системи підтримки збуту Забезпечити зворотний зв'язок з покупцями з питань якості товарові на місці продаж

 


Таблиця 5.9- Розширена SWOT-матриця підприємства (фрагмент)


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 612. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7