Студопедия — Практичне заняття №3
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття №3


Тема заняття: Багатозначні слова і контекст. Пароніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова.

Тривалість заняття: 2 години

Мета:

· поглибити знання студентів про групи слів за лексичним значенням, ознайомити з правилами їх вживання у діловому мовленні;

· розвивати писемне мовлення, уважність, наполегливість;

· виховувати розуміння краси української мови.

Обладнання і матеріали: схема «Групи слів за лексичним значенням», підручники.

Зміст і послідовність виконання завдань:

1. Розглянути таблицю «Групи слів за лексичним значенням».

 

 

Групи слів за лексичним значенням

 

Критерії групування Групи слів   Приклади
За значенням • Однозначні буклет
  • Багатозначні широкий (коридор), широке (щастя)
  • Подібні (синоніми) башта— вежа
  • Протилежні (антоніми) високий, низький
За звучанням та написанням • Омоніми ліра (музичний
  інструмент), ліра (грошова одиниця)
За віднесеністю до стилю мовлення • Стилістично нейтральні яблуня
• Стилістично забарвлені:  
- книжні (у т.ч. терміни, теплотворення,
професіоналізми), транслятор
  - розмовні тенькати
За емоційним • Нейтральні зошит
забарвленням • Емоційні величний
За сферою вживання • Літературні стежка
  • Діалектизми плай (стежка в горах)
  • Знижені: - жаргонізми, - вульгаризми тощо   кльовий (хороший)
За активністю вживання • Активна лексика • Пасивна лексика: верба
  - неологізми, провайдер, лінк
  - застарілі слова (архаїзми, історизми) кошовий, гудець
За походженням • Успадковані:  
  -сшльноіндоєвропеиські, вода
  - спільнослов'янські, дума
  - спільносхіднослов'янські, урожай
  - власне українські віхола
  • Іншомовного походження театр

 

2. Скласти схему «Групи слів за лексичним значенням».

3. Опрацювати та навести приклади різновидів омонімів, синонімів.

Завдання 1. Прочитайте й перекажіть. Запишіть у стовпчик риси схо­жості предметів, на основі яких можуть розвинутися нові значення слів (за формою, розміром тощо).

Переважна більшість слів української мови є багатознач­ними. Наприклад, лексема сідати означає займати місце; приступати до роботи, що виконується; бути ув'язненим; мешкати; приземлятися; спускатися за лінію обрію; обме­жити себе чимось у харчуванні (сісти на дієту). Слова, які виражають кілька значень, називаються багатозначними, або полісемантичними (від грецьк. poly — багато і sema — знак).

Багатозначність у слові розвивається поступово у процесі розвитку мови. Наприклад, у слова морж раніше було одне значення в словнику: морж — водяний ластоногий ссавець із вусатою мордою, великими іклами та короткою шерстю; а в 60-х роках XX століття розвинулося переносне значення: морж — людина, яка любить купатися в крижаній воді.

Слова, які не мають переносних (вторинних) значень, на­зиваються однозначними.

 

Завдання 2. Прочитайте та запам’ятайте.

Омоніми (від грецьк. homos — однаковий і опута — ім'я) — це слова, які однаково звучать, але мають різне зна­чення. Розрізняють лексичні омоніми абсолютні (або повні) та неповні. Повні омоніми бувають в межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних (повних) омонімів збігається в усіх граматичних формах. Напри­клад: деркач — невеликий перелітний птах і деркач — стер­тий віник; деркача, (з) деркачем. Неповні омоніми — це слова, що збігаються звучанням не в усіх граматичних фор­мах. Неповні лексичні омоніми називають омоформами. Наприклад: кілька (імен.) — маленька рибка і кілька (числівн.) — неозначена кількість предметів; синів (імен.) — родовий відмінок множини іменника син і синів (дієсл.) — форма минулого часу чоловічого роду дієслова синіти.

Омографи — це орфографічний тип омонімів, — слова, однакові за написанням, але різні за звучанням (мають різний наголос) і значенням. Наприклад: води — род. відм. одн. іменника вода і води — наз. відм. мн. іменника вода; сурма — духовий музичний інструмент і сурма — сріблясто-білий крихкий метал.

Омофони — слова, що збігаються своїм звуковим скла­дом, але різні за значенням і написанням. Наприклад: сон це (щось сниться) і сонце (світить).

Увага! Відрізняйте омоніми від багатознач­них слів. Між значеннями багатозначного слова існують зв'язки, вони об'єднані спільним поняттям, схожою озна­кою чи подібною функцією. Наприклад: ручка (дитини) — ручка (для письма) — ручка (дверей); корінь (дуба) — корінь (слова). Коли ж окремі значення різко відділяються від основного змісту слова і втрачають з ним зв'язок, то це омоніми. Наприклад: ласка (пестощі) і ласка (звірок), пра­вий (бік) і правий (невинний).

 

Завдання 3. Прочитайте та перекажіть.

Синоніми (від грецьк. synonymos — однойменний) — це слова, які мають близьке або тотожне значення, але різні за звучанням. Наприклад: говоритибалакатибазіка­тицвенькати. Сукупність синонімів мови називається синонімією. Наприклад: ліс, бір, діброва, пуща — іменникові синоніми; сміливий, хоробрий, відважний — прикмет­никові; іти, крокувати, плестися — дієслівні; раптово, несподівано — прислівникові; біля, коло, край — приймен­никові; а, але, та, проте, однак — сполучникові тощо.

Синоніми об'єднуються у синонімічні ряди, або г н і з-д а, центром яких є основне, стрижневе слово, що є носієм загального значення і стилістично нейтральне: гарнийкрасивийчудовийчарівнийгожийвродливий.

Розрізняються лексичні і контекстуальні сино­німи. Лексичні — це такі синоніми, які належать до однієї частини мови і мають певний відтінок у значенні. Наприклад: постихати і квапитися мають однакове значення — «намага­тися якнайшвидше зробити що-небудь», а синонім до них ха­патися має ще додатковий відтінок «жадібно братися до робо­ти»: Гнат метнувся помагати їй, він так хапався до всього, що мало не побив образів (М. Коцюбинський). Серед лексичних виділяють: 1) абсолютні синоніми, наприклад: азбукаалфавіт, буквалітера; 2)стилістичні синоніми — слова, однакові за значенням, але різні за стилістичними відтінками, тобто такі, що неоднаково використовуються у різних стилях мови. Вони мають у своєму значенні вказівку на позитивну або негативну оцінку предмета, явища, ознаки, дії тощо. Наприклад: гордовитийчванливийчваньку­ватийбундючний; 3) семантичні синоніми, які ще називають понятійними, позначаючи один і той же предмет, відрізняються певними елементами своїх значень, що зумов­лено різною мотивацією цих назв (різна кількість, якість, інтенсивність ознаки). Наприклад: хуртовиназавірюхазаметільхуга. Семантичні синоніми не мають емоційного забарвлення; 4)семантико-стилістичні синоніми відрізняються один від одного як значенням, так і експре­сивним забарвленням. Наприклад: питихлистати.

Контекстуальні синоніми — це такі слова або сполучен­ня слів, які лише в контексті мають близьке значення, а поза контекстом вони не мають загального спільного значення. Наприклад: Гуде вогонь... І спить в печі веселий сатана (Л. Костенко). Контекстуальні синоніми творяться в процесі індивідуального мовлення і широко використову­ються в художньому й публіцистичному стилях.

 

Завдання 4. Усно опишіть своє кар’єрне зростання, використовуючи омоніми, пароніми, синоніми та омоніми.

 

 

 

Завдання 5. Визначте, як називаються такі пари слів. Складіть з ними словосполучення або речення:

Завдання – задача

Виборний – виборчий

Керівництво – керування

Карта – картка

Власна – власниця

Свідчення – свідоцтво

Кошти – кошторис

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6. Прочитайте. Випишіть синоніми. З'ясуйте, якими частина­ми мови вони є, якими відтінками значень різняться.

I. Не один ти стрічала погрозний погром, знаєш тупіт, і стукіт, і грюкіт Батиїв, — та з пожару щораз лазуровим вінком виникав твій співучий, могучий твій Київ. 2. Дуби ростуть поволі, неквапливо. 3. Буває так: ще темна ніч надворі; ще сон колише землю, як маля, німує небо, і мовчить земля, зірок не видно в тиші непрозорій, — і враз прокинешся. 4. Сталь об сталь нечутно дзвонить, сталь поблискує і гасне... Знову стали діти школярами, і синиця дзвонить школярам. 5. Минають, зникають літа, всі літа ідуть до одного, та радісна серцю мета, нова моя, нова дорого (3 те. М. Рильського).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 7. Слова погрупуйте в синонімічні ряди. Знайдіть спільне, що об'єднує їх у синонімічне гніздо, і відмінне, що відрізняє слова одне від одного.

Сміливий, відвертий, близький, швидкий, нерішучий, пря­мий, моторний, горіти, дерзати, сум, чудовий, спритний, рішучий, гарний, проворний, лякливий, відважний, розкішний, журба, дружній, червоний, ретельність, пурпурний, сумлін­ність, печаль, завзятість, малиновий, старанність, горе.

Методичні рекомендації:

 

1. Підготуватися до заняття, уважно опрацювати теоретичний матеріал.

2. Записати у зошит винятки із правил.

Контрольні запитання:

1. Які групи слів називаються омонімами?

2. Назвіть та охарактеризуйте різновиди омонімів.

3. Чим один від одного можуть відрізнитися пароніми?

4. Охарактеризуйте правила використання мовного потенціалу у діловому мовленні.

5. Назвіть відмінності між омонімами та багатозначними словами.

Після виконання практичної роботи студент повинен

Знати Вміти
Групи слів за лексичним значенням, види синонімів, омонімів, їх визначення та особливості вживання у діловому мовленні. Визначати та використовувати омоніми, синоніми, пароніми та омоніми в усному та писемному мовленні, розрізняти їх різновиди.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2527. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия