Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретичні завдання
13.3.1. Для зазначених понять знайдіть відповідні складові:

Поняття Складові
  1. активи
  2. банківські продукти
  3. безпека
  4. власний капітал
А. Об’єкти банківського менеджменту 5. внутрішньобанківські операції
6. гнучкість організаційної структури управління, яка дає змогу вирішувати функціональні й управлінські завдання
7. єдність мети, результату та засобів його досягнення
8. єдність стратегічного, тактичного й оперативного планування для забезпечення безперервності відповідного процесу
  9. залучені та запозичені кошти
  10. зв’язки з громадськістю
Б. Принципи банківського менеджменту 11. Команда менеджерів, які безпосередньо здійснюють процес управління
12. комплексність процесу управління, який включає планування, аналіз, регулювання та контроль
13. контроль за прийнятими управлінськими рішеннями як найважливіший фактор їх реалізації
14. матеріальне і моральне стимулювання творчої активності, успіхів і досягнень всього колективу та кожного його члена зокрема
  15. матеріально-технічна база
  16. облік і звітність
  17. організаційні структури
  18. Особи, що обіймають керівні посади
В. Суб’єкти управління 19. персонал; інформаційні потоки
20. спрямованість дій суб’єкта управління на досягнення конкретних цілей
21. фінансовий інструментарій
  22. фінансові результати і податки
  23. Члени Правління банку
  24. Члени Ради директорів банку

 

 

13.3.2. Підберіть сутність функцій банківського менеджменту до їх назви

Функція Сутність
А. Контроль 1. розглядається як центральна ланка всього процесу управління банком і головна функція менеджменту
Б. Мотивація 2. здійснюють, згрупувавши їх за середовищем виникнення на зовнішні щодо банку та внутрішньобанківські
В. Регулювання 3. процес встановлення та підтримання зв’язків між окремими елементами системи
Г. Організація 4. оперативне управління, прийняття поточних управлінських рішень, спрямованих на реалізацію планових завдань
Д. Аналіз впливу чинників 5. сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, спрямованих на реалізацію управлінських рішень
Е. Планування 6. полягає в перевірці виконання прийнятих управлінських рішень і забезпечення безперервного управління банком

 

 

13.3.3. Для зазначених понять знайдіть відповідні характеристики:

Поняття Характеристика
  1. адміністративні
А. Методи управління 2. економічні
3. забезпечення прибуткової діяльності банку
4. забезпечення умов для здійснення сильного та послідовного управління банком
  5. задоволення потреб клієнтів у структурі та якості пропонованих банком послуг
  6. здійснення дисконтних операцій з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком
Б. Завдання банківського менеджменту 7. наявність адекватних систем контролю за рівнем банківських ризиків
8. організація роботи систем контролю, аудиту, безпеки, інформаційних та інших систем, що забезпечують життєдіяльність банку
9. правові
  10. соціально-психологічні
  11. створення ефективної організаційної структури банку
  12. створення умов для набору кваліфікованих працівників і повної реалізації їхніх потенційних можливостей, створення систем підготовки, перепідготовки та розстановки кадрів
  13. створення умов для підвищення культури працівників, наявність спільних цінностей, забезпечення сприятливого морального клімату в колективі

 

 

13.4. Тестові завдання:

1. Наука про надійні та ефективні системи управління всіма процесами та відносинами, які характеризують діяльність банку:

1.1. банківський маркетинг,

1.2. банківський контроль,

1.3. банківські операції,

1.4. банківський менеджмент.

2. Відповідальна особа чи група осіб, уповноважена приймати управлінські рішення та нести відповідальність за ефективне управління банком:

2.1. операціоніст,

2.2. інкасатор,

2.3. суб’єкт управління,

2.4. охоронець.

 

3. Функція банківського менеджменту, яка полягає в перевірці виконання прийнятих управлінських рішень і забезпечення безперервного управління банком

3.1. Планування,

3.2. Аналіз впливу чинників,

3.3. Організація,

3.4. Регулювання,

3.5. Мотивація,

3.6. Контроль.

 

4. Функція банківського менеджменту, яка є сукупністю внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, спрямованих на реалізацію управлінських рішень

4.1. Планування,

4.2. Аналіз впливу чинників,

4.3. Організація,

4.4. Регулювання,

4.5. Мотивація,

4.6. Контроль.

 

5. Функція банківського менеджменту, яка полягає в оперативному управлінні, прийнятті поточних управлінських рішень, спрямованих на реалізацію планових завдань

5.1. Планування,

5.2. Аналіз впливу чинників,

5.3. Організація,

5.4. Регулювання,

5.5. Мотивація,

5.6. Контроль.

 

6. Функція банківського менеджменту, яка є процесом встановлення та підтримання зв’язків між окремими елементами системи

6.1. Планування,

6.2. Аналіз впливу чинників,

6.3. Організація,

6.4. Регулювання,

6.5. Мотивація,

6.6. Контроль.

 

7. Функція банківського менеджменту, яка здійснюється, згрупувавши чинники за середовищем виникнення на зовнішні щодо банку та внутрішньобанківські

7.1. Планування,

7.2. Аналіз впливу чинників,

7.3. Організація,

7.4. Регулювання,

7.5. Мотивація,

7.6. Контроль.

 

8. Функція банківського менеджменту, яка розглядається як центральна ланка всього процесу управління банком і головна функція менеджменту

8.1. Планування,

8.2. Аналіз впливу чинників,

8.3. Організація,

8.4. Регулювання,

8.5. Мотивація,

8.6. Контроль.

 

9. Сукупність методів, прийомів, засобів та форм досягнення цілей і виконання завдань, поставлених перед банківською установою:

9.1. стратегічна мета банку,

9.2. інструментарій банківського менеджменту,

9.3. внутрішній аудит,

9.4. кредитування.

 

10. Банківський менеджмент за ознакою спрямування управлінських рішень поділяють на:

10.1. стратегічний, операційний, тактичний,

10.2. стратегічний, фінансовий, організаційний,

10.3. стратегічний, операційний,

10.4. фінансовий, організаційний,

10.5. фінансовий, організаційний, грошовий.

 

11. За напрямами діяльності банківський менеджмент поділяють на:

11.1. стратегічний, операційний, тактичний,

11.2. стратегічний, фінансовий, організаційний,

11.3. стратегічний, операційний,

11.4. фінансовий, організаційний,

11.5. фінансовий, організаційний, грошовий.

 

12. Незалежна експертна діяльність аудиторської служби банку для перевірки і оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання посадових обов'язків співробітниками банку, яка передбачає отримання в документальній формі процедур і опису методів, які застосовуються банком для здійснення внутрішнього контролю:

12.1. внутрішній аудит,

12.2. внутрішньобанківський контроль,

12.3. системи аналізу якості активів за рівнем загального ризику,

12.4. системи контролю за діяльністю персоналу банку.

 

13. Система забезпечення здійснення касових, розрахункових, кредитних та інших операцій в установах банку відповідно до встановлених правил, яка направлена на забезпечення збереження грошових коштів і цінностей в банку, законності виконання операцій, точного і своєчасного віддзеркалення їх в бухгалтерському обліку, можливості документарного встановлення відповідальності за порушення правил виконання операцій або втрату цінностей:

13.1. внутрішній аудит,

13.2. внутрішньобанківський контроль,

13.3. системи аналізу якості активів за рівнем загального ризику,

13.4. системи контролю за діяльністю персоналу банку.

 

14. Системи контролю, що ґрунтуються на класифікації активів за ймовірністю повернення та потенційним розміром збитків з подальшим зважуванням на відповідні вагові коефіцієнти, назначені для кожної групи активів

14.1. внутрішній аудит,

14.2. внутрішньобанківський контроль,

14.3. системи аналізу якості активів за рівнем загального ризику,

14.4. системи контролю за діяльністю персоналу банку.

 

15. Системи контролю, що базуються на здійсненні контролю відповідальними менеджерами, згідно вимог нормативних документів, внутрішніх інструкцій та положень банку.

15.1. внутрішній аудит,

15.2. внутрішньобанківський контроль,

15.3. системи аналізу якості активів за рівнем загального ризику,

15.4. системи контролю за діяльністю персоналу банку.

 

16. Обстеження підрозділів банку з метою вивчення й оцінки наявної у них інформації:

16.1. Інформаційний аудит,

16.2. Інформаційний моніторинг,

16.3. Сфера інтересів,

16.4. Сфера впливу,

16.5. Сфера безпосередньої інформаційної діяльності.

 

17. Контроль надходження інформації з метою визначення її важливості, цінності й можливості використання в інтегрованих базах даних:

17.1. Інформаційний аудит,

17.2. Інформаційний моніторинг,

17.3. Сфера інтересів,

17.4. Сфера впливу,

17.5. Сфера безпосередньої інформаційної діяльності.

 

18. Банки забезпечують роботу своїх сил безпеки у всіх сферах інформаційної уваги і використовують інформацію _________________ як стратегічну для прийняття рішень щодо довгострокових угод, договорів, планування перспектив розвитку банку:

18.1. Інформаційний аудит,

18.2. Інформаційний моніторинг,

18.3. Сфера інтересів,

18.4. Сфера впливу,

18.5. Сфера безпосередньої інформаційної діяльності.

 

19. Банки забезпечують роботу своїх сил безпеки у всіх сферах інформаційної уваги і використовують інформацію _________________ як тактичну для прийняття рішень щодо співробітництва з партнерами, інвестування (вкладання) коштів у нові проекти, протидії недобросовісній конкуренції, визначення поведінки на ринку в той чи інший проміжок часу:

19.1. Інформаційний аудит,

19.2. Інформаційний моніторинг,

19.3. Сфера інтересів,

19.4. Сфера впливу,

19.5. Сфера безпосередньої інформаційної діяльності.

 

20. Банки забезпечують роботу своїх сил безпеки у всіх сферах інформаційної уваги і використовують інформацію ________________ як оперативну для прийняття рішень щодо безпосереднього здійснення конкретної операції, укладання конкретної угоди:

20.1. Інформаційний аудит,

20.2. Інформаційний моніторинг,

20.3. Сфера інтересів,

20.4. Сфера впливу,

20.5. Сфера безпосередньої інформаційної діяльності.

 

 

13.5. Питання для обговорення:

1. Розкрийте сутність поняття «банківський менеджмент».

2. Що є об’єктом та суб’єктом банківського менеджменту?

3. Якими принципами характеризується банківський менеджмент?

4. Дайте поняття функцій банківського менеджменту.

5. В чому полягають основні завдання банківського менеджменту.

6. Охарактеризуйте банківський менеджмент за ознакою спрямування управлінських рішень.

7. Визначить мету і суть стратегічного банківського менеджменту.

8. Розкрийте поняття операційного менеджменту та основні відмінності його від стратегічного банківського менеджменту.

9. За якими напрями діяльності поділяється банківський менеджмент, охарактеризуйте їх.

10. В чому полягає мета організації контролю банківського менеджменту? Наведіть класифікацію систем контролю.

11. Від чого залежить ефективність управління інформаційними банківськими технологіями?

12. Що в себе включає організація ефективних систем банківської безпеки?

13. Поясніть необхідність проведення інформаційного аудиту та інформаційного моніторингу у банку.

 

 


 

Тема 14. Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності

План заняття.

14.1. Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності

14.2. Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду

14.3. Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 724. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.041 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7