Студопедия — Summary and conclusion
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Summary and conclusion


NAME: ____________________________________________Group: ___________________________ Date: _______________________________________ ______Mark: _____________________________

Тема: Методика формування англомовної граматичної компетенції учнів

Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для форму­вання в учнів граматичної компетенції.

Завдання:

► Ознайомтеся з метою і змістом формування в учнів англомовної граматичної компетенції.

► Вивчіть термінологію з проблеми.

► Навчіться:

· робити методичний аналіз граматичних явищ англійської мови;

· аналізувати прийоми і способи подачі активного і пасивного граматичного матеріалу та вправи, що рекомендуються для його засвоєння;

· використовувати ефективні способи і прийоми формування граматичної ком­петенції учнів;

· планувати і проводити фрагменти уроків з навчання активного граматичного матеріалу.

Зміст теми

Поняття іншомовної граматичної компетенції. Роль граматичних навичок у мов­леннєвій діяльності. Основна мета формування граматичної компетенції – формування граматичних навичок у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Основні характеристики рецептивних і продуктивних граматичних навичок.

Активний і пасивний граматичні мінімуми. Граматична структура і зразок мов­лення. Мовленнєва одиниця. Рівні мовленнєвих одиниць.

Основні етапи формування граматичної навички. Прийоми ознайомлення учнів з граматичними структурами активного і пасивного граматичного мінімуму. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

Роль і місце засобів навчання у процесі формування граматичних навичок.

Питання для опрацювання та література

1. Мета і зміст формування граматичної компетенції учнів у початковій школі.

■ Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. - К: Ленвіт, 2002. - С. 72-77.

Завдання:

- Сформулюйте визначення активного граматичного мінімуму (АГМ) і мету його засвоєння. Випишіть з програми по класах конкретний граматичний матеріал, який учень має засвоїти як рецептивно, так і про­дуктивно, тобто розпізнавати і розуміти при аудіюванні та читанні, а також вживати у процесі говоріння та письма.

2. Особливості навчання активного граматичного матеріалу.

■ Методика... 2002. - С.77-80.

Завдання:

- Назвіть операції, що входять до репродуктивної граматичної навички, сформулюйте визначення понять " граматична структура" (ГС), " зразок мовлення" (ЗМ); порівняйте різні способи опису структури навчальної одиниці мовлення - за допомогою вербального правила, символів, геометричних фігур, схем, зразка мовлення. Поясніть принципи, якими має керуватися вчитель у роботі над АГМ.

3. Організація активного граматичного матеріалу в базовому та альтернативних підручниках англійської мови для початкової школи.

Завдання:

- Поясніть, як організовано граматичний матеріал у різних підручниках англійської мови для початкової школи.

4. Процес навчання активного граматичного матеріалу.

■ Методика... 2002. - С.80-86.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 24-35.

■ In-Service Development Course for English Language Teachers. Resource Pack (photocopiable materials), Part 1. - K.: Ленвіт, 2002. - H02a " Grammar Presentation Techniques".

Завдання:

- Розкрийте методику ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС), що належить до АГМ. Запишіть приклади і назви видів вправ, які виконуються на етапі автоматизації дій учнів на рівні фрази (вправи І групи) та понадфразової єдності (вправи II групи).

Базова термінологія

адаптація граматичних завдань adaptation of grammar tasks
активний граматичний мінімум active grammar minimum
граматична вправа grammar task
граматична гра grammar game
граматична компетенція grammatical competence
граматична навичка grammar habit/subskill/skill
граматична структура grammatical structure
граматична форма grammatical form
граматичне правило grammar rule
граматичне явище grammar phenomenon/item/exponent
граматичний матеріал grammar material
критерії відбору граматики criteria for selecting grammar
навчати граматики комунікативно ознайомлення з граматичним явищем пасивний граматичний мінімум принцип багатозначності принцип моделювання структурний підхід to teach grammar communicatively grammar presentation technique passive grammar minimum principle of polysemy principle of modelling structural approach

Зміст лекції

1. Граматичний мінімум. Граматичні навички. Граматична структура. Зразок мовлення.

У загальноосвітній школі вивчається спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного та пасивного граматичного мінімуму. До активного граматичного мінімуму входять граматичні структури (ГС), якими учень має оволодіти для вираження власних думок при говорінні та на письмі. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для вираження власних думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення при аудіювання та читанні.

Метою навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, є оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними (тобто граматичними навичками говоріння і письма) та рецептивними навичками, тобто граматичними навичками аудіювання і читання.

Граматичний навик – це синтезована дія, яка забезпечує морфолого-синтаксичне оформлення мовної одиниці. Принципи формування граматичних навичок: свідомий підхід; практичний ситуативний підхід (навчаємо граматиці у зв’язку з комунікативною метою); структурний підхід; роздільний підхід до навчання активного та пасивного граматичного мінімуму.

Граматична структура. Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру: їх називають граматичними сигналами, а структуру, відповідно, розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень. Так, наприклад, наявність у реченні дієслова to be та основного дієслова із закінченням –ing сигналізує про структуру Continious Tense, яка означає дію, що відбувається в певний момент.

ГС має три складові: форму (як утворена ГС), значення (що означає дана ГС) та вживання (коли і чому вживається). Проаналізуємо ГС “присвійна форма” з цієї точки зору.

Форма Рossessive. При утворенні цієї граматичної структури до іменника, який не закінчується на s додається ‘s. До іменника що закінчується на s, додається ‘. Закінчення s вимовляється як /s, z, iz/.

Значення Possessive: володіння чимось (Tom`s house), опис (a debtor`s house), кількість (a month`s holiday), стосунки (Jack`s wife), частина від цілого (Jack`s hand), походження/виконавець (Shakespeare`s play).

Вживання Possessive. Вживається, коли мова йде про живих істот, з неживими істотами, коли вони виконують якусь дію (the train`s arrival), з іменниками, що означають час та відстань (a day`s wait), з назвами країн та міст (New-York`s streets), з іменниками ship, boat, car – the ship`s crew, в усталених виразах at arm`s length, at a stone`s throw та ін.

Цілком очевидно, що для правильного розуміння та вживання певної ГС слід мати на увазі всі три її складові. При ознайомленні учнів з новою ГС слід перш за все звернути увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватись у нерозривній єдності з функцією.

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру. Розрізняють п’ять рівнів мовленнєвих одиниць:

- рівень словоформи (слово в його граматичній формі);

- рівень вільного словосполучення;

- рівень фрази/речення;

- рівень понадфразової єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний);

- рівень цілого тексту.

Формування граматичних навичок відбувається на перших чотирьох рівнях.

ГС різних рівнів можна представити різними способами: за допомогою вербальних правил (описових і правил-інструкцій); моделей-схем і мовленнєвих зразків.

Описові правила мають констатуючий характер і формулюються у такий спосіб:...формується за допомогою..., вживається в таких випадках...

Правила-інструкції мають динамічний характер і є інструкціями до дії. Наприклад: Щоб запитати, чи дія відбувається регулярно (Present Simple), поставте на перше місце такі форми допоміжного дієслова: does – для 3-ої особи однини, do - для всіх інших осіб однини і множини; на друге – підмет, на третє – першу форму смислового дієслова, а потім інші члени речення.

Модель-схема ГС спеціального запитання у Present Simple (рівень фрази) - Where do you live?

Зразок мовлення – це типова одиниця мовлення, що служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, які мають таку саму структуру.

Зразок мовлення рівня словоформи: books /s/, bags /z/, brushes /iz/.

Зразок мовлення рівня словосполучення: on the chair, under the chair.

Зразок мовлення рівня фрази: Pete is writing a letter.

2. Етапи формування репродуктивної граматичної навички

I. Етап ознайомлення з новою ГС активного граматичного мінімуму (презентація).

Мовлення за своєю природою ситуативне, тому нову ГС слід вводити в типових ситуаціях мовлення. З цією метою можна використовувати реальні та уявні ситуації, створені різними засобами – за допомогою вербального опису, ілюстративного, предметного або дійового унаочнення.

Введення нової ГС можна здійснювати двома методами – дедуктивним (спочатку вводиться граматичне правило, а потім – приклади) та індуктивним ( учні самостійно виводять правило на основі аналізу кількох прикладів). Введення ГС дедуктивним методом бажане у разі, якщо учні мають труднощі з мовним аналізом та узагальненням, а також якщо правило занадто складне. Найкращі результати дає комбінація дедуктивного та індуктивного способів. Перевага використання індуктивного підходу полягає в тому, що учитель має змогу побачити, що знають учні про дану ГС. Отже, ознайомлення з новою ГС здійснюється в структурі, в мовленнєвому зразку з показом форми та функції (для якої комунікативної задачі можна використати): правило/інструкція або виведення правила (свідоме сприйняття); фонетичне опрацювання.

Для введення нової ГС на початковому етапі широко використовуються: вірші та пісні.

II. Етап автоматизації дій з ГС активного граматичного мінімуму (тренування/вправляння).

Об’єм і характер вправляння визначається складністю граматичного явища, виходячи з методичного принципу врахування рідної мови:

- чи є подібне явище у рідній мові – можливе перенесення знань: наприклад, місце прикметника перед іменником (a nice girl, a round table, winter holidays), порядок слів у наказових реченнях, реченнях типу (Give me the book. I live in Bila Tserkva.)

- явища, що потребують корекції; наприклад, money is, the Moon – she, the Sun – he. This is a book. (наявність дієслова зв’язки) – увага звертається на ті елементи, які відрізняються в рідній та мові, яка вивчається.

- граматичні явища, які відсутні в рідній мові і потребують пояснення та довготривалого вправляння (артиклі, система часових форм дієслова, модальні дієслова, неособові форми дієслова).

На етапі автоматизації формуються такі якості навички як гнучкість, автоматизованість та стійкість. На цьому етапі виконуються умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні (на рівні фрази: імітація ЗМ, підстановка у ЗМ, трансформація ЗМ, завершення ЗМ, відповіді на різні типи запитань) та продуктивні (на рівні понадфразової єдності) типи вправ - самостійне вживання ГС.

1. Вправляння (тренування/автоматизація) розпочинається з найпростішої операції – репродукції – імітативного відтворення мовленнєвого зразка. Імітація відбувається при хоровому відтворенні, але лише після того як вчитель впевниться, що кожен учень усвідомив значення та фонетичну форму МЗ. Переваги відтворення хором: 1) залучає всіх учнів відразу; 2) усуває боязнь у невпевнених у собі учнях; 3) допомагає вчителю почути неточності у відтворенні ЗМ окремими учнями. Учні повторюють хором 2-3 рази, після чого індивідуально у послідовності сильний – середній – слабкий учень. Наприклад,

T: Repeat all together. I live in Bila Tserkva.

Cl: I live in Bila Tserkva. (хором 2-3 рази)

T: I live in Bila Tserkva. And you, Tania?

P1: I live in Bila Tserkva.

T: And you, Sasha?

P2: I live in Bila Tserkva. (темп швидкий)

Контроль – точне відтворення граматичної оформленості мовленнєвого зразка.

2. При операції підстановки (часткова заміна якогось елемента) МЗ наповнюється іншими, вже відомими ЛО. Наприклад,

T: I have got a sharpener. And you, Sasha? (показуючи на інший предмет).

P1: I have got a book.

T: And you, Tania? (показуючи на інший предмет).

P2: I have got a ruler.

Підстановчі вправи повинні мати комунікативну спрямованість, виконуватись у швидкому темпі з великою кількістю наочності (предмети, картинки, іграшки). Наприклад, T: Tell us/your little friends what school things you have got on your desk/in your bag/at home. Use I have got … (ГС – на дошці). Контроль – відповідність лексики граматичної структури до навчальної ситуації.

3. Вправи на розширення МЗ (за рахунок додатку, означення, обставини). Наприклад, T: Expand my statement. Use adjectives. There is a table in the room. P: There is a round table in the room. P: There is a small round table in the room.

Контроль – збереження граматичної структури і включення правильно вибраних слів.

4. Трансформація потребує інтелектуальної активності учнів, при її виконанні відбувається перебудова даного зразка, а для цього необхідно не тільки знати, що треба робити, але й вміти робити це швидко. Наприклад, There is a book on the table. – There are some books on the table. (іменник з однини у множину, у множині іменник без артикля, з займенником та з закінченням – s, узгодити підмет з присудком is – are). Наприклад:

T: Sasha, do you have your dinner at 2?

P1: No, I don’t.

T: Igor, does Sasha have dinner at 2?

P2: No, he doesn’t.

T: When do you have your dinner?

P1: I have dinner at 3.

T: When does Sasha have dinner?

P2: He has dinner at 3.

Трансформація – заміна форми з відомої на навчальну – має бути комунікативно спрямованою. T: Disagree with me. A horse eats meat.

P: A horse doesn’t eat meat.

T: I like apricots. And you? And your mom? And your cat?

Контроль – адекватність граматичної трансформації.

5. Комбінування. Саме дякуючи цій операції будується висловлювання різної протяжності. На початковому етапі потрібно вчити комбінуванню МЗ різного граматичного оформлення, щоб отримати зв’язне логічне ціле.

T: Listen to the example and give your own sentences. This is a pen It’s blue. It’s on the desk.

P1: This is a book. It’s thick. It’s in the bag.

P2: This is a bag. It’s brown. It’s under the desk.

T: Expand my sentence logically. I have got a friend.

P1: I have got a friend. His name is Paul. He lives not far from school.

P2: I have got a friend. Her name is Masha. She likes English very much.

P3: I have got a friend. His name is Nick. He plays football very well. We are good friends.

Контроль – використання відомих структур різного граматичного оформлення для виконання поставленого завдання.

Вимоги до навчальних умінь учнів з граматики:

1) уміння впізнавати граматичну форму в тексті і співвідносити її з певним значенням;

2) уміння змінити словникову форму слова за правилами граматики;

3) уміння упорядкувати слова в речення за правилами граматики;

4) уміння трансформувати одну граматичну конструкцію в іншу;

5) уміння зрозуміти граматичне визначення за граматичним довідником;

6) уміння побудувати граматичну схему пред’явлених МЗ;

7) уміння аналізувати структуру різних речень і конструкцій.

На початковому ступені навчання весь граматичний матеріал засвоюється активно. ГС, які учні мають лише розпізнавати і розуміти у процесі аудіювання і читання (пасивний граматичний мінімум), починають з’являтися на середньому ступені, а на старшому вони становлять переважну більшість граматичного матеріалу, що вивчається.

У процесі роботи з граматичним матеріалом пасивного мінімуму вчитель має навчити учнів швидко розпізнавати ту чи іншу ГС за її формальними ознаками, відрізняти її від схожих ГС та співвідносити її формальні ознаки (граматичні сигнали) з певним комунікативним значенням, тобто сформувати рецептивні граматичні навички, які так само, як і репродуктивні, повинні характеризуватися гнучкістю, стійкістю, автоматизованістю.

Тема: Методика формування англомовної граматичної компетенції учнів

Практичні завдання

Завдання 1: Озвучте базову термінологію з проблеми. Ознайомтеся з глосарієм методичних термінів, запам’ятайте їх. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 176-214.)

Завдання 2: Поясніть, як організовано граматичний матеріал у різних підручниках англійської мови для початкової школи.

Завдання 3: Ознайомтеся з планом – конспектом уроку англійської мови у 3-му класі за темою «Систематизація лексико-граматичного матеріалу за підтемою «Дозвілля» (с.42-46 (ІІ курс)). Назвіть типи і види вправ для оволодіння ГС активного граматичного мінімуму. Будьте готові продемонструвати урок на практичних заняттях.

Завдання 4: Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання активного граматичного матеріалу на засвоєння ГС видочасової форми Present Simple (третя особа однини у стверджувальній формі). Будьте готові продемонструвати фрагменти, з якими ви ознайомилися, на практич­ному занятті.

Завдання 5: Опрацюйте тематичний матеріал ‘Teaching Grammar and Structures’ та підготуйте презентації у групах. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С.24-35.)

Група 1 The role of grammar in language teaching (pp.24-25)

Група 2 Presenting a structure (pp.25-27)

Група 3 An example of structure lesson (pp.27-28)

Група 4 Examples of teaching grammar. The Present Continuous Tense (p.28-29)

Група 5 Examples of teaching grammar. Presenting & practicing The Present Indefinite Tense (p.29-30)

Група 6 Grammar exercises designing (think of communicative instructions) (p.31)

Група 7 Testing grammar (pp.31-33)

Завдання 6: На основі поданих зразків розробіть власні фрагменти уроків з навчання активного граматичного матеріалу на початковому ступені для засвоєння: ГС видочасової форми Past Simple (всі особи однини у стверджувальній формі); ГС This/That is a _____. These/Those are -----; МЗ Where is the pen? – It’s in/on/under/etc.(Prepositions); ГС Present Continuous Tense; ГС with Modal Verbs; ГС with have/has; ГС with Pronouns; МЗ I (don’t) like …; ГС with Imperative sentences; ГС with Special Questions; ГС with Adjectives; ГС with Adverbs; МЗ What does she do? – She is a doctor.; ГС with some/any, much/many, a little/ a few, etc. Будьте готові продемонструвати свої фрагменти на практичному занятті.

Завдання 7: Перевірте, чи володієте ви методичною термінологією (А) та виконайте тест (Б).

 

ФРАГМЕНТИ УРОКІВ З НАВЧАННЯ АКТИВНОГО ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

для засвоєння ГС видочасової форми Present Simple (3-тя особа однини у ствердж. формі)Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 9227. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Реостаты и резисторы силовой цепи. Реостаты и резисторы силовой цепи. Резисторы и реостаты предназначены для ограничения тока в электрических цепях. В зависимости от назначения различают пусковые...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия