Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тэорыя літаратуры
Дапаможнік

для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей

ВНУ

Падпісана ў друк 06.02.06. Папера пісчая № 1.

Фармат 60×84 1/16. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 16,22. Ул.-выд. арк. 19,12.

­Тыраж 200 экз. Заказ № 7.

 

Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны»

ЛВ № 02330/0133208 ад 30.04.2004 г.

246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104.

 

Рызограф УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

ЛП № 02330/0056611 ад 16.02.2004 г.
246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104.

 

Электронны варыянт дапаможніка можна знайсці:

http://www.gsu.unibel.by/учебные пособия/

филологический факультет.

 

Заўвагі і пажаданні можна накіроўваць

па адрасу (E-mail): yatsuhno@gsu.unibel.by.

 


[1] Поспелов Г.Н. Теория литературы.— М., 1978.— С. 5.

[2] Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки.— М., 1970.— С. 47.

[3] Компаративизм // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Ко­жевникова и П.А. Николаева.— М., 1987.— С. 163.

[4] Шпакоўскі І. Сацыялагічны метад // Энцыклапедыя літаратуры і мас­тац­­тва Беларусі: У 5 т.— Мн., 1987.— Т. 4.— С. 653.

[5] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— М., 2000.— С. 368.

[6] Рагойша В.П. Архетып // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Да­па­­мож­­нік.— Мн., 2001.— С. 41.

[7] Тамсама.— С. 41–42.

[8] Цурганова Е.А. Новая критика // Современное зарубежное ли­тера­ту­ро­ве­­де­ние (стра­ны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Эн­цик­­ло­пе­ди­че­ский спра­вочник.— М., 1996.— С. 88.

[9] Аб асаблівасцях метадалогіі рэцэптыўнай крытыкі гл. таксама ў п. «Успрыманне лі­таратуры і праблема «чытач — аўтар». Рэцэптыўная эстэтыка» раздзела «Функ­цы­я­на­ван­не літаратуры».

[10] Гл.: Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— М., 2000.— С. 106–111.

[11] Основы литературоведения / Под ред. В.П. Мещерякова.— С. 351.

[12] Лазарук М. Развіццё навукі аб літаратуры // Уводзіны ў лі­та­ра­ту­ра­знаў­ства: Хрэс­­таматыя / Уклад. М.І. Мішчанчук, М.Ф. Шаўлоўская; уступ. арт. М.А. Лаза­ру­ка.— 2-е выд., дапрац. і дап.— Мн., 1991.— С. 10.

[13] Рагойша В. Паэтыка // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Да­па­мож­­нік.— С. 236.

[14] Цыт. па: Рагойша В. Ад аўтара // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэр­мі­нах: Да­­паможнік.— С. 4.

[15] Тамсама.

[16] Гл.: Уводзіны ў літаратуразнаўства: Хрэстаматыя / Уклад. М.І. Мі­шчан­чук, М.Ф. Шаў­­­лоўская; уступ. арт. М.А. Лазарука.— 2-е выд., дапрац. і дап.

[17] Гл.: Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика.— М., 1984.— С. 81–82.

[18] Скиба В.А., Чернец Л.В. Образ художественный // Введение в ли­те­ра­ту­ро­­ве­де­­ние. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чер­­нец.—М., 2000.— С. 219.

[19] Аб асаблівасцях узаемадачыненняў дадзеных паняццяў-тэрмінаў і пэў­най «іе­рар­хіі» ўнутры іх гл. у раздзеле «Літаратурны твор», п. «Персанаж», пп. «Агуль­нае па­няцце аб персанажы».

[20] Гл.: Ванслов В.В. Эстетика романтизма.— М., 1966.

[21] Аб тэме як складніку ўласна змястоўнага пласту мастацкага твора гл. так­­сама ў раз­дзеле «Літаратурны твор» дадзенага дапаможніка, п. «Тэма, праб­ле­­ма, ідэя».

[22] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 41–42.

[23] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 48.

[24] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 52.

[25] Волков И.Ф. Теория литературы.— С. 51.

[26] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 54.

[27] Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Ми­хай­лов А.В. Ка­­те­­гории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэ­ти­ка. Ли­те­ра­тур­ные эпо­хи и типы художественного сознания.— М., 1994.— С. 11.

[28] Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Ми­хай­лов А.В. Ка­­те­­гории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэ­ти­ка. Ли­те­ра­тур­ные эпо­хи и типы художественного сознания.— С. 33.

[29] Аб ідэі як складніку ўласна змястоўнага пласту мастацкага твора гл. так­сама ў раз­­дзеле «Літаратурны твор» дадзенага дапаможніка, п. «Тэма, праб­ле­ма, ідэя».

[30] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 59.

[31] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 64.

[32] Тамсама.— С. 67.

[33] Гл.: Поспелов Г.Н. Теория литературы.— С. 188–229.

[34] Гл.: Волков И.Ф. Теория литературы.— С. 101–140.

[35] Гл.: Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 68–79.

[36] Гл.: Тюпа В.И. Художественность // Введение в литературоведение. Ли­те­ра­­тур­ное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чер­нец.— С. 468.

[37] Больш падрабязна аб узаемаадносінах літаратуры і міфалогіі гл. у раз­дзе­ле «Лі­та­ратура як від мастацтва», п. «Літаратура і міфалогія».

[38] Гл. раздзел дадзенага дапаможніка «Літаратурны твор», п. «Моўна-сты­лё­выя асаб­­­­лівасці твора», пп. «Склад і спецыфіка мастацкай мовы».

[39] Аб асаблівасцях прасторава-часавай арганізацыі дзеяння ў асобным літа­ра­турна-мастацкім творы гл. раздзел дадзенага дапаможніка «Літаратурны твор», п. «Час і прас­то­ра ў мастацкім творы».

[40] Гл.: Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии.— М., 1957.— С. 187.

[41] Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии.— С. 202.

[42] Хализев В.Е. Теория литературы.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 2002. — С. 136.

[43] Рагойша В. Міфалагема // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Да­па­­мож­нік.— С. 198.

[44] Аверинцев С.С., Эпштейн М.Н. Мифы // Литературный энцик­ло­пе­ди­ческий сло­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева.— С. 224.

[45] Тамсама.

[46] Топорков А.Л. Фольклорные формы словесности // Теория литературы. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении).— М., 2003.— С. 153.

[47] Тамсама.— С. 155.

[48] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 114.

[49] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 114.

[50] Тамсама.— С. 116.

[51] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 117.

[52] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 119.

[53] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 122.

[54] Тамсама.— С. 123.

[55] Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.— М., 1975.— С. 231–232.

[56] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 124–125.

[57] Тамсама.— С. 126.

[58] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 127–128.

[59] Муравьев В.С. Массовая литература // Литературный энциклопедиче­ский сло­­­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Нико­лаева.— С. 213.

[60] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 129.

[61] Мельников Н.Г. Массовая литература // Введение в литературоведение. Ли­­тера­тур­ное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чер­нец.— С. 187.

[62] Мельников Н.Г. Массовая литература // Введение в литературоведение. Ли­­тера­тур­ное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чер­нец.— С. 180.

[63] Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Массовая литература // Суслова Н.В., Усоль­це­ва Т.Н. Новейший литературоведческий словарь-справочник для учени­ка и учите­ля.— Мо­­зырь, 2003.— С. 54–55.

[64] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 132.

[65] Тамсама.— С. 135.

[66] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 132.

[67] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 138.

[68] Тамсама.

[69] Тамсама.

[70] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 142.

[71] Тамсама.

[72] Дарвин М.Н. Цикл // Введение в литературоведение. Литературное произ­ве­де­ние: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 482.

[73] Дарвин М.Н. Фрагмент // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 446.

[74] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 157.

[75] Тамсама.

[76] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 157.

[77] Гаспаров М.Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 295.

[78] Тамсама.

[79] Рагойша В. Паэтыка // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапа­мож­нік.— С. 236.

[80] Гарэцкі М. Назваслоўе // Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры.— Мн., 1992.— С. 401.

[81] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 40.

[82] Аб асноўных разнавіднасцях мастацкай тэматыкі гл. у раздзеле «Сут­насць і спе­цыфіка мастацтва», п. «Пазнавальны аспект мастацтва».

[83] Лазарук М.А., Ленсу А.Я. Уводзіны ў літаратуразнаўства.— 2-е выд., дапрац. і дап.— Мн., 1982.— С. 74.

[84] Рагойша В. Тэма // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапа­мож­нік.— С. 331.

[85] Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах.— М., 2000.— С. 183.

[86] Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч.— Ч. 1: Лите­ратур­ное твор­че­с­тво и литературное произведение.— М., 2003.— С. 43.

[87] Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах.— С. 183.

[88] Гарэцкі М. Назваслоўе // Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры.— С. 401.

[89] Рагойша В. Пафас // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапа­мож­нік.— С. 231.

[90] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 39.

[91] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 41–42.

[92] Тамсама.— С. 42.

[93] Больш падрабязна аб асаблівасцях узаемадачыненняў паміж канфліктам і сю­жэ­там гля­дзі­це ў пытанні, прысвечаным разгляду сюжэта.

[94] Эпштейн М.Н. Конфликт // Литературный энциклопедический сло­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 166.

[95] Тамсама.

[96] Эпштейн М.Н. Конфликт // Литературный энциклопедический сло­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 166.

[97] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 157–158.

[98] Чернец Л.В. Персонаж // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 246.

[99] Тамсама.— С. 247.

[100] Іншай, супрацьлеглай прыведзенай, іерархіі ў суаднесенасці паміж тыпам і ха­рак­та­рам прытрымліваецца А. Фядотаў, абапіраючыся пры гэтым на меркаванне вядомага тэа­рэтыка літаратуры Л. Цімафеева (Гл.: Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч.— Ч. 1: Литературное творчество и литературное произведение.— С. 107).

[101] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 175.

[102] Есин А.Б. Психологизм // Введение в литературоведение. Литературное произ­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 317.

[103] Тамсама.

[104] Юркина Л.А. Портрет // Введение в литературоведение. Литературное произ­ве­де­ние: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 297–298.

[105] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 182.

[106] Тамсама.

[107] Тамсама.

[108] Мартьянова С.А. Поведение персонажа // Введение в литера­ту­ро­ве­де­ние. Ли­те­ратурное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чер­нец.— С. 261.

[109] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 196.

[110] Лаўшук С.С. Дыялог // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т.— Мн., 1985.— Т. 2.— С. 398.

[111] Нестеров И.В. Диалог и монолог // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 78.

[112] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 199.

[113] Тамсама.— С. 201.

[114] Нестеров И.В. Диалог и монолог // Введение в литературоведение. Ли­те­ра­­турное произведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 84–85.

[115] Тамсама.— С. 85–86.

[116] Тамсама.— С. 86.

[117] Тамсама.

[118] Коточигова Е.Р. Вещь в художественном изображении // Введение в лите­ра­ту­роведение. Литературное произведение: Основные понятия и терми­ны / Под ред. Л.В. Чер­нец.— С. 40.

[119] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 206.

[120] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 206.

[121] Щемелева Л.М. Пейзаж // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 272.

[122] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 207.

[123] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 208.

[124] Себина Е.Н. Пейзаж // Введение в литературоведение. Литературное про­изве­де­ние: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 229.

[125] Чернец Л.В. Персонаж // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 230.

[126] Тамсама.— С. 231.

[127] Тамсама.— С. 233.

[128] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 212.

[129] Есин А.Б. Время и пространство // Введение в литературоведение. Литературное про­изведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 48.

[130] Тамсама.— С. 50.

[131] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 213.

[132] Рагойша В. Хранатоп // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Да­па­­мож­нік.— С. 342.

[133] Чернец Л.В. Деталь // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­де­ние: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 65.

[134] Пяткевіч А.М. Дэталь мастацкая // Энцыклапедыя літаратуры і мас­тац­тва Бе­ла­русі: У 5 т.— Т. 2.— С. 411.

[135] Путнин Ф.В. Деталь художественная // Литературный энцикло­пе­ди­че­ский сло­­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 90.

[136] Пяткевіч А.М. Дэталь мастацкая // Энцыклапедыя літаратуры і мастац­тва Бе­ла­русі: У 5 т.— Т. 2.— С. 411.

[137] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 224.

[138] Рагойша В.Фабула // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Да­па­мож­­нік.— С. 338.

[139] Гарэцкі М. Назваслоўе // Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры.— С. 400.

[140] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 215.

[141] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 217.

[142] Пролог // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Ко­жев­­­­никова, П.А. Николаева.— С. 307.

[143] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 217.

[144] Тамсама.

[145] Лазарук М.А., Ленсу А.Я. Уводзіны ў літаратуразнаўства.— 2-е выд., дапрац. і дап.— С. 96.

[146] Рагойша В. Мова мастацкай літаратуры // Рагойша В. Тэорыя літара­туры ў тэр­мі­нах: Дапаможнік.— С. 338.

[147] Тамсама.

[148] Мастацка-выяўленчыя сродкі мовы з’яўляюцца прадметам грунтоўнага вы­­ву­чэн­ня сту­­дэнтамі-філолагамі ў час іх знаёмства з курсам «Уводзіны ў лі­та­ра­­тура­знаў­ства». На­ша за­­дача — замацаваць ужо вядомы матэрыял і прывесці яго ў пэўную сіс­тэ­му. Та­му мы абый­­дземся толькі канстатацыяй найменняў-тэр­мінаў, не ўнікаючы ў іх змяс­тоўную сут­насць.

[149] Рагойша В. Лексіка літаратурная // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэр­мінах: Да­паможнік.— С. 166.

[150] Тамсама.

[151] Лазарук М.А., Ленсу А.Я. Уводзіны ў літаратуразнаўства.— 2-е выд., дапрац. і дап.— С. 151.

[152] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 236.

[153] Тамсама.— С. 239.

[154] Тамсама.

[155] Паняцце «рамкі» з яе складнікамі адным з першых пачаў «пры­шчап­ляць» да ўсход­­­не­славянскага літаратуразнаўства Ю. Лотман (гл.: Лотман Ю.М. Струк­тура ху­до­жест­вен­ного текста.— М., 1970.— С. 255–265). Дарэчы, гэта не адзі­нае найменне ўся­го та­го, што знаходзіцца па-за асноўным тэкстам твора. Так, для абазначэння кам­па­нентаў да­па­мож­нага тэксту ўжываецца таксама тэр­мін «паратэкст» (гл., напрыклад: Сус­ло­ва Н.В., Усольцева Т.Н. Текст // Сусло­ва Н.В., Усольцева Т.Н. Новейший ли­те­ра­ту­ро­вед­чес­кий словарь-справочник для ученика и учителя.— С. 111).

[156] Ламзина А.В. Заглавие // Введение в литературоведение. Литературное про­­из­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 94.

[157] Тамсама.— С. 95.

[158] Ламзина А.В. Заглавие // Введение в литературоведение. Литературное про­­из­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 94.

[159] Рагойша В. Тэкст // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапа­мож­­нік.— С. 331.

[160] Хализев В.Е. Текст // Введение в литературоведение. Литературное про­­изве­де­ние: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 407.

[161] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 255.

[162] Тамсама.— С. 261.

[163] Тамсама.

[164] Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Интертекстуальность // Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Новейший литературоведческий словарь-справочник для уче­ни­ка и учителя.— С. 41.

[165] Есин А.Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произ­ве­дение: Основ­­ные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 352.

[166] Черных И.Б. Стиль // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 422.

[167] Прац, прысвечаных праблемам стылю, у айчынным літаратуразнаўстве надзвычай мно­га (гл. літаратуру да пытання). Разам з тым чыста тэарэтычнае і, заўважым, больш-менш канкрэтнае яго асэнсаванне, на жаль, пакуль што не зроблена. Тут мы поўнасцю па­га­джаемся з аўтарамі аднаго з апошніх расійскіх дапаможнікаў па тэорыі літаратуры, якія пі­шуць, што «ў галіне літаратуразнаўчай тэрміналогіі цяжка адшукаць іншае слова, якое б ме­ла такую шырокую сферу ўжывання і адначасова такое няпэўнае значэнне» (Теория ли­те­ратуры: Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных за­­ведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко.— Т. 1: Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройт­ман С.Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика.— М., 2004.— С. 443.). Артыкул А. Есіна — адзін з першых крокаў у накірунку ліквідацыі дадзенай няпэўнасці, таму ён хоць і вызначаецца грунтоўнасцю, аднак пры гэтым не пазбаўлены недахопаў.

[168] Есин А.Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­дение: Основ­ные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 355.

[169] Есин А.Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произ­ведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 357.

[170] Тамсама.

[171] Тамсама.— С. 358–359.

[172] Драздова З.У. Майстэрства слова: Моўна-стылявыя асаблівасці «Палес­кай хро­ні­кі» Івана Мележа.— Мн., 1993.— С. 8.

[173] Есин А.Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произ­ведение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 363.

[174] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 282–283.

[175] Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч.— Ч. 1: Литературное твор­че­с­т­во и литературное произведение.— С. 253–254.

[176] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 35.

[177] Пяткевіч А., Шпакоўскі І. Кампазіцыя // Энцыклапедыя літаратуры і мас­­тац­тва Беларусі: У 5 т.— Т. 2.— С. 654.

[178] Пяткевіч А., Шпакоўскі І. Кампазіцыя // Энцыклапедыя літаратуры і мас­­тац­тва Беларусі: У 5 т.— Т. 2.— С. 654.

[179] Лазарук М.А., Ленсу А.Я. Уводзіны ў літаратуразнаўства.— 2-е выд., дапрац. і дап.— С. 95.

[180] Пяткевіч А., Шпакоўскі І. Кампазіцыя // Энцыклапедыя літаратуры і мас­­тац­тва Беларусі: У 5 т.— Т. 2.— С. 654.

[181] Пяткевіч А., Шпакоўскі І. Кампазіцыя // Энцыклапедыя літаратуры і мас­­тац­тва Беларусі: У 5 т.— Т. 2.— С. 655.

[182] Себина Е.Н. Описание // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­дение: Основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 220–221.

[183] Аб зыходных пасылках нараталогіі, яе тэрміналагічна-паняційным апараце больш па­дра­бязна гл.: Шмид В. Нарратология. — М., 2003; Теория литературы: Учеб­ное по­со­бие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений: В 2 т. / Под. ред. Н.Д. Тамарченко.— Т. 1: Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройт­ман С.Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика.— М., 2004.— С. 205–241.

[184] Тимофеев Л.И. Основы теории литературы.— 5-е изд., испр. и доп.— М., 1976.— С. 159.

[185] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 285.

[186] Рагойша В. Метадалогія і методыка літаратуразнаўства // Рагойша В. Тэорыя лі­та­ратуры ў тэрмінах: Дапаможнік.— С. 187.

[187] Тамсама.

[188] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 291–292.

[189] Рагойша В. Метадалогія і методыка літаратуразнаўства // Рагойша В. Тэорыя лі­таратуры ў тэрмінах: Дапаможнік.— С. 187.

[190] Тамсама.— С. 188.

[191] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 290–291.

[192] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 328.

[193] Уводзіны ў літаратуразнаўства: Хрэстаматыя / Уклад. М.І. Мішчанчук, М.Ф. Шаў­лоў­ская; уступ. арт. М.А. Лазарука.— 2-е выд., дапрац. і дап.— Мн., 1991.— С. 230.

[194] Гл.: Тамарченко Н.Д. Проблема рода и жанра в поэтике Гегеля // Теория ли­те­ра­туры. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом осве­щении).— С. 33–63.

[195] Гл.: Драгомирецкая Н.В. В.Г. Белинский на пути к исторической поэ­ти­ке. Ли­ри­зация как жанрообразующий принцип «эпоса нашего времени» // Тео­рия ли­те­ра­ту­ры. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом осве­щении).— С. 64–80.

[196] Гл.: Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в по­э­ти­ке ХХ века // Теория литературы. Том III. Роды и жанры (основные проб­лемы в исто­рическом освещении).— С. 81–90; Большакова А.Ю. Со­вре­мен­ные теории жанра в англо-американском литературоведении // Теория лите­ра­туры. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом осве­ще­нии).— С. 99–130.

[197] Хализев В.Е. Родовая принадлежность произведения // Введение в литературо­ве­де­ние. Литературное произведение: Основные понятия и терми­ны / Под ред. Л.В. Чернец.— С. 331.

[198] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 317.

[199] Тамсама.

[200] Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч.— Ч. 2: Стихо­сло­же­ние и ли­те­ра­­турный процесс.— М., 2003.— С. 147.

[201] Тамсама.— С. 144.

[202] Такая вось пэўная неакрэсленасць і блытаніна ва ўжыванні тэрмінаў «від» і «жанр» абу­моўлены, відаць, не столькі недастатковай распрацаванасцю пы­тання, колькі тым, што ўсе гэтыя тры тэрміны-паняцці, якімі абазначаецца струк­турна-пад­па­рад­ка­валь­нае чля­нен­не лі­та­ра­тур­ных твораў, г. зн. «род», «від» і «жанр», маюць адзіную эты­малагічную аснову, па­­хо­дзя­чы ад фран­цуз­ска­га слова «genre», якое стала «пра­пі­са­ла­ся» ва ўсходнеславянскіх мо­вах ў сваім пер­шасным (арыгінальным, а не пе­ра­клад­ным) гукавым абліччы.

[203] Рагойша В. Жанр літаратурны // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэр­мі­нах: Да­паможнік.— С. 123.

[204] Тамсама.

[205] Тамсама.— С. 123–124.

[206] Кожинов В.В. Жанр литературный // Литературный энциклопедический сло­­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 107.

[207] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 337.

[208] Тамсама.

[209] Гаспаров М.Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 296.

[210] Рагойша В. Раман // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапа­мож­­нік.— С. 262.

[211] Н. Тамарчанка, адштурхоўваючыся ад замежнага вопыту, пра­па­ноў­вае з мэ­тай пазбаўлення ад дваістасці значэння слова-тэрміна «эпас» (эпас як род і эпас як адзін з жанраў гэтага роду — народна-гераічны эпас альбо эпапея) ужы­ваць для ска­ро­ча­нага абазначэння эпічнага роду тэрмін «эпіка», які, да­рэ­чы, і выкарыстоўваецца ў ні­жэй названым артыкуле. Гл.: Тамарченко Н.Д. Эпи­ка // Теория литературы. Том III. Роды и жанры (основные проблемы в исто­ри­чес­ком освещении).— С. 219.

[212] Аб малых драматычных літаратурных формах як спецыфічнай частцы-складніку драматычнага роду будзе сказана больш падрабязна крыху ніжэй.

[213] Лаўшук С.С. Трагікамедыя // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т.— Мн., 1987.— Т. 5.— С. 263.

[214] Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Типы воплощения авторского сознания в ли­рике // Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Новейший литературоведческий сло­варь-справочник для ученика и учителя.— С. 114.

[215] Рагойша В. Літаратурны працэс // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэр­мі­нах: Да­паможнік.— С. 178.

[216] Хализев В.Е. Литературный процесс // Литературный энциклопедиче­с­кий сло­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 196.

[217] Л. Цімафееў прапанаваў у свой час ужываць для асэнсавання агульных ме­­та­да­ла­­гічных падыходаў да літаратурнай творчасці побач з паняццем «ме­тад» паняцце «тып творчасці», якое па свайму змястоўнаму напаўненню шы­рэй­шае ў параўнанні з ме­тадам. Вучоны вылучае рэалістычны і рамантычны ты­пы творчасці (гл.: Тимофеев Л.И. Основы теории литературы.— 5-е изд., испр. и доп.— С. 103).

[218] Рагойша В. Метад літаратурны // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэр­мі­нах: Да­паможнік.— С. 190.

[219] Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах.— С. 169.

[220] Тамсама.

[221] Волков И.Ф. Теория литературы.— М., 1995.— С. 148.

[222] Літаратурна-мастацкія ўтварэнні, якія І. Волкаў імянуе «мастацкімі сіс­тэ­мамі», В. Халізеў называе «міжнароднымі літаратурнымі супольнасцямі» («меж­дународные ли­тературные общности» — у арыгінале). Прычым дадзены тэр­мін у яго даста­соў­ваец­ца ў пэўнай ступені і да таго, што звычайна лічаць «лі­таратурным напрамкам» (гл.: Ха­ли­зев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 370).

[223] Мозолева И.А., Хализев В.Е. Традиция и новаторство в литературе // Литера­тур­ный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Ни­ко­ла­ева.— С. 443.

[224] Мозолева И.А., Хализев В.Е. Традиция и новаторство в литературе // Литера­тур­ный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Ни­ко­ла­ева.— С. 443.

[225] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 357.

[226] Рагойша В. Сувязі літаратурныя // Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэр­мі­нах: Да­паможнік.— С. 315.

[227] Тамсама.

[228] Тамсама.— С. 315–316.

[229] Манн Ю.В. Литературные связи и влияния // Литературный энциклопе­ди­ческий сло­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 193.

[230] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 370.

[231] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 359.

[232] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 360.

[233] Дзюбайла П.К. Літаратурны працэс // Энцыклапедыя літаратуры і мас­тац­тва Бе­ла­русі: У 5 т.— Мн., 1986.— Т. 3.— С. 277.

[234] Тамсама.

[235] Гл.: Мушынскі М. Крытыка і літаратуразнаўства // Гісторыя беларускай літа­ра­ту­ры ХХ ст.: У 4 т.— Мн., 1999.— Т. 2.— С. 203.

[236] Гл.: Мушынскі М. Крытыка і літаратуразнаўства // Гісторыя беларускай літа­ра­ту­ры ХХ ст.: У 4 т.— Мн., 2001.— Т. 3.— С. 102–112.

[237] Мальдзіс А.І. Барока ў літаратуры // Энцыклапедыя літаратуры і мас­тац­тва Бе­ла­русі: У 5 т.— Мн., 1984.— Т. 1.— С. 297.

[238] Конан У.М., Мальдзіс А.І. Класіцызм у літаратуры // Энцыклапедыя лі­та­ра­туры і мас­­тацтва Беларусі: У 5 т.— Т. 3.— С. 66.

[239] Пульхритудова Е.М. Неоклассицизм // Литературный эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 243–244.

[240] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 210.

[241] Лецка К.І. Сентыменталізм // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Бе­ла­русі: У 5 т.— Мн., 1987.— Т. 4.— С. 705.

[242] Гуревич А.М. Романтизм // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 336.

[243] Тамсама.

[244] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой па­ловы ХІХ–ХХ стст.— Мн., 1998.— С. 29–30.

[245] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 109.

[246] Хализев В.Е. Теория литературы.— 2-е изд.— С. 362.

[247] Волков И.Ф. Теория литературы.— С. 234–253.

[248] Волков И.Ф. Теория литературы.— С. 250.

[249] Волков И.Ф. Теория литературы.— С. 250–251.

[250] Гл.: Борев Ю., Овчаренко О. Глава VII. Эпоха реализма: человек стра­дает, не­сет потери, но выстоит // Теория литературы. Том IV. Литературный про­цесс.— М., 2001.— С. 338–455.

[251] Гл.: «Оглавление» // Теория литературы. Том IV. Литературный про­цесс.— С. 620–622.

[252] Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Авангард // Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Но­вей­ший литературоведческий словарь-справочник для ученика и учителя.— С. 3.

[253] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 259.

[254] Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Декаданс, декаденство // Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Но­вейший литературоведческий словарь-справочник для ученика и учителя.— С. 29.

[255] Суслова Н.В., Усольцева Т.Н. Модернизм // Суслова Н.В., Усольце­ва Т.Н. Но­вей­ший литературоведческий словарь-справочник для ученика и учителя.— С. 58.

[256] Федотов О.И. Основы теории литературы: В 2 ч.— Ч. 2: Стихосложение и ли­те­ра­турный процесс.— С. 212.

[257] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 113–114.

[258] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 282.

[259] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 132.

[260] Гл.: Курицын В. Постмодернизм: Новая первобытная культура // Новый мир.— 1992.— № 2.— С. 225.

[261] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 132–133.

[262] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 261.

[263] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 266.

[264] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 14.

[265] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 12–13.

[266] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 115.

[267] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 270.

[268] Тамсама.— С. 271.

[269] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 117.

[270] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 277–278.

[271] Конан У.М. Сюррэалізм // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Бе­ла­русі: У 5 т.— Т. 5.— С. 210–211.

[272] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 120.

[273] Основы литературоведения / Под. ред. В.П. Мещерякова.— С. 279.

[274] Адамовіч Г.Я. Экзістэнцыялізм // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Бе­­ла­ру­сі: У 5 т.— Т. 5.— С. 619.

[275] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 12.

[276] Великовский С.И. «Новый роман» // Литературный энциклопедический сло­­варь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.— С. 249.

[277] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 127.

[278] Лявонава Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стст.— С. 127.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 381. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия