Студопедия — Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі


Тарифтік жү йе – бұ л атқ арылатын ең бектің тү ріне, қ иындығ ына, шарттарына жә не сипатына байланысты сараланғ ан тү рде ең бекақ ы тө леуді қ амтамасыз ететін нормативтер мен нормалардың жиыны. Ол келесі негізгі элементтерден тұ рады: тарифтік – біліктілік анық тамалар, тарифтік тор, тарифтік санаттар (разрядтар) жә не оларғ а сә йкес коэффициенттер, тарифтік ставкалар (соның ішінде 1-санат), ең бекақ ығ а қ осылатын аудандық коэффициенттер, тарифтік ставкаларғ а қ осымша тө лемдер мен белгілі ең бек жағ дайынан ауытқ улар болғ аны ү шін қ осымша тө лемдер.

Тарифтік – біліктілік анық тамалар бірінші санатты тарифтік ставка мен тарифтік торды қ олдануды қ арастырады. Тарифтік-біліктілік анық тамалар мынадай тү рлерге бө лінеді:

1) жұ мыс пен жұ мысшылардың кә сіби Бірің ғ ай тарифтік-біліктілік анық тамасы;

2) ө ндірістік саладағ ы жетекшілердің, лауазымды басшылардың, қ ызметкерлер мен мамандардың біліктілік анық тамасы;

3) бюджет аясындағ ы лауазымды қ ызметкерлердің біліктілік анық тамасы.

Жұ мыс пен жұ мысшылардың кә сіби Бірің ғ ай тарифтік–біліктілік анық тамасы (БТБА) жұ мыс пен жұ мысшылардың санатын анық тау ү шін қ ажет. Кө бінесе ө неркә сіптік саладағ ы жұ мыстар алты санатқ а, ал кейбір салаларда – сегізге бө лінеді. БТБА арқ ылы анағ ұ рлым кү рделі қ иын мә селе – салыстыру шешіледі, яғ ни жұ мыстың ә р тү рін оның қ иындық дә режесіне, біліктілік дең гейіне байланысты салыстырады.

Жұ мыскерлерді тарификациялау, яғ ни оларғ а кә сіби білімі мен ең бекке машық тануына байланысты белгілі бір санатты беруі. Ол ә рекет етуші БТБА негізінде комиссиямен халық шаруашылығ ының барлық салаларына жалпы берілетін кә сіп ү шін 70-тен астам шығ арымы (выпуск), сондай-ақ салалық шығ арамы да бар жә не меншіктің басқ а формаларындағ ы кә сіпорындар ү шін ұ сыныстық формадағ ы, ал мемлекеттік кә сіпорындарда міндетті тү рде қ олданатын санат.

Ең бекақ ыны тө леудегі тарифтік тор - ең бекақ ы тө леудегі сараланғ ан қ ұ рал, яғ ни ол ә ртү рлі топтағ ы жұ мыскерлерге жұ мысының қ иындығ ына байланысты, сонымен қ атар санат саны мен оларғ а сә йкес тарифтік коэффициенттердің абсолюттік немесе салыстырмалы бірліктерінен тұ рады.

 

Бюджеттік аядағ ы ең бекақ ы тө леу бойынша бірың ғ ай тарифтік тор 18 санаттан тұ рады, олардың ә рқ айсысына 1-санаттағ ы тарифтік ставкағ а шақ қ андағ ы ө з тарифтік коэффициенті сә йкес келеді (Кесте 1).

Тарифтік тор тарифтік коэффициенттердің санаттық ө сімін ә рі абсолюттік, ә рі салыстырмалы тү рде қ амтамасыз ету мақ сатымен қ ұ рылады. Тарифтік коэффициенттің абсолюттік ө сімі тарифтік коэффициенттің арасындағ ы айырмашылық ты кө рсетеді.

Мысалы, 1-ші жә не 2-ші санат арасындағ ы айырмашылық 0, 11-ді қ ұ райды. Тарифтік коэффициенттің қ атынастық ө сімі пайыз тү рінде кө рсетілген кіші коэффициенттің жоғ арығ а қ атынасын бір бірлікке азайтуына тең. Мысалы, 7-ші жә не 8-ші санаттың арасындағ ы ө сім [(2, 02/1, 84)-1]*100% = 9, 78% -ды қ ұ райды.

