Студопедия — Показники використання основних фондів
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Показники використання основних фондів


 

Важливе значення для кожного підприємства має підвищення ступеня використання основних фондів.

Ефективність використання основних фондів характеризується рядом показників, які діляться на дві групи: узагальнюючі та часткові.

Узагальнюючі показники залежать від багатьох техніко-організаційних факторів і виражають кінцевий результат використання основних фондів. До них відносяться фондовіддача, фондоємкість, рентабельність основних фондів.

Фондовіддача - це випуск продукції з однієї гривні основних фондів.

 

Фвід = Qв: Фср, (2.24)

 

де Qв - обсяг виробництва.

Фондоємкість - це величина, обернена до показника фондовіддачі і показує суму основних виробничих фондів, яка припадає на одну гривню випущеної продукції.

 

Фє = Фср: Q (2.25)

 

Рівень рентабельності основних фондів підприємства залежить від величини прибутку, який одержує підприємство за реалізовану продукцію і середньорічної вартості цих фондів, тобто - це прибуток з 1 грн. основних фондів.

Рф = П: Фср, (2.26)

 

де П - прибуток.

Фондоозброєність характеризує оснащеність праці основними фондами і визначається за формулою:

 

Фозб = Фср: Ч або (2.27) Фозб = Фср: Чmax, (2.28)

 

де Ч - середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу;

Чmax - середньооблікова чисельність працюючих в найбільшій зміні.

Часткові показники характеризують рівень використання окремих елементів основних фондів в залежності від окремих факторів.

Ці показники визначаються і аналізуються з метою поелементної оцінки рівня використання основних фондів і виявлення в кожному окремому випадку резервів підвищення ефективності їх використання.

До часткових показників рівня використання основних фондів відносяться: коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, Ке; коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, Кі; інтегральний коефіцієнт використання машин і обладнання, Кінт; коефіцієнт змінності, Кзм..

У залежності від мети аналізу і специфіки виробництва використовуються такі показники як: питома вага прогресивного обладнання в загальній кількості; питома вага фізично зношеного і морально застарілого обладнання; питома вага обладнання із терміном служби до 5 років, від 5 до 10 років; від 10 до 20 років, більше 20 років та інші.

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання характеризує рівень його використання в часі, визначається для кожної групи однотипного обладнання (або для окремих одиниць машин і обладнання, наприклад, для токарних, фрезерних верстатів) за формулою:

Ке = Тр: Тк або (2.29)

Ке = Тр: Тн або (2.30)

Ке = Тр: Теф, (2.31)

 

де Тк - календарний час;

Тр - час роботи обладнання;

Тн - номінальний час (календарний за мінусом вихідних та святкових днів);

Теф - ефективний час роботи обладнання (номінальний за мінусом часу простоїв у планових ремонтах).

При аналізі рівня використання обладнання в часі виявляється, що деякий час воно працює непродуктивно.

Час, який затрачено на виготовлення бракованої продукції, обрізку лишнього металу (використання заготовок немірної довжини), зняття лишніх припусків при механічній обробці - все це час непродуктивної роботи обладнання.

Зменшення часу непродуктивної роботи обладнання, скорочення простоїв з різних причин є одним із головних шляхів підвищення ефективності використання основних фондів.

Рівень використання машин і обладнання за потужністю характеризується коефіцієнтом інтенсивного використання, який можна розрахувати за формулою:

 

Кі = Qф: Qmax, (2.32)

 

де Qф - обсяг фактично виробленої продукції;

Qmax - максимально можливий випуск продукції.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання характеризується кількістю фактично виробленої продукції до максимально можливого її випуску. Істотний вплив на величину цього коефіцієнта мають:

- ступінь інтенсивності технологічних режимів;

- якість сировини, матеріалів та заготовок;

- стан та ступінь зносу обладнання;

- величина та ймовірність виникнення браку;

- методи організації праці і т.д.

Інтегральний коефіцієнт використання машин і обладнання за потужністю і в часі визначають як добуток двох коефіцієнтів Ке, Кі:

Кінт = Ке . Кі (2.33)

 

Підвищення інтегрального коефіцієнту досягається комплексом заходів, які охоплюють весь виробничий процес:

- впровадженням передової технології;

- інтенсифікацією технологічних процесів;

- зменшенням планових і непланових простоїв;

- виключенням непродуктивної роботи обладнання.

- покращанням якості сировини, матеріалів і заготовок;

- покращанням стану обладнання;

- підвищенням рівня спеціалізації виробництва.

Одним із показників використання обладнання є коефіцієнт змінності, підвищення якого є одним із важливіших шляхів скорочення планових простоїв обладнання.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання; визначається відношенням кількості машино-змін, відпрацьованих обладнанням підприємства, цеху, дільниці за добу, до загальної кількості встановленого обладнання.

 

Кзм = (n1 + n2 +n3): n, (2.34)

 

де n1, n2, n3 - кількість обладнання, яке працювало відповідно в 1, 2, 3 зміни;

n - загальна кількість обладнання, яка встановлена на підприємстві, в цеху, на дільниці.

Значного скорочення простоїв можна досягти в результаті використання швидкісних і прогресивних методів ремонту (метод ремонтних вузлів, наплавлення зносостійких деталей на поверхні завантажених деталей), правильної організації ремонтних робіт, раціональної експлуатації обладнання та старанного догляду за ним.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 932. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия