Студопедия — ФРАГМЕНТ УРОКУ З НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ФРАГМЕНТ УРОКУ З НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ


Мета: навчити учнів читати слова з буквосполученнями ou, ow; навчити учнів одержувати інформацію з прочитаного тексту.

Етап. Прийом Зміст роботи
Етап 1. Навчання читання слів із буквосполученнями ou, ow. Прийом 1: Читання слів на картках за вчителем. Прийом 2: Озна­йомлення з прави­лами читання буквосполучень ou, ow Прийом 3: Читан­ня слів з буквоспо-лученнями ou, owта речень з цими словами. Етап 2. Виконання тесту перехресного ви­бору. Прийом: Співвід­несення графіч­ного образу слова з його транскрип­цією. Етап 3. Читання казки " The Kitten and the Mouse". Прийом 1: Пошук у тексті речень з но­вими словами та читання їх уголос. Прийом 2: Читан­ня тексту про себе. Етап 4. Виконання після-текстових вправ. Прийом 1: Визна­чення речень, що відповідають змісту казки, і читання їх уголос. Прийом 2: Лаконіч­ні відповіді на запи­тання. Прийом 3: Завер­шення речень за змістом. Т: Look at the card with the word. Read each word after me: T: house Cl: house T: town Cl: town etc. (На картках написані слова house, mouse, now, about, clown, loud, town, brown, в яких зеленим кольором виділені буквосполучення ou, ow) T: Який однаковий подвійний звук ви почули у словах house, town? P: /au/. T: Отже буквосполучення ou, ow, які виділені зеленим кольором, вимовляються однаково подвійним звуком (дифтонгом). Дивіть­ся на табличку:
OU- /аu/ out
OW-   now

T: Read the words with the letter combinations ou, ow.

P: house, mouse, now, brown,

P: out, about, clown, loud, town.

T: Now read the sentences.

P: This is a small house.

P: Little mouse, run into the house. Etc. (Слова і речення пред'яв­ляються на плакаті)

Т: Let's have a test. You should match a word to its phonetic spelling. (Тест подається на окремих картках для кожного учня)

 

Test. Match a word to its phonetic spelling:

1) mouth а) /кΛ m/
2) month b) /daun/
3) out c) /mauθ /
4) up d) / mΛ nθ /
5) mouse e) /aut/
6) mice f) /'klevə /
7) clown g) / Λ p/
8) clever h) /maus/
9) down i) /mais/
10) come j) /klaun/
     

Key. 1c, 2d, 3e, 4g, 5h, 6І, 7j, 8f, 9b, 10a

T: Today you'll read the tale " The Kitten and the Mouse". This tale is about a clever little mouse. I tnink you'll like the tale. But before you read it, let's play a game. I'll show you a card with a word or a sentence on it. First look at the card and then try to find this word or sentence in the tale. So open your books at page __ and find the tale. I see you are ready. Let's start. (Учитель показує картку зі словом yard) (Учні шукають речення з цим словом)

Р1 (читає вголос): A kitten sees a mouse in the yard.

T: So, Sasha was the quickest...

Далі учні відшукують такі речення і перекладають їх: We shall play - Ми будемо грати. І shall not come out. - Я не вийду.

Т: Now you can read the tale.

The Kitten and the Mouse

A kitten sees a mouse in the yard. The kitten runs after the mouse. The mouse runs into the house. " Come here! " says the kitten to the mouse. " We shall play in the yard." But the mouse says, " Oh, no, I shall not come out. I do not want to play with you." What a clever little mouse!

T: Have you finished reading the tale? Now we'll check how well you understand it. Which of the following sentences are true to the tale? Read them aloud.

1) A kitten sees a mouse in the garden.

2) The kitten runs after the mouse.

3) The mouse runs into the house.

4) " We shall play in the house, " says the kitten to the mouse.

5) " I shall come out and play with you in the yard, " says the mouse.

6) What a clever little mouse!

P, (читає вголос): The kitten runs after the mouse.

P2 (читає вголос): The mouse runs into the house. Etc.

T: Give laconic answers to the questions.

T: Where does the kitten see the mouse?

P.: In the yard.

T: Where does the mouse run?

P2: Into the house.