 

Кесте 1 - Бюджет саласындағ ы жұ мыскерлерге ең бекақ ы тө леудің бірың ғ ай тарифтік торы

 

Ең бекақ ы тө леу санаты Тарифтік коэффициент Ең бекақ ы тө леу санаты Тарифтік коэффициент Ең бекақ ы тө леу санаты Тарифтік коэффициент
  1, 0   1, 84   3, 12
  1, 11   2, 02   3, 36
  1, 23   2, 22   3, 62
  1, 36   2, 44   3, 9
  1, 51   2, 68   4, 2
  1, 67   2, 89   4, 5

 

Шекті санаттағ ы тарифтік коэффициенттер арасындағ ы қ атынас диопозон деп аталады. Жоғ арыда бірың ғ ай тарифтік тордың диопозоны 1: 4, 5 кө рсетілген. Тарифтік коэффициенттің дең гейі берілген жұ мыс бойынша ең бекақ ы тө леу бірінші санатқ а қ арағ анда қ андай дең гейге артқ анын кө рсетеді. Кә сіпорын ө зі ө збетінше зауыттық тарифтік жү йені ойлап шығ ыра алады жә не оның негізінде бюджет аясындағ ы жұ мыскерлерге тө ленетін ең бекақ ының бірың ғ ай тарифтік торы болуы мү мкін. Бірың ғ ай тарифтік торда жұ мыскерлердің мамандығ ы келесідей тарификацияланады. 1-ші ден 8-ші санатқ а дейін атқ арушылар, мамандар жә не 2-ден 18-ші санатқ а дейін басшылар.

Тарифтік ставкалар – бұ л жұ мыс уақ ытының бірлігіндегі ең бекақ ының ақ шалай формадағ ы абсолютті мө лшерінің кө рінісі. Ол ең алдымен жұ мыскер ең бекақ ысының дең гейін анық тайды, ө йткені жұ мыскердің ең бекақ ысы бекітілген минималды ең бекақ ы мө лшері мен жұ мыс уақ ытының ұ зақ тығ ы негізінде есептелетін 1-ші санаттағ ы тарифтік ставканың кө леміне байланысты. Жұ мыскердің біліктілігіне сә йкес тарифтік ставка (Тіст) келесідей формуламен анық талады:

 

Тіст = Тст * КіТ,

 

мұ ндағ ы, Тст - 1-ші санаттағ ы тарифтік ставка;

КіТ - і-ші санаттағ ы тарифтік коэффициент.

 

1-ші санаттағ ы тарифтік ставка сағ аттық, кү ндік жә не айлық болуы мү мкін. 1-ші санаттағ ы сағ аттық жә не кү ндік тарифтік ставка ереже бойынша мерзімдік жә не кесімді жұ мыс істейтін жұ мыскерлерге қ олданылады. 1-ші санаттағ ы айлық тарифтік ставка қ азіргі кезде бюджетпен қ аржыландырылатын мекемелерде, ұ йымдар мен кә сіпорындарда істейтін жұ мыскерлердің Бірың ғ ай тарифтік ең бекақ ы тө леу жү йесінде қ олданылады (БТЖ). Ә рбір кә сіпорын ө зі 1-ші санаттағ ы басшылардың, мамандардың жә не атқ арушылардың тарифтік ставкасын анық тайды. 1-ші санаттағ ы айлық тарифтік ставка БТЖ-дегі принциптерге жә не заң ғ а сә йкес ең бекақ ының минималды кө лемінен тө мен болмауы тиіс.

Ең бекақ ығ а қ осылатын аудандық коэффициенттер ең бекақ ыны реттеудің аудандық механизмі болып табылады. Ең бекақ ыны аудандық реттеу мыналардан тұ рады:

а) Ең бекақ ының аудандық коэффиценті. Ол жалпы кә сіпорынның немесе ө неркә сіптің орналасқ ан жеріне байланысты ең бекақ ының нормативтік кө рсеткіш дә режесінің артуы жә не ол ө мір сү руге қ олайсыздық дә режесін ескере отырып бекітіледі. Аудандық коэффициент диапазоны 1, 15-тен 2, 0-ғ а дейін ауытқ иды.

б) Зиянкесті аймақ тардағ ы ү здіксіз ө тілі ү шін ең бекақ ығ а қ осылатын пайыздық ү стеме. Ең бек ө тіліміне жә не жұ мыс істеу мекеніне байланысты ең бекақ ығ а ү стеме 10-нан 100%-ғ а дейін ауытқ иды.

Ең бекақ ыны аудандық реттеу мемлекеттің шаруашылық субъектілеріне, жұ мыс беруші мен жұ мыскерлерге қ ойылатын міндетті талабының бірі.

Жалпы ө ндірістерде қ осымша ың таландыру арқ ылы, яғ ни жоғ ары біліктілігі ү шін, жоғ ары жетістікті ең бегі ү шін, ерекше маң ызды жұ мыс атқ арғ аны ү шін, тү нгі уақ ыттағ ы атқ арғ ан жұ мыстары ү шін қ осымша ақ шалай сыйлық тар беріледі. Ың таландыру тө лемдерінің кө лемі кә сіпорынның ө зінің қ арауы бойынша, яғ ни ө ндіріп шығ арғ ан тауардың ө зіндік қ ұ нына байланысты «Ең бекақ ығ а кеткен шығ ындар» тарауында қ арастырылады.

Кә сіпорында тарифтік жү йенің кез-келген элементін заң дық нормаларғ а сә йкес қ олдануғ а болады.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 10586. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия