Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Для студентів ОКР «Бакалавр» економічних спеціальностей
 

Мелітополь, 2013

УДК 330.131.7:519.8

ББК 65.011.3

 

Ризикологія. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей ОКР «Бакалавр». – Мелітополь:Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013. – 330 с.

 

Розробник: доцент кафедри економічної теорії ТДАТУ Кукіна Н.В.

 

Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Таврійського державного агротехнологічного університету Когут І. А.

 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної теорії «____»____________ 2013 р., протокол №_____.

Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «____»____________ 2013 р., протокол № _____.

 

 

Конспект лекцій розроблений у відповідності із робочою програмою дисципліни «Ризикологія», що передбачена для студентів економічних спеціальностей.

Конспект лекцій призначений для надання студентам теоретичного матеріалу та набуття ними відповідних знань в процесі вивчення дисципліни.

Зміст

 

 

Вступ
Тема 1. Загальні основи ризикології.
Тема 2. Невизначеність – фундаментальна складова об’єктивної дійсності.
Тема 3. Сутність ризику як економічної категорії.
Тема 4. Зовнішні ризики у сучасному підприємництві.
Тема 5. Внутрішні ризики у сучасному підприємництві.
Тема 6. Ризик – параметр економічної ефективності.
Тема 7. Суб’єктивне сприйняття ризику.
Тема 8. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішення.
Тема 9. Якісний аналіз ризику.
Тема 10. Методичні засади кількісного аналізу ризику.
Тема 11. Мінімізація ризиків: основні заходи та процедури
Тема 12. Сутність і зміст управління ризиками
Список рекомендованої літератури

Вступ

 

Історія розвитку людства, виникнення і еволюція су­спільства, становлення економічних відносин супроводжу­ються невизначеністю, суперечностями і конфліктами, незбіганням інтересів, мінливістю і множинністю цілей окремих осіб, громад і суспільства загалом. Детерміновані (передбачувані) ситуації в житті і в економіці є нечастим явищем. Отже, можна стверджувати, що цивілізаційні процеси постійно обтяжені ризиком. Економічна теорія і практика, поряд з усталеними закономірностями та ка­тегоріями, оперують системами гіпотез, прогнозами, які пропонують лише інтервальні (нечіткі) оцінки феноменів буття і їх розвитку в умовах невизначеності. З еволюцією суспільних і економічних формацій дедалі необхіднішим стає розвиток науки про економічний ризик. Саме ризикологія озброює фахівців методологією дійсно економічного (варіантного), ринкового мислення, дає відповідний інструментарій.

Мета курсу: формування комплексного розуміння економіки, як складної динамічної системи взаємодії об’єктивних та суб’єктивних факторів, шляхом вивчення детермінантного впливу невизначеності та ризику на характер економічних процесів.

Предмет курсу: сукупність ризиків, що виникають внаслідок невизначеності розвитку господарської кон’юнктури в умовах ринкової економіки.

Завдання курсу: формування у студентів фундаментальних знань про ризик як характерний феномен ринкової економіки, пізнання і свідоме використання економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку об’єктів і суб’єктів в умовах невизначеності та конфліктності зовнішнього та внутрішнього середовища, вироблення навичок при врахуванні існуючої діалектичної об’єктивно-суб’єктивної структури ризику в процесі здійснення його якісного чи кількісного аналізу, визначення кількісної оцінки його міри і моделювання, врахування та управління ним.

Навчальний курс „Ризикологія” відноситься до рекомендованої вибіркової дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”. Конспект лекцій підготовлено згідно з робочими програмами курсу „Ризикологія”, розроблених для студентів економічних спеціальностей.

Матеріал конспекту лекцій включає 12 тем курсу. Для кожної теми наводиться перелік питань лекції, розкриваються основні категорії та взаємозв’язки між ними, використовуються схеми та графічний матеріал. Підготовлений конспект призначений для самостійної роботи студентів над курсом, роботи на практичних заняттях, підготовки до заліків.

 

Лекція №1 (2 години)


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 643. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7