T: Who says, " We shall play in the yard"?

P3: The kitten.

T: Who says, " I do not want to play with you"?

P4: The mouse.

T: Who is clever?

P5: The mouse.

T: Complete the sentences from the tale " The Kitten and the Mouse"

The mouse says, " I do not want to...". The mouse runs into the....

The kitten runs after the.... The kitten says to the mouse, " Come here! We shall play in the...". What a clever little...!

P1 (читає вголос): The mouse says, " I do not want to play with you".

P2 (читає вголос): The mouse runs into the house. Etc.

NAME: ____________________________________________Group: ___________________________ Date: _______________________________________ ______Mark: _____________________________

Тема: Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у читанні

А. Перевірте, чи ви можете:

1 пояснити термін " компетенція в читанні"; 2 дати англійський еквівалент терміна " компетенція в читанні"; 3 розкрити суть терміна " техніка читання"; 4 назвати основні форми читання і види читання; 5 визначити основні психофізіологічні механізми читання. Порівняйте їх із психо­фізіологічними механізмами аудіювання; 6 назвати основні вимоги до текстів для читання. Порівняйте їх з вимогами до текстів для аудіювання; 7 охарактеризувати основні труднощі читання англійською мовою. Порівняйте їх з труднощами аудіювання; 8 розкрити зміст кожного з етапів навчання читання; 9 навести приклади передтекстових завдань для навчання читання;

10 навести приклади післятекстових завдань.

Б. 1. Виконайте тест з теми «Навчання техніки читання англійською мовою»

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її.

1. Головним призначенням читання іноземною мовою є

а) служити засобом оволодіння лексикою та граматикою;

б) бути джерелом інформації;

в) бути опорою для оволодіння усним мовленням.

2. Щоб навчитися читати англійською мовою, необхідно

а) уміти писати англійською мовою;

б) знати назви букв англійського алфавіту;

в) засвоїти буквенно-звукові співвідношення.

3. Оволодіння технікою читання є однією з цілей навчання іноземної мови

а) на початковому ступені;

б) на середньому ступені;

в) на старшому ступені.

4. Поряд із зоровим аналізатором обов’язковим є

а) мовно-моторний аналізатор;

б) рукомоторний аналізатор;

в) слуховий аналізатор.

5. Навички читання рідною мовою впливають на формування аналогічних іншомовних навичок

а) позитивно;

б) більш негативно, ніж позитивно;

в) негативно.

6. Перенос навички читання з рідної мови на іноземну легше здійснюється, якщо починати із слів

а) з голосною у відкритому складі;

б) з голосною у закритому складі;

в) із сполученням голосних.

7. Мінімальною одиницею зорового сприймання у процесі читання є

а) речення

б) слово

в) синтагма

8. Головним компонентом техніки читання є

а) знання вимог програми до техніки читання

б) здогадка про значення слова

в) швидкість зорового сприймання графічних комплексів і правильне їх озвучування

9. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається

а) звуковий аналітико-синтетичний метод

б) метод цілих слів

в) алфавітний метод

10. Формування міцної навички техніки читання забезпечується

а) вивченням правил читання

б) великим обсягом вправляння в читанні

в) запам’ятанням звукових образів слів.

Б. 2. Виконайте тест з теми «Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності»

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її.

1. Для розвитку мотивації читання важливою є

а) якість текстів

б) якість передтекстових завдань

в) кількість незнайомих слів у реченні.

2. Читання – це

а) активна рецептивна діяльність

б) пасивна рецептивна діяльність

в) активна продуктивна діяльність.

3. Метою навчання читання у школі є

а) формування навичок читання про себе

б) читання про себе з безпосереднім розумінням прочитаного

в) оволодіння навичками співвідносити букви і звуки.

4. Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є

а) вивчаючим

б) переглядовим/вибірковим

в) ознайомлювальним.

5. При навчанні переглядового читання ефективною вправою є

а) переказ тексту

б) визначення основної думки тексту

в) письмовий переклад тексту.

6. При навчанні ознайомлювального читання ефективною вправою є

а) знайти в тексті відповіді на вказані запитання

б) знайти в тексті речення з певним граматичним явищем

в) прочитати вказані речення з правильною інтонацією.

7. При формуванні умінь вивчаючого читання адекватною вправою є

а) прочитати даний абзац, підкреслити слова з вказаним звуком

б) прочитати даний абзац, звертаючи увагу на інтонацію

в) прочитати даний абзац і здогадатись про значення підкреслених слів.

8. Кількість незнайомих лексичних одиниць у тексті від ступеня до ступеня

а) збільшується

б) зменшується

в) залишається однаковою.

9. Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленевої діяльності є

а) переказ змісту тексту

б) тест множинного вибору

в) відповіді на запитання.

10. Перевірити розуміння тексту можна за допомогою

а) описання кадру фільму

б) складання серії запитань

в) визначення правильних/неправильних тверджень за змістом тексту.

 

 

When you feel how depressingly slow you climb – it’s well to remember:

Things Take Time!

NAME: ____________________________________________Group: ___________________________ Date: _______________________________________ ______Mark: _____________________________

Тема: Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у говорінні

Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів мовленнєвої компетенції у говорінні англійською мовою.

Завдання:

Ознайомтеся з метою і змістом формування в учнів компетенції у говорінні.

► Вивчіть термінологію з проблеми.

► Навчіться:

  • робити методичний аналіз труднощів діалогічного і монологічного англійського мовлення;
  • аналізувати способи і прийоми навчання діалогічного і монологічного мовлення та вправи, що використовуються з цією метою в різних підручниках;
  • використовувати ефективні способи і прийоми навчання діалогічного і монологічного мовлення;
  • планувати і проводити фрагменти уроків з формування мовленнєвої компетенції учнів у говорінні.

Зміст теми

Поняття мовленнєвої компетенції в іншомовному говорінні. Суть говоріння та його психофізіологічні механізми (м. репродукції, м. вибору, м. комбінування, м. конструювання, м. прогнозування, м. дискурсивності).

Навчання діалогічного мовлення (ДМ). Суть і характеристика ДМ. Комунікативна ситуація та її види. Особливості ДМ. Структура діалогу. Одиниця навчання діалогу. Основні види діалогічних єдностей. Функціональні типи діалогів і притаманні ІМ види діалогічних єдностей. Мовні особливості ДМ. Труднощі оволодіння ДМ. Етапи навчання ДМ. Система вправ для навчання ДМ.

Навчання монологічного мовлення (MM). Суть і характеристика MM. Особливості MM. Одиниця навчання монологу. Основні типи монологічних висловлювань. Мовні особливості MM. Труднощі оволодіння MM. Етапи навчання MM. Система вправ для навчання MM.

Роль і місце засобів навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції учнів у говорінні.

Питання для опрацювання та література

1. Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції у говорінні учнів початкової школи.

■ Методика... 2002.- С.146-158.

■ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова. 1- 4 класи.– К., 2011.

Завдання:

- Охарактеризуйте говоріння як вид мовленнєвої діяльності; зв'язок говоріння з іншими видами мовленнєвої діяльності; основні мовленнєві механізми говоріння.

- Сформулюйте основну мету і зміст навчання говоріння англійською мовою учнів початкової школи.

- Вивчіть вимоги програми до вмінь говоріння в різних класах початкової школи. Проаналізуйте динаміку розвитку умінь говоріння учнів з 1-го по 4-й клас. Назвіть вимоги до рівня сформованості компетенції учнів у говорінні.

2. Характеристика діалогічного мовлення.

Завдання: Охарактеризуйте психологічні та лінгвістичні особли­вості діалогічного мовлення, які слід враховувати у процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності. Дайте визначення таких методичних понять як " діалогічне мовлення", " репліка", " діалогічна єдність", назвіть види діалогічних єдностей і функціо­нальні типи діалогів.

3. Цілі навчання діалогічного мовлення та вимоги програми до оволодіння учнями цим видом мовленнєвої діяльності.

■ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова. 1- 4 класи.– К., 2011.

Завдання: Сформулюйте головну мету і проміжні цілі нав­чання ДМ. Визначте вимоги програми до рівня володіння ДМ учнями початкових класів. Проаналізуйте динаміку розвитку вмінь ДМ. Випишіть вимоги до рівня сформованості мовленнєвої компетенції учнів у ДМ в початкових класах.

4. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.

■ Методика... 2002.- С.156-157.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 77-89.

Завдання: Охарактеризуйте систему вправ для навчання діалогічного мовлення. Випишіть приклади вправ кожної з чотирьох груп системи вправ для навчання ДМ.

5. Характеристика монологічного мовлення.

■ Методика... 2002.- С.167-173.

Завдання: Охарактеризуйте психологічні та лінгвістичні особливості монологічного мовлення. Дайте визначення таких понять як " понадфразова єдність", " монолог", " підготовлене та непідготовлене монологічне мовлення". Назвіть найбільш поширені засоби міжфразового зв'язку в монолозі. Охарактеризуйте функціональні типи монологічних висловлювань.

6. Цілі навчання монологічного мовлення та вимоги програми до оволодіння учнями цим видом мовленнєвої діяльності.

■ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова. 1- 4 класи.– К., 2011.

Завдання: Сформулюйте головну мету і проміжні цілі навчан­ня MM. Визначте вимоги програми до рівня володіння MM учнями різних класів. Про­аналізуйте динаміку розвитку вмінь MM. Випишіть вимоги до рівня сформованості мовленнєвої компетенції учнів у MM.

7. Етапи навчання MM і система вправ.

■ Методика... 2002.- С.173-187.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 77-89.

Завдання: Визначте етапи навчання монологічного мовлення і випишіть приклади трьох груп вправ; уточніть їх мету. Ознайомтеся з різними видами опор для навчання монологічного мовлення. Проаналізуйте способи і прийоми навчання діалогічного і монологічного мовлення та вправи, що використовуються з цією метою в різних підручниках.

Зміст навчального матеріалу

Порівняльна характеристика діалогічної та монологічної форм говоріння

Якості вміння говоріння: зверненість, цілеспрямованість, комунікативна вмотивованість,

ситуативність, продуктивність, самостійність, динамічність

Діалогічне мовлення Монологічне мовлення
Психологічні особливості: > спонтанність > непланованість > ситуативність > емоційність. експресивність > двосторонній характер Мовні особливості: > еліптичність реплік > використання розмовних кліше > наявність слів-заповнювачів пауз > наявність стягнених форм Психологічні особливості: > неперервність > планованість > контекстність (тематичність) > послідовність і логічність > зв’язність (думки, мовлення) > смислова завершеність, повнота, ясність Мовні особливості: > повнота фраз > різноструктурність > ускладнений синтаксис > наявність поєднуючих елементів > розгорнутість

Система вправ для навчання говоріння

Підсистема вправ для формування мовленнєвих навичок говоріння: Підсистема вправ для розвитку вмінь діалогічного мовлення: Підсистема вправ для розвитку вмінь монологічного мовлення
- група вправ для формування вимовних (артикуляційних та інтонаційних) навичок говоріння   - група вправ для формування лексичних навичок говоріння   - група вправ для формування граматичних навичок говоріння - група вправ для оволодіння" реплікуванням" - група вправ для оволодіння діалогічними єдностями   - група вправ для оволодіння мікродіалогами   - група вправ для оволодіння різними типами діалогу - група вправ на з'єднання речень у понадфразову єдність   - група вправ для оволодіння мікромонологами   - група вправ для оволодіння різними типами монологу
Функціональні типи діалогу Види діалогічних єдностей
  Діалог-розпитування • Запитання-відповідь • Повідомлення-запитання • Повідомлення-відповідь + повідомлення • Повідомлення-повідомлення • Повідомлення-повідомлення у відповідь + додаткове повідомлення
    Діалог-домовленість • Запитання-відповідь + повідомлення • Повідомлення-повідомлення у відповідь + додаткове повідомлення • Повідомлення-повідомлення у відповідь + запитання • Спонукання-згода/відмова • Запитання-відповідь • Повідомлення-запитання
  Діалог-обмін враженнями, думками • Повідомлення-повідомлення • Запитання-відповідь + повідомлення • Повідомлення-запитання • Повідомлення-повідомлення у відповідь + додаткове повідомлення • Запитання-відповідь
Діалог-обговорення (дискусія) • Повідомлення-повідомлення • Запитання - відповідь • Повідомлення-відповідь • Повідомлення-повідомлення у відповідь + додаткове повідомлення
       

Типи монологічних висловлювань:

опис, розповідь (оповідь і повідомлення), роздум (міркування, переконання)

NAME: ____________________________________________Group: ___________________________ Date: _______________________________________ ______Mark: _____________________________

Тема: Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у говорінні

Практичні завдання

Завдання 1: Озвучення базової термінології з проблеми.

Завдання 2: Розмістіть запропоновані нижче вправи для навчання діалогічного мовлення до відповідних підсистем та груп у залежності від їх типів:

Типові вправи для навчання діалогічного мовлення

1. Група вправ для оволодіння " реплікуванням" Мета: навчити учнів " реплікування". Вправи: умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні та репродуктивні • на імітацію ЗМ • на підстановку ЗМ • трансформацію ЗМ, • відповіді - запитання • повідомлення/запит інформації, спонукання до дії, тощо (за зразком). Типові режими роботи –учитель-учень, учитель-клас, учень-учитель. 2. Група вправ для оволодіння діалогічними єдностями Мета: навчити учнів самостійно вживати різні види діалогічних єдностей. Вправи: умовно-комунікативні рецептивно-продуктивні • аудіювання мікродіалогу • обмін репліками (Р1 - Р2) Учні працюють одночасно на місцях та в русі, використовуються прийоми “каруселі” “рухомі шеренги”, “натовп”. 3. Група вправ для оволодіння мікродіалогами Мета: навчити учнів об'єднувати діалогічні єдності у мікродіалоги. Вправи: комунікативні рецептивно-продуктивні з використанням штучно створених вербальних опор • аудіювання мікродіалогу-зразка • бесіда з опорою на: мікродіалог- підстановчу таблицю; структурно-мовленнєву схему мікродіалогу; функціональну схему мікродіалогу 4. Група вправ для оволодіння різними типами діалогу Мета: навчити учнів створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі комунікативної ситуації. Вправи: комунікативні рецептивно-продуктивні з використанням природних опор • на створення: діалогу-розпитування діалогу-домовленості діалогу-обміну враженнями, думками діалогу-обговорення
       

Вправа 1. You want to know the time. Your friend is looking at his watch. You ask him and s/he answers

(- What is the time? - It’s half past 12.)

Вправа 2. React to the questions. - Where is my pen? - Here is your pen.

Вправа 3. Listen to the dialogue and act it out. Make up your own dialogues.

- Excuse me. Can you tell me where South Street is, please?

- Take the second on the left and then ask again.

- Is it fаr?

- No, its only about five minutes walk.

- Many thanks.

- Not at all.

Вправа 4. Repeat the statement after the speaker and add your own sentence.

Model: - It’s cold today. – Yes, it’s cold today. I’ll put my coat on.

It’s warm today. / It’s late.

Вправа 5. Agree with your classmate and add your own sentence.

Model: -This table is brown. - Yes, this table is brown, it’s not green.

That apple is sweet. / Look, those flowers are very nice.

Вправа 6. Agree or disagree. “This is a boy. He is a schoolboy. Is it possible? ” (показує картинку із зображенням хлопчика) “Yes, it’s possible.” “Не wears a dress. Is it possible? ” “No, isn’t possible. Boys don’t wear dresses.” “This is a dog. The dog eats meat. Is it possible? ” (показує картинку із зображенням собаки) “Yes, it’s possible.” “The dog can fly. Is it possible? ” “It isn’t possible. Dogs cannot fly.”

Вправа 7. Think of a situation and make up a dialogue. Use responses to help you.

P1: I am going to the countryside. P2: Who are you going with?

When are you going?

Lucky you are! Etc.

Вправа 8. Use the table to make up the dialogues.

  is   on your desk?
- What   there in your bag?
  are   under your pencil-box?

 

      book/s    
    a/an pen/s    
  is   earaser on my desk.
- There   some sharpener in my bag.
  are   ruler under mypencil-box.
    many bag    
      pencil/s    

Вправа 9. Pretend you didn’t hear the sentence. Make up questions.

Model: Paul is a pupil. – Is Paul a pupil?

Вправа 10. Summer is the time for holidays. You spend them in different way. I would like to talk with you about summer and your holidays. Interview your partner about his/her summer holidays.

Is summer a beautiful season? What is beautiful in summer? Is the weather fine in summer?

Where do you usually go in summer? Where were you this summer? Was the weather warm?

Вправа 11. З’ясуйте час приїзду. Model: My parents came back from the expedition.

– When did your parents come baсk?

Вправа12. Викликаний вчителем учень ставить запитання: а) одному з однокласників; б) вчителю; в) улюбленому герою (ляльці). Спочатку вчитель намічає зміст запитань, потім учням надається «воля дій».


Вправа 13. Disagree with the statements.

Model: - Paul is a pupil of the fourth form. - No, he isn’t. He isn’t a pupil of the fourth form.

Justine speaks English (French). / Nicolas lives in Kyiv (Lviv).

Вправа 14. Guess the thing I’m thinking about.

Is this thing big? No, it isn 't big.

Is it red? Yes, it's red.

Can I write with it? Yes, you can.

Is it a pen? Yes, it is.

Вправа 15. Choose the best reply to the sentence. Then act out the dialogue. Make up similar dialogues.

A: What do you do?

B:....

a) Fine thanks. b) I'm a pupil. c) Sleep. d) I'm working.

A: What does your mother do? Etc.

Вправа 16. Act out short dialogues. Make up similar ones.


a) - They said that Paul is ill.

- It’s true, he has a sore throat.

b) - Don’t retell this story to anybody.

- I won’t. I promise.

c) - It’s better to walk home.

- I don’t think so. It’s better to get home by bus.


 


d) - Let’s go to the library.

- No, let’s go to the park.

 

 

e) -There are 12 boys and 13 girls in our class.

- No, not 13, but there are 15 girls in our class.

 

f) - Can anybody open the window?

- Yes, of course. Pierre, open the window, please.


Вправа 17. Role-play a conversation in a shop/at the hospital/as a teacher and pupils/or parents.

Завдання 3: З’єднайте зразки діалогічних єдностей з відповідним визначенням їх виду ( впишіть номер ) 1. Діалогічна єдність «запитання-контрзапитання» 2. Діалогічна єдність «повідомлення-повідомлення» 3. Діалогічна єдність «спонукання – запитання». 4. Діалогічна єдність «повідомлення-запитання».

__________ Pretty girl: I want to buy a hat. Assistant: Hats are upstairs on the next floor. __________ Hostess Bradley: Alice! Perhaps that passenger is a hijacker! Hostess Allen: Which passenger, Anne? ____________ Mrs Smith: What's wrong with you, Mrs Bloggs? Mrs Bloggs: What's wrong with me? __________ Anne: Let's eat lunch in the garden. Ben: Shall we sit on this seat?

Наведіть кілька зразків діалогічних єдностей і назвіть відповідні функціо­нальні типи діалогів: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4: З’єднайте функціональні типи монологічних висловлювань з визначенням:

 

1. Монолог-опис 2. Монолог-розповідь 3. Монолог-оповідь 4. Монолог - повідомлення     5. Монолог-міркування 6. Монолог-переконання   а) є динамічним типом монологічного висловлювання, в якому розповідається про розвиток подій, пригод, дій чи станів, йдеться про об'єктивні факти з життя суспільства в цілому. Дійсність сприймається у процесі її розвитку та зміни в хронологічній (часовій) послідовності   б) є констатуючим типом монологічного висловлювання, в якому стверджується наявність чи відсутність будь-яких ознак в об'єкті, описується людина, природа, погода, оточуючі предмети тощо, вказується просторове розміщення предметів, перераховуються їх якості та ознаки   в) спирається на умовиводи як процес мислення, в ході якого на основі вихідної тези/судження чи декількох тез/суджень робиться висновок, завжди вирішується якась проблема - вона і є об'єктом роздуму, йому характерний причинно-наслідковий зв'язок між реченнями   г) є динамічним типом монологічного висловлювання, в якому розповідається про факти з життя самого розповідача, що надає подіям, які описуються, суб'єктивно-особистісного характеру   д) мета монологічного висловлювання - переконати слухача /слухачів, сформувати у нього/ в них конкретні мотиви, погляди, спонукати його/ їх до певних дій   е) є відносно коротким викладом фактів чи подій реальної дійсності у стислій, інформативній формі

1 - ___________________________________________________________________________

Завдання 5: Розмістіть запропоновані нижче вправи для навчання монологічного мовлення до відповідних підсистем та груп у залежності від їх типів:

Типові вправи для навчання монологічного мовлення


1. Група вправ на з'єднання речень у понадфразову єдність

Мета: навчити учнів об'єднувати фрази у понадфразову єдність.

Вправи: некомунікативні репродуктивні та умовно-комунікативні продуктивні

• на приєднання

• на об'єднання

• на розширення

• на складання речень

 

2. Група вправ для оволодіння мікромонологами

Мета: навчити учнів понадфразового усного висловлювання.

Вправи: комунікативні продуктивні вправи з використанням штучно створених опор (плану, підстановчої таблиці, схеми тощо)

• на об'єднання одноструктурних зразків мовлення у понадфразову єдність

• на об'єднання різноструктурних зразків мовлення у понадфразову єдність

3. Група вправ для оволодіння різними типами монологу

Мета: навчити учнів усного монологічного висловлювання текстового рівня на основі комунікативного завдання.

Вправи: комунікативні ре/продуктивні з використанням природних опор

• на переказ

• на створення висловлювання у формі

повідомлення

опису

розповіді

доказу

переконання


     

Вправа 1. Tell about yourself. Use the scheme to help you: My name is... My surname is... I am... years old. I am a pupil of the... form. I live in …

Вправа 2. You are a tourist from Ukraine travelling in England. Yesterday you left you bag on the bus. Go to the lost-and-found office and describe your bag and its contents there for the officer to find it.

Вправа 3. Describe today’s weather in turns. P1: It's cold today. P2: It isn't snowing now. P3: The sky is blue. P4: The sun is shining. (Кожен учень вимовляє одну фразу. Будь-які фрази вважаються правиль­ними, якщо вони відповідають темі і грамотно оформлені у мовному відношенні.)

Вправа 4. If you agree with my statement prove it: Summer is the best season. / Football is the most popular sport in the world. / Sasha is the best friend.

Вправа 5. Complete the sentences to speak about winter. (Використовується структурно-мовленнєва схема для слабких учнів): Winter lasts for… It is cold in … Children have their winter… They like to…

Вправа 6. Make up a story. Use key-words: in the morning, at first, then, after an hour, soon, finally; (для тексту-роздуму – firstly, secondly, finally; для опису характерні there is, there are.)

Вправа 7. Describe the picture(s)/slides, etc. (Зображальні опори: окремі малюнки, слайди, тематичні та сюжетні картинки, композиції на магнітній дошці.)

Вправа 8. Use the substitutional table to describe your mother’s/father’s/sister’s/brother’s/friend’s appearance and character.

Вправа 9. Let’s describe our school. I’ll begin. You’ll join your sentences to mine.

Вправа 10. Put the sentences in correct order to make up a story.

Вправа 11. Match the beginnings and the ends of sentences.

Вправа 12. Let us guess the month/season you were born in. Describe it. Start with: «I have my birthday, when…» (Приклад: «I have my birthday, when the weather is very hot. The sun shines brightly. The sky is clear and blue. There are no clouds in the sky. Children do not go to school. Many people have the holidays. They go to the sea. In this month our country celebrates The Day of Independence. Some of my friends buy new handbooks, textbooks and notebooks. They are going to school soon». («It is August».)

Вправа 13. Choose any profession we have learnt. Describe it for us to guess. («I get up at half past seven. I wash, brush my teeth, have breakfast and leave for work. I take a big bag with me. In my bag there are twelve exercise-books, a textbook, a dictionary and a red pencil. I come into a room. There are seven girls and five boys in the room. When I am entering the room they are saying: «Guten Morgen». What is my job?» «You are a German teacher» або «You are a foreign language teacher».

Вправа 14. Listen to my riddle and guess the animal. Use a plan to make your own riddle. Plan: 1. Kind a an animal. (It’s a mammal/fish/reptile/bird/insect) 2. Size. 3. Colour. 4. It lives… 5. It can… 6. It likes…

Вправа 15. Complete the sentences to speak about your favourite season. (Використовується логіко-структурна схема) My favourite season is… It is…in… The sun … It often… …wind blows. There are… in the sky.

Завдання 6: Ознайомтеся з переліком опор для навчання монологічного мовлення.Наведіть зразки різних видів опор для навчання монологічного мовлення.

Опори для навчання монологічного мовлення

1. Вербальні опори: • Підстановчі таблиці закритого типу (повна вербальна опора)

• Підстановчі таблиці відкритого типу (неповна вербальна опора)

• Ключові слова (неповна вербальна опора)

• Структурно-мовленнєва схема (неповна вербальна опора)

• Денотатна карта (неповна вербальна опора)

• Логіко-синтаксичні схеми (неповна вербальна опора)

• Плани висловлювання


2. Вербально-зображальні опори:

• Схематичний план міста(цевості)

• Екран погоди

• Розклад занять

• Схема проекту

3. Зображальні опори:

• План будинку

• Сюжетний малюнок

• Серія малюнків

• Карта погоди


а) Структурно-мовленнєва схема (неповна вербальна опора): Instruction: Expand sentences and tell us about your native town/village: I live in ……….. It’s a nice ……… There is/are ………..and ……… I like it because………… You can go to …………, visit …………. and enjoy ……………. …………….. is the best place to live in. b)__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7: Проаналізуйте вправи для навчання діалогічного та монологічного мовлення в чинних підручниках англійської мови для початкової школи: визначте групу, до якої належать вправи, мету й найбільш ефективний режим їх виконання.

Завдання 8: Оберіть один із чинних підручників АМ для початкової школи. Проаналізуйте рольові ігри для навчання діалогічного мовлення, запропоновані автором/авторами підручника за наведеною нижче схемою.

1. Практична мета 2. Кількість учасників 3. Рівень самостійності
Оволодіння Рольова гра Рольова гра
ДЄ Мікродіалогом Парна Групова Керована Спрямована Вільна

Завдання 9: Опрацюйте тематичний матеріал ‘Teaching to Speak’ та підготуйте презентації у групах. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С.77-89)

Група 1 Speaking as an Integrated Skill & The Procedure of Teaching to Speak (pp.77-78)

Група 2 Controlled conversation activities (pp.78-80)

Група 3 Guided practice (pp.80-82)

Група 4 Free activities (pp.82-83)

Група 5 How to plan and conduct speaking activities (pp.83-84)

Група 6 Topic-centered work (pp.84-87)

Група 7 Songs/poems/jazz chanting for listening comprehension (with focus on speaking) (pp.170-172)

Завдання 10: Rank the following speaking activities from the most controlled to free communication ones. Identify the purpose of each type of activity.

Type of activity Rank Purpose
Retelling the story   6 to check
Dramatization   to develop
Memory games   to practise
Listen and do 2 to provide meaningful and familiar context
Information gap 9 to provide realistic context
Look, listen and repeat     to introduce
Role-plays   to practise
Guessing games   to provide
Rhymes, songs, chants   to develop
Questionnaires and surveys   to practise
Look and ask 7 to provide controlled practice

Завдання 11: Choose the topic. Design any of the speaking activities from the previous task. (You can use the ideas on pp.78-83, 159-163 - Бабенко Т.В. Методика….).______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 12: Упорядкуйте в певній послідовності фрагменти плану-конспекту уроку англійської мови у 2 класі за темами «Family. Christmas»: доберіть до кожного з етапів уроку, позначених у схематичному плані цифрами (1, 2, 3…), відповідні фрагменти, що позначені великими літерами (А, Б, В …). 1 - B, 2- ____, 3-____, 4-____, 5-____, 6- ____, 7-____, 8- ____, 9- ______, 10- ______.

Визначте фрагменти уроку з навчання діалогічного та монологічного мовлення молодших школярів (впишіть літери В, _______________________). Якого функціонального типу діалогу/монологу навчаються учні? Які навчальні прийоми та опори, які стимулюють висловлювання учнів, використано? Будьте готові продемонструвати запропонований урок.

Завдання 13: Сплануйте й запишіть фрагменти уроку з навчання діалогічного та монологічного мовлення, спираючись на зразок. Будьте готові продемонструДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 14895. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия