Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задачі для самостійного розв’язання
 

Задача № 14

Обсяг ресурсів банку склав 150 млн.гр.од. Кредити та інвестиційні операції становлять 100 млн.гр.од. Менеджери банку, прогнозуючи можливу потребу у ліквідності, структурували ресурси за трьома групами: “гарячі гроші” – 25% ресурсів, нестабільні пасиви – 30% ресурсів, стабільні пасиви – 45 % ресурсів. Керівництвом банку передбачено, що за кожною з цих груп ресурсів створюється резерв, який становить 95%, 30%, 5% від обсягів відповідної групи ресурсів. Ставка обов’язкового резервування – 12%, причому усі ресурси банку підпадають під вимоги обов’язкового резервування.

Визначити загальну потребу банку у ліквідних коштах, враховуючи прогнозоване зростання кредитних та інвестиційних операцій банку протягом розглядуваного періоду на 15 %.

 

Задача № 15

Інвестор має два напрями інвестування коштів в сумі 1000 000 доларів:

1). Вкладення в євродоларовий 6- місячний депозит під ставку 8%.

2). Вкладення інвестицій в Україні в гривнях під 20% річних (спот-курс на дату інвестування 5,35 грн.за долар).

Оцінити:

1) переваги та недоліки кожного варіанту;

2) рівень валютного ризику кожного варіанту інвестування.

Запропонувати методи управління валютним ризиком, які є найефективнішими в даному випадку.

 

Задача № 16

Банк намітив плани нарощування активів протягом наступного року без залучення капіталу із зовнішніх джерел. Аналітики банку прогнозують прибуток на активи у розмірі 1,5%, ставку дивідендних виплат – 30% , співвідношення капіталу до активів – 8%. Розрахувати припустимий рівень зростання активів банку відповідно до прогнозів.

 

Задача № 17

Визначте власні кошти банку.

УМОВИ: Баланс комерційного банку «Мрія» містить такі показники (млн..грн)

1 Каса і кореспондентський рахунок в НБУ 8,32

2 Кредити видані банком 25,5

3 Міжбанківські кредити, надані іншим банкам 8,5

4 Основні фонди 2,1

5 Статутний фонд 5,1

6 Резервний фонд 1,0

7 Фонд економічного стимулювання 2,8

8 Дебітори банку по господарським операціям 0,2

9 Кредитори 0

10 Вкладення в акції підприємств 0,1

11 Кошти, перераховані банком підприємствам для участі в їх господарській діяльності 1,0

12 Операційні доходи 7,0

13 Операційні витрати 5,0

 

Задача № 18

У балансі та інших документах банку відображені такі показники, млн грн.:

1. Загальні активи банку 450 000

з них:

високоліквідні активи 52000

в т.ч.

кошти на кореспондентському

рахунку 22000

кошти в касі 600

2. Робочі активи 310 000

3. Загальні зобов’язання 455 000

з них:

вклади до запитання 140 000

Визначити показники ліквідності, які доводить Національний банк комерційним банкам, та зробити відповідні висновки щодо виконання цих показників.

 

Задача № 19

Звіт комерційного банку та розшифрування окремих рахунків активу і пасиву містить таку інформацію, в млн грн.:

1. Активи банку 520 000

2. Зобов’язання банку 260 000

3. Сукупна заборгованість за позичками, наданими одному госпоргану 55000

4. Сума врахованих векселів цього позичальника 5000

5. Фактична заборгованість по всіх великих кредитах з урахуванням позабалансових зобов’язань 3 140 000

Визначити:

1) максимальний розмір ризику на одного позичальника;

2) який кредит вважається великим;

3) оцінити платоспроможність банку з точки зору всіх великих кредитів та зробити відповідні висновки.

 

Задача № 20

Звіт комерційного банку про платоспроможність містить таку інформацію, млрд грн.

  I варіант II варіант III варіант
1. Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням позабалансових зобов’язань та врахованих векселів
2. Нормативна сума всіх великих кредитів

Обчислити відхилення фактичної суми всіх великих кредитів від нормативної і знайти значення показника платоспроможності.

 

Задача № 21

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, млн грн.:

1. Активи комерційного банку 480 000

2. Зобов’язання комерційного банку 250 000

3. Позички, надані інсайдеру 7300

4. Суми врахованих векселів 500

5. Сума позабалансових вимог щодо одного інсайдера 2500

Визначити норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, та зробити висновки щодо дотримання цього показника.

 

Задача № 22

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, млн грн.:

1. Активи комерційного банку 450 000

2. Зобов’язання комерційного банку 230 000

3. Позички, надані інсайдерам 58000

4. Сума врахованих векселів 15000

5. Сума позабалансових вимог щодо всіх інсайдерів 5700

Визначити показник максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

 

Задача № 23

Як вплине застосування збалансованого та незбалансованого за строками підходу до управління активами та зобов`язаннями на прибуток і ризик банку, якщо клієнту було надано кредит на 90 днів у сумі 40 000 грн?

Відсоткові ставки за кредитами та депозитами

Показник Строк, дні Ставки розміщення, % Ставки, залучення, %
Поточні ставки на ринку
Прогноз ставки: через 30 днів через 60 днів

 

Задача № 24

Оцінити відсотковий ризик банку за даними балансу, якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 9%

Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 4%?

Баланс банку

Показник Активи, тис. грн. Пасиви, тис. грн
Збалансовані за строками
Чутливі до зміни ставки
Не чутливі до зміни ставки
Неробочі активи/безпроцентні пасиви
Капітал  
Всього

 

Задача № 25

За даними на кінець року, банк А мав наступні бухгалтерські показники (млн. грош. од.):

Сукупний розмір активів - 803300

Сукуний розмір власного капіталу - 71000

Сукупний процентний дохід - 43000

Сукупний непроцентний дохід - 26200

Чистий прибуток - 4010

Здійсніть декомпозиційний аналіз ROE.

 

Задача № 26

Регулятивний капітал комерційного банку становить 16100 тис. грн, у тому числі основний капітал — 13900 тис. грн, активи банку наведено в таблиці.

Чи дотримується банк нормативних вимог НБУ щодо адекватності капіталу (нормативи Н2 та Н3)?

Як вплине розширення діяльності банку за рахунок збільшення обсягів операцій кредитування суб’єктів господарської діяльності на 15 % на рівень достатності капіталу за інших рівних умов?

 

Задача № 27

Визначити дюрацію облігації номіналом 2000 грн з періодом обігу три роки і купоном 30 %, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 1000 грн, ставка дисконтування — 24 %. Якому напряму інвестування коштів має віддати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанта становить три роки?

 

Задача № 28

Обчислити дюрацію кредиту сумою 17 000 грн, який видано під фіксовану відсоткову ставку 22 % (річних) на чотири місяці.

 

Задача № 29

Оцінити зміну ціни трирічної облігації номіналом 2000 грн, яка нині продається за ціною 1000 грн, якщо її дюрація дорівнює 2,7 року, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок на ринку протягом поточного року з 22 до 30 %.

 

Задача № 30

Як вплине застосування збалансованого та незбалансованого за строками підходу до управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо клієнту було надано кредит на 90 днів у сумі 90 000 грн (діючі та прогнозовані рівні відсоткових ставок наведено в таблиці)?

Таблиця

Відсоткові ставки за кредитами та депозитами

Показник Строк, дні Ставки розміщення, % Ставки залучення, %
Поточні ставки на ринку
Прогноз ставки: через 30 днів
через 60 днів

 

Задача № 31

Оцінити відсотковий ризик банку за даними балансу (таблиця), якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 10 %.

Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 4 %?

Таблиця

Баланс банку

Показник Активи, тис. грн Пасиви, тис. грн
Збалансовані за строками
Чутливі до зміни ставки
Нечутливі до зміни ставки
Неробочі активи/ безпроцентні пасиви
Капітал  
Всього

 

Задача № 32

Чутливі активи та зобов’язання банку, згруповані за періодами переоцінювання, наведено в таблиці. Проаналізувати рівень відсоткового ризику, якщо ліміт індексу відсоткового ризику установлено на рівні 20 %. Як вплине на прибуток банку зниження відсоткових ставок упродовж наступного місяця на 5 %?

 

Задача № 33

Дюрація портфеля активів банку становить 2,6 року, сукупні активи — 84 100 тис. грн, а зобов’язання — 59 700 тис. грн. Якою має бути дюрація зобов’язань банку для створення імунізації банківського балансу?

 

Задача № 34

Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці. Як вплине на прибуток банку зниження курсу долара та підвищення курсу євро?

Таблиця

БАЛАНС БАНКУ, млн грн

Активи Сума Пасиви Сума
Каса Депозити
Кредити (у доларах) Депозити (у доларах)
Кредити (у євро) Депозити (у євро)
Кредити МБК
Цінні папери (у доларах) МБК (у доларах)
Цінні папери (у євро) МБК (у євро)
Основні фонди Капітал
Усього:  

 

Задача № 35

Обчислити та проаналізувати стан ліквідної позиції банку за даними таблиці.

Розв’язання

Таблиця

Аналіз розриву ліквідності банку (тис. грн)

Показник До 1 дня 1-7 дн. 8-30 дн. 1-3 міс. 4-6 міс. Понад 6 міс. Усього
Активи 10 600 33 000 10 000 6 900 3 900 20 700 85 100
Пасиви 9 500 28 400 7 200 7 800 4 400 27 800 85 100
Розрив ліквідності (GL)            
Сукупний розрив          

 


 

Тема 13. Банківський менеджмент

 

План заняття.

13.1. Основи банківського менеджменту

13.2. Банківський менеджмент за ознакою спрямування управлінських рішень

13.3. Організація систем контролю банківської діяльності

13.4. Процес управління інформаційними технологіями та організація ефективних систем безпеки захисту інформації

 

 

13.1. Основні терміни та поняття.

Банківський менеджмент

Процеси та відносини у банку

Планування

Організація

Регулювання

Мотивація

Контроль

Стратегічний менеджмент

Операційний менеджмент

Фінансовий банківський менеджмент

Організаційний банківський менеджмент

Внутрішній аудит банку

Внутрішньобанківський контроль

Інформаційний аудит банку

Інформаційний моніторинг банку


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2166. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.048 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7